Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Národní obrození - 1. a 2. fáze

No description
by

Ana Ceran

on 4 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Národní obrození - 1. a 2. fáze

11. Národní obrození v české literatuře - 1. a 2. fáze
SPOLEČENSKO-HISTORICKÝ KONTEXT

- 1750 - špatná situace, dominance němčiny, čeština pouze na venkově a u nejnižších vrstev
- vídeňský centralizmus, osvícenský centralizmus - osvícenští absolutisté - Marie Terezie a Josef II., urbanizace, toleranční patent
REGIONY: po celé Evropě, demokratický charakter, přirozený vývoj společnosti

Cíle NO
• proces zastavení jazykového úpadku češtiny
• vytvoření nového spisovného jazyka a jeho uzákonění novočeština
• znovuobjevení, povznesení české literatury, kultury, vědy

ŽÁNRY: duchovní lyrika, lidové a kramářské písně, mravoučné povídky, strašidelné příběhy rytířské romány, KLČ

I. FÁZE ČNO – OBRANNÁ
CÍLE:
• zachránit a obnovit čj
• čelit germanizaci
• zájem o českou historii - doba veleslavínská, doba za Karla IV., husité

Počátky
Národní obrození & datace
18.stol.
- složitý a dlouhý proces vzniku novodobého českého národa a kultury
- obrození - konec 19.stol., obnova, zázrak, vzkřísení národa, probuzení

Kristýna Chroustová, Ana Ceran

1. FÁZE - klasicismus, osvícenství - OBRANNÁ - 70.léta 18.stol. - 19.stol.
2. FÁZE - preromantismus - OFENZIVNÍ (ÚTOČNÁ) - 1805 - 1830
3. FÁZE - romantismus - VRCHOLNÁ - 1830 - 1848

Periodizace
POČÁTKY NOVOČESKÉ VĚDY
- nutné vytvoření terminologie a vědních disciplíny,
osvícenští racionalisté - 1. vědci, (1774) Akademie věd - soukromá společnost, 1.vědecká instituce, rozvoj české vědy


Josef Dobrovský
- zakladatel dvou vědních disciplín - slavistika, bohemistika
- "modrý abbé", polyglot, chladný analyzátor faktů
NĚMECKO-ČESKÝ SLOVNÍK - dvoudílný slovník, významné jazykové dílo, důraz na rovnoprávnost českého a německého jazyka
DĚJINY ČESKÉ ŘEČI A LITERATURY – jazykovědný spis
PODROBNÁ/ZEVRUBNÁ MLUVNICE JAZYKA ČESKÉHO -
ZÁKLADY JAZYKA STAROSLOVĚNSKÉHO – 1.vědecká mluvnice čj


základy jazykovědy, spisovný český jazyk, dvě vědní disciplíny, ustálené normy,
položil základy obrozeneckého hnutíPŘÍNOS J.Dobrovského:
Gelasius Dobner
- historik, zakladatel novodobého českého dějepisu
- kritika Hájkovy kroniky


František Martin Pelcl
NOVÁ KRONIKA ČESKÁ
BALBÍNOVA OBRANA

Poezie
- první pokusy o verše (primitivní, neologismy, hovorové výrazy), tehdejší češtinu už bylo možno převést do verše, povznést úroveň českého verše
básnické školy:
Thámovci (Václav Thám),
Puchmajerovci (Jaroslav Puchmajer),
almanachy – žánry: překlady, básně starších českých autorů, anakreonská poezie, ódy, bajky, balady
ÓDA NA JAZYK ČESKÝ
Próza
hl.cíl - vyzdvihování českého jazyka,
fce: vzdělávací a výchovná, pro lidové čtenáře, nabádali lid, aby nevěřili v předsudky a náboženství
Václav Matěj Kramerius
- “Veleslavín 18.stol.”
- Krameriovy c.k. pražské vlastenecké/poštovné noviny
- Česká expedice
- Rozvoj české žurnalistiky

Divadlo
- autentičnost, důležité pří šíření myšlenek, naváznost na tradici baroka, Praha – centrum tehdejšího kulturního života
- fce: vlastenecká, výchovná
- 1739 – Divadlo v Kotcích - 1.česká hra Kníže Honzík
- 1783 – Stavovské divadlo – (Nosticovo divadlo)
- 1886 – Divadlo Bouda – Praha, Václavské náměstí, 1.česká vlastenecká scéna - >1789 – přesunuto do Divadla Hybernia
Představitele: Václav Thám,
Karel Ignác, Prokop Šedivý,
Jan Nepomuk Štěpánek
Matěj Kopecký
- zakladatel českého loutkařství,
loutky Don Juan,
Faust

- první významná novočeská autorka
DOMÁCÍ KUCHAŘKA

Magdalena Dobromila Rettigová
Shrnutí NO1:
pokleslá úroveň českého jazyka, germa-
nizace, urbanizace, začátek formování novodobého českého národa, oslava národního sebevědomí

- metternichovský režim, absolutismus, zbraně, cenzura, tajná policie
- austroslavismus – politická samostatnost Čech v rámci Rakouska
- vznik – VLASTENECKÉ MUZEUM-připomenutíslavné české historie
MATICE ČESKÁ – nakladatelstvi, vydavatelstvi
CÍLE a NÁZORY: ,,otevírání oken do Evropy”, víra ve slavnou minulost i budoucnost
- tuto generaci nezajímala věrohodnost, znalost pravdivých fakt není důležitá
- literární falzifikáty – smyšlené texty
- panslavismus – myšlenka slovanské vzájemnosti
- jazykověda – největší rozšíření slovní zásoby

II. FÁZE ČNO – OFENZÍVA
Josef Jungmann
- ,,mluvčí celé generace”
- překladatel, polyglot, historik, básník, skvělý organizátor
- věřil v Čechy a ve slavnou budoucnost, obrovský optimista

O JAZYCE ČESKÉM – “jazyk není jen prostředkem komunikace, ale i znak celého národa”
SLOVESNOST – učebnice stylistiky, teorie literatury, čítanka pro gymnasia
HISTORIE LITERATURY ČESKÉ – první česky psané přehledné dějiny české literatury
SLOVNÍK ČESKO-NĚMECKÝ – nejvýznamnější jazykovědná práce, 5 dílů – 120 tisíc slov(věškerá tehdejší slovní zásoba)
CÍL: kodifikace češtiny
PŘÍNOS: neologismy, terminologie, český jazyk obohatil o tisíce slov – záře, hvězdárna, časopis, rostlina, názvy dnů v týdnu a měsíců nebýt jeho prací, čeština by zanikla, Jungmannova škola básnický a vědecká


František Palacký

- “otec národa”
- historik, politik, spisovatel
- myšlenky svobody a demokracie
- vznik MATICE ČESKÉ – finanční fond, z dobrovolných příspěvků
- modernizoval vlastenecké muzeum -> Národní museum
DĚJINY NÁRODU ČESKÉHO ( I V MORAVĚ) – historický spis, od počátku českých dějin po rok 1526 ( nástup Habsburků na český trůn)

RKZ
Rukopis královedvorský, zelenohorský - 1818
anonymně zaslány do Národního muzea
autoři: Václav Hanka a Josef Linda
Význam:
- důkaz staré české minulosti, starobylost kultury
- národní sebevědomí, projev vlastenectví
- velká idealizace
Inspirace - Bedřich Smetana opera Libuše
K. H. Mácha
Josef Václav Myslbek
Mikoláš Aleš
BOJ O RKZ – 80.léta 19.stol. – čeští profesoři podali důkazy o nepravosti RKZ - > podvrhy, falzifikáty, společnost se poté rozdělila na věřící v nepravost, kteří byli považování za zrádce(včetně T.G.Masaryka) a poté na nevěřící
- konečný důkaz – 60.léta 20.stol. – kriminilastický ústav – palimpset = pergamenový svitek, Jan Gebauer, Jaroslav Vlček(univerzitní profesoři) - >důkazy – berlínská modř(inkoustú, demokratické myšlenky, neologismy, odkazy na jiné památky


Jan Kollár
slovák, fanatický zastánce panslavismu, nejabicioznější a nejoblíbenější básník té doby, velký vlastenec, inspirace v jeho žene Míně – hrdinka jeho literárních textů, vysněná bohyně Slovanů,
SLÁVY DCERA – lyricko-epické básně
- Sláva = bohyně slovanstva, Mína = dcera
- symbolem budoucího slovanstva
- celý život přepracovával
- sbírka jsou milostné básně Míně
- ČÁSTI: PŘEDZPĚV – zamyšlení nad tragickám osudem Slovanů ( oblast Pobaltí a Polabí), láska k Míně
5 ZPĚVŮ – jména podle řek, nebe a peklo, nepřátelé jsou germáni, Mína provázi Kollára slovanskou pravlastí a oslavuje

František Ladislav Čelakovský
- vydavatel lidových(českých i slovenských) písní a přísloví
- nový žánr: ohlasová poezie – tvorba uměla, napodobuje lidovou, jeho umělé texty zpětně zlidověly
-slavistika
- ostře kritizoval dosavadní básnickou tvorbu - > rozhodnutí vytvořit vlastní napodobení ÚLS

OHLAS PÍSNÍ RUSKÝCH – přesné napodobeniny ruské lidové epiky Byliny – hrdinské básně o ruských bohatýrech (nejznámější je bohatýr Muromec – myšlenka slovanské vzájemnosti)
OHLAS PÍSNÍ ČESKÝCH – český lidový život, vice lyriky než epiky, TOMAN A LESNÍ PANNA, ČESKÝ SEDLÁK


Próza a drama – velmi nízká úroveň, rozkvět až ve III.fázi NO, žánry: lidové pokleslé hry, frašky, povíky sentimentalní, vlastenecké, historické, fce:zábavná, výchovná
Próza
ČESKÉ AMAZONKYANEB DÍVČÍ BOJ V ČECHÁCH POD SPRÁVOU REKYNĚ VLASTY – amazonky-bojovnice, statečné ženy, rek= hrdina

Josef Linda
podílel se na tvorbě RKZ
ZÁŘE NAD POHANSTVEM ANEB VÁCLAV A BOLESLAV – 1.český historický roman, pohanství x křesťanství

Prokop Šedivý
Václav Kliment Klicpera

TOČNÍK – historická povídka, básně, deklamovánky (krátké průpovídky, reagovali na tehdejší problémy)

Drama
1) hry z historie – historické, rytířské hry
- Hadrián z Římsů – rytířská hra, která se v průběhu děje změní na parodii
2) hry ze současnosti – frašky, veselohry
- Veselohra na mostě, Divotvorný klobouk, Rohovín čtvernohý

dodnes hrané v adaptacích (nápodobách)
Václav Kliment Klicpera
RYSY TVORBY: technika kuklení – postavy vydávané za někoho, kým nejsou, zajímavé zápletky, hovorový jazyk, jednoduchý humor(ale ne hloupý, vysmíval se vlastenectví), základ české divadelní tvorby
Umění
ARCHITEKTURA – rozširování prostoru, áleje stromů, veřejné sady, úprava nábřeží, železnicem vlaky, mosty, hotely, továrny, světské stavby – školy, divadla, nemocnice, lázně, tančírny
SOCHAŘSTVÍ
Václav Prachner – Alegorie Vltavy,
MALÍŘSTVÍ
Antonín Mánes – Křivoklát v bouři
HUDBA – Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
Zdroje
Vlastní zápisky K. Chroustové
Literatura pro 2. ročník středních škol (+pracovní sešit)
Full transcript