Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pengetahuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Murid-Murid Sekolah Rendah dan Penggunaannya Dalam Pembelajaran

No description
by

norhayati borhan

on 21 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pengetahuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Murid-Murid Sekolah Rendah dan Penggunaannya Dalam Pembelajaran

Dapatan kajian Dapatan Kajian 0 + - = 9 8 7 1 2 3 4 5 6 c SOALAN KAJIAN 1.3.1 Adakah murid-murid sekolah rendah tahap dua telah memiliki kemahiran menggunakan ICT?

a) Apakah tahap pengetahuan ICT yang dimiliki oleh murid-murid?
b) Adakah tahap pengetahuan ICT murid perempuan berbeza dengan murid
lelaki?
c) Adakah murid-murid mampu menggunakan kemudahan ICT di sekolah tanpa
pantauan 100% daripada guru?

1.3.2Bagaimana ICT digunakan oleh murid-murid sekolah rendah dalam pembelajaran?

a) Apakah mata pelajaran yang ada menggunakan ICT?
b) Apakah perisian-perisian yang selalu digunakan oleh murid-murid?
c) Apakah matapelajaran yang menggunakan ICT yang dapat meningkatkan
pemahaman murid?

1.3.3 Adakah sumber atau kemudahan ICT di sekolah mencukupi?

a) Apakah kemudahan ICT yang terdapat di sekolah?
b) Adakah makmal komputer yang disediakan mencukupi untuk kemudahan
murid?

1.3.4 Apakah faktor yang mempengaruhi minat terhadap penggunaan ICT? KEPENTINGAN KAJIAN mengaitkan dapatan kajian dengan teori-teori yang sedia ada serta menambahbaik teori tersebut
dapat mengetahui tahap pengetahuan murid-murid sekolah rendah dalam ICT seterusnya menambahbaik penggunaan ICT dalam pembelajaran.
rujukan oleh guru-guru dalam merancang pengajaran PENGENALAN ICT dalam pendidikan bermaksud penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang menyokong proses teras dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan, pengajaran dan pembelajaran (P&P) serta pendidikan sepanjang hayat.

Guru-guru digalakkan menggunakan ICT dalam pengajaran di sekolah untuk menarik minat murid, meningkatkan penggunaan sumber pendidikan, mempelbagaikan sumber pengajaran dan pembelajaran, seterusnya meningkatkan kualiti pendidikan.

Terkini, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Abd.Razak telah melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 pada 11 September lalu (Berita Harian). Dalam laporan awal beliau memaparkan visi sistem pendidikan dan pelajar yang Malaysia perlu dan berhak memiliki, memperincikan anjakan yang diperlukan untuk mencapai objektif. Pengetahuan Teknologi Maklumat
dan Komunikasi
Murid-Murid Sekolah Rendah
dan Penggunaannya
Dalam Pembelajaran LATAR BELAKANG
KAJIAN PENYATAAN MASALAH Aplikasi ICT yang kreatif dan inovatif dilihat penting dan berpotensi tinggi mengubah proses pendidikan bagi menyokong perkembangan kemahiran berfikir aras tinggi ini. Walau bagaimanapun, bukti data masih terhad. Laporan UNESCO menyatakan bahawa :

“tidak banyak kajian yang dijalankan membuat pengukuran keberhasilan pembelajaran murid dalam aspek kreativiti, penyelesaian masalah kompleks, kerjasama, dan kebolehan belajar, terutama dalam konteks negara membangun”. (m.s. 145)

Bank Dunia menyatakan bahawa “masih banyak lagi perkara yang tidak diketahui tentang pendekatan “yang terbaik” atau paling berkesan dalam penggunaan ICT bagi mencapai objektif tersebut.” (Laporan Awal Pelan Pendidikan Negara 2013-2025 ). Menurut kata YAB Tan Sri Dato’ Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pelajaran Malaysia :

"Dalam usaha kita untuk bersaing dengan negara termaju di dunia, sistem pendidikan kita perlu berupaya melahirkan generasi muda yang berpengetahuan, mampu berfikir secara kritis dan kreatif, mempunyai kemahiran kepimpinan yang mantap dan berupaya berkomunikasi dengan berkesan pada peringkat global." (m.s. 8) KERANGKA KONSEPTUAL KAEDAH KAJIAN Kaedah Kajian Kuantitatif SAMPEL seramai 62 orang murid (tahun 4, 5 dan 6) dipilih secara rawak dari Sekolah Kebangsaan Bukit Rawang Jaya, 48000 Rawang, Selangor.
31 orang lelaki dan 31 orang perempuan ALAT KAJIAN Borang soal selidik
Bahagian A : 2 soalan demografi
Bahagian B : 3 soalan untuk mengetahui tahap pengetahuan murid-murid sekolah rendah terhadap pengetahuan ICT
Bahagian C: 15 soalan untuk mengetahui tahap penggunaan ICT 30.6% - murid tahun 4
35.4% - murid tahun 5
33.9% - murid tahun 6 Apakah tahap pengetahuan ICT yang dimiliki oleh murid-murid tahap dua?

Sebanyak 72% murid-murid tahap dua memiliki tahap pengetahuan ICT.

Adakah tahap pengetahuan ICT murid perempuan berbeza dengan murid lelaki?

Nilai P = 0.155 lebih besar daripada 0.05 menunjukkan bahawa tiada perbezaan signifikan antara murid lelaki dan perempuan terhadap pengetahuan ICT.

Adakah murid-murid tahap dua mampu menggunakan kemudahan ICT di sekolah tanpa pantauan 100% daripada guru? Apakah mata pelajaran yang ada menggunakan ICT? Apakah perisian-perisian yang selalu digunakan oleh murid-murid? Apakah matapelajaran yang menggunakan ICT yang dapat meningkatkan pemahaman murid? Apakah kemudahan ICT yang terdapat di sekolah?
Kemudahan ICT yang terdapat di sekolah ialah makmal komputer tanpa internet.

Adakah makmal komputer yang disediakan mencukupi untuk kemudahan murid?
Makmal komputer yang disediakan tidak mencukupi untuk kemudahan murid.

Apakah faktor yang mempengaruhi minat terhadap penggunaan ICT? PERBINCANGAN Perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan terhadap pengetahuan ICT - kajian oleh Wong dan Hanafi Atan (2007) dan Sam et. al (2005) juga menunjukkan jantina bukanlah faktor utama bagi mengenal pasti sikap murid terhadap komputer. Ini adalah kerana komputer telah menjadi sinonim dan digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian mereka.
Penggunaan ICT masih belum digunakan secara meluas di kalangan guru-guru di sekolah ini - kajian oleh Ashinida et al. (2004) dan Norsidah et al. (2012) yang mendapati bahawa pengintegrasian ICT untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru didapati masih berada pada tahap sederhana.
Kekangan penggunaan ICT yang masih belum meluas di kalangan murid dan guru adalah makmal komputer yang disediakan masih belum mencukupi untuk kemudahan semua murid di sekolah ini dan kurangnya kemahiran dan latihan dalam diri guru itu sendiri. Sehubungan itu, kursus serta latihan berkaitan penggunaan ICT secara formal perlu dilaksanakan secara berterusan oleh pihak berwajib seperti Jabatan Pelajaran Negeri dan Bahagian Teknologi Pendidikan selain sekolah.
Menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) melalui Gelombang 1 (2013-2015), asas ICT akan dipertingkatkan dengan menyediakan infrastruktur untuk jaringan dan landasan pembelajaran melalui 1BestariNet. Penggunaan ICT yang maksimum di sekolah mampu memacu Malaysia ke barisan hadapan inovasi ICT dalam pendidikan. KESIMPULAN Hasil kajian menunjukkan murid sekolah rendah mempunyai tahap penggunaan ICT yang tinggi kerana :-
terdapat pemilikan komputer di rumah
kemudahan ICT dan makmal komputer yang baik di sekolah cadangan bagi tujuan kajian lanjutan :-
Adakah terdapat perbezaan tahap pengetahuan ICT antara murid di kawasan bandar dan luar bandar.
Kajian mengenai tahap penggunaan ICT di sekolah pedalaman juga boleh diberi perhatian
Kementerian telah mewujudkan satu perpustakaan video yang menggambarkan “apa-apa yang dianggap sebagai pengajaran yang baik” (Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025, m.s 110) bagi setiap dimensi kompetensi pengajaran dan pembelajaran.
Perpustakaan ini juga akan menjadi alat bantuan mengajar kepada School Improvement Specialist Coaches (SISC) semasa sesi bimbingan bersama-sama guru.
Kementerian juga bercadang membangunkan satu perpustakaan video pengajaran harian bagi mata pelajaran penting seperti Matematik, Sains, Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris bermula dari Tahun 1 hingga Tingkatan 5. TERIMA KASIH
Full transcript