Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PEYZAJ ONARIM TEKNİKLERİ

No description
by

Sumeyye Akdağ

on 6 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PEYZAJ ONARIM TEKNİKLERİ

Yamaç tipi ocaklarda geliştirilebilecek fonksiyon tipleri
Eğer taş ocağı sahasında mevcut
akarsu yatakları varsa, bu yataklara yapılabilecek küçük müdahalelerle yamaç tipi taş
ocakları şelaleli su kaynağı olarak değerlendirilebilir (Şekil-7). Yamaç tipi mermer
ocaklarında duvar gibi yükselen dik ve kaygan mermer/taş yüzeyleri üzerinde açılacak
delikler yuvasını dik kayalık yamaçlardaki oyuk ve çatlaklara yuva yapan kuş türleri için
yuvalanma imkânı sağlayacaktır. Bu gibi türlere örnek olarak taş, toprak ya da kum
materyalin dikey yüzeyinde açılmış hazır delik ve oyukları yuva olarak kullandığı bilinen
aşağıdaki kuşlar

Ova tipi ocaklarda geliştirilebilecek fonksiyon tipleri:
Yeniden kazanma arazinin güzel bir peyzaj görünümüne sahip olması kadar, bu alanlardan
ekonomik olarak yararlanmayı da hedefler.
Mermer ve taş ocaklarının biyoteknik onarımında jeotekstil ürünlerinin kullanımına ve
değerlendirilmesine yönelik önerilerinin getirildiği bu çalışmada, jeotekstillerin sahip olduğu
özellikler ile ilgili genel bilgiler verilerek konunun tartışmaya açılması amaçlanmıştır.

PEYZAJ ONARIM TEKNİKLERİ
BİYOLOJİK YÖNTEMLER
Projenin çevresel etkilerinin minimuma indirilmesi için alternatif ve önlemlerin tanımlandığı,mevcut alan özelliklerinin bütünleştirildiği yapısal ve bitkisel uygulama projelerinin hazırlandığı bölümdür.
jeotekstiller ilk defa erozyon kontrolü uygulamalarında ve granüler zemin filtrelerine alternatif olarak kullanılmışlardır.
Jeosentetik malzeme kullanılması en temel ve basit sebeplerinden ilki; Jeo: toprak, zemin
işleri ile ilgili ve kullanılan malzemenin ise sentetik olmasındandır. Sentetik olmasının nedeni
ise; çevre şartlarına dayanaklıdır, istenilen her türlü özellik verilebilir ve günümüzde yaygın
kullanımı nedeniyle ucuzlamıştır. Sentetik malzemelerin polimerlerden oluşması, yani
polimer bir temel yapı taşının kendini bir zincir içinde tekrarlamasıdır.

Bu tip ocaklar, düzlükle oluşmuş çukurluklar şeklinde oldukları için genelde bu çukur için havuz, gölet, amfi gibi bir fonksiyonun getirilmesi ve bu fonksiyonun etrafında farklı kullanım alanları oluşturulması
uygundur.
Yunanistan’daki bir mermer ocağı sahasını alanın kültürel-tarihi özellikleriyle bağdaştırarak
gösteri alanı olarak kullanmayı öneren (Şekil-5) Kaliampakos ve Mavrikos (2006), terk
edilmiş taş ocaklarına yeni fonksiyonlar getirilirken, tarihi, sosyal ve ekonomik göstergeler
ile çevrede yaşayan yerel halkın genelde göz ardı edildiğini vurgulamaktadır. Onların
görüşüne göre bu ihmalle planlanan ve hayata geçirilen rehabilitasyon planları, çevrede
yaşayan halkın ihtiyaçlarıyla buluşmamaktadır. Hâlbuki uygun yaklaşımla yapılan planlama
ise aşağıdaki avantajları sağlamaktadır:

Bu projeler hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar;
• Alanda bitki türlerinin çeşit ve dağılım durumları açısından eski haline getirilmesiyle alana özgü bitki türlerinin seçimi
• Nadir bitkilerin etki azaltıcı önlemlerle alanda sürekliliğin sağlanması
• İlk bitkilendirme türlerinin seçiminde hangi kriterlere uyulacağı, gerekli durumlarda güzergah ve yakın çevresinin ekolojik süreçleri dikkate alınarak gübre gerekli olup olmadığına karar verilmesi
• Gübre zamanının ve uygulama şeklinin tanımlanması
• Kullanılacak çim tohumlarının uygulama şeklinin tanımlanması
• Ağaçlandırma da tür ve uygulama şeklinin tanımlanması
• Köylere yakın yerlerde ekilmiş bitkilerin korunmasına yönelik önerilerin tanımlanması
• Uygulama sonrasındaki bakım,izleme ve düzeltici faaliyetlerin tanımlanması vb.

1)BİYOTEKNİK YÖNTEMLER
Bozulmuş veya tahrip edilmiş alanların yenilenmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik onarım çalışmalarında biyolojik (bitkisel) ve teknik (yapısal) yöntemler ve materyallerin kombine kullanılarak sürdürülebilir ve rasyonel olacak şekilde önlem, tedbir ve uygulamaları içeren çalışmalardır.

BİYOTEKNİK MÜCADELENİN AVANTAJLARI
• Sadece uygulandığı zararlıyı hedef alır.
• Mücadele zamanının tespitinde kullanılır.
• Seçici olmaları ve toksin olmamaları nedeniyle doğayı ve doğal dengeyi korumaktadır
• Üst üste aynı alanda kullanılmaları durumunda kimyasal mücadeleye olan ihtiyacı azaltır ya da tümüyle ortadan kaldırır.

Yeniden kazanma arazinin güzel bir peyzaj görünümüne sahip olması kadar, bu alanlardan
ekonomik olarak yararlanmayı da hedefler.
Mermer ve taş ocaklarının biyoteknik onarımında jeotekstil ürünlerinin kullanımına ve
değerlendirilmesine yönelik önerilerinin getirildiği bu çalışmada, jeotekstillerin sahip olduğu
özellikler ile ilgili genel bilgiler verilerek konunun tartışmaya açılması amaçlanmıştır.

Mermer alanlarının biyolojik yani bitkilendirme ile birlikte bazı doğal/suni materyaller veya ürünlerle birlikte kombine edilen biyoteknik yöntemler kullanılarak peyzaj onarımının yapılması kabul gören bir yaklaşımdır.
Peyzaj onarımındaki başlıca amaç, madenciliğe bağlı olarak bozulan ve etkilenen alanlara
ekolojik ve ekonomik değerlerini mümkün olduğu ölçüde geri kazandırmak olmalıdır.

Jeotekstillerin Peyzaj Onarımında Kullanımı
Madencilik faaliyetleri sonrası onarım, tahrip edilmiş bir alanın verimliliğinin, ekolojik,
ekonomik ve estetik değerlerinin yeniden kazandırılmasını hedefleyen çalışmalardır. Tahrip
olmuş bir alana verimliliğinin, ekolojik, ekonomik ve estetik değerlerinin yeniden
kazandırılması doğa onarımı çalışmaları ile mümkün olmaktadır. Doğa onarım çalışmaları 4
aşamadan meydana gelmektedir

• Alan kullanım planlaması
• Yeniden düzenleme
• İyileştirme
• İzleme ve bakım
Onarım çalışmaları sürecinde onarımın amacı doğrultusunda ekosistem, bütün ekolojik
özellikleriyle uygulama alan ve bitki örtüsü arasında etkileşim sistemidir.

Mermer ve taş ocaklarının doğaya yeniden kazandırmada bitkilendirme çalışmalarında,
bitkinin türü, çap ve boyu, rengi, formu vb. önemli yer tutmaktadır. Bitkilendirme taş ocakları
alanında yapılacağından üst toprak ve şevler zayıftır. Bitkilendirme çalışmaları için erozyona
dayanıklı derin ve güçlü kök sistemi geliştirmiş, su tutma kapasitesi yüksek bitkiler
seçilmelidir. Bitkinin rüzgâr erozyonunu önleyici özelliklerinin yanı sıra gürültü ve toz
emisyonunu önleyici özellikleri de göz ardı edilmemelidir. Bitkinin iklimsel koşullara toprak
koşullarına ve doğal bitki örtüsüne uyum sağlaması esas alınmalıdır.

Onarım çalışmalarında dikkate alınması gereken en önemli iki konu en üstteki bitkisel
toprağın ve hemen altındaki verimli toprağın sıyrılması ve depolanması ile geçici erozyon önleme tekniklerinin uygulanmasıdır. Üst toprağın kaldırılması ve depolanması konusunda üst
toprağın kalitesinin, özellikle yapısının ve tohum bankası olarak bütünlüğünün sürdürülmesi,
hem biyorestorasyon, hem de erozyon kontrolü yönünden yaşamsal öneme sahiptir. Bu
kapsamda çoğunlukla teraslar, çürük yamaçların (çizgi ot ekimi, örme çit vs. yöntemlerle)
sağlamlaştırılması, çevirme hendekleri ve canlı materyal ile stabilizasyonu gibi yöntemler
kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin maliyetli oluşu ve iş süresi bakımından uzun sürmesi göz
önüne alındığında yeni tekniklerin geliştirilmesi (Şekil 8) ve/veya mevcut tekniklerle
karşılaştırılması gerekmektedir.


Zeminin jeolojik özelliğinden dolayı
(kaya, cüruf vb.) bitkilenmesi mümkün olmayan şevler jeohücrelerle bitkilendirilebilmektedir.
Dış hücreleri bitkisel toprakla doldurulup bitkilendirilmiş jeohücreli şevler (Şekil 9) ya da
duvarlar doğal renkleriyle de çevreye uyumu kolaylaştırır. Jeotekstil malzeme ve toprakla
kaplanarak çimlendirilen şevler (Şekil 10) yeşil ve estetik bir görünüm kazanmaktadırlar

- Alanın özel karakteristiklerinin ortaya konulabilmektedir. Bu tespit alanın tarihi ve kültürel
mirasını kombine etmekte, aynı zamanda yerel halkın ihtiyaçlarına cevap vermektedir.
- Farklı arazi kullanımlarının aynı zamanda bir arada kullanılmasına imkan vermektedir.
- Mermer çıkarma faaliyeti ile son ürün arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinde yardımcı olur
ki bu ilişkilerin çözülmesi genelde madencilik endüstrisinin zayıf noktasıdır.
- Oluşturulan konsept ileride dönüştürülüp düzenlenebilir.
İşi bitmiş bir ova tipi ocağın tabanında biriken su veya oluşan gölcük kurak bölgelerde veya
yakında su kaynağı bulamayan yaban hayvanları için su ihtiyacını karşıladıkları bir alan
haline getirilebilir (Oğurlu, 2001). Ancak bunun için kuş ve memeli türlerinin suya
ulaşmalarını kolaylaştıracak düzenlemelerin, mesela suyun toplandığı havuzun dik
kenarlarının yayvanlaştırılması veya havuz içine kuşların konabileceği tasarım elemanları
yerleştirmek gibi işlemlerin yapılması gerekecektir (Şekil-6).

Tepe tipi ocaklar ise yükseltiye
bağlı olarak seyir terasları, manzara noktaları, rüzgâr akımlarından yararlanan dinlenme
alanları olarak değerlendirilebilir.
Yerleri Yaklaşık bir hat üzerine düşen tepe tipi ocaklarda işletme sonrası oluşan açıklıklar, işi
bitmiş ocak yerleri birbirine bağlanarak vadi ve kanyon şeklinde tasarlanabilir.
Ocağın yeri, şayet düz bir arazideki az sayıda tepelerden birine rastlıyorsa, ocak duvarlarına
açılacak delikler, yakınlarda yuva deliği bulamayan örnekleri yukarıda verilen kuş türlerini
daha hızla ocak alanına cezbedebilir.

Tepe tipi ocaklarda geliştirilebilecek fonksiyon tipleri:
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
SÜMEYYE AKDAĞ
PELİN ERAYMAN
Full transcript