Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Reformáció Európában

No description
by

Pal Gerlai

on 29 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Reformáció Európában

A lutheri reformáció Európában és Magyarországon
1517 október 31.
Luther Márton közreadja 95 szemináriumi tételét
Az igazság kiderítése igyekezetétől indítva, megvitatásra kerülnek az alábbi tételek Wittenbergben, tisztelendő Luther Márton atya, a szabad művészetek és a szent teológia magisztere s ugyanott ezeknek rendes előadója elnökletével.
Változások Európában
Reneszánsz pápák 1447-1521
Erasmus
Amerika felfedezése
Husz János és John Wycliffe
Hans és Margarethe Luther
Johann vonStaupitz
VI. Sándor pápa
1521 Wormsi ediktum
Itt állok, másként nem tehetek!
Wartburg vára
"György lovag"
1521-22 Újszövetség fordítás
Kiskáté - katekizmus
Canonica visitatio
Parasztfelkelés 1525
Rózsákon jár Krisztus híve ha keresztet hordoz a szíve
Johannes Eck
X. Leó pápa
Kis reformációi arcképcsarnok
Schmalkaldeni cikkel:
Megigazulás hit által
A pápa hatalmáról
A búcsú kérdése
Az ereklyék tisztelete
"Gyülekezeteink teljes egyetértéssel tanítják"
Theologia Crucis
SVÁJCI REFORMÁCIÓ
Johannes Calvinus, Ulrich Zwingli, Heinrich Bullinger
1530. Ágostai Hitvallás
Hitvita Lutherrel Marburg 1529
A keresztény vallás rendszere
Cikkelyek az egyházszervezésről
Werbőczi István
Mária királyné
Dévai Bíró Mátyás
Stöckel Lénárd
Gálszécsi István
Honterus János
Méliusz Juhász Péter
Sztárai Mihály
Bornemissza Péter
Károli Gáspár
Dávid Ferenc
A reformáció hatása Európa történelmére
Formula Concordiae 1577
Református és evangélikus gyülekezetek közös irata:
Egyedüli mértékadó norma a Szentírás
1618-1648 Harminc éves háború
„Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát.”
Pázmány Péter
Ellenreformáció
Reformátorok
Lutherrel kapcsolatba kerültek
Bocskai-felkelés
Prágai defenesztráció
Egész Európát érintette
I. Helvét hitvallás
II. Helvét hitvallás
"Az igaz ember hitből él" Rm 1,17
A reformáció vallási következményei:Katolikus restauráció
reformációi ortodoxia
Tridenti zsinat (1545-1563)Azokon a területeken újult meg a római katolikus egyház, amelyek Luthert is a reformációra ösztökélték:
Loyolai Szent Ignác
Jezsuita rend megalakulása: Oktatás, bibliai jártasság, az új világ missziója
A lutheri reformáció eszméi ortodoxiává váltak. Erre volt válasz a pietizmus, és a felvilágosodás
"A zene Isten ajándéka, nem emberi dolog. Ugyanis elűzi az ördögöt és megvidámítja az embert. Hallatára az ember elfeledkezik a haragról, erkölcstelenségről, gőgről és minden szenvedélyről. A teológia után a zenét becsülöm a legtöbbre." (Luther Márton)
J.S.Bach
Johannes Eck
Bölcs Frigyes
Ezért kéri, hogy akik nem jelenhetnek meg ezeket velünk élőszóban megvitatni, tegyék meg távolból írásban.

Erfurt ágostonos kolostor
Colombus
Szent Péter székesegyház építése
17 ezer darabos Relikvia gyűjtemény
sola scriptura helyett a hagyomány egyenrangú a Szentírással: egy forrás, két út
eredendő bűn és keresztség
megigazulás Krisztus érdeméből
hét szentség megerősítése
"bizony, koldusok vagyunk"
"Ha azt képzelném, az Úristen nem érti a tréfát, nem is akarnék a mennybe jutni!"
August Hermann Francke 1663-1727
Francke Intézet
Pietizmus
Felvilágosodás
Friedrich Schleiermacher
1674-76 Proterstáns lelkészek gályarabsága
I. Habsburg Lipót
Michiel
de Ruyter admirális
A "kalapos király" türelmi rendelete
1781-től építhetnek templomot az evangélikusok. Az utcára nem nézhet a bejárata és tornya nem lehet. A magyarországi evangélikus templomok nagy része ebben az időben épült, és a legtöbb a 19. század derekán kapta tornyát.
II. József
Gutenberg biblia 1452
Oszmán birodalom
Mansfeld
"Szamáristálló, ördögiskola"
Abaújkéri egyezmény 1830.
a lehetőségek határain belül szabályozta a két evangéliumi felekezet együttélését egy nagyon fontos kérdéskörben, megakadályozva azt, hogy a szórványban lévők, anyaegyházaiktól elszigetelődve „vallásuktól is elidegenüljenek”
Full transcript