Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IT-süsteemide spetsialisti õppekava loomine

No description
by

Signe Vedler

on 7 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IT-süsteemide spetsialisti õppekava loomine

Aluseks IT-süsteemide spetsialisti kutsestandard EKR tase 4 Koolituse raames käsitletavad teemad Esiteks Teiseks Lõpetuseks Põhiandmed Õppekava sihtrühm: põhikooli ja gümnaasiumi järgsed õppijad
Õppeaeg põhikoolijärgses õppes 180 EKAP ehk 3 õppeaastat
Õpingud jagunevad:
Põhiõpingud
Lõimitud võtmepädevused
Võtmepädevused

Spetsialiseerumised:
kasutajatoe spetsialist
süsteemiadministraator

Praktikad:
II kursusel: IT süsteemide riistvara komplekteerimine ja diagnostika
III kursusel: Serverite ja tööjaamade haldamine
Spetsialiseerumise praktika III kursusel
Lõpus sooritab teoreetilse testi või kutseeksami ja kaitseb lõputöö.
MIDA TÄHENDAB MÕISTE
"IT SÜSTEEMID"?
MIS TÖÖD VÕIKS OSATA SELLE ERIALA SPETSIALIST TEHA? IT-süsteemide spetsialisti
õppekava loomine Toimus IKT osakonna erialaõpetajatele ja põhiliste lõimitavate võtmepädevuste ainete õpetajatele koolitus
Erialaained ja lõimitud võtmepädevused
mooduli sees toimuvad lõimimised said läbi arutatud
mooduli sees tekib õpetajate võrgustik
võtmepädevuste õpetamise viisid moodulites võivad olla erinevad
rääkisime teemade (õppeainete) järgnevusest
Haapsalust saime sissejuhatava laagri idee Rakenduskava loomine:
1. vaadata üle, milliseid teemasid peaks võtmepädevuste ainetes õpetama
2. milliseid õppematerjale kasutada
3. õppemeetodid (eelistada neid, kus õppija on aktiivne, arendada kutseõppe üldisi pädevusi)
4. hindamismeetodid
ühe hinnatava ülesandega kontrollida mitme õpiväljundi saavutatust,
kujundada õppija väärtusi
5.hinnatavad ülesanded (võimalikult erialaga seotult)
6. mooduli hinde kujunemine võiks lõppeda ühise õpitut kokkuvõtva tegevusega (nt. projekt, õpimapi esitlus, dokumenteeritud praktiline sooritus vms)
7. kogu hindamine kirjeldatakse õppekavas lävendi tasemel. Hindamiskriteerium näitab, kas õppija on saavutanud õpiväljundi.
8. Eristava hindamise puhul on "3" lävendi tase, "4"-"5" kirjeldatakse lävendist kõrgemal tasemel (nt. iseseisvuse määra, lisategevuste vm järgi) "Koosloomine tekitab meeskonnas õnnetunde – ühiselt loodud tulevikuunistus on üks võimsamaid motivaatoreid."
Signe Vesso ja Kaupo saue 2008 Signe Vedler
06.03.2013
Tartu Kutsehariduskeskuse
IKT erialade üldainete õpetajatele ja ainesektsioonide juhtidele MILLES SEISNEB UUE ÕPPEKAVA ERINEVUS VARASEMAST ÕPPEKAVAST? UUED MÕISTED ÕPPEKAVAARENDUSES Mõisted
Õppekava üldtutvustus
Lõimimisest üldainetega
Kavandatava õppekava struktuuri tutvustus
Rakenduskava loomisest Ülesanne Kirjuta nende moodulite juurde, kus mõni teema sinu võtmepädevuste aine soovitusliku sisust haakub selle mooduli eesmärgi või õpetatavate ainete sisuga Näited 1. Planeeritud õppekava struktuur

2. Näide rakenduskavast Kolmandaks Et õpitavat mõista, tuleb luua sellele tähendus. Tähenduse loomisel on olulised:
seosed varemõpituga, isikliku kogemusega, loetu või nähtud filmiga
võimalikult palju kasutada küsimusi, mis stimuleeriksid õppijaid loovalt mõtlema, pakkuma välja erinevaid lahendusi ja annaksid võimaluse oma arvamust avaldada.
Õppeprotsessi eesmärkide valdkonnad on Dee Fink´i järgi:
Teadmiste omandamine (info jagamine/vastuvõtt, ideede genereerimine, teostuse võimaluste hindamine)
Teadmiste rakendamine praktikas (eelduseks kriitiline, loov ja praktiline mõtlemine)
Lõimumine (omandatava teadmise/oskuse sidumine tööprotsessi, reaalse elu ja teiste õpitavate valdkondadega)
Enda ja teiste mõistmine (koostöö)
Hoolimine (nii tulemustest, kaaslastest, toob muutuse hoiakutes ja väärtustes)
Õpioskuste arendamine (kuidas peaksin õppima, et osata?)
Full transcript