Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kindergarten

Gantulga darga
by

MEDS Chinzo

on 21 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kindergarten

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ 1 91,585.0 62,943.3 49,560.2 43,389.3 36,287.5 СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ СТАТИСТИК 77% 4905 180,000 945 7.4% ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ АГУУЛГА Цэцэрлэгийн нэг хүүхдэд ногдох нормативт зардлыг төрөөс олгох асуудлыг шийдвэрлэн, жил бүр шинэчлэн тогтоож байна ЦААШИД
АНХААРАХ
АСУУДЛУУД ХҮРТЭЭМЖ ТУЛГАМДАЖ
БУЙ АСУУДАЛ СТАТИСТИК
МЭДЭЭЛЭЛ Монгол улсын нийт хүн амын сургуулийн
өмнөх боловсролын
насны (2-5) хүүхэд ЦЭЦЭРЛЭГ ХҮҮХДИЙН ТОО ХАМРАН СУРГАЛТ БАГШИЙН ТОО 2 СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН
ХАМРАН СУРГАЛТ СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ 3

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДИЙН ХООЛНЫ ЗАРДЛЫГ ТӨРӨӨС БҮРЭН ХАРИУЦАН САНХҮҮЖҮҮЛЖ БАЙНА. 2012 он
1650, 2400төгрөг СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ 4 ХӨДӨӨГИЙН БАГ БҮРТ ГЭР ЦЭЦЭРЛЭГ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ 5

ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫГ ШИНЭЭР БАРИХ, ӨРГӨТГӨХ ТАЛААР БОДИТОЙ АХИЦ ГАРГАЖ, ЖИЛД ДУНДЖААР 35 ОРЧИМ ЦЭЦЭРЛЭГ ШИНЭЭР БАРЬЖ, АШИГЛАЛТАД ОРУУЛЖ БАЙНА. Жил бүр дунджаар 28-35 мянган хүүхдийг хувилбарт сургалтад хамруулж байна.
Хөдөөгийн баг бүрийг гэр цэцэрлэгтэй болгох зорилтын хүрээнд 731 гэр цэцэрлэг нийлүүлээд байгаагийн дээр 2013 онд Дэлхийн банкны Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл” төслийн хамтарсан хөрөнгөөр төслийн хүрээнд 100 гэр цэцэрлэг шинээр нэмж байгуулна. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ 6 СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН
СУРГАЛТЫН ОРЧИН 2012 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр 38 цэцэрлэгийн барилгыг барьж цэцэрлэгийн орны тоог 4010-аар нэмэгдүүлснээс гадна улсын төсөв болон Дэлхийн банкны “Бүх нийтийн боловсролын үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл” төслийн хамтарсан хөрөнгөөр нийт 1700 хүүхдийн хүчин чадалтай 17 цэцэрлэгийг канад технологиор барихаар ажиллаж байна. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН
ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ 1 ХҮН АМЫН ӨСӨЛТ НЭМЭГДЭЖ БАЙНА.
ХҮН АМЫН ӨСӨЛТИЙН ХУРД 2,7 ХУВЬД ХҮРЭЭД БАЙНА. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН
ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ 2 2-5 НАСНЫ ХҮН АМЫН ТӨЛӨВ y = 7623.x + 17835 R² = 0.808 СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН
ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ 3 ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ
ХҮРЭЛЦЭХГҮЙ БАЙНА СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН
ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ 4 ОДОО АШИГЛАГДАЖ БАЙГАА ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮЧИН ЧАДЛЫН 22 ХУВЬ АШИГЛАХ БОЛОМЖГҮЙ БОЛСОН Улсын хэмжээнд 2-5 насны 237,2 мянган хүүхэд (нийт хүн амын 7.4 хувь) байгаагаас 136,5 мянга буюу 58.0 хувь нь цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа бол 30,7 мянга буюу 13.0 хувь нь хувилбарт сургалтад хамрагдаж байна.
 
Нийт 70,5 мянган хүүхэд нь буюу 10 хүүхэд тутмын 3 нь сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж чадахгүй байна.

Нийслэлийн хэмжээнд сургуулийн өмнөх насны 89240 хүүхэд байгаагаас 29,5 мянга буюу 10 хүүхдийн 4 нь цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байна. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН
ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ 5 НИЙСЛЭЛД ЦЭЦЭРЛЭГ БАРИХ ГАЗАР ОЛДОХГҮЙ БАЙНА. Ойрын жилүүдэд одоо ашиглагдаж байгаа 161 цэцэрлэгийн 20 гаруй мянган хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдах боломжгүй байдал үүснэ. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН
ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ 6 ХОТ СУУРИН ЧИГЛЭСЭН ХҮН АМЫН
ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН БУУРАХГҮЙ БАЙНА. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН
ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ 7 ЖИЛД ДУНДЖААР 30-35 ОРЧИМ ЦЭЦЭРЛЭГ
ШИНЭЭР АШИГЛАЛТАД ОРУУЛЖ БАЙНА. 8 хороо 8 хороо 5 хороо 7 хороо 4 хороо 10 хороо 2 хороо 1 хороо Сүүлийн жилүүдэд нийслэл хотод шинэ цэцэрлэг барих газрыг шийдвэрлэж чадахгүй хугацаа их алдаж байна.
Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн 35 хороо огт цэцэрлэггүй байна. Нийслэл Улаанбаатар хотод сүүлийн жилүүдэд нэг жилд дундаж аймгийн хүн амын гуравны хоёртой тэнцэх 30.0 мянга гаруй хүн ам шилжин ирж суурьшиж байна. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН
ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ 8 ХҮЧИН ЧАДЛЫН АШИГЛАЛТ СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН
ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ Жил бүр цэцэрлэгийн хүчин чадлыг дунджаар 3000 ороор нэмэгдүүлж байгаа ч цэцэрлэгийн эрэлтийн жилийн дундаж өсөлт 6000 нэмэгдэж байгаа болон ашиглах боломжгүйгээс барилгын хүчин чадал 5000 хорогдож байгаа нь эрэлт, нийлүүлэлтийн зохистой харьцааг алдагдуулж, хүчин чадлын хомсдолын хэмжээ, гүнзгийрүүлэлтийг улам ихээр нэмэгдүүлж байна. Улсын хэмжээнд ажиллаж буй цэцэрлэгийн хүчин чадал өнгөрсөн жилийн байдлаар 105,1 мянга байгаагаас ашиглалт 129,8 хувь, нийслэлийн цэцэрлэгийн хүчин чадал 31,4 мянга байгаагаас ашиглалт 136,3 хувьтай байна.
ЦААШИД АНХААРАХ
АСУУДЛУУД
Улаанбаатар хотод өөрийн хашаандаа хүчин чадал өргөтгөх боломжтой 25 цэцэрлэгийн хашаанд өргөтгөл барих; Цэцэрлэг барих улсын төсвийн зардлыг нэмэгдүүлэх; Хүүхэд харах үйлчилгээний хэлбэрүүдийг хөгжүүлэх Эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр барих барилга, байгууламжийн жагсаалтад цэцэрлэгийн барилгыг оруулах; Шинэ суурьшлын бүс, орон сууцны хорооллыг барихдаа хүүхдийн цэцэрлэгийг төлөвлөж шинээр барих; СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН
ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ Иргэд, аж ахуйн нэгжээс газар худалдаж авах, улсын төсөвт газар худалдаж авах зардлыг тусгах эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох;

Нийслэлийн цэцэрлэг байхгүй гэр хороололд иргэдээс газар худалдаж авч бага оврын цэцэрлэгүүдийг байгуулах;

Мэргэжлийн хяналтын газраас “ашиглах боломжгүй” дүгнэлт гаргасан цэцэрлэгийн барилгыг нурааж шинээр барихдаа хүчин чадлыг нь өргөтгөх; ЦААШИД АНХААРАХ
АСУУДЛУУД ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЧИГЛЭЛЭЭР Хүүхдийн цэцэрлэгийг мэргэжлийн багшаар бүрэн хангах, тэднийг тогтвортой ажиллуулах, ажиллах нөхцөл бололцоог сайжруулах, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх ажлыг чанаржуулах. Цэцэрлэгийн багшийн ажлын цагийн ачааллыг бууруулах, ээлжийн багш ажиллуулах
Сургуулийн өмнөх боловсролын багш бэлтгэж буй өнөөгийн нөхцөл байдалд дүгнэлт хийж, багш бэлтгэх, давтан бэлтгэх ажлын чанаржуулах, улмаар цэцэрлэгийн багшийг ажлын байранд нь мэргэжлийг нь дээшлүүлэх оновчтой арга хэлбэрийг хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. ЦААШИД АНХААРАХ
АСУУДЛУУД СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ЧАНАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ. Сургуулийн өмнөх боловсролын агуулга, арга зүйг шинэчлэх ажлыг тасралтгүй хийх Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж чадахгүй байгаа малчдын хүүхдийг сургуульд бэлтгэх
Эцэг эхийн сурган хүмүүжүүлэх боловсролыг дээшлүүлэх зорилготой хүүхэд, эцэг эх, багш нарт зориулсан ном, гарын авлага, зөвлөмж, дасгал ажлын дэвтрийн тоог нэмэгдүүлж, чанарыг сайжруулах
ЦААШИД АНХААРАХ
АСУУДЛУУД ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН АРИУН ЦЭВРИЙН УСАН ХАНГАМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ. Сүүлийн жилүүдэд улсын хэмжээнд төрөлт ихээхэн нэмэгдэж байгаагаас шалтгаалан хот, хөдөөд хүүхдийн цэцэрлэгийн ачаалал ихэсч нэг бүлэгт байх хүүхдийн тоо 1,5-2 дахин их байгаагаас бага насны хүүхдийн дунд халдварт өвчний тархалт буурахгүй, нэмэгдэх хандлагатай байна.
Б.Гантулга
Сургуулийн өмнөх, бага боловсролын хэлтэс
БШУЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА! Б.Гантулга
Сургуулийн өмнөх, бага боловсролын хэлтэс
БШУЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар
Full transcript