Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DOROBEK ZAWODOWY

No description
by

Anna Kiszel

on 9 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DOROBEK ZAWODOWY

§ 7 ust. 1 pkt 1
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
§ 7 ust. 2 pkt 2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Zespół Szkół w Lisewie Malborskim
imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Mariola Kosowska

§ 7 ust. 2 pkt 3
umiejętność wykorzystywania w pracy
technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 7 ust. 2 pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
§ 7 ust. 2 pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
udział w pracach Rady Pedagogicznej
współpraca z
Samorządem Uczniowskim
udział w pracach
zespołu
matematyczno-przyrodniczego
sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek
pełnienie funkcji wychowawcy klasy
Anna Kiszel
nauczyciel matematyki i fizyki

DOROBEK ZAWODOWY
2 lata i 9 miesięcy
01.09.2011 r. - 31.05.2014 r.

§ 7 ust. 1 pkt 2
pogłebianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
STUDIA PODYPLOMOWE
DOSKONALENIE WEWNĄTRZSZKOLNE
zespół
matematyczno-przyrodniczy
inne
rady szkoleniowe
SZKOLENIA
KURSY
"Pomiar dydaktyczny I stopnia"

"Pomorskie - dobry kurs na edukację. Doskonalenie kadr systemu oświaty"

"Lider OK"

"Planowanie pracy w szkole
z uwzględnieniem wyników
egzaminów zewnętrznych"
§ 7 ust. 1 pkt 3
poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż
dokumenty regulujące organizację, zadania
i zasady funkcjonowania szkoły
plan rozwoju szkoły
plan pracy szkoły
plan pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego
plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora
plan hospitacji
WSO i statuty
programy: profilaktyczny i wychowawczy
ramowy kalendarz roku szkolnego
regulamin dyżurów nauczycieli
regulamin SU
procedury postępowania w sytuacji zagrożenia
katalog obowiązków nauczyciela
w zakresie bezpieczeństwa
akty prawne dotyczące oświaty
ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
ustawa z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty
rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
współpraca z opiekunem stażu, nauczycielami i dyrekcją
tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz metod pracy pedagogicznej
ewaluacja pracy
DIAGNOZA
rozmowy i obserwacja uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw oraz wycieczek
rozmowy z rodzicami, innymi nauczycielami, psychologiem i pedagogiem szkolnym w celu zdobycia dodatkowych informacji
zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

WSPÓŁDZIAŁANIE
ścisła współpraca z rodzicami, innymi nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz kuratorami społecznymi uczniów
DOSTOSOWANIE
uwzględnienie zaleceń zawartych w opiniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
stosowanie odpowiednich (dostosowanych do możliwości danego ucznia) metod i form pracy oraz środków dydaktycznych
organizacja i udział w uroczystościach szkolnych i lokalnych
rekolekcje
wigilie klasowe
Święto Patrona
21. finał WOŚP
I i II Szkolny Festiwal Pieśni Patriotycznej
wystawa fotografii
Dzień Sportu
Dzień Dziecka
Dzień Otwarty Szkoły
Sprzątanie Świata

prowadzenie zajęć
zajęcia wyrównawcze z matematyki
zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki
profilaktyka zagrożeń
lekcje wychowawcze poruszające tematy nałogów, cyberpremocy
kontakty z pedagogiem i psychologiem szkolnym
wspieranie inicjatyw uczniów
współorganizacja dyskotek szkolnych
paczki na święta dla dzieci z tczewskiego Domu Dziecka
kiermasze/zbiórki
pomoc dla tczewskiego shroniska dla zwierząt
współorganizowanie i udział w realizacji projektów edukacyjnych
komunikacja
lekcje wychowawcze na temat poprawnej komunikacji
rozmowy z rodzicami i uczniami na temat problemów uczniów
dokumentacja szkolna
świadectwa
dokonywanie analiz wyników sprawdzianów i egzaminów uczniów przy użyciu pakietu MS Office
tworzenie dyplomów i podziękowań, ulotek, życzeń (Scribus, Word)
prowadzenie lekcji
przygotowywanie prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, testów, krzyżówek, logogryfów
prezentacje multimedialne (PowerPoint, Prezi)
komunikacja
komunikowanie się z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną
wykorzystanie telefonu komórkowego do codziennych kontaktów z rodzicami uczniów
wykorzystanie portali społecznościowych do kontaktów z uczniami
zakładka "Zadaj pytanie" (strona internetowa szkoły)
fanpage szkoły na facebook'u
spotkania z rodzicami
zebrania rodziców prowadziłam z wykorzystaniem projektora (Blumind, FreeMind)
WSPÓŁPRACA
z rodzicami (informacje o postępach i trudnościach w nauce oraz o zachowaniu)
z pedagogiem i psychologiem szkolnym (w przypadku uczniów sprawiających problemy wychowawcze)
z innymi nauczycielami (wymiana informacji/uwag)
INDYWIDUALIZACJA
zadań na zajęciach lekcyjnych i dodatkowych
stosowanie aktywizujących metod pracy
dobieranie zadań o zróżnicowanych poziomie trudności
DIAGNOZOWANIE
opracowywanie i analizowanie sprawdzianów diagnozujących umiejętności uczniów
§ 7 ust. 2 pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
praca w komisji na sprawdzianach
i egzaminach
organizacja wycieczek klasowych
praca jako wychowawca klasy
praca w komisji na egzaminach poprawkowych
WNIOSKI
okres stażu przyczynił się do wzrostu efektywności i jakości mojej pracy
stosowanie metod aktywizujących zachęcało uczniów do nauki
starałam się znaleźć rozwiązania problemów w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji i dostarczyła wielu cennych doświadczeń
"Podstawy OK"
"Informacja zwrotna"
"Pogłębianie OK"
"Podsumowanie OK"
"Miękkie", "alternatywne" metody przydatne w badaniach w szkole.
Jak zapanować nad swoimi emocjami?
Praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo.
Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Jak sobie radzić z trudnymi uczniami?
"Aktywizujące metody i formy pracy"
"Jak przeprowadzić projekt gimnazjalny
z zespołem uczniów"
WARSZTATY
"Zadania działające na wyobraźnię, czyli uczymy się geometrii"
"Jak efektywnie i niebanalnie powtarzać materiał w szkole podstawowej i gimnazjum?"
"Jak radzić sobie z uczniem trudnym?"
"Uczniowskie prace zespołowe, czyli jak zachęcić uczniów do zadawania pytań?"
"Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach matematyki.
Zaburzenia koncentracji uwagi (ADHD/ADD)"
"Matematyka TRZY-CZTE-RY! O kluczowych zmianach w klasach 3 i 4 oraz
o strategiach liczenia"
"Gdy intuicja zawodzi, czyli szkolne zmagania z nieskończonością"
korzystam z zasobów biblioteki szkolnej oraz z doświadczenia koleżanek i kolegów
czasopisma ("Matematyka w Szkole", "Delta", "Świat Matematyki", "Matematyka", "Matematyka i komputery", "Nauczyciele i matematyka")
książki ("Sztuka nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum")
multibook'i ("Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej", lekcje powtórzeniowe)
poradniki multimedialne ("Superszkoła. Jak

prowadzić lekcje i nie zwariować")

od lewej: Daria Pytel, Dagmara Drążek, ja :)
Mateusz Kwitnewski, Jarosław Lipa i Sebastian Wolski
Wolak, Daga, Jaro, Daria i Kwitek
Dagmara i Daria
od lewej: Daria Pytel, Dagmara Drążek, ja :)
Mateusz Kwitnewski, Jarosław Lipa i Sebastian Wolski
Dagmara i Daria
Wolak, Daga, Jaro, Daria i Kwitek
Wolak, Daga, Jaro, Daria i Kwitek
Full transcript