Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tècniques d'Estudi I

No description
by

Laura Gorrias

on 19 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tècniques d'Estudi I

Fases de l'estudi 5a Fase 2a Fase 3a Fase 4a Fase 0 + - = 9 8 7 1 2 3 4 5 6 c Condicions materials per l'estudi Lloc d'estudi: ha de ser tranquil, còmode, temperatura ni molt alta ni molt baixa, ventilat i ben il·luminat. Condicions personals per l'estudi Descansar i dormir prou hores.

Combinar el temps d'estudi amb temps lliure.

Intentar sempre estudiar i treballar a la mateixa hora, de manera regular, per tal de GENERAR UN HÀBIT. 1. PRELECTURA 3. SUBRATLLAT SEGONA LECTURA ATENTA 5. RESUM Hem d'agafar allò subratllat i els esquemes. La metodologia adequada per estudiar bé és fer-ho periòdicament, cada dia una mica. Totes aquestes fases de l'estudi són ACTIVES ABANS DE COMENÇAR A ESTUDIAR... Ens hem de planificar l'estudi: HI HEM DE DEDICAR 5 MINUTS Com hauria d'estudiar per aprendre millor? EL PROCÉS D'ESTUDI Evitar elements que ens distreguin: ordinador, mòbil, ... Prioritzem el més important. Tasques pendents. Fixant la feina pendent, ens deixem de preocupar per si ens deixem res o no, ens podem centrar plenament en la feina que fem. Distribuim el temps disponible. Com ha de ser el nostre pla de feina? Ha de ser... REALISTA clar i intuïtiu. SENZILL I PRÀCTIC PERSONAL ADAPTABLE ha de tenir en compte el temps i la dificultat de la feina. flexible i revisable, ens poden sorgir problemes o imprevistos en l'estudi que hem de tenir en compte. ajustat a cada persona, a les facilitats i dificultats que sabem que tenim. La planificació és important també per aconseguir un hàbit d'estudi. Programar quan hem d'estudiar i què ens ajuda a concentrar-nos i a fixar un temps per a cada cosa. Després d'estudiar: activitat lliure extraescolar... Ens serveix de recompensa, de reforç, de premi una volta hem acomplert el pla d'estudi. Com distribuir el temps d'estudi? 1r.
2n.
3r.
4t.
5è. Tasca de dificultat BAIXA. 1h. Fer deures,...Estem cansats. [estiraments] Descans 10 - 15m. Tasca de dificultat ALTA. 45m - 1h. Ple rendiment concentració. [partit] Tasca de dificultat MITJANA. 45m - 1h. Inici CONCENTRACIÓ. [escalfament] Descans de 5 - 10m. No ha de ser més llarg perquè perdem concentració. Si tenim exàmens ... Feim sessions d'estudi més llargues.
Un increment de la intensitat de l'estudi necessita també un increment de la intensitat del descans.
Per això són més importants els períodes de descans: fer esport, passejar...
Equilibri cos i ment important. Benestar del cos important pel benestar general i per l'autoestima. Prèviament: ORGANITZACIÓ.
Com hem d'organitzar la informació de la que disposem a hora d'estudiar. LLIBRE ALTRES... APUNTS DOSSIERS Ho hem de traslladar a una sola font. És una feina molt laboriosa i NO MECÀNICA. S'ha de fer una mica cada dia, una volta ha passat la classe. ÉS UNA FASE MOLT IMPORTANT. TENIM TOTA LA INFORMACIÓ EN UN MATEIX LLOC, sense repeticions.
ÉS EL PRIMER TREBALL PREVI A L'ESTUDI!!! HEM DE RECORDAR QUE LA MAJOR PART DE L'APRENENTATGE ES REALITZA GRÀCIES A LA LECTURA I LA MEMÒRIA. Hi ha moltes maneres de llegir i de memoritzar.
Escollim aquest mètode d'estudi i no un altre gràcies a com funciona la nostra manera de recordar i de llegir.
LA SEGÜENT SESSIÓ TRACTARÀ DE JUSTIFICAR LA NOSTRA ELECCIÓ! 1a Fase 6a Fase PRELECTURA ANOTACIONS
ALS MARGES sUBRATLLAT ESQUEMES RESUM REVISIÓ /
REPETICIÓ Treballant, "manipulant" el material d'estudi és com aconseguim que els continguts deixin de ser només continguts i passin a ser aprenentatge. Necessiten que treballem constantment el material i no només la lectura fins a memoritzar. NO és llegir tot el material que hem d'estudiar, sinó fer una LECTURA RÀPIDA. OBJECTIU: Visió global del tema, esquema mental molt bàsic, captar idees generals i aspectes que es desenvolupen. Motiva els coneixements previs que tenim i que necessitem. Té sentit si hem fet la feina prèvia de combinar fonts d'informació, perquè ja haurem fet LES TASQUES BÀSIQUES DE LA LECTURA. Per què serveix? És una manera de preparar-nos, de saber el que vindrà. Ens ajuda per començar a concentrar-nos. Reconeixement: Organització: Elaboració: Avaluació: Allò que he elaborat és el mateix que he llegint en les meves fonts? Recrear allò escrit segons la nostra manera de pensar (més senzill d'aprendre). comprensió del significat de les paraules. comprendre el contingut i com està explicat. 2. ANOTACIONS ALS MARGES PRIMERA LECTURA ATENTA. És el moment de: resoldre dubtes, captar les idees, les relacions que les uneixen i com es desenvolupen. OBJECTIU: anotar als marges del material quin contingut es desenvolupa en cada paràgraf. Molt breument. Aconseguim un índex de contingut del tema que anem a estudiar amb un simple cop d'ull. Explicita relacions entre les idees i les consolida en la nostra ment. És important pel que farem amb ell després i no pel valor que té en sí mateix. OBJECTIU: Per poder subratllar bé, l'alumne necessita LLEGIR ACTIVAMENT el text per saber QUÈ ha de subratllar. Destaca allò important d'un escrit: idees principals i secundàries, les relacions que les uneixen i com es desenvolupen.
Subratllem paraules claus i frases per entendre el tema.
És important jerarquitzar el que subratllem: recuadre, encerclar, subratllat doble,... 4. L'ESQUEMA TERCERA LECTURA ATENTA Ens fa re-elaborar el material que tenim per escrit, sempre tenint en compte les anotacions als marges i el subratllat previ.
Feina activa i personal: aprenentatge significatiu per a cada alumne.
Ressalta allò important i fa senzill allò complex.
Fomenta la memòria visual.
Síntesi i anàlisi de continguts breu i lliure. OBJECTIU: ens mostra el tema ràpidament i de manera global. Fa explícita l'estructura implícita del tema (amagada darrere el redactat). Quan no hem fet les fases prèvies a l'esquema correctament ens costa molt elaborar l'esquema correctament. Sembla molt repetitiu, però de fet, ens prepara per redactar a l'examen. Revisant els nostres resums comparant-los amb els apunts, sabrem si hem aconseguit integrar el contingut. Fent aquests resums, veurem no només si entenem, sinó també si sabem explicar allò que hem estudiat, TASQUES DE SÍNTESI: Redacció d'allò subratllat i esquematitzat sintèticament i rigorosa, però amb les nostres paraules. 6. REVISIÓ / REPETICIÓ Recordem millor allò que comprenem. OBJECTIU:Revisió comporta revisar esquemes, subratllat i resums que haguem fet. Hem revisat un mateix material sis vegades, però és aquesta última fase la ÚNICA que hem de realitzar els dies abans de l'examen. Les fases que hem desenvolupat s'han de portar a terme dia a dia, i no els dies previs a l'examen. Aplicar aquestes sis fases tres dies abans de l'examen no ens ajuda a aprendre millor i de manera més duradora, sinó que tot i emprar aquesta metodologia, no veurem diferència en l'aprenentatge respecte el simple memoritzar, i per tant, l'oblit ràpid d'allò que hem estudiat. Llavors, per què proposem aquesta tècnica d'estudi amb tantes fases i repetitiva? El funcionament principal de la capacitat que ens permet aprendre: la MEMÒRIA i la manera com el record es converteix en saber de llarga durada Conèixer el per què i com funciona la nostra memòria serà el tema de la següent SESSIÓ!
Full transcript