Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BÀI THUYẾT TRÌNH

No description
by

Mật Mật

on 5 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BÀI THUYẾT TRÌNH

BÀI THUYẾT TRÌNH
MAC-LÊNIN

Sự tác động biện chứng của QHSX và LLSX biểu hiện như thế nào? Sự tác động đó hình thành QL gì?
Chủ nghĩa duy vật lịch sử là hệ thống quan điểm DVBC về xã hội, là kết quả của vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa DVBC, phép BCDV vào việc nghiên cứu đời sống xã hội và lịch sử nhân loại.
SẢN XUẤT VẬT CHẤT
NHÓM 1
KHÁI NIỆM CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ
Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX?
=> Hoàn thiện và phát triển những quan điểm của CNDVBC và phép BCDV, hoàn thiện thế giới quan và phương pháp luận triết

=> “Chủ nghĩa Mác mở đường cho việc nghiên cứu rộng rãi và toàn diện quá trình phát sinh, phát triển và suy tàn của các hình thái kinh tế - xã hội” theo quan điểm duy vật.
là một loại hình hoạt động đặc trưng của con người và xã hội loài người
sản xuất vật chất
sản xuất tinh thần
sản xuất ra bản thân con người
gắn bó chặt chẽ, tác động qua lại
Ph.Ăngghen:
“điểm khác biệt căn bản giữa xã hội loài người với xã hội loài vật là ở chỗ: loài vật may lắm chỉ hái lượm, trong khi con người lại sản xuất”
ba yếu tố cơ bản
sức lao động
đối tượng lao động
tư liệu lao động
sức lao động
thể lực, trí lực con người vận dụng trong sản xuất vật chất.
Sức lao động là tiền đề để có quá trình lao động nhưng nếu không có quá trình lao động thì sức lao động chỉ tồn tại ở dạng tiềm năng.
đối tượng lao động
những tồn tại của giới tự nhiên mà con người tác động vào chúng trong quá trình lao động
tư liệu lao động
những phương tiện vật chất mà con người sử dụng trong quá trình lao động để tác động vào đối tượng lao động.
VAI TRÒ SẢN XUẤT VẬT CHẤT
quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội, là nền tảng làm phát sinh, phát triển những mối quan hệ xã hội,cơ sở của sự hình thành, biến đổi và phát triển của xã hội loài người.
Trong quá trình sản xuất vật chất con người không những làm biến đổi tự nhiên, biến đổi xã hội đồng thời làm biến đổi cả bản thân mình.
=> Sản xuất vật chất không ngừng phát triển tất yếu làm cho xã hội không ngừng phát triển.
=> mọi hoạt động thực tiễn và nhận thức phải dựa trên nền tảng sản xuất vật chất.
VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT?
QUY LUẬT QHSX PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LLSX
PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT?
là những cách thức mà con người sử dụng để tiến hành quá trình sản xuất của xã hội ở những giai đoạn lịch sử nhất định.
Mỗi xã hội ở mỗi giai đoạn lịch sử nhất định đều có phương thức sản xuất riêng.
Mỗi phương thức sản xuất đều có hai phương diện cơ bản của nó là kỹ thuật và kinh tế.
là quá trình sản xuất được tiến hành bằng cách thức kỹ thuật, công nghệ biến đổi các đối tượng lao động.
Phương diện kỹ thuật
chỉ quá trình sản xuất được tiến hành với những cách thức tổ chức kinh tế nào đó.
Phương diện kinh tế
Trong xã hội nông nghiệp truyền thống:
+ Phương thức kỹ thuật chủ yếu là thủ công.
+ Phương thức kinh tế: qui mô nhỏ và khép kín.
Trong xã hội hiện đại:
+ Phương thức kỹ thuật công nghiệp.
+ Kinh tế thị trường với qui mô ngày càng mở rộng.
Ví dụ
Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa QHSX và LLSX từ đó rút ra quản lí QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX?
QUAN HỆ SẢN XUẤT?
là mối quan hệ người với người trong quá trình sản xuất, được hình thành 1 các kết quả trong qúa trình SX, giữ vai trò quyết định bản chất của PTSX và bản chất LĐXH và có tính phủ định hơn với LLSX.
3 mặt cơ bản
Quan hệ sở hữu đối với TLSX
Quan hệ trong tổ chức, quản lý quá trình sản xuất
Quan hệ trong phân phối sản phẩm
LLSX và QHSX là 2 mặt của 1 PTSX chúng tồn tại không tách rời nhau mà tác động lẫn nhau tạo thành 1 quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX.
Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX là mối quan hệ thống nhất biện chứng, trong đó LLSX quyết định QHSX và QHSX tác động trở lại LLSX
a. Vai trò quyết định của LLSX đối với sự hình thành và biến đổi của QHSX
Trình độ của LLSX biểu hiện ở trình độ của công cụ lao động, ở trình độ kỹ năng, kinh nghiệm của người lao động, trình độ ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, v.v ứng với trình độ của lực lượng sản xuất là tính chất của nó.
Thứ nhất, xu hướng của sản xuất vật chất là không ngừng biến đổi và phát triển.
Thứ hai, lực lượng sản xuất là yếu tố động nhất, cách mạng nhất, nó luôn luôn vận động và biến đổi trong quá trình lịch sử.
Thứ ba, sự phát triển của LLSX đến trình độ nào đó nhất định làm cho QHSX trở nên không phù hợp với trình độ của LLSX nữa.
=> đấu tranh hình thành QHSX mới
b. Tác động ngược lại của QHSX đối với LLSX
diễn ra theo 2 hướng
Thứ nhất, nếu quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng thì sẽ thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.
Thứ hai, nếu QHSX không phù hợp với trình độ của LLSX (hoặc là lạc hậu, hoặc là vượt trước quá xa so với trình độ của LLSX) thì sẽ kìm hãm sự phát triển của LLSX.
Sự phù hợp (được quan niệm là sự phù hợp biện chứng chứa đựng mâu thuẫn), tức là sự phù hợp trong mâu thuẫn, bao hàm mâu thuẫn.
cụ thể là năng suất lao động tăng; người lao động hăng hái sản xuất; đời sống của người lao động được nâng cao; môi trường làm việc được cải thiện; lực lượng sản xuất phát triển, v.v.
Quy luật về sự phù hợp của QHSX với trình độ của LLSX là quy luật chung nhất chi phối toàn bộ tiến trình lịch sử nhân loại.
Quy luật này làm cho lịch sử là một dòng chảy liên tục song mang tính gián đoạn. Trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể, quy luật này có những biểu hiện đặc thù của nó.
VẬN DỤNG
Trong công cuộc Đổi mới kinh tế hiện nay ở nước ta, việc nắm vững và vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX đang là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng.
Trước Đổi mới, chúng ta đã xây dựng QHSX mới bất chấp tình trạng thấp kém của LLSX. Sự vượt trước này của QHSX trong khi trình độ của LLSX chưa cho phép đã kìm hãm sự phát triển của sản xuất xã hội. Đất nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội.
Nguyên lý QHSX phải phù hợp với trình độ của LLSX bao giờ cũng đúng.
Chính vì vậy từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI, ta luôn cố gắng thiết lập sự đồng bộ giữa các yếu tố trong QHSX, trong LLSX và giữa QHSX với LLSX. Đại hội Đảng VII đã chỉ rõ:
“ ..... phù hợp với sự phát triển của LLSX, thiết lập từng bước QHSX XHCN từ thấp đến cao....”.
Ta đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH, muốn có QHSX mới theo định hướng XHCN thì trước tiên phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH, phát triển LLSX.
Ngược lại để thúc đẩy LLSX thì phải xây dựng từng bước QHSX mới phù hợp với trình độ phát triển của LLSX mới.
Lúc mới giải phóng (1986) tư liệu SX tập trung hết vào nhà nước. TLSX thuộc về mọi thành viên trong cộng đồng nên quan hệ giữa họ là bình đẳng hợp tác, cùng có lợi. (hợp tác xã).
xếp hàng chờ phát lương thực
Việc phân chia lợi nhuận của hợp tác xã không tương xứng với đóng góp của thành viên trong hợp tác xã đó thì sẽ dẫn đến thái độ làm việc kém, kéo theo ảnh hưởng đến năng suất LĐ.
Nếu kéo dài thì sẽ dẫn đến sụp đổ mô hình SX.

Phiếu mua chất đốt, tem lương thực phát như nhau.
CÁM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT?
là toàn bộ các nhân tố vật chất, kỹ thuật của quá trình sản xuất, tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với nhau tạo ra sức sản xuất => tạo ra năng lực thực tiễn làm biến đổi giới tự nhiên theo nhu cầu nhất định của con người
gồm
người lao động

tư liệu sản xuất
người lao động: năng lực, kỹ năng, tri thức...
tư liệu sản xuất
đối tượng lao động
tư liệu lao động
trong đó,
người lao động giữ vai trò quyết định
vì các tư liệu sản xuất chỉ là sản phẩm lao động của con người, đồng thời giá trị và hiệu quả thực tế của các tư liệu sản xuất phụ thuộc vào trình độ sử dụng của người lao động.
trong tư liệu sản xuất nhân tố
công cụ lao động

phản ánh rõ nhất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
.
Ngày nay, sự phát triển những thành tựu của khoa học - kĩ thuật và công nghệ hiện đại làm cho các tri thức khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
=> thúc đẩy sự phát triển và chuyển từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức.
Những quan hệ sản xuất này tồn tại trong mối quan hệ thống nhất và chi phối, tác động lẫn nhau, trong đó quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất giữa vai trò quyết định.
GS-TS Nguyễn Văn Nam khẳng định: “Dân tộc Việt Nam muốn “sánh vai với các cường quốc năm châu” phải phát triển kinh tế thị trường. Bởi vậy, mô hình kinh tế tổng quát mà Đảng ta xác định với vế đầu là “kinh tế thị trường” hoàn toàn đúng đắn và sáng suốt. Tuy nhiên, khi gắn vế sau vào (định hướng XHCN), thì phát sinh nhiều quan điểm chưa thống nhất và đúng là thiếu hẳn cơ sở lý luận cùng những minh chứng thuyết phục của thực tiễn”
Mô hình kinh tế thị trường hiện đại dựa trên nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến, kết hợp hài hòa giữa bốn yếu tố: thị trường - nhà nước pháp quyền - xã hội dân sự - hội nhập quốc tế sâu rộng.
Full transcript