Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Działy i subdyscypliny andragogiki

No description
by

Marian Fobke

on 1 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Działy i subdyscypliny andragogiki

Czym jest

andragogika
?
Z etymologicznego punktu widzenia słowo „andragogika” oznacza naukę o prowadzeniu ludzi dorosłych.
Andragogika zajmuje się uniwersalnymi prawidłowościami procesu nauczania i wychowania, samokształcenia, samowychowania, doskonalenia i samodoskonalenia ludzi dorosłych i na tej podstawie formułuje prawa rządzące tymi procesami.
Andragogika swoją wiedzę czerpie z badań prowadzonych przez historyków wychowania dorosłych oraz z badań socjologów wychowania i psychologów społecznych.

Andragogika ogólna ustala też najogólniejsze zasady, warunki i metody postępowania badawczego, mające zastosowanie w badaniach empirycznych prowadzonych w ramach andragogik szczegółowych.

Andragogika bierze również udział w badaniu współzależności i spoistości różnego rodzaju twierdzeń i diagnoz ustalonych przez andragogiki szczegółowe.
pedagogika
edukacja
wychowanie
diagnoza
animacja
rodzina
szkoła
Lucjan Turos dokonał podziału wyróżniając w obrębie andragogiki ogólnej (dyscyplina podstawowa) następujące działy:
• historię oświaty dorosłych i myśli andragogicznej,

• dydaktykę dorosłych,

• teorię wychowania dorosłych,

• andragogiki szczegółowe.
środowisko
dydaktyka
bilioteka
doskonalenie zawodowe
dyskusja
kreatywność
grupa
współpraca
ANDRAGOGIKA
ANDRAGOGIKA
ANDRAGOGIKA
ANDRAGOGIKA
ANDRAGOGIKA
Historia oświaty dorosłych
i myśli andragogicznej

Historia oświaty dorosłych i myśli andragogicznej obejmuje szeroko rozumianą dziedzinę kształtowania osobowości dorosłych za pomocą wychowania i samowychowania.
Do zadań historii oświaty dorosłych i myśli andragogicznej należy:
1.
ukazanie w możliwie najpełniejszym zakresie rodowodu współczesnych koncepcji i idei wychowania i kształcenia dorosłych,

Do zadań historii oświaty dorosłych i myśli andragogicznej należy:
2.
ukazanie rzeczywistych, nie zamazujących sprzeczności i konfliktów, odsłaniających kulturowe i narodowe dzieje oświaty i wychowania dorosłych,
Do zadań historii oświaty dorosłych i myśli andragogicznej należy:
3.
ukazywanie idei i pomysłów andragogicznych, które mimo, że nie doczekały się społecznej realizacji mogą jeszcze dziś stać się cennym źródłem inspiracji dla współczesnej oświaty i wychowania dorosłych,
Do zadań historii oświaty dorosłych i myśli andragogicznej należy:
4.
prześledzenie na materiale historycznym współzależności, związków i układów działań, sił i rozwiązań, które ujawniają prawidłowości procesu wychowania i nauczania, adekwatnie do warunków danej epoki, lecz zawierające ponadczasowy charakter,
Do zadań historii oświaty dorosłych i myśli andragogicznej należy:
5.
ukazanie odkryć andragogicznych dotyczących zarówno sposobu formułowania celów wychowania, jak również metod i technik oddziaływania wychowawczego.Historia oświaty dorosłych ma tym większe znaczenie poznawcze i praktyczne, im precyzyjniej prześledzi dzieje realizacji określonych ideałów wychowawczych w warunkach różnych epok, społeczeństw i kultur.
Historia oświaty dorosłych
i myśli andragogicznej

Platon
Arystoteles
Sokrates
ewoluacja
nauka elementarna
kultura
szkoły klasztorne
Dydaktyka dorosłych
Dydaktyka dorosłych to teoria nauczania, kształcenia i samokształcenia dorosłych. Dydaktyka wyjaśnia, jakie muszą być postawione cele i stworzone warunki, aby proces kształcenia i samokształcenia dorosłych, realizowany w ramach różnych instytucji i zespołów ludzkich, przebiegał prawidłowo.
Dydaktyka dorosłych
Dydaktyka dorosłych jest tą dziedziną andragogiki, która zajmuje się celami, treściami, motywami, formami i metodami oddziaływania intelektualnego na dorosłych i na podstawie badań empirycznych ustala najogólniejsze prawidłowości tego procesu.
Do zadań dydaktyki
dorosłych należy:
1.
tworzenie oraz ustalanie treści i kierunków oddziaływania tych czynników i sił, których całokształt określa dynamikę i prawidłowości procesu kształcenia i samokształcenia dorosłych,
Do zadań dydaktyki
dorosłych należy:
2.
poznawanie współzależności oświaty szkolnej i pozaszkolnej, uczenia się zespołowego i indywidualnego, kierowanego i spontanicznego, zorganizowanego i samodzielnego,
Do zadań dydaktyki
dorosłych należy:
3.
określenie jaką rolę w procesie kształcenia i samokształcenia pełni nauczyciel,

4.
obowiązek poznawania skuteczności oddziaływania metod dydaktycznych,

Do zadań dydaktyki
dorosłych należy:
5.
uogólnianie wyników badań, które ukazują proces tworzenia się systemu ustawicznego kształcenia dorosłych,

6.
poznanie istoty i charakteru związków łączących proces przekazywania wiedzy z procesem formowania ideałów i postaw.

system kształcenia
nauczyciel
współzależność
cele kształcenia
motywy
metody
samokształcenie
Teoria wychowania dorosłych
Teoria wychowania dorosłych zawiera uogólnienia i usystematyzowania wyników badań andragogik szczegółowych oraz twierdzenia wyprowadzone z analizy dorobku naukowego filozofii, historii oraz socjologii wychowania i psychologii człowieka dorosłego.
Teoria wychowania dorosłych
Przedmiotem badań teorii wychowania jest wychowanie dorosłych, jego cele, uwarunkowania, przebieg, dynamika i wyniki.
Teoria wychowania dorosłych wyjaśnia:
1.
dlaczego wychowanie dorosłych jest społeczną koniecznością i indywidualną szansą awansu zawodowego i społecznego jednostki ludzkiej,

2.
potrzebę formułowania takich celów wychowawczych, które sprzyjają rozwojowi osobowości i przygotowaniu człowieka dorosłego do pracy, życia społecznego i uczestnictwa kulturalnego,
Teoria wychowania dorosłych wyjaśnia:
3.
w jakim stopniu demokratyczne cele wychowania uwzględniają aktualne idee i treści programowe,

4.
oraz precyzuje i ustala zasady i kryteria doboru treści wychowania sprzyjające rozwojowi zainteresowań,

Teoria wychowania dorosłych wyjaśnia:
5.
związek celów wychowania z potrzebami życia społecznego, z potrzebami rozwojowymi ludzi, z tradycją kulturowa danego narodu i kraju,

6.
zasady budowy systemu wychowania, w którym naczelne miejsce zajmuje własna aktywność jednostki ludzkiej,

Teoria wychowania dorosłych wyjaśnia:
7.
w jaki sposób i za pomocą jakich treści, metod i form należy oddziaływać na sferę emocjonalną i intelektualną ludzi dorosłych, aby wyzwolić tkwiące w nich zdolności,
Teoria wychowania dorosłych wyjaśnia:
8.
współzależność wychowania i społecznego postępu, związek oddziaływania wychowawczego na dorosłych z ich modelem uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym,

9.
przyczyny powstania kryzysów wychowawczych i możliwości ich przezwyciężenia.

wychowanie
cele
uwarunkowania
dynamika
wyniki
treści
metody
współzależność
Historia oświaty dorosłych
i myśli andragogicznej
Dydaktyka dorosłych
Teoria wychowania dorosłych
Andragogiki szczegółowe
Andragogiki szczegółowe
Każda z andragogik szczegółowych koncentruje się na jednym z ważnych odcinków życia ludzkiego i szuka takich materiałów badawczych i takich rozwiązań teoretycznych, które mogą być pomocne w jego doskonaleniu, humanizacji i uspołecznieniu.
Wyróżniamy następujące
andragogiki szczegółowe:

andragogika przemysłu i rzemiosła
(w tym andragogika pracy)

andragogika rolnicza

andragogika szkolna

andragogika działalności kulturalnej

andragogika wojskowa

andragogika szkolnictwa wyższego

andragogika porównawcza

inne andragogiki

Andragogika pracy
Andragogika pracy powstała jako rezultat zapotrzebowania społecznego na diagnozy, prognozy oraz teorie naukowe, które ukazują różnorodne aspekty aktywności zawodowej ludzi dorosłych.
Andragogika pracy
Andragogika pracy bada przede wszystkim sytuację dorosłego w zakładzie pracy, jego przygotowanie do pracy, poziom wykształcenia, przysposobienie do współżycia w zespole, wykorzystanie jego inwencji, zdolności, powiązanie z jakością pracy, z wysokością zarobków, spożytkowanie jego wiedzy i kwalifikacji w procesie pracy.
Zadania andragogiki pracy:
1.
określenie wpływu życia rodzinnego na zawodowe i społeczne funkcjonowanie dorosłego w zakładzie pracy,

2.
badanie wpływu warunków pracy na motywy uczestnictwa w pracy,

3.
poznanie udziału dorosłych pracowników w procesach racjonalizacji techniki, technologii i organizacji pracy,

Zadania andragogiki pracy:
4.
badanie form, kierunków i dziedzin doskonalenia zawodowego dorosłych,

5.
ukazanie wpływu różnorodnych czynników społecznych, technicznych i wychowawczych na wydajność pracy dorosłych.

Andragogika pracy
Andragogika pracy -> to teoria wychowania w kulturze pracy ludzi dorosłych

Pedagogika pracy -> to teoria wychowania w kulturze pracy młodzieży szkolnej nie pracującej zawodowo


Andragogika rolnicza bada:
1.
stopień i metody upowszechniania wiedzy rolniczej i jej wpływ na efektywność gospodarowania oraz znaczenie wiedzy ogólnokształcącej dla funkcjonowania rolnika w roli społecznej,
2.
jakie są potrzeby i możliwości rozwijania na wsi oświaty rolniczej,

Andragogika rolnicza bada:
3.
zagadnienia funkcjonowania ludzi w roli zawodowej rolnika i łączenia jej z obowiązkami obywatelskimi, społecznymi, rodzinnymi i życiem kulturalnym,

4.
współprace mieszkańców wsi z mieszkańcami miast.

Andragogika rolnicza
Andragogika rolnicza musi również opracować system przygotowania rolników do korzystania z przysługujących im praw oraz przygotować program przygotowania rolników do takiego korzystania z cywilizacji miejskiej i takiego współdziałania z mieszkańcami miast, które będą doskonalić kulturę chłopską.
Andragogika szkolna
Andragogika szkolna wyjaśnia na czym polega odrębność szkolnictwa dla dorosłych, jego specyfika, jego rola społeczna i kulturowo – twórcza.
Andragogika szkolna bada:
1.
przydatność programów, organizacji, systemów i metod nauczania i wychowania szkolnego dla realizacji potrzeb i aspiracji ludzi dorosłych i ich przygotowania do pracy i życia społecznego,
Andragogika szkolna bada:
2.
prawidłowości ustalania celów nauczania i wychowania dorosłych funkcjonujących w szkolnictwie dla dorosłych i adekwatność do potrzeb społecznych,

3.
zasady i kryteria doboru treści kształcenia dorosłych.

Andragogika działalności kulturalnej bada:
1.
zasady, treści, metody, organizację i formy działalności kulturalno – oświatowej dorosłych,

2.
formy upowszechniania kultury i ich związek z potrzebami, zainteresowaniami, aspiracjami kulturalnymi dorosłych,

Andragogika działalności kulturalnej bada:
3.
system przygotowania kadr działaczy kulturalno – oświatowych dla placówek, instytucji oświaty i kultury dorosłych,

4.
zderzenie się różnych koncepcji stylów działania kulturalnego i ich konsekwencje wychowawcze

Andragogika wojskowa bada:
1.
wpływ programu i metod szkolenia wojskowego na akceptowanie przez dorosłych służby wojskowej,

2.
zasady i kryteria doboru treści kształcenia i wychowania w wojsku i ich znaczenie dla kształtowania wszechstronnie rozwiniętej osobowości żołnierza i obywatela,

3.
wpływ tradycji kulturowych i narodowych na proces wychowania ideowego i społeczno-moralnego w wojsku,

Andragogika wojskowa bada:
4.
motywy odbywania służby wojskowej i ich roli w procesie stymulacji rozwoju osobowości żołnierzy,

5.
związek kształcenia wojskowego z wykształceniem ogólnym, obywatelskim i społeczno-politycznym,

6.
wpływ służby wojskowej na kształtowanie się zainteresowań i umiejętności zawodowych żołnierzy.

Andragogika szkolnictwa wyższego bada:
1.
racjonalność, nowoczesność i efektywność celów, treści, metod, organizacji systemów oddziaływania wychowawczego w szkołach wyższych,

2.
w jakim stopniu szkoła wyższa respektuje zasadę podmiotowości studentów,

Andragogika szkolnictwa wyższego bada:
3.
w jakim zakresie szkoła wyższa pomaga studentom w opanowaniu trudnych treści naukowych, przewidzianych programem studiów, w ukształtowaniu humanistycznych stylów współżycia społecznego.
Andragogika pracy
Andragogika rolnicza
Andragogika szkolna
Andragogika działalności kulturalnej
Andragogika wojskowa
Andragogika szkolnictwa wyższego
Andragogika porównawcza
Do zadań andragogiki porównawczej należy:
1.
badanie porównawczego systemu kształcenia i wychowania dorosłych, ich aktywizacji zawodowej i społecznej, ich uczestnictwa w życiu kulturalnym i rodzinnym,
Do zadań andragogiki porównawczej należy:
2.
poznanie, jak te same problemy rozwoju osobowości ludzi dorosłych są rozwijane w różnych warunkach,

3.
porównanie ideałów oświatowych i wychowawczych, warunki ich realizacji oraz skutki ich urzeczywistnienia.

Inne andragogiki
Andragogika resocjalizacyjna
Przedmiotem andragogiki resocjalizacyjnej jest proces wychowania tej kategorii dorosłych, która na skutek negatywnych wzorów i wpływów środowiskowych uległa procesom deprawacji.
Andragogika rewalidacyjna
Andragogika rewalidacyjna bada możliwości przygotowania ludzi niepełnosprawnych do pełnowartościowego życia w społeczeństwie.
Andragogika turystyki
Przedmiotem andragogiki turystyki jest przygotowanie dorosłych do pełnowartościowego uczestnictwa w turystyce.
Andragogika zdrowia
Andragogika zdrowia przygotowuję człowieka dorosłego do umiejętności chronienia swojego zdrowia przed ujemnymi skutkami współczesnej cywilizacji i pracy zawodowej.
dorośli
studenci
treści kształcenia
edukacja
cele
wychowanie
Dziękuję za uwagę,
Aneta Brzdąkała
Full transcript