Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cele i planowanie

No description
by

Karolina Dąbrowska

on 22 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cele i planowanie

Dobry plan podstawą sukcesu!
Podstawowe zasady planowania
ZARZĄDZANIE
PLANOWANIE
"Planowanie to projektowanie przyszłości, jakiej pragniemy oraz skutecznych środków jej realizacji" R.L. Ackoff
M
1. Definicje ZARZĄDZANIA
2. Definicje PLANOWANIA
3. SMART
4. Kaskadowanie celów
5. Zasada skalarna
6. Dobry plan
7. Harmonogram
8. SWOT
9. Praca własna
KASKADOWANIE CELÓW
Istotą kaskadowania celów jest stawianie podwładnym celów otrzymanych od przełożonego. Kierownik stawia sobie pytanie: co mój podwładny musi osiągnąć, abym zrealizował swój cel? Kaskadowanie jest delegowaniem odpowiedzialności za rezultat.
ZASADA SKALARNA
Suma celów niższego rzędu musi się dokładnie równać celowi rzędu wyższego.
Praca w grupach + praca domowa
1. Cel główny projektu: ZAŁOŻENIE TZW. MAŁEJ POLIGRAFII (FIRMA 2-3 OSOBOWA) W CZASIE 3-6 MIESIĘCY
2. Zadanie: ZAPROJEKTOWANIE CELÓW FIRMY WG ZASAD: SMART, ZASADY SKALARNEJ, KASKADOWANIA CELÓW.
HARMONOGRAM
SWOT
PLANOWANIE
ORGANIZOWANIE
KIEROWANIE
KONTROLOWANIE
Formułowanie celów o określenie sposobów ich realizacji.
Tworzenie i zmienianie strukur organizacyjnych.
Oddziaływanie na ludzi, pobudzanie ich do działania.
Badanie i ocena działania ludzi i przebiegu procesów.
R.W.Griffin
Zarządzanie to "zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie), skirowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny".
J.A.F.Stoner, R.E.Freeman, D.R.Gilbert
Zarządzanie to "...proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia jej celów".
R.L.Bittel
"Zarządzanie jest procesem uzyskiwania, rozmieszczania i stosowania wielu różnorodnych istotnych zasobów dla osiągnięcia celów organizacji".
red. A.Koźmiński, W.Piotrowski
Zarządzanie to "...swego rodzaju wędrówka przez chaos, której istotą jest panowanie nad różnorodnością i przekształcanie potencjalnego konfliktu we współpracę. Jest to także konstruowanie rzeczywistości z dostępnych zarządzającemu elementów: pomysłów, ludzi i relacji między nimi, instytucji formalno - prawnych, środków materialnych (maszyn, urządzeń, budynków, materiałów, wyrobów gotowych itp. i pieniężnych, a także praw do dysponowania nimi".
Zdolność do planowania jest uważana za najważniejszą umiejętność człowieka.
Planowanie jest działalnością uniwersalną.
"Planowanie w organizacjach jest procesem ustalania celów i wybierania środków do ich osiągnięcia." J.A.F. Stoner, R.E. Freeman
1. Wizja
2. Misja
3. Strategia
4. Cele

Cel nadrzędny organizacji komercyjnej vs nienastawionej na zysk?
WIZJA
Sens istnienia
Stanowi sformułowanie wizji na użytek strategii.
STRATEGIA
Strategia organizacji to długofalowy program w zakresie stosunków z otoczeniem, w wyniku których realizowane są cele i aspiracje.

Podstawową sprawą w formułowaniu strategii jest umiejętność realistycznej oceny i przewidywania zjawisk zachodzących w otoczeniu.
CELE
Po co?
Sformułowanie marzenia
MISJA
Dalekosiężne wyobrażenie.
Kim chcemy być w przyszłości.
Drogowskaz.
Maksymalnie krótka.
Pozytywna.
Zrozumiała.
Powiązana z faktyczną działalnością.
Dalekosiężna.
Prawdziwa.
Przykłady misji firmy: Sony, FedEx
Celem jest pożądany stan rzeczy.
Organizacje to całości realizujące cele przekraczające możliwości jednego człowieka.
Praca własna.
1. Rodzaje celów organizacji: statutowe, menedżerskie, egzystencjalne.
2. Typologia celów organizacyjnych ze względu na: szczebel zarządzania, realność, stopień trudności, wymierność, powtarzalność, ważność.
Funkcje celów organizacyjnych:
- planistyczna - cele służą planowaniu
- organizacyjna - cele ukierunkowują poczynania ludzi
- motywacyjna - cele umożliwiają motywowanie i konstruowanie efektywnych systemów motywowania
- kontrolna - cele umożliwiają ocenę i rozliczanie ludzi
S
A
R
T
specific, significant - uszczegółowione, znaczące
measurable, maeningful, motivational - wymierne, znaczące, motywujące
agreed upon, attainable, achieveable, acceptable, action - oriented - uzgodnione, możliwe do osiągnięcia, możliwe do przyjęcia, nastawione na działanie
realistic, relevant, reasonable, rewarding, results - oriented - realistyczne, istotne, uzasadnione, rozsądne, nagradzające, zorientowane na wyniki
time - based, timely, tangible, trackable - ustalane na podstawie terminów, w odpowiednim czasie, wymierne, możliwe do prześledzenia
Przykłady celów dobrze i źle sformułowanych
1. Unikanie sytuacji konfliktowych w dziale.
2. Skuteczne realizowanie zadań.
3. Wdrożenie systemu CRM w organizacji do dnia 30.04.2013.
5. Będę czytała więcej literatury fachowej.
6. W maju kupię 4 książki przygodowe i 2 biograficzne.
7. Będę częściej biegał.
8. Chcę mieć lepszy kontakt z rodzicami.
9. Do końca marca przeprowadzę roczne rozmowy oceniające ze wszystkimi moimi podwładnymi.
10. Dzisiaj wyślę 5 CV.
OPERACJONALIZACJA
PODZIAŁ SKŁADOWYCH
DELEGOWANIE
Przekazanie celu wprost podwładnemu wraz z pełnymi uprawnieniami decyzyjnymi.
Etapy kaskadowania
PODZIAŁ TARGETU
Cel Przełożonego
Cel Podwładnego
Cel Podwładnego
600.000
300.000
300.000
Cel Przełożonego:
Cel Podwładnego:
Cel Podwładnego:
realizacja projektu
realizacja I etapu
realizacja II etapu
Cel Przełożonego:
wdrożenie nowego
systemu kadrowego
Cel Podwładnego:
zebranie ofert, wybór
dostawcy i optymalnego
oprogramowania
Cel Podwładnego:
przeszkolenie pracowników
korzystających z nowego
systemu
DOBRY PLAN
CECHY DOBREGO PLANU
TRUDNOŚCI W PLANOWANIU
ZNACZENIE DOBREGO PLANU
1. kompletny
2. zgodny wewnętrznie
3. operacyjny
4. elastyczny
5. zrozumiały
6. realny
7. poufny
8. sformalizowany
Praca własna.
Opisać powyższe cechy.
1. umożliwia realizację dalekosiężnych celów
2. ułatwia decydowanie
3. ułatwia przygotowanie działania
4. wprowadza porządek, ogranicza chaos
5. ogranicza rozrzutność i marnotrawstwo
6. ułatwia realizację działania
7. ułatwia kontrolę i ocenę
1. ciągłe zmiany w otoczeniu, niepewność
2. pewność siebie (brak konkurencji, stabilność)
3. brak wiary w przyszłość
4. brak czasu na pracę koncepcyjną
5. krótkoterminowe wynagradzanie menedżerów
6. zbyt częste zmiany na stanowiskach kierowniczych
Może wskazywać następstwo, kolejność czynności, czas trwania, wymagane terminy.
Przykłady harmnogramów?
Wstępne sprawdzenie poprawności wykonania planu
CO?
GDZIE?
KIEDY?
JAK?
KTO JEST ODPOWIEDZIALNY?
Jasne i czytelne przedstawienie celów, charakterystyka, zasoby, ograniczenia.
Lokalizacja, miejsce, w którym będą wykonywane zadania.
Data rozpoczęcia, zakończenia, punkty kontrolne.
Opis metod, procedur działania, kolejność wykonywanych czynności.
Podział komptencji, kontrola, odpowiedzialność.
Praca w grupach (ok. 6-osobowych):
Praca domowa:
1. Wykonać plakat z nazwą firmy w nagłówku.
2. Na oddzielnych kartkach wypisać zakładane cele organizacji.
3. Ustalić poprawną kolejność działań związanych z uruchomieniem firmy.
4. Na plakacie tworzymy harmonogram z użyciem celów.
5. Przynosimy plakat na następne zajęcia.
7 minut
Literatura:
- Kotarbiński, Sprawność i błąd, 1960,s.120-125
- Griffin R.W.: „Podstawy zarządzania…”, rozdział: Zarządzanie celami organizacji i planowanie.
- Kaczmarek B. i Sikorski Cz.: „Podstawy zarządzania…”, podrozdziały: Planowanie celów, Projektowanie struktury celów.
- Stoner J.A.F. i Wankel Ch.: „Kierowanie”, podrozdziały: Planowanie i proces kierowania, Plany operacyjne, Przezywciężanie przeszkód w skutecznym planowaniu.
- Webber R. A.: „Zasady zarządzania organizacjami”, podrozdział: Planowanie celów i zadań.
Karolina Dąbrowska
Dziękuję za uwagę :)
ZASADA SKALARNA
Suma celów niższego rzędu musi się dokładnie równać celowi rzędu wyższego.
1. Cel nadrzędny

2. Cele główne
3. Cele cząstkowe

4. Zadania
5. Czynności
Full transcript