Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RAPORT DE AUTOEVALUARE

No description
by

Ana Ceban

on 18 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RAPORT DE AUTOEVALUARE

RAPORT
de
AUTOEVALUARE

3. Îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale
5. Direcții de perspectivă
CEBAN ANA

învățător
Cursuri de formare continuă:
2015, Cursuri de formare continuă la specialitatea învăţămînt primar, IŞE.
2015, Evaluarea criterială prin descriptori în învăţămîntul primar, IŞE.
2015, Implementarea standardelor de calitate a instituţiei de învăţămînt general, IŞE.
2015, Planificarea strategică a dezvoltării educației incluzive, FISM, BM, LUMOS.
2014, Stagiu de formare a cadrelor didactice din învățămîntul primar la nivel local în domeniul organizării activităților cu părinții, DITS, Orhei.
2014, Evaluarea criterială bazată pe descriptori, Asociația Generală a Învățătărilor din România, filiala RM.
2013, Atelierul Didactic Național «Modalități de dezvoltare a competenței de scriere», Asociația Generală a Învățătărilor din România, filiala RM.
2011, Curs de formare la specialitatea tehnologii informaționale, Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale.
2011, Stagiu Republican de formare a cadrelor didactice în metodologia implementării curriculei disciplinare modernizate, IȘE.
2010-prezent, membru AGIRO
„Să nu îi educăm pe copii pentru lumea de azi.
Această lume nu va mai exista cînd ei vor fi mari.”
Maria Montessori
O1 – să studiez documentele oficiale ale învățămîntului în raport cu problema de cercetare;
O2 – să analizez metodele și tehnicile ce dezvoltă creativitatea elevilor;

O3 – să experimentez unele metode și tehnici cu elevii de gimnaziu și liceu;
Metode utilizate:
analizei comparative
observației
experimentul
CONVERSAŢIA vehicularea cunoştinţelor prin intermediul dialogului, discuţiilor, dezbaterilor.


Pînza discuţiei
Interviul în trei trepte
Acvariul
Lectura ghidată
Grila lui Quintilian

CONVERSAŢIA vehicularea cunoştinţelor prin intermediul dialogului, discuţiilor, dezbaterilor.

Pînza discuţiei
Interviul în trei trepte
Acvariull
Lectura ghidată
grila lui Quintilian
R.A.I


DEMONSTRAŢIA cunoaşterea adevărului prin prezentarea, arătarea, observarea obiectelor.

Turul galeriei
PRES
Graficul T
Floarea de lotus
Explozia stelară

Fii realist,dorește-ți mereu
imposibilul.
Paulo Coelho
Participări
:
2015-2016, membru al Consiliului Olimpic în cadrul olimpiadei elevilor clasei a IV-a la disciplina limba şi literatura română.
2014-2015, membru al Consiliului Olimpic în cadrul olimpiadei elevilor clasei a IV-a la disciplina limba şi literatura română.
2013-2014, membru al Comisiei Raionale de atestare a cadrelor didactice.
2011, membru al Comisiei de Concurs „Învăţătorul anului”.pentru confirmarea gradului didactic I
anul de studii 2015-2016

„ Munceşte pentru a deveni,
nu pentru a dobîndi”

A.Hubbart

ARGUMENTE ÎN FAVOAREA PERFORMANȚELOR OBȚINUTE
2.1. Dovezi despre progresul școlar obținut
2.2. Dovezi despre preocupările
pentru dezvoltarea profesională
2.3. Dovezi despre implementarea rezultatelor formării continue în proiectarea şi desfăşurarea demersului didactic
2.4. Dovezi despre implicarea în activitatea instituţiei de învăţământ
2.5. Dovezi despre contribuţia personală la prestigiul şi imaginea unităţii de învăţământ
„Este aşa de greu, cînd trebuie să ...,
şi aşa de uşor cînd ai motivaţie.”
Annie Gotlier

2015, Premiul I în cadrul Concursului de Inteligenţă „Din lada de zestre a neamului”, clasa a IV-a.
Diplomă pentru cea mai creativă temă de acasă.
Diplomă pentru performanţe deosebite ale elevilor: Ţugui Georgeta, Zgurean Denis, Goncear Daniel, Hamad Ayda, Chicuş Adrian, Cheptene Alexandrina.
Diplomă pentru participare activă a Ansamblului de Dansuri „Haiduceii”.
Diplomă pentru cel mai inteligent căpitan, eleva Ţugui Georgeta.
2015, Locul III la olimpiada raională la limba şi literatura română, eleva Ţugui Georgeta
2015 Locul III la olimpiada raională la matematică, elevul Zgurean Denis.
2014, Diplome pentru participare activă a Ansamblui de Dansuri Populare „Haiduceii” şi Ansamblului de cîntece „Haiducii” (Fondator:Ceban Ana)
«
în învățămîntul primar, evaluarea rezultatelor învățării este criterială și se efectuează prin descriptori
»

Codul Educației, art. 16, alin.5
2015, am urmat Cursuri de formare continuă la specialitatea învăţămînt primar; Evaluarea criterială prin descriptori în învăţămîntul primar, organizate de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei;
2015, am participat la Simpozionul Pedagogic International „
Evaluarea criteriala prin descriptori-provocari si oportunitati

2016, am împărtăşit din experienţă în cadrul atelierului de lucru Studierea experienţei avansate, organizat de Direcţia de Educaţie, Orhei
am organizat:
întruniri metodice în cadrul catedrei claselor primare, catedrei diriginţilor
şedinţe cu părinţii

am participat la consiliile metodice, la conferinţe, seminare, mese rotunde, trening-uri etc.
am pregătit şi prezentat ore demonstrative atît în cadrul catedrei claselor primare, cît și în cadrul seminarelor raionale
am organizat în cadrul instituției concursul ,,
Cele mai reușite materiale didactice pentru ECD


O şcoală în care profesorul nu învaţă, este o absurditate
.”
Nicolae Iorga

utilizez mai multe surse educaționale
selectez strategiile, metodele și conținuturile eficiente, adecvate contingentului de elevi
planific activităţi de motivare a învățării bazate pe nivelul de dezvoltare şi interesele elevilor
asigur echilibrul dintre activităţile planificate şi cele alese de învățăcei
adopt o abordare flexibilă a proiectării, cele planificate fiind uşor ajustabile la condiţiile, interesele elevilor
utilizez TIC-ul în scopul transmiterii calitative a informațiilor
Şedinţa Consiliului Profesoral „Reuşita şcolară-premize, oportunităţi, perspective”
Activităţi de formare organizate la nivel local, 2015-2016
Şedinţa Catedrei claselor primare
„Evaluare criterială prin descriptori: tehnici şi metode de evaluare”
Şedinţa Catedrei diriginţilor „Elevul activ şi creator –oportunitati de implicare in activitati extracurriculare”.
Şedinţa comitetului părintesc
„Motivarea părinţilor pentru participare activa în cadrul procesului educaţional”
Şedinţa catedrei claselor primare
„Bune practici în domeniul evaluării criteriale prin descriptori”

În scopul promovării culturii naționale colaborez activ cu partenerii educaţionali din comunitate în implementarea iniţiativelor şi proiectelor educaţionale, culturale la nivel de instituţie, raion și republică:
• APL, contribuţie în asigurarea cu costume populare a Ansamblului de Dansuri Populare „Haiduceii”, precum şi la asigurarea participării copiiilor la Festivalul Internaţional al Dansului Popular, Bergama, Turcia (ediţia 2012, 2009), Festivalul Dansului Popular „Orhei –inima Moldovei” (2013), Festivalul Dansului pentru Copii şi Tineret „Cine joacă horele” (Bălţi, 2014), Festivalul Dansului Popular „Drăgaica” (Ungheni, 2015).
AO „Filantropia Creştină”, Campania „Dăruieşte un zîmbet”;
şedinţe publice cu părinţii „Rolurile-cheie ale părinţilor în educaţie”;
2015-2013 coordonator-ínsotitor, Odihna de vară a copiilor, România, Vălenii de Munte.
AO „Femeia Modernă”, Seminare de formare:
„Dezvoltarea abilităţilor de lider”,
„Managementul proiectelor”,
„Managementul timpului”,
„Comunicare publică”.
Grădiniţa ‚,Curcubeul’’,
şedinţă cu părinţii „Modalităţi eficiente de pregătire a copilului pentru şcoală”,
spectacol cu participarea clasei I-i și a IV-a „Hai la şcoală!”.

Indicatori de performanţă
vizați

Evaluarea rezultatelor școlare în ciclul primar
Utilizarea TIC în cadrul procesului instructiv-educativ din ciclul primar
Cunoașterea și aplicarea metodologiei evaluării criteriale prin descriptori de performanță în învățămîntul primar.
Valorificarea experiențelor pozitive în implementarea ECD
Acţiuni întreprinse
:
Studierea literaturii de specialitate.
-Participarea la 2 cursuri de formare si un simpozion international.
-Organizarea întrunirilor metodice în cadrul catedrei claselor primare, catedrei diriginților, consiliului profesoral, ședințe tematice cu părinții.

Rezultate acumulate
:
-Am selectat din sursele bibliografice, conținuturile specifice ciclului primar.
-Am acumulat cunoștințe și abilități de aplicare a metodelor de evaluare criterială.

Dovezi:
-Lista bibliografică.
-Certificate de participare
-Adeverințe

Concluzii

-Mi-am format competențe în domeniul aplicării eficiente a metodologiei ECD.

Promovarea obiectivității
în evaluareAcţiuni întreprinse
:

-Elaborarea fișelor de autoevaluare, evaluare reciprocă a rezultatelor învățării în clasa I.
-Organizarea și desfășurarea unei expoziții de materiale cu tematica „ECD în clasa I-baza evaluării obiective a rezultatelor învățării”


Rezultate acumulate:
-Cadrele didactice din institutie susțin și implementează evaluarea criterială.
-Colaborez cu colegii în elaborarea fișelor de evaluare.

Dovezi
:
Modele de fișe

Concluzii

-Am valorificat experiențele pozitive în implementarea ECD.


Acţiuni întreprinse:

-Organizarea și desfășurarea concursului celor mai reușite grile de evaluare /autoevalure
pentru elevi.

-Organizarea orei publice „Sunetul si litera „z”. Exploararea textului „Berzele”.Rezultate acumulate
:

-Elevi motivați pentru învățare în urma ECD.

Dovezi
:

Proiectul didactic
Concluzii

-Evaluarea criterială prin descriptori motivează elevii în procesul de învățare oferindu-le posibilitatea să se autoprecieze.
-Elevii participă activ, manifestă curiozitate şi interes, capacităţi de lucru în echipă, perseverenţă în realizarea sarcinilor dificile.

Eficientizarea procesului educațional prin implementarea TIC
Stimularea motivației învățării elevului de vîrstă școlară mică prin intermediul TIC-ului
Acţiuni întreprinse:

-Selectarea si studierea literaturii în domeniul TIC.
-Participarea la cursul de formare
„Tehnologii informaționale”, Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale (2011).
-Selectarea programelor TIC care pot fi utilizate în cadrul orelor din ciclul primar.

Rezultate acumulate
:
-Din modalitățile recomandate în literatură am extras pe cele ce pot fi aplicate în ciclul primar;
-Mi-am format deprinderi practice de implementare a TIC-ului:
Am elaborat prezentări PPT, scheme, tabele.

Dovezi:
-Lista bibliografica.
- Certificatele de participare le păstrez în portofoliul didactic, copiile sunt anexate raportului.
Prezentări, scheme, tabele, fișe.

Concluzii

Tehnologiile informaţionale sunt un instrument indispensabil educaţiei.
Fiecare cadru didactic trebuie să valorifice la maximum posibilităţile nelimitate ale acestora.

Acţiuni întreprinse
:
-Utilizarea în cadrul actelor didactice TIC-ul prin elaborare de prezentări PPT, proiectari video, audio, tabele, diagrame,histograme.
-Perfectarea portofoliului digital.
-Elaborarea unei baze de date referitor la rezultatele evaluărilor sumative
-proiectarea eficientă a lecției în baza ERRE ,în special extensia
-crearea unei pagini online

Rezultate acumulate
:
-Transmiterea calitativa a informatiilor si motivarea elevilor pentru invatare.
-Sistematizarea tuturor materialelor didactice și metodice.
-Elaborarea proiectelor didactice
-Diseminarea infomatiei cu privire la educarea tinerei generatii.

Dovezi:
Locuri premiante la concursuri raionale și la olimpiadele școlare raionale
Proiect didactic atasat.
(Anexa 3).
https://www.facebook.com/
Scoalamea-bucuriamea

Concluzii

Ridicarea măiestriei profesionale.
Încurajarea inițiativei și menținerea motivației de învățare a elevului de vîrstă școlară mică.
Colaborare fructuoasă învățător-părinte.


Valorificarea potenţialului pedagogic şi creativ prin participarea la cursuri de formare continuă, prin stagieri, participări la conferinţe, mese rotunde, ore publice la nivel de instituţie, raional, republican.

 Identificarea resurselor, procurarea, dotarea cu tablă interactivă şi softuri educaţionale, precum şi utilizarea lor în cadrul activităţilor instructiv-educative.

 Fortificarea parteneriatelor existente şi stabilirea de noi colaborări, inclusiv cu parteneri internaţionali, în scopul realizări schimbului de experienţă atît la nivel de colectiv pedagogic, cît şi la nivelul colectivului de elevi
 Publicarea de articole de specialitate, precum şi tipărirea manualului de exerciţii aplicative la limba şi literatura română în ciclul primar “Ortografia-cartea mea de vizită”.


Promovarea imaginii şi prestigiului instituţiei de învăţămînt prin participarea cu colectivul de elevi la concursuri şi olimpiade şcolare, activităţi extracurriculare şi extraşcolare de nivel local, naţional şi internaţional
 Implimentarea practicilor inovative în abordarea noilor educații și gestionarea propriei formări - cheia succesului profesional
Colaborarea fructuoasă cu părinții prin intermediul tehnologiilor informaționale, internetului
Elaborarea catalogului digital și actualizarea situaţiei şcolare a elevilor cît mai frecvent
Bibliografie
1. Agafian R., Gatman D. Evaluarea rezultatelor scolare. Ghid metodologic. Lyceum. Chisinau, 2014
2. Carauş D., Lungu V., Şedinţe cu părinţii. Eficiente şi antrenante. Editura Arc, 2008.
3. Cartaleanu T., Formare de competenţe prin strategii didactice interactive. Centrul Educaţional „Pro Didactica”, Chişinău, 2008.
4. Cosovan O., ş.a., Evaluarea în cheia dezvoltării gîndirii critice. Centrul Educaţional „Pro Didactica”, Chişinău, 2005.
5. Cristea S., Dicţionar de pedagogie. Editura „Litera”, Chişinău, 2001.
6. Curriculum şcolar, clasele I-IV, Chişinău, 2010
7. Goraş-Postică V., Competenţa acţional-strategică. Centrul Educaţional „Pro Didactica”, Chişinău, 2012.
8. Marin M. Didactici aplicative în învăţămînt primar, Suport de curs, 2013.
9. Michaela Logofătu, Mihaela Garabet, Anca Voicu, Emilia Păuşan, Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în şcoala modernă, Editura Credis, Bucureşti, 2006
10. Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta primară de învăţămînt. Editura „Lyceum”, Chişinău, 2011.
11. Patraşcu D., Tehnologii educaţionale. Chişinău, 2005. ISBN 978-973-46-0979-6.
12. Sclifos L., Goraş-Postică V., Cosovan O., Cartalean T., Bezniţchi L., Copăceanu R., O competenţă-cheie: a învăţa să înveţi. Centrul Educaţional „Pro Didactica”, Chişinău, 2010.
13. State D., Ghidul dirigintelui. Portofoliu metodic: clasa I. Editura Cartier, 2010.
14. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în procesul didactic – gimnaziu şi liceu. Ghid metodologic. Bucureşti: Aramis Print, 2007
15. Temple C., Strategii de dezvoltare a gîndirii critice. Centrul Educaţional „Pro Didactica”, Chişinău, 2010.
16. Vlădoiu D., Instruirea asistată de calculator. Bucureşti: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2002
17. Vrasmas E., Consilierea şi educaţia părinţilor. Editura Aramis, Bucureşti, 2002.
Full transcript