Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

4t d'ESO: T1-Característiques funcionals de l'habitatge

No description
by

Ivan Castells

on 21 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 4t d'ESO: T1-Característiques funcionals de l'habitatge

TEMA 1: CARACTERÍSTIQUES DE L'HABITATGE
1
2
3
4
5
10
9
8
7
6
11
12
13
1
1
TEMA 1: CARACTERÍSTIQUES DE L'HABITATGE
Aspectes a tenir en compte en una casa:

L'emplaçament
L'orientació
La distribució
1. L'emplaçament
Lloc on s'ha construït la casa. A l'hora d'elegir una casa s'ha de tenir en compte:
Viure a zones urbanes. Proximitat als serveis bàsics (hospitals, escoles, vies comunicació). Problemes de soroll i contaminació
Viure a zones rurals. Lluny de serveis bàsics, lliure de contaminació i sorolls
Viure a l'extrarradi: menys sorolls, però més desplaçaments als nuclis importants
2. L'orientació
És la incidència del Sol sobre una casa.
A l'hemisferi nord, on vivim, el SOl el tenim mirant al sud
Orientació Nord:
poca insolació, fred a l'hivern, fresc a l'estiu.
Orientació Sud:
màxima insolació: relativament calorosa a l'estiu, agradable a l'hivern.
Orientació Est:
insolació pel matí.
Orientació Oest:
insolació a la tarda.
3. La distribució
Ubicació de les habitacions dintre una casa
Agrupació en quatre zones:

Zona de treball i serveis
Zona de dormir
Zona d'estar
Zona de circulació
Zona de treball i serveis: feines domèstiques i d'higiene personal: cuina, lavabos
Zona de circulació: rebedor, passadissos
Zona de dormir: zona de nit, ubicades on no dóna el Sol: dormitoris
Zona d'estar i viure: zona de dia, ubicades on dóna el Sol: menjador, sala d'estar, estudi
L'ACCÉS A L'HABITATGE
Què intervé per obtenir un habitatge:

PROMOTOR:
PERMISOS
HIPOTECA
LLOGUER
1. Promotor
Persones o entitats que decideixen fer un habitatge:

PRIVATS:
un particular, una immobiliària, una empresa constructora
PÚBLIC:
els fa l'administració: ajuntaments, Generalitat, ...
2. Permisos
Llicència d'obra:
Otorgat per l'ajuntament pels tècnics municipals
Comproben si respecta les ordenances muncipals i les normes de seguretat

Llicència de primera ocupació:
Tècnics de l'Administració comproven l'edifici acabat.
Seguretat, ordenances, etc.

Cèdula d'habitabilitat:
Necessària per contractar llum, aigua i gas natural.
Es comproba que l'edifici està del tot acabat i que reuneix totes les condicions per viure.
Proporcionat per la Generalitat.
3. Hipoteca
Préstec d'una entitat financera (banc, caixa) per poder comprar un habitatge.
Què s'ha de saber d'una hipoteca:

Període d'amortització:
temps en que es tardarà en pagar la hipoteca: 20, 30, 40 anys.
Préstec:
diners que dóna un banc per comprar una habitatge.
Tipus d'interés:
diners que cobra els banc per deixar diners. És un pant per cent sobre el que total.
Escriptura hipotecària:
contracte entre el banc i el client sobre les condicions del préstec.
Garantia:
bé demanat pel banc en cas de no poder pagar la hipoteca.
Capital amortitzat:
diners que has tornat dels diners que s'ha demanat
Tipus d'interés
Percentatge que cobren els banc pels diners prestats. Tres tipus:
Fix:
l'interés és el mateix durant tot el període d'amortització
Variable:
l'interés canvia cada any. S'usa un índex, el més usats és: EURIBOR+diferencial(marge que afegeix el banc)
Mixt:
una part del prestec és fix i l'altre variable.
Exemple:

Es demana una hipoteca de 90.000 € a 30 anys a un banc. L'interés serà fixe del 5% anual durant tots aquest anys. Calcula el capital amortitzat i l'interès que es pagarà els dos primers anys.

PRIMER ANY
30 anys són 360 mesos.
90.000 €/360 mesos = 250 €/mes de capital amortitzat.
250€ x 12 mesos= 3.000 € el primer any de capital amortitzat

Pagant 250 € cada més, en 30 anys es paga tot el capital demanat.
l'interés és del 5% vol dir que el banc et cobra cada any, a més a més, 5€ per cada 100€ que es deuen. per tant,
primer any: capital que es deu:
90.000 x (5/100) = 4500 € d'interesos.
TOTAL A PAGAR EL PRIMER ANY: 3.000 €+ 4.500€= 7.500€


SEGON ANY
Capital que queda per pagar: 90.000 - 3.000 = 87.000€
L'interés del 5% serà sobre el que queda:
87.000 x (5/100)= 4.350€
El capital amortitzat el segon any serà de
250€ x 12= 3.000€
TOTAL A PAGAR EL SEGON ANY: 3.000 € + 4.350= 7.350€
EURIBOR
Preu que paguen els bancs europeus per prestar-se diners entre ells.
Índex de referència més usat pels interessos variables.
Cada dia es revisa depenent de diferents factors econòmics.
IRPH
Oscil·la menys que l'euribor
Ja NO s'aplica des de l'any 2013
capital amortitzat
interesos pagats
- 352,23=
LES TAXES DE LES HIPOTEQUES
A part del tipus d'interés, hi ha altres despeses en una hipoteca:
Despeses del banc per fer la hipoteca
Comissions del banc
TAE
Índex que recull en un sol valor totes les despeses d'una hipoteca: interés + comissions + despeses.
Usat per comparar ofertes les ofertes dels bancs.
Hipoteca del banc 1

Tipus interés: 5,5% anual
TAE: 7% anual
Per exemple:
Hipoteca del banc 2

Tipus interés: 6% anual
TAE: 6,5% anual
La millor oferta és la del
banc 2,
ja que el TAE és més baix
LLOGUER
Cesió d'un habitatge a canvi de diners:
ARRENDADOR:
persona que cedeix l'habitatge
ARRENDATARI:
persona que lloga l'habitatge
FIANÇA:
pagament d'una quota mensual que es retorna quan es deixa l'habitatge i no hi ha cap desperfecte. (per llogar un habitatge cal tenir vigent la
cèdul·la habitabilitat
)
AJUTS A LA VIVENDA: LA PROTECCIÓ OFICIAL
L'Administració dóna ajuts a determinats habitatge si cumpleixen una sèrie de condicions:
No tenir més de
90 m2
de superfície útil
Els compradors no poden superar uns
ingressos màxims,
ni tenir un altre habitatge.
Les condicions canvien en funció de la situació familiar (jove, discapacitat, famílies nombroses,..)
he TROBAT el MILLOR habitatge!!!
1. Busqueu la millor opció de lloguer d'habitatge a la localitat on viviu i JUSTIFIQUEU ELS MOTIUS per els quals creieu que és la millor. (quan el trobeu no en feu difussió no sigui que us el prenguin)

2. Feu el mateix per a un habitatge de COMPRA.

3. D'aquí una setmana farem un petit debat a classe exposant els vostres resultats.
Instal·lacions de l'habitatge
Conjunt d'elements que subministren i distribueixen aigua, energia, i comunicacions
aigua
electricitat
gas
calefacció
La instal·lació elèctrica
Subministra electricitat garantint dues coses:
bon funionament de la instal·lació
seguretat per a les persones
REBT: reglament electrotècnic de baixa tensió
garanteix les condicions òptimes d'una instal·lació
Alta tensió:
transport de 110-400KV
Mitja tensió:
transport de 45-66KV
Baixa tensió:
230 V de tensió
400KV
(alta tensió)
66KV
(mitja tensió)
230V
baixa tensió
Circuit elèctric
conjunt d'elements destinats a porta electricitat a diferents aparells
conductors (cables)
endolls
interruptors
receptors (bombetes, elctrodomèstics)
Les cases ténen més d'un circuit INDEPENDENT.
circuit d'endolls
circuit de la cuina
circuit de bombetes
circuit d'electrodomèstics
Bàsica: mínim de cinc circuits INDEPENDENTS
Potència màxima: 5.750 W
Elevada: disposa de més de cinc circuits INDEPENDENTS
Potència màxima: 9.200 W
Instal·lació d'enllaç:
1. escomesa
2. caixa general de protecció
3. línia general d'alimentció
4. comptadors
5. derivació individual
Instal·lació interior:
1. quadre de comandament i protecció
2. circuits d'alimentació
3. circuit de connexió a terra
4. receptors
Elements d'una instal·lació elèctrica
Grau d'electrificació d'habitatges:
Instal·lació d'enllaç:
Instal·lació interior:

1. escomesa:
són dos cables, neutre i fase, que uneix la xarxa pública amb la caixa de protecció
2. caixa general de protecció:
conté els fussibles que protegeixen la instal·lació
3. línia general d'alimentació:
dos cables, neutre i fase, que uneix la caixa de protecció amb els comptadors
4. comptadors
: mesura el consum de cada casa en KWh
5. derivació individual:
tres cables (neutre, fase i toma de terra), que porten l'electericitat a cada casa
1. quadre de comandament i protecció
ICP: interruptor de control de potència
controla la potència contractada: si et passes, es desconnecta
IGA: interruptor general automàtic
desconnecta tota la instal·lació
ID: interruptor diferencial
protegeix contra les descàrregues elèctriques
controla les fugues d'electricitat dintre de casa
PIA: petits interruptors automàtics
controla els circuits independents de la casa de sobrecàrregues elèctriques
Els tres cables d'una vivenda
negre:
fase
blau:
neutre
groc-verd:
presa de terra
són els que porten l'electricitat
Presa de terra:
cable que protegeix de descàrregues elèctriques en cas de fugues. La descàrrega es trasllada a una caixa soterrada
El comptador elèctric
Mesura la energia de consum: KWh

E=P·t

E= energia (KWh)
P= Potència (KW)
h= temps (h)
Exemple:
Una casa consumeix una potència de 500 W durant 10 hores. Calcula l'energi consumida durant aquest temps, en KWh
E= P·t
P=500 W = 0.5 KW
t= 10 h
E= 0.5 KW · 10 h =5 KWh
ID: disposa d'un interruptor (T) per comprobar que funciona correctament
2. circuits d'alimentació
Conductors:
fase (negre), neutre (blau), presa terra (groc-verd)
Aparells de comandament:
interruptors, commutadors, polsadors
Aparells de connexió
bases endolls, portalàmpades
Canalitzacions
tubs protecció, caixes derivació
PIA
Activitats
2.1. Un frigorífic de 200W de potència funciona 8 hores al dia. Calcula l'energia que consumeix cada dos mesos (1 mes = 30 dies) i la seva despesa si 1 kWh = 0.08 €

2.2 Tenim contractat un ICP de 5.500 W de potència. A les set de la tarda hi ha connectats a l'hora els següents electrodomèstics:
rentadora: 1.000 W
assecadora: 2.000 W
rentaplats: 1.500 W
ordinador: 200 W

Explica si l'ICP tancarà la instal·lació i perquè

2.3. Quina diferència hi ha entre l'ICP i l'ID

2.4. Estàs instal·lant un portalampades a casa. Trobes tres cables que hes de connectar, dos d'ells s'on els que encendran el llum i un tercer es connecta a la carcassa del portalàmpades. Explica quins són els cables que van a cada lloc, el color que ténen i la funció que té el que es connecta a la carcassa del portalampades.
Altres aspectes de l'habitatge
Hi ha un conjunt d'
espais comuns
(fonaments, façana, part de les instal·lacions, etc. ) gestionat per la
comunitat de propietaris,
regit per uns
estatuts
.


Tots fan front al manteniment i despeses d'aquests espais, coordinats amb un
president
i
secretari o administrador
.

IMPOSTOS A PAGAR PER L'HABITATGE
IBI
: impost sobre béns immobles (anual i depenent del valor cadastral (valor que l'estat dóna a l'habitatge)
Taxes d'escombreries
o subministrament d'aigua
Recomanació:
l'import de la quota de la hipoteca no pot ser més gran del 35% del que cobres
Full transcript