Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI)

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI)


Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI)
Onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
In Nederland: vijf Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI's).
Eén Rijksinrichting (RJJI) en vier particuliere JJI's.
De RJJI bestaat uit drie locaties:
- De Hartelborgt in Spijkenisse;
- Den Hey-Acker in Breda;
- De Hunnerberg in Nijmegen.
Totale capaciteit RJJI: 255 plaatsen.
Tel. 088 07 41600
communicatierjji@dji.minjus.nl
http://www.dji.nl/rjji

Colofon
De Hartelborgt, Den Hey-Acker en De Hunnerberg
De Hartelborgt, Spijkenisse
Den Hey-Acker, Breda
Justitiële Jeugdinrichtingen
De Hunnerberg, Nijmegen
Rijks Justitiële Jeugdinrichting
Jongeren insluiten en begrenzen en hen tegelijkertijd motiveren en toerusten om zich zo goed mogelijk te kunnen blijven ontwikkelen.

Het uiteindelijke doel is recidive (zoveel mogelijk) te voorkomen en een volwaardige deelname aan de samenleving mogelijk te maken.

Door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen te verbinden aan het bieden van mogelijkheden om een verantwoord maatschappelijk bestaan op te bouwen zonder recidive, levert de RJJI een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van de samenleving.

Missie
Een forensisch orthopedagogisch leefklimaat waar de mogelijkheid wordt geboden tot optimale groei en ontwikkeling van jongeren, binnen de grenzen van geslotenheid.

Door het aanbieden van een veilige omgeving met zorg, opvoeding, onderwijs en behandeling op maat werken wij aan een beter perspectief voor jongeren.

Uitgangspunt is een trajectbenadering waarin medewerkers, ouders en ketenpartners medeverantwoordelijk zijn voor de behandeling en daaraan een bijdrage leveren.
Visie
Doelgroep
Leeftijd jongeren: 12 tot 24 jaar.
Ouder wordende doelgroep (mede door invoering adolescentenstrafrecht).
Soorten straffen:
- voorlopige hechtenis;
- jeugddetentie;
- PIJ-maatregel (Plaatsing in Inrichting voor Jeugdigen).

De afdeling (leefgroep)
Kortverblijf: max. 10 jongeren per afdeling.
Langverblijf: max. 8 jongeren per afdeling (doorstroom na 3 à 4 maanden vanuit kort).
Een vaste mentor op de afdeling.
Veilig en orthopedagogisch leefklimaat.
Ouders/verzorgers van jongeren zijn belangrijke samenwerkingspartners in behandeling.
Gestructureerd dagprogramma op maat.
Medewerkers: multidisciplinaire teams.
Kortverblijf- en langverblijf-afdelingen.
Landelijke bestemmingen:
Meisjesafdeling;
Forensische observatie en begeleidingafdeling (FOBA);
Individueel trajectafdeling (ITA);
Ernstige seksuele problematiek-afdeling (ESPA);
Very intensive care(-afdeling) (VIC).
Groepsleiders
(Senior) pedagogisch medewerkers
Afdelingshoofd
Docenten (onderwijs)
Gedragswetenschapper
Individueel traject begeleider (ITB-er)
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV-er)
Medewerkers betrokken bij de behandeling van jongeren:
Eén landelijke methodiek.
Brengt duidelijkheid en continuïteit.
Ingebed in dagelijkse routine en handelen van medewerkers.
Voorbereiden op geslaagde resocialisatie.
Bestaat uit vijf fases (aantal te doorlopen fases afhankelijk van verblijfsduur).
Eerste drie fases binnen de inrichting; laatste twee buiten de inrichting.

Kenmerken YOUTURN:
Aandacht voor systeemparticipatie.
Veiliger maken van het leefklimaat met behulp van groepsbijeenkomsten.
Frequente gesprekken tussen mentor en jongere over het gedrag op de leefgroep en meetbare leerdoelen.
Leren omgaan met boosheid, lastige morele keuzes maken en hoe sociaal vaardig te gedragen.
De jongeren helpen elkaar, begeleid door trainers, om moeilijke situaties op te lossen.
Onderwijs
Binnen de muren van de inrichting.
Verzorgd door externe onderwijsinstelling.
48 weken geïntegreerd aanbod.
25 uur per week onderwijs.
Maximaal 8 jongeren per klas.
Onderwijs op maat.
Theorielessen: VSO-basisvorming, regulier voortgezet onderwijs, MBO-onderwijs, Nederlands voor anderstaligen en toewerken naar IVIO-examens.
Praktijklessen: bijv. consumptieve techniek (kok), fiets-, hout- of metaalbewerking, groenklas.
Examens op verschillende niveaus.
Startkwalificaties en branchegerichte certificeringen.
Arbeidstoeleiding: interne en externe stageplaatsen.
Individuele behandeling
Gedragsinterventies en GGZ-interventies gericht op het aanleren en versterken van sociale vaardigheden, zoals:
- Brains4Use;
- Agressieregulatie op maat;
- Sociale vaardigheden op maat;
- Werken aan je toekomst en;
- Perspectief Herstelbemiddeling.
Medische zorg.
Verloftoetsing: leren van delict.
Gezinsbehandeling: systeemtherapie
Vaktherapie: beeldende therapie, muziek therapie, drama therapie en psychomotorische therapie.
Individuele psychotherapie

Fase 1: instroomprogramma
0 tot 3 weken;
Observeren;
Informatieanalyse;
Stabiliseren;
Eerste perspectiefplan.
Fase 2: stabiliseren en motiveren
10 tot 12 weken;
Tweede perspectiefplan;
Vaardigheids- en ontwikkelprofielen;
Ouderparticipatie.
Fase 3: individueel traject
Uitvoering tweede en volgend perspectiefplan;
Minimaal elke vier maanden een perspectiefplan-overleg en -aanpassing;
Gedragsinterventies;
Verlof.
Fase 4: scholings- en trainingsprogramma (buiten inrichting)
Scholing;
Werk;
Therapie en/of trainingen;
Vrije tijd;
Inbedding sociaal netwerk.
Fase 5: nazorg (buiten inrichting)
Uitstroom;
Tussentijdse evaluaties met (keten)partners, zoals jeugdreclassering en gemeente.
Vrije tijd en vorming
Vrije tijd en vorming
Kennismaken met mogelijkheden op vrijetijdsgebied.
Ontspanning brengen in de complexe situatie waarin jongeren zitten.
Vergroten van competenties is een protectieve factor tegen delinquentie.

Aanbod van vrijetijdsbestedingen
Losse activiteiten gericht op ontdekken en ontmoeten:
- Voorlichting / informatie;
- Actualiteit;
- Seizoen;
- Workshops.
Clubactiviteiten gericht op verdiepen en aanleren competenties.
Projecten.
Extern activiteitenaanbod.
Activiteiten met ouders/verzorgers.
Geestelijke verzorging
Vaste dominee, pastor en imam per locatie.
Geestelijk verzorgers van andere religies beschikbaar.
Individueel contact.
Bidden in groepsverband.
Religieuze vieringen worden gevierd.

De afdeling (leefgroep)
Soorten afdelingen
Doelgroep
De medische dienst
Nazorg
Begint vroeg in het traject.
Trajectberaad.
(Jeugd)reclassering en/of gemeente neemt regie over bij uitstroom.

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Rijks Justitiële Jeugdinrichting
Psychiater
Verpleegkundigen (medische dienst)
(Vak)therapeuten
Trainers
Medewerkers vrije tijd en vorming (VTV-ers)
Beveiligingsmedewerkers
Medewerkers Geestelijke verzorging
Methodiek en gedragsinterventies
YOUTURN: onze basismethodiek
07.15 uur Opstaan, douchen, ontbijten en corvee
08.30 uur Verblijf in buitenlucht
09.00 uur Onderwijs/ arbeid/ trainingen/ therapie
12.00 uur Middagmaaltijd, corvee, verblijf in buitenlucht (op patio)
13.00 uur Onderwijs/ arbeid/ trainingen/ therapie
15.00 uur Vrije Tijd en vorming / Bibliotheek / Leefgroep
16.00 uur Verblijf in buitenlucht
16.30 uur Verblijf op eigen kamer
17.30 uur Avondeten en corvee
18.30 uur Vrije tijd en vorming / Bibliotheek / Sport / Soos /
Leefgroep
20.30 uur Verblijf op eigen kamer
23.30 uur Licht en televisie uit

Voorbeeld doordeweeks dagprogramma
Dagprogramma
Onderwijs
"In alle fases van YouTurn is het sociale netwerk van de jongere erg belangrijk. Daarom wordt er intensief samengewerkt met ouders/verzorgers, en ketenpartners."
Geestelijke
verzorging
De medische dienst
Psychiater;
Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige;
Tandarts;
Huisarts en;
Verpleegkundigen.
Full transcript