Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja Dorobku Zawodowego

lipiec 2013
by

Joanna Wieczorek

on 20 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja Dorobku Zawodowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO
UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

§ 7. ust 2, pkt 2
Wykazanie umiejętności uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

PREZENTACJA DOROBKU
ZAWODOWEGO

Uczestniczyłam
w zespołach zadaniowych:

zespół wychowawczy,

zespół ewaluacyjny,

zespół do spraw Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
Organizowałam konkursy wewnątrzszkolne:

"Logo Szkoły",

"Kartka Walentynkowa",

"Najbardziej orginalna bombka bożonarodzeniowa",

"Wiosenne karaoke",

"Dzień Szalonych Fryzur",

"Tydzień Kolorów",

"Mam Talent.
§ 7. ust 2, pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Tworzyłam różnorodne narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania ucznia.

Opracowałam Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego, informatyki oraz zajęć komputerowych,

Dokonałam wyboru programu nauczania oraz podręczników.
Uczestniczyłam

w formach
dokształcania zawodowego
- studia podyplomowe "Informatyka i Technologia Informacyjna"

w formach wewnątrz- i zewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego
(konferencje, szkolenia, warsztaty).


Korzystałam z opracowań dotyczących nauczania:

książki metodyczne,

strony internetowe,

czasopisma dot. nauczania języka angielskiego.
1. Współpracowałam z rodzicami, prowadząc rozmowy na temat:

problemów w nauce oraz sposobów pomocy,

problemów wychowawczych związanych z zachowaniem na lekcjach oraz poza nimi,

braku aktywości oraz motywacji do nauki,

rozwijania zainteresowań uczniów w formach zajęć pozalekcyjnych.

Rozwijałam znajomość kultury krajów anglojęzycznych prowadząc lekcje okolicznościowe o tematyce świątecznej:
Halloween
Christmas
Easter
Valentines Day
St Patrick's Day

Zwracałam uwagę uczniów na elementy historii oraz geografii krajów anglojęzycznych.

"Dzień Zwierząt" - piosenka w j. angielskim
W celu poszerzenia swoich umiejętności zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnej brałam udział w kursach oraz konferencjach poświęconych nowoczesnym technologiom, które wykorzystywałam w pracy nauczyciela.
tablicy interaktywnej,
pracowni komputerowej,
odtwarzaczy płyt CD,
CD-ROM z gotowymi ćwiczeniami oraz grami językowymi,
DVD z filmami kulturowymi wraz z dostępnymi zadaniami.
Wykorzystuję technologię informacyjną podczas zajęć edukacyjnych, korzystając z:
Microsoft
Word
(kartkówki, sprawdziany, karty pracy itp.),
Microsoft

Excel
(klasyfikacja końcoworoczna, rozliczenia finansowe, wykresy),
Microsoft

PowerPoint
oraz
Prezi
(prezentacje multimedialne),
Microsoft

Publisher
(zaproszenia, dyplomy),
Smart

Notebook
(przygotowanie materiałów dydaktycznych pod tablicę multimedialną),
Audacity
(obróbka materiałów dźwiękowych),
Windows

MovieMaker
- obróbka filmów promocyjnych,
Technologię informacyjno-komunikacyjne wykorzystuję do przygotowania materiałów dydaktycznych oraz dokumentacji szkolnej:
Logo Szkołyokazjonalna korespondecja szkolna
Wdrożenie i administracja strony internetowej szkoły za pomocą generatora stron www.


www.spjs.edupage.org
Uczestniczyłam w kursie e-learningowym
"Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności
wśród dzieci i młodzieży."

"W kręgu uśmiechu" - prowadziłam warsztaty profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów klas młodszych.
Uwzględniając potrzeby uczniów zdolnych i słabych prowadziłam różnorodne zajęcia:

wyrównawcze,

rozwijające :
projekt unijny - realizowany przez gminę
"Indywidualizacja procesu nauczania w kl. I-III",
kólko języka angielskiego - przygotowanie do egzaminu,
kółko informatyczne - edytory graficzne,
opiekun gazetki szkolnej "Kleksik",
Samorząd Uczniowski:
Wybory do SU,
Dzień Edukacji Narodowej,
Andrzejki,
Prawa Dziecka
Wigilia Ogólnoszkolna,
Walentynki,
Dzień Chłopca/Dzień Kobiet,
Dzień Wiosny,
Dzień Bez Papierosa,
Akcje Charytatywne:

"Góra Grosza",
"Zakrętka nadziei dla Karola",
"Cegiełka dla Mikołaja i Błażeja.
"Wszystkie Kolory Świata" - Unicef,
Współtworzyłam:
szkolny plan wychowawczy
plan realizacji
godzin wychowawczych.
Promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego:

wyjazd na mecz piłki nożnej,
wyjazd na kręgle,
gry i zabawy z konsolą XBOX 360,
waveboarding,
Podczas godzin wychowawczych skupiałam się na integracji klasy, jak również realizowałam profilaktyczne zagadnienia:

antynikotynowe,
antyalkoholowe,
antynarkotykowe,
zagrożenia cywilizacyjne.
Uczestniczyłam w tworzeniu dokumentów szkolnych:

WSO/PSO

program wychowawczy

regulamin pracowni komputerowej
§ 7 ust. 2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Organizowałam oraz uczestniczyłam
w wyjsciach oraz wyjazdach
klasowych oraz ogólnoszkolnych:

wycieczka do Łeby,
wycieczka do Szklarskiej Poręby,
wyjazd do kina,
bowling,
wymiania zagraniczna - Biesenthal


JOANNA WIECZOREK
Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym
Język Angielski

Opiekun
Samorządu Uczniowskiego
Administrator szkolnej sieci komputerowej oraz strony internetowej szkoły
Informatyka
i Technologia Informacyjna

wrzesień 2006
wrzesień 2011
wrzesień 2010
wrzesień 2011
Funkcje
i zadania

AWANS ZAWODOWY
Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego:
Opracowałam
Plan Rozwoju Zawodowego.
Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu.
Złożyłam wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
Karta Nauczyciela,

rozporządzeniem MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Opracowałam sprawozdzanie z realizacju stażu.

Otrzymałam pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
Zachęcałam uczniów do uczestniczenia
w konkursach poza szkolnych:
doodle4google
konkurs na "Zabawkę Ekologiczną"
Analizowałam wyniki sprawdzianu szóstoklasistów wyprowadzając wnioski do dalszej pracy, na podstawie których dokonywałam zmian w pracy
dydaktyczno-wychowawczej.


Spotkania i dyskusje z rodzicami:

przyczyny niepowodzeń uczniów w nauce, pomoc uczniom słabym,
jak pomóc dziecku przygotować się do sprawdzianu kompetencji,
jak pomagać dziecku w odrabianiu zadań domowych.
Udział w komisjach egzaminacyjnych nadzorujących:

sprawdzian szóstoklasity,
egzamin gimnazjalny,
egzamin maturalny.
Zainicjowałam cykliczność szkolnych zbiórek makulatury, wykorzystując pozyskane fundusze na bieżące potrzeby szkoły i uczniów:

dofinansowania do wyjazdów,
zakup rolet do klas.
Dziękuję za uwagę!
Joanna Wieczorek
Realizacja powyższych zadań umożliwiła mi:

wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
bliższe poznanie środowiska lokalnego,
autorefleksji na temat własnej pracy,

Full transcript