Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2013-01-09_werkbijeenkomst projecten onderwijshuisvesting Weert

Werkbijeenkomst commissie Welzijn
by

Jack Westenberg

on 10 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2013-01-09_werkbijeenkomst projecten onderwijshuisvesting Weert

Regionaal kennis- en expertisecentrum (RKEC) Welke fysieke opgaven staan ons de komende jaren nog te wachten? Onderwijshuisvesting Weert Relevante ontwikkelingen in relatie tot het fonds onderwijshuisvesting Werkbijeenkomst Commissie Welzijn, 09-01-2013 Achtergrond 1997; decentralisatie zorgplicht onderwijshuisvesting
Weert “nadeelgemeente”
Leeftijd schoolgebouwen hoog
Onderwijshuisvesting huisvestingsreserve

2005; doordecentralisatie onderhoud voortgezet onderwijs
Zorgplicht gemeente blijft voor renovatie en nieuwbouw, alsook voor primair onderwijs

Afspraak om periodiek met de gemeenteraad in gesprek te gaan over ontwikkelingen i.r.t. fonds onderwijshuisvesting Basisschool Leuken Basisschool St. Franciscus Laar/Laarveld Elke ontwikkeling kent zijn eigen geschiedenis en dynamiek Regionaal Kennis- en
Expertise Centrum Wet- en regelgeving Ambitie gemeente Elke ontwikkeling kent zijn eigen geschiedenis en dynamiek Herontwikkeling centrumgebied Bouwheerschap Te bouwen voorzieningen Basisschool
Leuken Betrokkenheid
Wonen Limburg Bouwheerschap en eigendom Rol gemeente Locatie Locatie Elke ontwikkeling kent zijn eigen geschiedenis en dynamiek Oude huisvesting basisschool St. Franciscus Voor welke denominatie? Ontwikkelingsplannen Laarveld Basisschool
St. Franciscus Laar/Laarveld Te bouwen voorzieningen Locatie Basisschool Leuken 14 klassige basisschool
Voorzieningen voor kinderopvang
Huurwoningen (n.t.b.) Wat? Waar? Wanneer? Hoe? Centrumgebied Leuken 2013 2014 2015 2012 Planfase Bouw Oplevering &
Ingebruikname Discussie bouwheerschap en eigendom nog niet afgerond Wat zijn de kosten? Normvergoeding onderwijs € 2.900.000 Hoe en wanneer wordt de gemeenteraad betrokken? Gemeenteraad besluit over locatie, omvang voorziening en bijdrage gemeente
Gemeenteraad wordt periodiek op de hoogte gehouden over de voortgang Basisschool St. Franciscus Laar/Laarveld Regionaal Kennis- en Expertise Centrum Basisschool Leuken Basisschool Leuken 2e/3e kw PVE & krediet 4e kw. bestek 1e kw. aanbesteding 2e kw. start bouw Hoe? Bouwheerschap ligt bij het schoolbestuur Wat zijn de kosten? Normvergoeding onderwijs € 1.400.000 Hoe en wanneer wordt de gemeenteraad betrokken? Na afronding PVE wordt deze voorgelegd aan de gemeenteraad en verzoek voor normvergoeding
Gemeenteraad neemt besluit over locatie (bestemmingsplan)
Gemeenteraad wordt periodiek op de hoogte gehouden Basisschool St. Fransiscus 4 klassige basisschool
Kinderopvang n.t.b. - schoolbestuur Wat? Waar? Wanneer? Locatie centraal t.o.v. Laar en Laarveld 2013 2014 2015 2012 Planfase Bouw Oplevering &
Ingebruikname Basisschool St. Franciscus 2e/3e kw PVE & krediet 4e kw. bestek 1e kw. aanbesteding 2e kw. start bouw 3.809 m² onderwijs, 1.045 m² sport,
693 m² overige functies Wat? Waar? Wanneer? Locatieonderzoek afgerond, onderdeel integrale besluitvorming (april 2013) 2015 2012 Planfase Bouw Oplevering &
Ingebruikname Regionaal Kennis- en Expertise Centrum 2e kw PVE & krediet 4e kw. bestek 1e kw. aanbesteding 2e kw. start bouw Hoe? Bouwheerschap bij Aloysiusstichting
Eigendom n.t.b. Wat zijn de kosten? Normvergoeding onderwijs € 5.500.000
Normvergoeding sport € 1.750.000 Hoe en wanneer wordt de gemeenteraad betrokken? In april besluitvorming over PVE, inhoudelijke visie, locatie, juridisch construct en financiële bijdrage
Gemeenteraad periodiek op de hoogte houden Regionaal Kennis- en Expertise Centrum 2013 2014 Te bouwen voorzieningen Kinderopvang 2007; Motie Aartsen Bos Scholen verplicht om tussen 7.30 en 18.30 uur opvang aan te bieden Scholen kunnen de opvang zelf organiseren of een samenwerking met een kinderopvangorganisatie aangaan 2005; Wet kinderopvang Introductie marktwerking - "meer kwaliteit voor minder geld" Ouders zelf verantwoordelijk voor organiseren kinderopvang Financiering gedeelde verantwoordelijkheid ouders, overheid en werkgever (vrijwillig) Deelname kinderopvang neemt enorme vlucht Rijksbezuinigingen - raken ook kinderopvangsector (verlagen toeslag en verhogen ouderbijdrage) Groei kinderopvang neemt af - gevolg economische setting, maar ook demografische ontwikkeling Recente ontwikkelingen kinderopvang Gemeente taak toezicht kwaliteit (GGD controleert) Aanbieders kinderopvang gedwongen andere keuzes te maken in bedrijfsvoering - huisvesting Te bouwen voorzieningen Voorzieningen onder gemeentelijke regie Gymzaal Wijkvoorziening Voorzieningenplannen stedelijk gebied Inzet schoolgebouw buiten schooltijden Te bouwen voorzieningen Omvang school o.b.v. normen onderwijshuisvesting Bouwheerschap Schoolbestuur in beginsel bouwheer (Wet primair onderwijs) Brede scholen en multifuncionele accommodaties Voor solitair schoolgebouw geldt wettelijk uitgangspunt Gemeente bouwheer Gemeente bijdrage obv normvergoeding Afgelopen jaren hebben woningcorporaties hun rol als maatschappelijke ondernemer doorontwikkeld en nemen zij vaker (onder voorwaarden) de rol van bouwheer/ eigenaar voor hun rekening Schoolbestuur bouwheer Herontwikkeling centrumgebied biedt mogelijk kansen om bouwheerschap en eigendom bij Wonen Limburg onder te brengen Betrokkenheid Wonen Limburg Gesprekken met woningcorporatie hierover lopen Komende jaren wordt het centrumgebied van Leuken herontwikkeld Herontwikkeling centrumgebied In de plannen wordt uitgegaan van winkelvoorzieningen, woningen en nieuwbouw voor de basisschool Realisatie van de basisschool wordt qua uitvoering losgekoppeld van het overige gebied Locatie Op dit moment wordt onderzocht op welke locatie de nieuwe basisschool wordt gerealiseerd Financiële gevolgen Komende jaren 3 projecten waarin financiele bijdrage wordt gevraagd Regeerakkoord Oud gebouw, is niet meer van deze tijd Oude huisvesting basisschool St. Franciscus Voor welke denominatie? Raad heeft op 27 juni 2012 besloten dat enkel nieuwbouw voor basisschool St. Franciscus wordt gerealiseerd Ontwikkelingsplannen Laarveld In prognoses basisschool wordt rekening gehouden met actuele planning wijk Laarveld Basisschool toekomstige wijkschool voor Laar en Laarveld Laarveld nieuwe uitbreidingswijk - uitvoering vind gefaseerd plaats In Laar is basisschool St. Franciscus als dorpsschool gelegen In verleden discussie over 1 of 2 denominaties Te bouwen voorzieningen School o.b.v. prognoses - 4 lokalen Voorzieningen kinderopvang ter discussie Omvang school Overig aanbod in omgeving Toekomstbestendige school met naschools gebruik door wijk Locatie Schonkenweg benoemd als locatie voor nieuwe basisschool Centraal t.o.v. Laar en Laarveld Wet- en regelgeving Afgelopen jaren veel veranderd in regelgeving rondom thema "passend onderwijs" In totstandkomingstraject RKEC komt dit allemaal samen Ambitie gemeente Kind nabij onderwijs Centrumfunctie Weert Naast wet- en regelgeving heeft gemeente ook eigen ambities Sluitende aanpak voor deze doelgroep Te bouwen voorzieningen Rol gemeente Voor bepaalde voorzieningen ligt een rol voor de gemeente voor de hand (onderwijs, sport) Voor m² zorg en kantoorfuncties is dit niet het geval Bouwheerschap leidt tot behoefte om gemeentelijk rol duidelijk af te grenzen Te bouwen voorzieningen 2.366 m² (V)SO Totale gebouw omvang van 4.502 m² 1.443 m² SBO 693 m² overige functies (zorg en kantoorfuncties) 1.045 m² sport Instituutloos gebouw Hoge mate van gedeeld gebruik Bouwheerschap en eigendom Aloysiusstichting bouwheer Onderzoek naar mogelijkheden om totale eigendom van het gebouw onder te brengen bij de deelnemende partners Gemeente in dat geval vanuit zorgplicht verantwoordelijk voor normbijdrage onderwijs m² en sport Locatie Aantal locaties in beeld gebracht en met elkaar vergeleken Integraal advies PVE, locatieonderzoek, visiedocument, juridische constructie en financiële bijdrage; gemeenteraad 10 april 2013 Plannen moeten passen in stedenbouwkundige visie Evt. toekomstige eenvoudig om te zetten naar andere functie Afweging in context visie binnensportaccommodaties Toekomstbestendige school; Relatie met ontwikkelingsplannen wijk Laarveld Geen gymzaal voorzien in plannen nieuwe school Hierbij ook gekeken naar mogelijkheden bestaande bouw In 2013 eenmalige onttrekking € 10.000.000 Financiering 3 projecten € 11.550.000 Na realisatie van deze projecten ontstaat beheersituatie Gevolgen fonds onderwijshuisvesting Daarna periode van relatieve rust, waardoor het fonds onderwijshuisvesting kan groeien Goed moment om te bepalen hoe om te gaan met het fonds Enkele kanttekeningen; Financiële gevolgen Kinderopvang onder druk € 256.000.000 overheveling lumpsum onderwijs Gevolgen voor Weert ca. € 700.000 (netto € 590.000) Inkomsten onderwijs € 200.000 Wat als...de overheveling wordt geëffectueerd? Vanaf 2015 negatieve exploitatie Fonds is in 2030 volledig uitgeput Hoe nu verder? 3 projecten kennen elk hun eigen proces In toekomst bezien hoe om te gaan met het fonds onderwijshuisvesting In overleg over gevolgen regeerakkoord of andere ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het fonds Vragen? Risico verhuurder dat bij wijziging in huisvestingsbeleid leegstand ontstaat Gemeente in verleden meegewerkt in uitbreidingsplannen kinderopvang Realiseren brede maatschappelijke voorzieningen
Sanering overcapaciteit primair onderwijs Heeft de gemeente hierin nog een rol? Veranderingen kinderopvang ook gevolgen in Weert Agenda 2 presentaties Jack Westenberg (gemeente) Jac Verstegen (Aloysiusstichting) Algemeen Regionaal Kennis- en Expertise Centrum Vragen/discussie opsparen tot einde presentatie
Full transcript