Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vluchtelingenkind in de klas NIEUW

No description
by

GGD Noord- en Oost-Gelderland

on 1 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vluchtelingenkind in de klas NIEUW

'Vluchtelingenkind in de klas'

Inge Salomons
Sunay Nuraydin

Programma
Intercultureel werken

Ouderbetrokkenheid

Casuïstiek

Stress/trauma

Rol school/doorverwijzen

Toolkit
Ik- cultuur vs wij-cultuur
Verwijs naar Jeugdgezondheidszorg
Intake
Onderzoek
Psychosociaal functioneren; zo nodig afnemen CRIES: Children's Revised Impact of Event Scale, een korte screeningslijst om een posttraumatische stress stoornis (PTSS) bij kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar vroegtijdig te signaleren.
Uitsluiten medische oorzaken van klachten (bij bv flauwvallen)
Leefstijl
Vaccinaties
Doorverwijzen naar GGZ

Kinderen van 6-12 jaar
Logischer manier van herinneren

Fantaseren over het voorkómen van erge gebeurtenissen (eigen rol daarbij)

Schuldgevoelens: “Niet genoeg gedaan”

Machteloosheid

Begrijpen concept “dood” beter

Soms mogen ze van hun ouders niet praten over wat er is gebeurd

Uiten zich soms door te tekenen
Problemen 6-12 jarigen
Slechte concentratie

Rusteloosheid

Leerproblemen

Angst

‘Pijn’

Agressiviteit

Depressiviteit

Regressie

Slaapproblemen
Tieners
Door de puberteit en de doorgemaakte ervaringen extra kwetsbaar

Verbeelden en spelen minder, praten meer

Schuldgevoel

Nemen rol van volwassene (parentificatie)

Leeftijdsgenoten erg belangrijk
Problemen tieners
Riskant gedrag (middelengebruik, seksueel overschrijdend gedrag)

Zelfbeschadiging

Terugtrekken

Psychosomatische klachten
Normale reacties versus extreme post-traumatische stressreactie

Meeste klachten nemen op natuurlijke wijze af. Geef tijd.
Extreme reacties: intensief, houden langer aan dan een maand, leiden tot ander gedrag bij de directe omgeving.
Meest voorkomende post-traumatische reacties: herbelevingen, vermijding, verhoogde prikkelbaarheid.


Behandeling
Zoek naar verbinding met context
Praten over:
welke feesten hebben jullie
met wie woon je
met wie speel je thuis
wat eten jullie, waar eten jullie
hoe dek je de tafel
hoe loste je zaken voorheen op
met wie besprak je belangrijke dingen etc

Door dit soort ‘ contextuele’  vragen te stellen hoef je ook minder ik-gerichte vragen te stellen, want daarmee kunnen kinderen en ook volwassenen uit wij-culturen minder goed uit de voeten.
Wij-cultuur
trouw en verplichting aan familie gaat altijd voor
'vuile was' blijft binnen
extern geweten
schaamtecultuur vs schuldcultuur
Opvoeding
Religie als opvoedingskader

Minder discussie met kinderen

Eervol gedrag en respect aanleren (angst voor schande en schaamte)

Kind moet iets doen 'omdat het zo hoort' of 'wat zullen mensen zeggen als ze dit zien' (geen waarom-vraag)

Opvoeding
Duidelijke rolverdeling: vrouw verantwoordelijk voor opvoeding, man voor contact met buitenwereld, bescherming eer familie

Vader autoritair tegen kinderen, moeder is buffer tussen vader en kinderen: pragmatische en emotionele steun voor de kinderen

Andere familieleden belangrijke rol

Zoons hogere status dan dochters (en zelfs vaak hoger dan die van moeder)

Er zijn ook culturen waar vrouwen gezagsdragers zijn!
Communicatie
Andere beleving van tijd

Afspraken kun je tot het laatst verzetten

Minder lange-termijnplanning

Vaak impliciete communicatie, meer hoe iets gezegd wordt dan wat er gezegd wordt.

Conflicten ontwijkend/niet confronterend

Ja en nee minder letterlijk


Positie ouders
Bedenk dat kinderen voor hen vaak de reden waren om te vluchten: om hen een betere toekomst te geven

Kind moet het gaan waarmaken

Doordat kind Nederlands spreekt, veranderen verhoudingen in gezin

Ouders soms bang kinderen aan andere cultuur 'kwijt te raken'

Ouders vaak zelf ook in crisis
Tolk inschakelen
Scholen met nieuwkomers kunnen gebruik maken van de gereduceerde tarieven van TVCN. Tarievenlijst op website. Aantal gesprekken niet gelimiteerd.

Daarvoor is het nodig om de school aan te melden bij LOWAN (Boudien Bakker)

www.lowan.nl

Werken met verschillende culturen in de klas:
Als je werkt met nieuwkomers heb je een grote rijkdom in de klas.

Leerlingen en docenten die omgaan met mensen met verschillende achtergronden
begrijpen de wereld beter
houden meer rekening met de waarden en behoeften van anderen

Cognitieve gedragstherapie: kan ook groepsgericht

EMDR


Interculturele competenties
Heb kennis van je eigen culturele bagage

Heb kennis van de ander, maar doe niet te snel aannames

Ken je eigen heilige huisjes

Wissel van perspectief

Zoek naar overeenkomsten i.p.v. verschillen!
Contact met ouders
Toolkit
Bespreken casus
e-learning: Steun bieden aan vluchtelingenkinderen, Augeo Academy
bron: Hofstede en Hofstede

Overdreven aanhankelijkheid
Scheidingsangst
Regressief gedrag
Verlies van nieuwe vaardigheden
De overledene gaan zoeken (peuter), begrijpen concept 'dood' nog niet
Felle reacties op gebeurtenissen die op ervaren stress lijken
Wakker schrikken in slaap


Kinderen van 2 tot 5 jaar
Investeer in startgesprek
Vertel dat het in NL anders gaat, niet beter
Wijs ouders op belang van regelmaat en gezonde leefstijl thuis
Leg uit wat je van ouders verwacht
Leg het onderwijssysteem in NL uit
Vraag ouders om tips aan jou!
Contact met ouders
Investeer in de relatie, en denk iets minder taakgericht
Probeer op huisbezoek te gaan
Geef aandacht, ook non-verbaal
Wees creatief: laat dingen zien, maak foto's
Laat ouders positieve eigen inbreng hebben, bv bij feesten
Vergeet niet ook de andere ouders te informeren en betrekken
Zet zo mogelijk de eerste keren een tolk in*

Is dit niet mogelijk, kijk of er bekenden zijn, sleutelpersonen

Laat zo min mogelijk de kinderen als tolk fungeren, zeker niet bij volwassen zaken

Probeer te checken of de boodschap begrepen is (Kunt u me zeggen wat ik u verteld heb? Dan weet ik of ik duidelijk genoeg was)

Houd rekening met minder directe antwoorden (ja is niet altijd ja)
Contact met ouders
Sunay Nuraydin
Gezonde school-adviseur voor Niet-Westerse Allochtonen
s.nuraydin@ggdnog.nl
088 443 32 32
Culturele ontworteling
Gevoel dat je er alleen voor staat
Band met je verleden, cultuur en tradities verbroken
Vorm van rouw
Soms hierdoor niet in staat om open te staan voor nieuwe maatschappij, meer kans op sociaal isolement
Ik- cultuur
Individualistisch,
wie ben je
Individueel belang
zelfstandig
assertief, eigen keuze
Kleine machtsafstand
Eerlijkheid
fouten toegeven
bekennen wordt gewaardeerd
Slecht nieuws direct zeggen
Wij-cultuur
Collectivistisch
Van wie ben je er één?
Belang van de groep
verbonden met de groep
gehoorzaam, bescheiden
Grote machtsafstand
Bewaren van eer
fouten toedekken
ontkennen voorkomt
gezichtsverlies
Slecht nieuws inkleden
Handreiking Vluchtelingenkinderen in de klas (Lowan, Rijksoverheid, VNG, PHaros, GGDGHOR Nederland)
Vluchtelingenkinderen bij ons op school, draaiboek (KPC groep)
Interessante documenten
Stress/trauma
Veel meegemaakt, oorlog, vlucht, onzekerheid
Kinderen hebben grote veerkracht
Kinderen willen niet 'bijzonder' zijn en gewoon meedoen
Naar school gaan heeft beschermende invloed

Wat kun je bieden?
Nieuw lespakket
Wereldreizigers (Pharos)

Specialistische jeugd GGZ via elke gemeente (CJG)
I-Psy

Straal optimisme en vertrouwen uit, benoem wat goed gaat
Bied structuur en voorspelbaarheid (vaste dagindeling, kringgesprekken, pictogrammen)
Wijs voor de eerste periode een 'maatje' aan
Troost, normaliseer, leg uit, plaats angsten in perspectief
Versterk het gevoel van zelfredzaamheid
Stuur kinderen niet voor straf uit de klas, kan onveilig voelen


Jonge kinderen

Houd vaste routines en normale activiteiten zoveel mogelijk aan
Geef liefde en knuffel ze
Praat rustig en zacht tegen hen – en hou de omgeving wat rustiger
Zorg voor bekende spullen, zoals een eigen dekentje of knuffel
Kinderen basisschool

Schrik niet als kinderen in hun spel oorlogssituaties naspelen. Duurt het te lang, begrens dan door bv andere spelsuggesties te geven
Sociale veiligheid, preventie van pesten en discriminatie is voor deze kinderen nóg belangrijker
Informeer de andere kinderen in de klas over vluchtelingenproblematiek, bv lespakket 'Hier ben ik veilig' van Vluchtelingenwerk, jeugdjournaal
Tieners

Zorg dat ze bij iemand terecht kunnen (bv vertrouwenspersoon)
Inge Salomons
Gezondheidsbevorderaar asielzoekers/ statushouders
i.salomons@ggdnog.nl
088 443 33 93
Vragen?


Signaleer, maar doe niet te snel aannames
Luister, maar ga niet 'trekken' en stel geen suggestieve vragen
Bedenk dat praten over emoties niet in alle culturen gebruikelijk is (angst om dingen op te rakelen, angst voor wraakgevoelens)
Ga zo mogelijk in gesprek met ouders, open houding, vertel wat je ziet. Vertel hen ook dat een zo gewoon mogelijke opvoeding het beste is (neiging bestaat soms kinderen niets te willen ontzeggen)
Vraag hoe mensen gewend waren dingen op te lossen en accepteer dat dat anders kan zijn dan jij gewend bent (binnen wat je als veilig en acceptabel ziet)
Probeer te achterhalen hoe de thuissituatie is
Bewaak je grenzen
Signaleren en bespreekbaar maken
Verschillende factoren beïnvloeden de reacties van kinderen
De gebeurtenis zelf

De leeftijd

De copingstijl van een kind

De omgeving van het kind

Zijn/haar relaties met het gezin
Full transcript