Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

inleiding SE deel 1

No description
by

Peter Thijs

on 18 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of inleiding SE deel 1

39
Groenzorg

83 ondernemingen (SW’s, BW’s,…)
voor particulieren, bedrijven en overheden
natuur- en bosbeheer
landschapsbeheer
groenbeheer
sociaal en ecologisch: tewerkstelling + milieuvriendelijk
Kringloopsector

Ophalen, sorteren, herstellen en verkopen van huisraad

31 kringloopcentra, 33.000 ton goederen, 81 kringwinkels, 2.500 FTE’s, 2.6 mio bezoekers, 5kg/inwoner ingezameld

Viermaal winst voor de samenleving:
tewerkstelling van kansengroepen (ophalen, herstellen, verkopen,…)
verminderen van afvalberg
goedkope spullen verkopen
andere consumptiementaliteit: «oud is hip»
SOCIALE ECONOMIE: een overzicht

tewerkstelling
lokale diensteneconomie
coöperaties
ondersteuning, organisatie en omkadering
28
Coöperaties

Een coöperatie is een onderneming, in eigendom en beheer van vrijwillig aangesloten leden (of vennoten) die opgericht wordt om te voorzien in gemeenschappelijke behoeften.

500 erkende coöperatieve vennootschappen
Vennoten van een coöperatie zijn dus niet alleen eigenaar van hun onderneming, maar eveneens begunstigde van de diensten die de coöperatie voortbrengt.
26
Lokale Diensteneconomie (LDE)

Individuele dienstverlening
aanvullende thuiszorg
aanvullende kinderopvang en oppas
vervoer- en boodschappendiensten
naai-, was- en strijkateliers
dienstenchequebedrijven

Collectieve dienstverlening :
het uitbaten van een fietsenstalling
sociale restaurants
groen- en buurtonderhoud
onderhoud van fiets- en wandelpaden
23
Activiteitencoöperaties

één activiteitencoöperatie per provincie
ondersteuning en begeleiding voor werkzoekenden of leefloners die een zelfstandige activiteit willen uitbouwen
begeleiding in proces naar zelfstandig ondernemerschap
behoud van werkloosheidsuitkering
21
Invoegbedrijven (IB)

200 invoegbedrijven
meer dan 1.000 VTE’s
marktgerichte KMO’s (handelsvennootschappen)
tewerkstelling kansengroepen
duurzaam contract (onbepaalde duur)
MVO-plan (kwaliteit v/d arbeid + milieuzorg)
opleidings- en begeleidingsplan
loonsubsidie wordt elk jaar lager (degressief)
41
Ondernemen
38
Fietspunten

13 fietspunten in stationsbuurten (samenwerking NMBS)
Fietsenstallingen onderhouden en bewaken
Kleine herstellingen (thuiskomprincipe)
Verhuur van fietsen

Doel: maximale afstemming fiets – openbaar vervoer
37
Energiesnoeiers

60 energiesnoeiers:
binnen 30 sociale economie-organisaties
50.000 energiescans 2007 – 2009
kleine energiebesparende maatregelen (isolatie), maar ook grotere ingrepen zoals dakisolatie.

Drie keer winst:
Energiebesparende maatregelen milieu
Werk voor mensen uit de kansengroepen
Besparing voor mensen uit de kansengroepen
Indeling volgens activiteit
32
Ondersteuning, organisatie en omkadering

solidaire financiers
startcentra
adviesbureaus
koepels en federaties
56% mannen – 44% vrouwen
Invoeg: 80% vrouwen
BW: 40%, SW: 40%, LDE: 32% vrouwen
84% diploma lager middelbaar – 15% diploma hoger middelbaar
68% is 25-49 jaar oud – 27% 50-plusser
8% allochtoon
Invoeg: 24% allochtoon, LDE: 22%, SW: 18%, BW: 2%
39% arbeidshandicap
BW: 100%, Invoeg: 12%, LDE: 21%, SW: 24%
Wie werkt er in de sociale economie?
29
Coöperaties

Coöperatieve principes:

Vrijwillig en open lidmaatschap
Democratische controle door de leden
Economische participatie door de leden
Autonomie en onafhankelijkheid
Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
Coöperatie tussen coöperaties
Aandacht voor de gemeenschap
27
SOCIALE ECONOMIE: een overzicht

tewerkstelling
lokale diensteneconomie
coöperaties
ondersteuning, organisatie en omkadering
25
Lokale Diensteneconomie (LDE)

LDE geven werk aan mensen die in hun eentje moeilijk de weg naar de arbeidsmarkt vinden.
Samen met deze mensen worden verschillende diensten voor de (kansarme) buurt uitgebouwd zoals b.v. flexibele kinderopvang, hulp aan huis bij senioren, een boodschappen- of  vervoersdienst, etc.
Dit gebeurt op een participatieve, democratische manier.
24
SOCIALE ECONOMIE: een overzicht

tewerkstelling
lokale diensteneconomie
coöperaties
ondersteuning, organisatie en omkadering
22
Werkervaringsbedrijven

367 werkervaringsbedrijven, 3400 doelgroepmedewerkers
~ invoegbedrijven
enkel voor vzw’s en lokale overheden
werkervaring en vaardigheden aanleren
doorstromen naar regulier arbeidsmarkt stimuleren
Sociale werkplaatsen (SW)
Doelstelling:
werk(ervaring) voor zwakke doelgroepwerknemers via economische activiteiten
inspanningen leveren voor doorstroming naar de arbeidsmarkt (discussiepunt)
Werkgevers (vzw’s)
arbeid op maat voorzien
begeleiding en opleiding geven
fysieke, psychische of sociale beperkingen
ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende & een begeleidingstraject

Voorwaarden:
5 jaar inactiviteit
diploma max. lso, buitengewoon hoger secundair onderwijs of hoger secundair beroepsonderwijs
19
Beschutte werkplaatsen (BW)

ontstaan na WO II (oorlogsinvaliden)
tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap
met oog op integratie in de samenleving
ingeschreven bij Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
veelal in onderaanneming: mailings, boekbinden, verpakken
routinematig industrieel werk: 1.000 toeleveringsbedrijven
trend: groenzorg, (verse)voeding, enclavewerking,…
SOCIALE ECONOMIE: een overzicht

Tewerkstelling
lokale diensteneconomie
coöperaties
ondersteuning, organisatie en omkadering
“Wij economen zijn ontspoord”


De bekering van professor Paul De Grauwe

In de jaren zeventig, tachtig en negentig
koesterde Paul De Grauwe een haast
onwankelbaar geloof in de vrije markt en
de onzichtbare hand. Maar de Leuvense
economieprofessor is veranderd. “Ik ben
destijds bezweken voor de schoonheid
van een theorie. Maar de markt kan niet
alles oplossen.”

Bron: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=LG2HAHM3
“Mijn belangrijkste letterwoord is niet C-E-O
maar D-A-D voor mijn drie kinderen.
Merken horen ook niet thuis in je hart,
hoogstens in je consideration set.

Ik zou eigenlijk mijn bonus moeten laten afhangen
van het aantal bomen dat ik laat planten,
maar mijn raad van bestuur zal er wellicht
moeite mee hebben om dat te begrijpen.”

(Jeffrey Swartz, CEO Timberland)
Morgen: werkgever of werknemer
34
Wat doen ze?
De ondernemingen produceren goederen en diensten:
voor eindgebruikers
ofwel als een schakel in een grotere keten
ofwel als een nichespeler
ingebed in buurt en samenleving

Wie zijn ze?
Meer dan 1.000 vestigingen in Vlaanderen
Meer dan 30.000 mensen hebben er een job
Sociaal mét economie!
Coöperaties
Beschutte werkplaatsen
Sociale werkplaatsen
Invoegbedrijven
Arbeidszorg
Activiteitencoöperaties
Buurt- en nabijheidsdiensten / lokale diensteneconomie
Kringloopcentra
Energiesnoeiers
Fietsondernemingen
Groenondernemingen

Veel soorten ondernemingen !
Sociaal
Mens staat centraal
Arbeid: talenten en capaciteiten ontplooien
Economisch
Winst is een middel, geen doel
Maatschappelijk zinvolle behoeften bevredigen
Ruimtelijk
Multi-stakeholderbenadering
(winst voor verschillende groepen)
Duurzaam werken
Concreet vertaald

Sociale economie bestaat uit een verscheidenheid aan ondernemingen die producten en diensten voortbrengen en in hun doelstellingen de realisatie van maatschappelijke doelstellingen vooropstellen en hierbij volgende basisprincipes respecteren:

voorrang van mens op kapitaal
democratische besluitvorming
maatschappelijke inbedding
transparantie
kwaliteit
duurzaamheid 
Definitie Sociale Economie
(VOSEC, 1998)
Waar komen we de sociale economie tegen?
(volgens activiteit)
Hoe is de sociale economie georganiseerd?
(volgens opdracht)
12
Sociale Economie :
de ‘klik’ tussen mens en economie

Geen afkeer van economie
Relatie economie/samenleving herstellen
Economie mobiliseren voor maatschappelijke vooruitgang

Leve het ondernemerschap!
Een positieve benadering
“Wat is belangrijk in ondernemerschap?”
Morgen: werkgever of werknemer
Wat is kenmerkend aan sociaal ondernemen?
Wat is sociale economie?
Sociale economie:
Iedereen win(s)t


Groene stroom
Coöperatie
ECOPOWER
Juridische verankering van principes (uitkering winst)
Transparantie
Zelfstandige entiteiten
(“we zijn geen overheid”)
Afhankelijkheid van regelgeving
Investering vanuit overheid versus subsidie-economie


Financieel beleid

Software testing
Coöperatie
PASSWERK


Strategie
Sociale doelstelling
Maatschappelijke winstmaximalisatie
Ondernemen vanuit waarden
Doen wat we zeggen en zeggen wat we doen
Principes coöperatief ondernemen

Recyclage gebruiksgoederen
Kringloopwinkel
DE KRINGWINKEL


Klanten
(marketing)
Maatschappelijke dienstverlening: iedereen klant
Antwoord op reële maatschappelijke noden
Aandacht voor behoeftige klanten
Niche ontwikkeling
Klant als lid of vennoot (in coöperaties)

Verhuur studentenfietsen
Fietspunten
DE FIETSHAVEN


Stakeholders
Iedereen win(s)t
Lokaal ingebed
Unieke positie in middenveld
Brede beweging voor duurzame ontwikkeling

Montage medische materialen
Beschutte Werkplaats
BEWEL


Operationeel
beleid
Aangepaste werkprocessen
Aandacht voor ergonomie
Belang van inspraak
Productiviteit is niet de enige norm
45

Aperitief
Invoegbedrijf
ROOMER


Management
Evenwicht tussen het economische en het sociale
Leidinggeven vanuit waarden: participatie, transparantie, …
Pioniersrol, omgaan met veranderingen

Biologische lasagne
Sociale werkplaats
SW DE LOODS


Medewer-kers
(HR-beleid)
Mens centraal en heeft voorrang op kapitaal
Kwaliteit van de arbeid
HR-beleid voor kansengroepen
Emancipatorisch werken
Democratisch werken
Werk op maat
Inschakeling

Beschutte werkplaatsen
Sociale werkplaatsen
Invoegbedrijven
Werkervaringsbedrijven
Activiteitencoöperaties
Indeling van de ondernemingen (volgens opdracht)
Ondersteuning, organisatie en omkadering

Adviesbureaus Solidaire financiers Startcentra

Koepels Federaties
Invulling van gemeenschappelijke behoeften

Coöperaties
Invulling van lokale sociale noden (gekoppeld aan sociale tewerkstelling)

Lokale diensteneconomie
“Wat vind jij belangrijk in je privéleven?”
Vandaag: student

Stake-
holders

Operatio-neel beleid


Strategie

Financieel beleid
Ondernemen

Klanten
(marketing)
Mede-werkers
(HR-beleid)


Manage-ment
WINST?
filmpje
Voorbeeld

Tewerkstelling van een persoon met een
bruto-jaarloonkost van € 35.500
1ste jaar (50%)
2de jaar (30%)
Invoegsubsidie

SINE (Sociale
Inschakelingsec.)
€ 17.750

€ 10.000
€ 10.650

€ 10.000
€ 27.750

€ 35.500
€ 20.650

€ 35.500
Totaal subsidies

Loonkost
Reële loonkost
€ 7.750
€ 14.850
3de jaar (0%)
€ 0

€ 10.000
€ 10.000

€ 35.500
€ 25.500
Full transcript