Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tecnologia 1r ESO: Estructures

No description
by

on 26 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tecnologia 1r ESO: Estructures

TEMA 5-ESTRUCTURES
Tipus d'esforços
Anomenem esforços les forces que suporten els elements d'una estructura quan es troba sotmesa a altres forces o càrregues.
Materials i estructures
Es poden fer estructures amb molts materials, però els més utilitzats al llarg de la història han estat els següents:
Estructures resistents
Una estructura és resisent quan conserva la seva forma després d'aplicar-li càrregues.
Els més resistents són els triangles i els arcs.
Triangle: És l'única forma geomètrica que no es deforma si li apliquem forces als costats. Ha servit de base de estructures triangulars.
Arc: És un altre element que aporta resistència a una estructura.
Elements d'una estructura
Els elements més utilitzats a les estructures següents són:
Fonaments: Totes les estructures necessitesn recolzar-se sobre una base resistent. Aquesta base la conformen els fonaments, que solen estar per sota del nivell del terra. És l'equivalen a les arrels dels arbres. La major part d'edificis s'aixequen sobre fonaments de formigó per evitar que s'enfonsin pel propi pes.
Columnes o pilars: Són barres verticals dissenyades especialment per suportar esforços de compressió.
Bigues: Són barres horitzontals que estan sotmeses a esforços de flexió. Les diverses plantes d'un edifici se suporten amb bigues.
Arc: Element de forma corba que, en una estructura, cobreix l'espai entre dues columnes.
Tirants: Element allargat sotmès a esforços de tracció.
Què és una estructura?
Una estructura és un conjunt resistent i estable d'elements capaços de suportar forces i transmetre-les als punts de suport.
Les forces que actuen sobre una estructura s'anomenen càrregues.

PREHISTÒRIA
Materials: Fustes i pedres.
Estructures: Cabanes
EGIPTE
Materials: Pedra, fusta i morter.
Estructures: Pedra, formant columnes amb llinda, els temples i les piràmides.
ROMA
Materials: Pedra, fusta, maó i morter.
Estructures: Teatres, aqüeductes, arcs, voltes i cúpules.
EDAT MITJANA (ROMÀNIC)
Materials: Pedra, fusta i maons.
Estructures: Esglèsies i fortaleses. Predomini de murs de càrrega i arcs de mig punt.
EDAT MITJANA (GÒTIC)
Materials: Pedra, fusta i maons.
Estructures: Esglèsies i palaus. Arcs ogivals i estructures més lleugeres que permetien amplis espais per col·locar vidrieries.
REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Materials: Acer.
Estructures: Ponts, estacions de tren, naus industrials i vaixells. Formació de grans estructures metàl·liques.
ACTUALITAT
Materials: Acer i formigó.
Estructures: Gratacels, ponts, grans estructures que fan servir, sobretot, bigues i pilars.
TRACCIÓ
Una estructura o un element estan sotmesos a un esforç de tracció quan hi actuen a sobre forces que tendeixen a augmentar-ne la longitud, és a dir, a estirar-los.
COMPRESSIÓ
Un element o una estructura estan sotmesos a un esforç de compressió quan hi actuen a sobre forces que tendeixen a disminuir-ne la longitud; és a dir, a comprimir-los.
FLEXIÓ
Una estructura o un element estan sotmesos a un esforç de flexió quan les forces o les càrregues tendeixen a doblegar-los.
CISALLA O TALL
Un element estan sotmesos a un esforç de tall o cisalla quan les forces que actuen para·lelament al sentit de la secció tendeixen a tallar-lo; és a dir, tendeixen a desplaçar una secció respecte a l'altra.
TORSIÓ
Un element està sotmès a un esforç de torsió quan les forces que hi actuen tendeixen a fer girar una secció respecte a l'altra; és a dir, a retorçar-lo.
Estructures estables
Les estructures estables són aquelles que, quan se'ls aplica una força, conserven la seva posició.
Són estructures inestables les que en aplicar-li un petit impuls perden l'equilibri.
Perfils
Els perfils ens permeten fer les estructures resistents, lleugeres i, alhora, econòmiques. Són barres de diferents seccions.
Hi ha dos tipus:
Oberts amb forma de V, H, T, U, L i X.
Tancats amb forma rodona, triangulada i quadrada.
Tipus d'estructures
artificials
MASSIVES
Són estructures en les quals predomina una gran concentració de material.
DE VOLTES
En les estructures de voltes hi predominen els arcs, les voltes o les cúpules amb elements de subjecció i suport.
TRAMADES
Les estructures tramades estan formades per un conjunt de perfils de fusta, d'acer o de formigó que s'entrecreuen entre ells.
Els elements estructurals són les bigues, els pilars o les columnes i la fomentació.
TRIANGULADES
Les estructures triangulades es formen unint molts triangles que construeixen xarxes planes o espacials.
Càrrega
Compressió
Compressió
Tracció
PENJANTS
Les estructures penjants se sostenen amb cables o perfils subjectes a elements de suport.
ALTRES ESTRUCTURES
Hi ha tres:
Estructures pneumàtiques: Són inflables, lleugeres i desmuntables. Estan sotmeses principalment a esforços de tracció.
Estructures laminars: Es caracteritzen pel fet d'estar constituïdes per làmines de material. Els elements estructurals són nervis que recorren l'estructura o parts de la superfície i que tenen un gruix més gran. Per exemple, les carcasses dels objectes, els cubs de plàstic i la carrosseria d'un automòbil.
Estructures geodèsiques: Són xarxes espacials formades per la unió de polígons i hexàgons. Lleugeres i resistents, es fan servir per a la construcció de formes esfèriques o cilíndriques.
VOCABULARI
Arc: Element de forma corba que, en una estructura, cobreix l'espai entre dues columnes.
Arcbotant: Arc que recolza per una banda en un contrafort, i per l'altra, en una volta o en una cúpula, contrastant-ne el pes.
Biga: Element d'una estructura que té forma de barra. Es col·loca horitzontalment i recolza sobre columnes o pilars.
Cintra: Cadascun dels perfils metàl·lics que formen una estructura triangulada.
Columna: Element vertical, generalment cilíndric, que en la construcció té funcions d'ornament o suport.
Contrafort: Pilar o mur que depassa la base d'una paret per subjectar-la.
Cúpula: Coberta d'un edifici que té forma de semiesfera (o similar).
Escaire: Element que té forma de triangle rectangle i reforça algunes estructures.
Formigó: Mescla d'aigua, pedres i ciment que s'endureix fins a adquirir la consistència de la pedra i que pren la forma del motlle que la conté.
Formigó armat: Formigó al qual s'han afegit unes barres o varetes de ferro per millorar-ne la resistència a la tracció.
Llinda: Biga massissa de pedra, formigó o fusta que recolza horitzontalment sobre columnes, mutants o brancals i que tanca forats de portes i finestres.
Llum: Distància horitzontal entre dos suports d'una esructura o d'un arc.
Morter: Mescla elaborada amb ciment, sorra i aigua que els paletes utilitzen per lligar les pedres, els maons, etc., d'una costrucció.
Pilar: Element vertical que sosté altres elements d'una estructura.
Pont: Construcció que permet passar d'una riba d'un riu a l'altra o salvar una depressió, una badia, etc.
Tirant: Element allargat sotmès a esforços de tracció.
Tramat: Estructura de fusta o de ferro formada per múltiples elements enrellaçats.
Viaducte: Pont constituït sobre una fondalada perquè hi passi una via de comunicació: una carretera o les vies del tren.
Volta: Estructura arquitectònica corbada que s'utilitza normalment per cobrir l'espai entre dos pilars o entre dos murs.
Full transcript