Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lektor (zhrnutie)

No description
by

Branislav Frk

on 18 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lektor (zhrnutie)

LEKTOR
Andragogické kompetencie
Sociálne kompetencie
Didaktické kompetencie
Andragogika
Predmetom skúmania andragogiky je
výchova, vzdelávanie a výcvik.
Alexander Kapp, 1833
profesijná
sociálna
kultúrno-osvetová
kyberandragogika
V. Prusáková
Celoživotné vzdelávanie/učenie
formálne
neformálne
informálne
kontinuálne = ďalšie
čiastočnú kvalifikáciu alebo úplnú kvalifikáciu, alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť, alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní, alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti
Ďalšie vzdelávanie
umožňuje získať:
UNESCO
Biela kniha o vzdelávaní 1995
Memorandum o celoživotnom vzdelávaní 2000
materiál Európskej Komisie
568/2009
pojmy
analýza vzdelávacích potrieb
age management
kompetencia
zručnosti
cieľová skupina
výkonnostná medzera
motivácia-poruchy motivácie

kľúčové
rizikové
ostatné cieľové
špecifické
intenzita, zameranie
Komunikácia
interpersonálna
transakčný model
príjem signálu
dešifrovanie významu
zapamätovanie
hodnotenie
reakcia
počúvanie
pozornosť
sústredenie
porozumenie
zapamätovanie
kritické myslenie
spätná väzba
proces
verbálne
neverbálne
?
otázky otvorené, zatvorené,
bariérové, viacnásobné, sugestívne, ironizujúce
protiotázky, vatové, zložité, prečo?otázky

potreba bezpečia
fyziologické potreby
potreba niekam patriť, byť milovaný
potreba úcty
potreba sebarealizácie
MASLOW
verbálna, neverbálna, činom
na osobu
na obsah
okamžitá
oneskorená
podporujúca
kritická
monitorovaná
pojmy
proxemika
haptika
mimika
asertivita
manipulácia
pasivita
kritika
"otvorené dvere"
"pokazená gramofónová platňa"
konflikt
stres
eustres
vyhorenie (burn-out)
LEKTOR
Paretovo pravidlo
Eisenhowerov princíp
Skupinová dynamika
Kohézia skupiny
Johariho okno

sebareflexia
sebahodnotenie

Didaktický proces
systém prvkov:
cieľ
- Bloom:(kognitívne, afektívne, výcvikové)
merateľný, jednoznačný, kontrlolovateľný)

obsah
metódy
(výkladovo ilustratívne, diskusné, prípadové štúdie,
hranie rolí)
(motivačné, expozičné, fixačné, diagnostické, aplikačné)
(slovné, názorovo-demonštračné, praktické)
organizačné formy
didaktické prostriedky
lektor
účastník vzdelávania
zásady
názornosť
primeranosť
trvácnosť
systematickosť
Obsah vzdelávania

učebný plán
učebná osnova
plán učebnej jednotky
Kirkpatrickov model hodnotenia

- úroveň reakcie
- úroveň učenia
- úroveň správania, pracovnej činnosti
- úroveň výsledkov
Full transcript