Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Procedura otwierania własnej działalności gospodarczej

No description
by

Bog C

on 16 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Procedura otwierania własnej działalności gospodarczej

Procedura otwierania własnej działalności gospodarczej
Pojęcie działalności gospodarczej
Pod nazwą pojęcie działalności gospodarczej zgodnie
z art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
z 2 sierpnia 2004 roku
(Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z póź. zm.),
kryje się zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana i usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie kopalin, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Nazwa i zakres działalności
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Pierwszym krokiem do założenia własnej działalności gospodarczej jest zgłoszenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej co pozwala na założenie firmy przez Internet, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie.

Wniosek można wypełnić przy użyciu kreatora który krok po kroku prowadzi przedsiębiorcę przez procedurę rejestracji lub klasycznie przy użyciu formularza wniosku
CEIDG-1.

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.
Nazwa firmy

Należy zacząć od wyboru nazwy firmy, która będzie potrzebna do prowadzenia działalności gospodarczej. Nazwą firmy osoby fizycznej jest - zgodnie z art. 43 Kodeksu Cywilnego - jej imię i nazwisko.

Z tego względu wszystkie osoby fizyczne prowadzące indywidualnie działalność gospodarczą lub zawodową muszą w nazwie swojej firmy zamieścić
swoje własne imię i nazwisko.

Dodatkowo, do celów łatwiejszej identyfikacji firmy (np. wśród kilkudziesięciu innych, prowadzonych przez osoby o takim samym nazwisku) warto w nazwie zawrzeć informację o profilu działalności lub inną unikalną nazwę, na przykład:

„Ciasta - Małgorzata Nowak" - dla cukierni,
„Mechanika samochodowa - Jan Malinowski" - dla warsztatu samochodowego.

Oczywiście pełną nazwą firmy posługujemy się głównie w kontaktach z urzędami
i instytucjami oraz przy podpisywaniu dokumentów prawnych.
W kontaktach codziennych oraz w elementach wizualnych, np. szyld nad sklepem, ulotka reklamowa, nalepka na produkcie itp., najczęściej używa się nazwy skróconej, czyli „Ciasta" czy „Mechanika samochodowa".

Jest to uzasadnione, gdyż krótsza nazwa lepiej zapada w pamięć, a właściwie dobrana od razu informuje klienta o charakterze działalności firmy.

Przed ostateczną decyzją o wyborze nazwy dla firmy warto sprawdzić, czy podobna nazwa nie funkcjonuje już na rynku !!!
Zakres działalności

W trakcie tworzenia nazwy najczęściej pojawia się kwestia szczegółowego określenia, czym będzie zajmować się firma.
Nr PKD --> ?

Jeżeli przy składaniu dokumentów rejestracyjnych firmy nie możemy przewidzieć wszystkich możliwych zakresów działania naszego przedsiębiorstwa, nie będziemy mogli w tych obszarach prowadzić działalności.

Wówczas konieczne będzie zgłoszenie tych zmian w ewidencji działalności gospodarczej oraz w Urzędzie Statystycznym. Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej nie jest obciążone opłatą.
Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email.

Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie:
osobiście
wysłany listem poleconym (podpis na wniosku przesłanym listem poleconym winien być poświadczony przez notariusza).
Obecnie obowiązującym drukiem do czynności rejestracji jest formularz
CEiDG-1
- wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem- wyraźnym pismem, bez poprawek i skreśleń.

W razie potrzeby dokonania korekty złożonego wniosku, zmian można dokonać po uzyskaniu wpisu w CEIDG, składając wniosek o zmianę wpisu (będzie to również CEIDG-1). Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD.
Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie żądaniem:

wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa przepisach
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Wpis do CEiDG nie podlega opłacie !!!
Przedsiębiorca dokonujący wpisu do CEiDG ma także obowiązek wypełnienia i złożenia we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych następujących druków:

ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń lub zmiany danych osoby ubezpieczonej;
ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego;

ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej,
(tylko dla wspólników spółek cywilnych rozliczających się pod danymi spółki cywilnej.
ZUS ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej - spółka cywilna.

Przedsiębiorca rejestrujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej wypełnia
i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk NIP-2.
Przedsiębiorca rejestrujący się jako
płatnik podatku od towarów i usług (VAT)
wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk
VAT-R
wraz z opłatą skarbową w wysokości
170 zł
. Opłatę tą można dokonać w kasie Urzędu Miasta Krakowa lub przelewem na konto Urzędu.

Przedsiębiorca chcący prowadzić działalność gospodarczą w granicach Unii Europejskiej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk
VAT-R/UE.

Uwaga: druk VAT-R/UE składamy łącznie z drukiem rejestrującym VAT-R.
Numer REGON
Po dokonaniu zgłoszenia w EDG, będąc już przedsiębiorcą, należy uzyskać numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON).

W rejestrze tym znajdą się następujące informacje o firmie:

nazwa i adres siedziby oraz nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL) właściciela,
forma prawna i forma własności,
wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,
data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia, zakończenia działalności,
nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i numer nadany przez ten organ.

Numer REGON jest niezbędny w kontaktach z US i ZUS oraz do zawierania umów z kontrahentamii.
Numer REGON można uzyskać:

Wypełniając stosowny formularz w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy, zgłoszenie zostanie przesłane do Urzędu Statystycznego.
Odbieramy zaświadczenie o nadaniu nr REGON w Urzędzie Statystycznym osobiście lub otrzymujemy je pocztą. (Urząd Statystyczny ma obowiązek wydać zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania wniosku.)
Wpisu do rejestru można także dokonać udając się do:
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, ul. Kazimierza Wyki 3 w Krakowie,
czynny w godzinach 7.00 - 15.00, tel. 012 420 40 50; 012 420 45 10
Za złożenie wniosku nie pobiera się żadnych opłat !!!
Numer Identyfikacji Podatkowej
Kolejnym krokiem jest zawiadomienie o rozpoczęciu działalności gospodarczej właściwego Urzędu Skarbowego.

Jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani do rejestracji dla celów podatkowych (m.in. podatku od towarów i usług, jeżeli będziemy płatnikiem VAT).

Prowadząc działalność gospodarczą we własnym imieniu do celów podatkowych związanych z prowadzoną działalnością posługujemy się tym samym numerem NIP, jaki został nam nadany jako osobie fizycznej.
Forma opodatkowania
Po rozpoczęciu działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek poinformować Urząd Skarbowy o tym, jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym wybiera oraz w jaki sposób będzie prowadzić ewidencję podatkową.
księga przychodów i rozchodów
karta podatkowa
ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych
wg zasad ogólnych : 18% lub 32%
liniowy : 19%
Otwarcie rachunku bankowego
Kolejnym etapem jest otwarcie firmowego rachunku bankowego.

Założenie rachunku bankowego jest dla przedsiębiorców obowiązkowe.

Są oni zobowiązani do bezgotówkowego obrotu na mocy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 22) w przypadku, gdy:

stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 euro,
przdsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów
i rozchodów (rozlicza podatek dochodowy na zasadach ogólnych) zgodnie
z art. 61 §1 Ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Większość banków wymaga, aby do wniosku o otwarcie rachunku dołączyć następujące dokumenty, w tym:

kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

Uwaga:

Jesteś zobowiązany do powiadamiania odpowiednich organów
(tj. Urząd Skarbowy i ZUS)
o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego firmy
(np. o przeniesieniu do innego banku, zmianie numeru rachunku itp.)

Podatnicy VAT muszą się z tego zobowiązania wywiązać w terminie 14 dni od daty ich powstania, a pozostali podatnicy ciągu 30 dni.
Wyrobienie pieczątki
Nie istnieje wprawdzie podstawa prawna nakazująca przedsiębiorcy wyrobienie pieczątki, jednak pieczątka okazuje się przydatna przy załatwianiu szeregu formalności.
Na pieczątce umieszczamy:

pełną nazwę firmy zawierającą co najmniej
imię i nazwisko,
adres, pod którym będziemy prowadzić działalność gospodarczą,
numer identyfikacji REGON i NIP.

Na pieczątce warto zamieścić numer telefonu oraz faksu, tak, by klienci i kontrahenci mogli w każdej chwili odnaleźć numer kontaktowy do naszej firmy.
Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca staje się płatnikiem składek
na ubezpieczenia społeczne za siebie oraz zatrudnionych pracowników.

To podstawa, dzięki której może on w przyszłości uzyskać, jako przedsiębiorca, rentę lub emeryturę, a jednocześnie zgłaszając się do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, może korzystać z opieki medycznej. Dlatego też zaraz po rozpoczęciu działalności należy zarejestrować się jako płatnik tych składek.

Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
przedsiębiorca obowiązany jest odprowadzać
3 rodzaje składek, na:

Ubezpieczenie Społeczne
Ubezpieczenie Zdrowotne
Fundusz Pracy
PLACÓWKI ZUS W Krakowie:

ZUS Oddział
31-080 Kraków
ul. Pędzichów 27
tel. (0-12) 424-65-00
fax. (0-12) 634-57-19

ZUS Inspektorat
Kraków-Krowodrza
30-015 Kraków
ul. Świętokrzyska 12
tel. (0-12) 632-36-74
fax. (0-12) 632-20-87

ZUS Inspektorat Kraków-Nowa Huta
os. Teatralne 8
31-946 Kraków
tel. (0-12) 683-02-00
fax. (0-12) 643-72-18

ZUS Inspektorat Kraków-Podgórze
30-450 Kraków
ul. Zakopiańska 62
tel. (0-12) 254-85-00
fax. (0-12) 268-14-15
Zezwolenia, koncesje, działalność regulowana
Wymogi sanitarne,
bezpieczeństwa i higieny pracy
Full transcript