Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mediakasvatus Sivuaineinfo 2018

Mediakasvatus Helsinki sivuaineinfo 2018
by

Heikki Kynäslahti

on 2 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mediakasvatus Sivuaineinfo 2018

Mediakasvatus 25 op
aineopinnot 35 op
25 op
tarkoitettu kaikille
yliopiston opiskelijoille
Mediakasvatuksen perusteet, 1. periodi,
tai
TVT1, joista jälkimmäinen on kokonaan verkossa 1. periodissa alkaen suoritetettava kurssi 5 op
Opinnot 25 op
Johdatus viestintään ja mediaan, 2. periodi, 4 op
Verkko-opetus 3 op,
3. periodi
Eristyisnäkökulma: Audiovisuaalinen mediasivistys, 1. periodi,
tai
TVT2, joista jälkimmäinen on kokonaan verkossa 2. periodissa suoritettava kurssi. 4 op
Taitokurssi: 3 op


verkkovideo, 1 periodi

Projektiopinnot,
3.-4. periodi 6 op
TVT4 - niille joilla on sekä
viestinnän että kasvatustieteen
perusopinnot, 4 periodi
tieto- ja viestintätekniikan
yhteiskunnalliset ja historialliset
lähtökohdat 3 op
mediakasvatuksen
kehittämissuuntia 5 op
ajankohtaiset hankkeet
ajankohtainen keskustelu
mediakasvatuksen tutkimuksen
perspektiivejä 5 op
(verkon) tutkimusmenetelmiä
keskeisiä tutkimusteemoja
mediakasvatuksen pedagogisia
perspektiivejä 3 op
TVTn ja median sovelluksia
pelit, mobiilisuus ...
verkko-opetuksen laatu
virtuaalinen
lukupiiri 8 op
seminaari
valmistava osa, kevät 5 op
syventävä osa, syksy 6 op
tarkastelee medikasvatusta kasvatustieteen, didaktiikan, median yhteiskunnallisen
merkityksen ja mediakulttuurin näkökulmista
- sekä tutkimusta että käytännön sovelluksia
monitieteinen
opiskelijaryhmä
sosiaalisen median
aikakausi

leaner-created
content
oppilaan
pedagoginen
ajattelu

omaehtoinen
media(luku)-
taito
oppimisen proses-
sinomaisuus ja
sen taltiointi
mobiliisuus
koulun luonteen
muuttuminen -
kaikkiallisuus
näitä mediakasvatuksen
tutkimusryhmä tutkii

Tietoyhteiskunta, media ja verkkokulttuuri

Kurssin tavoitteena ja sisältönä on tarkastella yhteiskunnassa tapahtuvaa kehitystä ja eritellä sen haasteita kasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen. Haasteita tarkastellaan median, yksilön ja yhteisöjen sekä paikallisuuden ja globaaliuden näkökulmista

Orientaatio 10.10. alkaen
Orientaatiotehtävä: tehtävässä annettuun julkaisuun tutustuminen ja esitettyihin kysymyksiin vastaaminen.

Tehtävä 1
Tiimitehtävä koulukulttuurin muutosta kuvaaviin esimerkkeihin pohjautuen. Ohjaajat muodostavat tiimit.

Tehtävä 2
Syventävän teeman valinta, tutkimusartikkeleiden (2kpl) valitseminen ja lukeminen sekä tutkimustiedon soveltaminen. Tämä tehtävä on yksilötyöskentelyä.

Tehtävä 3
Toisten opiskelijoiden tuotoksiin tutustuminen ja niiden kommentointi sekä kokoavan arvioinnin kirjoittaminen oman tiimin työskentelystä.

Mahdollisesti jossain vaiheessa kouluun tutustuminen
10.9. - 16.9. Orientaatio
17.9. - 7.10. Tehtävä 1: Tapauksen valinta ja perustelu
8.10. - 28.10. Tehtävä 2: Arviointiraportin kirjoittaminen
28.10. Arviointiraportin viimeinen palautuspäivä
Audiovisuaalinen mediasivistys:

I elokuvan ja av-median evolutionääris-fysiologinen viitekehys

II elokuva- ja mediahistoria: case moraalipaniikit

III Mediakasvatuksen 5 ydinkysymystä: Kuka tekijänä?

IV Miten elokuva toimii?

V Kuinka muut kokevat elokuvan?

VI Mitä viestejä välitetään?

VII Mihin viesteillä pyritään?

Mediapolku
http://blogs.helsinki.fi/mediapolku/
- opiskelijat opettavat koulujen oppilasagentteja, jotka puolestaan opettavat omissa kouluissaan sekä muita
oppilaita että opettajia
alkaa lukuvuoden alussa ja päättyy toukokuussa
opettajat:
Heikki Kynäslahti
Sara Sintonen
Satu-Maarit Frangou
Harri Kilpi
Verkkokurssiopettajia
eri yliopistoista
osa opinnoista valtakunnallisia
verkkokursseja - opiskelijoita eri
yliopistoista
Full transcript