Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ” ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТ

An exclusive business pitch prezi template for our fans!
by

tungalag o

on 29 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ” ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТ

ЖУРАМ
“Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”-ыг 2011 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн Засгийн газрын 311 дүгээр тогтоолоор баталсан.
ДОТООД АЖИЛТНЫГ ТОМИЛОХ
ДОТООД ХЯНАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НЭГЖ, АЖИЛТАН
Хамт олны хурлаар хэлэлцүүлэн томилох
Дадлага туршлагатай, шударга
Удирдлагад шууд захирагдах

Хамт олны хурлаар хэлэлцүүлэн томилох
Дадлага туршлагатай, шударга
Удирдлагад шууд захирагдах

ҮҮРЭГ
Хариуцлага хүлээлгэх

Сургалт зохион байгуулах

Судалгаа, дүгнэлт гаргах

Мэдээлийн сан үүсгэх

ДОТООД ХЯНАЛТЫН ЗОРИЛГО, ХАМРАХ ХҮРЭЭ
Үзүүлж байгаа үйлчилгээ нь хууль тогтоомж, эрх зүйн актуудад нийцэж байгаа эсэхэд зөвхөн өөрийн байгууллагын хэмжээнд хяналт тавьж илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгахад чиглэнэ.
Удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэнэ.

ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗАРЧИМ
НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ
Өөрийн үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон “Дотоод хяналтын журам”-тай байна.
Тухайн байгууллага, аж ахуйн нэгж өөрөө баталж мөрдөнө.

ДОТООД ХЯНАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Увс аймагт
Засгийн газрын 2009 оны 143 тогтоол, “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт” -үйл ажиллагааны ил тод байдал -хүний нөөцийн ил тод байда -төсөв, санхүүгийн ил тод байдал - бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажил үйлчилгээ
“Авъяас” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьсан

ХЭНТИЙ АЙМАГТ ХИЙСЭН ДОТООД ХЯНАЛТААР
“Үдийн цай” хөтөлбөртэй холбоотой
6 настай хүүхдийн ОО-ийн асуудлаар /гадаа ОО-д оруулж байна/

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ” ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТ
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын ХШҮХ-ийн улсын ахлах байцаагч С.Чулуунцэцэг
ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗАРЧИМ
ДОТООД ХЯНАЛТЫН ЗОРИЛГО, ХАМРАХ ХҮРЭЭ
ДОТООД АЖИЛТНЫГ ТОМИЛОХ
ДОТООД ХЯНАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НЭГЖ, АЖИЛТАН
ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛТНЫ ҮҮРЭГ
Хууль дээдлэх
Хараат бус
Ил тод
Шударга
Бодитой
Хөндлөнгийн аливаа нөлөөллөөс ангид байх

ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛТНЫ ҮҮРЭГ
Хийсэн хяналт шалгалтын дүнг улиралд 1-ээс доошгүй удаа хэлэлцүүлэх / байгууллагын удирдлагын хурлаар, хамт олонд/
Удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэнэ
Зөрчлийг арилгуулах, дахин гаргуулахгүй байх
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА /СӨРӨГ/
Төлөвлөлт хуурамч
Хяналт шалгалтын танилцуулга бодит биш
Ажилтнууд дотоод ажилтнаар хэн ажиллаж байгааг хэнч мэдэхгүй
Удирдлагуудтай нэгдсэн ашиг сонирхлын зөрчилтэй
Хүүхэд дээр мөнгө хийж болох бүх аргыг хэрэглэдэг /захирал нь сургалтын менежерүүдтэйгээ нийлээд/
ЗӨВ УДИРДАГЧ, ЁС ЗҮЙТЭЙ УДИРДАГЧ
Удирдагч өөрөө журмын ач холбогдлыг сайн ойлгосон
Удирдагч өөрөө ашиг сонирхлын зөрчилгүй
Тухайн байгууллагад хэрэгтэй хүнээ зөв сонгосон
Байгууллагын зөрчлийг арилгахын төлөө ажиллах
Дотоод ажилтнаа сургалтанд хамруулсан
Зөрчил, дутагдалгүй байгууллага болохын төлөө
Эрсдэлээ зөв ойлгосон ...


ХӨНДЛӨНГИЙН ХЯНАЛТАНД БЭЛТГЭЖ:
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript