Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ОПРР 2014-2020 г.

No description
by

Milen Yordanov

on 14 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ОПРР 2014-2020 г.

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ОПРР 2014-2020 г.

Изискване за годност (правоспособност) за упражняване на определена професионална дейност

Разграничение в кой момент какъв документ следва да изисква възложителят за доказване на исканата професионална годност.
Поставянето на такова условие на етап допускане до участие в процедура по възлагане, а не като изискване за сключване на договор, се явява необоснована административна пречка пред участие в процедурата на лица от други държави членки.


Изисква се опит на ключовите експерти, чиято продължителност не е съобразена или с нормативни изисквания за изпълнение на съответната дейност, или с обичайна практика в съответната сфера.
Най - често като основание за определяне на финансова корекция е нарушаването на основни принципи па ЗОП като публичност и прозрачност, свободна конкуренция, пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
дфд
Нов пакет отчетни документи може да бъде създаден единствено от потребители, чийто достъп се осъществява чрез потребителско име и парола
Нов пакет отчетни документи може да бъде създаден, когато не е налице друг пакет отчетни документи.


Пакетът отчетни документи може да бъде изпратен единствено от потребители, чийто достъп се осъществява чрез потребителско име и парола


Бенефициентът е длъжен да осъществи съответните корекции в поставеният от УО срок.Планът за разходване на средствата се попълва/актуализира в посочените в "Методическите указания за изпълнение на ДПБФП по ОПРР 2014- 2020 г. срокове.
Планът за разходване на средствата играе ролята на прогноза за предявяваните за възстановяване към УО разходи.


Техническите въпроси, свързани с функционирането на ИСУН 2020 следва да бъдат насочвани към звеното за техническа поддръжка (Helpdesk) на ИСУН 2020. Всички въпроси и констатирани проблеми, свързани със системата следва да бъдат адресирани на e-mail: support2020@government.bg или чрез електронна форма достъпна на ел. адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Feedback.
Важно! След изпращане на нов план за разходване на средства, задължително трябва да изпратите съобщение чрез раздел „Комуникация", чрез което да уведомите УО за извършените от вас действия.


чл. 26. т. 2 от Договора за функциониране на ЕС - свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали.
чл. 56 от ДФЕС налага на правните субекти за упражняване на четирите свободи

Неизпълними или непропорционални към предмета на поръчката изисквания за правоспособност.

изискването за представяне на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от четвърта група, първа категория, а поръчката е за инженеринг на обект втора категория.
заложено изискването за представяне на удостоверение за вписване в ЦПРС, за изпълнение на строежи от първа група, трета категория, при условие че поръчката е за инженеринг на три обекта, като само един е трета категория, а останалите два са четвърта категория.


УСТАНОВЕНИ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ТИПОВЕ НЕРЕДНОСТИ
Грешки при подготовката и откриването на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Най-голям дял от установените нарушения са свързани с подготовката на обществената поръчка за възлагане и нейното обявяване, т.е. при формулиране на нейния предмет, при формулирането на критериите за подбор и възлагане, както и при формулирането на техническите спецификации.
Условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата.
Незаконосъобразна методика за оценка на офертите

Грешки, свързани с оценяване на получените оферти

Условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата.

Неправомерно ограничаване участието на чуждестранни икономически оператори, като възложителите се позовават на национални регулаторни режими, без да допускат изрично възможност за представяне на еквивалентни документи от държавата, в който чуждестранният участник е установен. Примери за това са изискванията за: регистрация в Централния професионален регистър на строителя; регистрация в Регистър на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството; регистрация по Закона за туризма и т.н.т.

Грешки при определянето на изискванията за техническите възможности за участниците:
Нарушенията са свързани с изискванията за представяне на сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за системи за управление на качеството. Установихме случаи, в които възложителят изисква от участниците да имат сертификати, които не са относими към предмета на поръчката, не се отнасят до стандарти за системи за управление на качеството и за опазване на околната среда и същите не попадат в хипотезата на чл. 64, ал. 3 и 4 от ЗОП, следователно изискването им в такъв случай необосновано ограничава участието на лицата в процедурата.
Пропуски по отношение на формулираните от възложителите изисквания за професионална квалификация на експертите:
Изискванията за експерти са незаконосъобразни - твърде завишени и/или несъответстващи на предмета и дейностите по поръчката. В такива случаи образователната степен, професионалната квалификация или продължителността на опита са прекомерни спрямо отговорностите, предвидени за съответния експерт при изпълнението на поръчката. Заложени са конкретни изисквания за професионална квалификация – специалност или степен на образование, при липса на ограничения или др. условия в относимата в областта нормативна уредба.
Подобни са и случаите, в които от експертите се изисква да имат натрупан опит в изпълнението на определен вид дейности, но само в публични институции, като по този начин се дискриминират лицата, натрупали съответния опит в частния сектор.
Изисква се всички лица от инженерно-техническия персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството да отговарят на изискванията на чл.163а ЗУТ. Съгласно посочената норма строителят е длъжен да назначи по трудов договор технически правоспособни лица, които да извършват техническо ръководство на строежите. Следователно, за да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка, икономическите оператори трябва да сключат трудови договори с всички лица от инженерно-техническия персонал, които предлагат за изпълнението на поръчката. В случая съответствие с чл. 163 а от ЗУТ е следвало да се изисква от спечелилия участник преди подписване на договора за обществена поръчка.
Специфичен пример за нарушение, свързано с изискуемите документи, е изискването за всеки изпълнен договор участникът да представя не само препоръки за добро изпълнение, но и Разрешение за ползване (Удостоверение за въвеждане в експлоатация) за съответния строителен обект - изпълнителите на строежи не са включени в процеса по издаване на разрешение за ползване и не са страна по него.
дфд
Нарушения при изготвянето на техническите спецификации
употребата на конкретни марки и модели при подготовката на количествени сметки за строителство или услуги без думите „или еквивалент”.
при формулиране на предмета на обществената поръчка - когато в описанието, което възложителят е направил в документацията за участие, е недостатъчно с оглед на това участниците/кандидатите в процедурата да могат да определят предмета на поръчката.
Обстоятелства от този тип имат разубеждаващ ефект по отношение на заинтересованите лица. Неоснователното окрупняване на предмета на обществената поръчка ограничава възможностите за участие на лицата, които биха могли да изпълнят отделните групи дейности поотделно.
Незаконосъобразна методика за оценка на офертите
Формулиране на показатели за оценка, които не са свързани пряко с предмета на обществената поръчка. Примерите за това са в две посоки:
използване на показатели за оценка, които не допринасят за качественото изпълнение на поръчката и съответно не способстват за избор на най-добрата оферта;
използване на показатели за оценка, при които присъждането на точки е свързано не с предмета на поръчката, а с офертите на другите участници.

Често срещан порок е съгласно методиката за оценка по-високо да се оценяват оферти които имат предимство спрямо останалите оферти, като се установява от УО, че в тези случаи участниците не са обезпечени с информация относно конкретните характеристики, по които ще се сравняват предложенията.

От една страна, липсва уточнение спрямо кои показатели комисията следва да установи предимство на техническото предложение спрямо останалите оферти.
От друга страна, възложителят може да е посочил определени категории преимущества, но завършвайки пояснителната бележка с „и др.“, означава че изброяването е примерно и неизчерпателно. Случаите, в които дадени технически предимства не са посочени от възложителя, дава неограничена възможност на комисията да избере характеристиките, които да сравнява, т.е. придава субективна преценка на помощния орган. В действителност, липсва указание как следва да постъпи комисията, ако различните оферти предлагат по-добри характеристики на различни части от оборудването/материалите, т.е. кои компоненти на същото се третират приоритетно спрямо останалите, както и как трябва да се процедира, ако различните участници са предложили по отношение на едно и също оборудване/материали различни по-добри характеристики.
Подобен подход води до неяснота относно това какво би следвало да включат в офертите си участниците над минималните изисквания за допустимост на офертата, за да получат по-голям брой точки, съответно по какъв обективен критерий оценителната комисия ще извърши оценка на "надграждането" на офертата.
Друга констатирана грешка е, когато възложителят не е обезпечил участниците с точни и ясни указания за определяне оценката по показателя, тъй като описанието на степента на съотносимост на офертата спрямо изискванията на възложителя включва термини и изрази като „ясно“, „подробно/конкретно“, „формално изложени“, и др., които поради лиса на яснота/определеност в съдържанието, предполагат субективното им третиране от страна на помощния орган, независимо от притежаваната експертиза за оценката.
Описанието на това кога даден участник получава съответния брой точки не дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено в оферта, не дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно предложенията за изпълнение на поръчката. В допълнение, за част от използваните термини някои възложители дават дефиниция, която по своята същност обаче: не внася определеност или за обяснението са използвани синоними или самото обяснение обективно е въведено като условие/показател, поради което нарушението не се санира.
Неправомерно смесване на критерии за подбор с показатели за оценка

Заложено изискване за екипа специалисти, предложен от участниците като критерий за подбор, а едновременно с това като показател за оценка е въведена организацията и професионалната компетентност на персонала, обхващащ техният специфичен професионален опит.
Възложителят е предвидил присъждането на точки (дори и 0) за предложения, които не отговарят на изискванията на техническата спецификация или други условия, поставени от възложителя, като същевременно подобни предложения подлежат на отстраняване.Констатирахме и случаи на математически грешки във формулите, използвани при изчисляване на оценките по отделните показатели и/или при изчисляване на комплексната оценка. Установихме и несъответствия между посочените в обявлението тежести на показателите и тези, съдържащи се в методиката за оценка.

Грешки, свързани с оценяване на получените оферти

Този тип нередности е пряко свързан с работата на комисията за провеждане на процедурата. В резултат на извършените проверки сме установили следните нередности

Определеният за изпълнител участник не отговаря на предварително определените от възложителя изисквания, но в резултат на пропуски в работата на комисията е допуснат до участие и оценка
Неправилно прилагане от страна на комисията на определените от възложителя критерии за подбор, което е довело до неоснователно отстраняване на участници/кандидати;
Комисията е третирала по различен начин участника, определен за изпълнител и отстранените участници - в сходни ситуации комисията е интерпретирала различно определени изисквания на възложителя и документи за доказването им, а при равнопоставено третиране е следвало да отстрани всички участници или да допусне всички.
Неоснователно отстраняване на участници за необичайно ниско предложение, поради неоснователно отхвърляне на представена обосновка или изискване на обосновка без правно основание.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Full transcript