Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MATERYAL TASARIM VE HAZIRLAMA İLKELERİ

No description
by

crescent rivet

on 28 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MATERYAL TASARIM VE HAZIRLAMA İLKELERİ

RENK KULLANIMI
YERLEŞİM ELEMENLARININ KULLANIM İLKELİRİ
EKRAN TASARIMI
Şimşek'e göre (1997:69),
HARF KULLANIMI
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN TASARIMI

Tasarımda Geştalt psikolojisinin ilkelerinin de dikkate alınması gerekir.
MATERYAL TASARIM VE HAZIRLAMA
Kolay kullanılır olmalı ve öğrenciyi en az çaba ile ve en kısa zamanda bilgiye ulaştırmalıdır.
Kullanılan harfler birbiri ile uyumlu olmalıdır.
Bir yazıda çok fazla harf karakteri kullanılmamalıdır.
İLKELERİ
ŞEKİL-ZEMİN İLİŞKİSİ
Şekil zeminden daha dikkat çekici özelliklere sahiptir.
Ancak bazı durumlarda, şekil ve zeminin birbirleriyle yer değiştirdiği, hangisinin şekil, hangisinin zemin olduğuna karar verilemediği durumlar ortaya çıkabilir.
YAKINLIK
Yakınlık organizmanın bir alandaki ögeleri,nesneleri birbirlerine olan yakınlıklarına göre algılama eğilimidir.
BENZERLİK
Benzelik,şekil,renk doku,cinsiyet vb. pek çok özellik bakımından birbirine benzer ögelerin birlikte gruplanarak algılanma eğilimidir.
TAMAMLAMA
Tamamlama,organizmanın tamamalanmamış etkinlikleri,şekilleri, sesleri tamamlayarak algılama eğilimidir.
DEVAMLILIK
Devamlılık aynı yönde giden noktalar,çizgiler vb. birimlerin birlikte gruplanarak algılanma eğilimidir.
BASİTLİK
Düzenli bir şekilde Organize edilmiş figürleri algılama eğilimidir.
Algılama asimetrik,düzenli,düzgün olan iyi bir biçime,şekle ve bütüne doğru algılamaktır.
bir öğrenim materyali
Materyalde kullanılan nesneler,ilk bakışta kavranabilecek özellikte olmalıdır.
Materyal içindeki unsurlar uyumlu ve bütünlük içinde olmalıdır.
Kullanılan yazı açık,net ve kolay algılanabilir olmalı,renk uyumlu olmalı ve abartılı olmamalıdır.
Resim,çizim,yazı ve renkler öğrencinin yaş ve cinsiyetine uygun olmalıdır.
Mümkün olduğunca bir harf karakteri kullanılmalıdır.(Times new roman vb.)
Başlıklar büyük harfle,diğer kısımlar küçük harfle yazılmalıdır.

Harflerin çok yakın olmamasına dikkat edilmelidir.
Harflerin büyüklüğü öğrenenlerin yaşları dikkate alınarak seçilmelidir.
Küçük yaşlarda büyük punto kullanılması algılamayı kolaylaştırır.
Harfler ve satırlar arasında gerektiği kadar boşluk olmalıdır.
Çok yakın olunca okunması güçleşebilir ve dikkat dağılabilir.
Bir metinde materyalde çok fazla yazı olmamalıdır.
Örneğin bir powerpoint slaytında en fazla 4-5 satır bulunmalı ve kelime sayısıda az olmalıdır.
Renkler her zaman ilgi çekici unsurlardır.
Materyal tasarlarken ilgili konuya ve öğrencinin gelişim özelliklerine uygun renkler seçilmelidir.
Renkler önemli bilgileri ayırt etmede zıtlık yaratılarak kullanılabilir.
Örneğin,açık renk üzerine koyu renk ya da koyu renk üzerine açık renk vb.
Renklerle bilgilerin gruplanması da sağlanabilir.
Her bir bilgi bütünü bir renkle ifade edilebilir.
En önemli bilgiler canlı renklerle ayırt edilebilir.

Renk bir materyalde aşırı kullanılmamalıdır.
Kullanılan renkler estetik bir bütün oluşturmalı,dikkat dağıtacak şekilde karmaşık olmamalıdır.
Renkler gerçek yaşamdakine uygun olarak kullanılmalıdır.
Örneğin,ağaç ise yaprakları yeşil gövdesi kahverengi olmalıdır.
Bilgisayar temelli bir materyalde ekran tasarımı son derece önemlidir. Öğrenen için yeterince ilgi çekici hazırlanmalıdır.

Bir ekranda en fazla 4-5 satır ve en fazla 20 sözcük kullanılmalıdır.
Basit koyu harf tipleri tercih edilmelidir.Çok gösterişli yazılar dikkat dağıtabilir.


Ekrandan ekrana tutarlılık sağlamak için satır genişliği ve satır aralığına önceden karar verilmelidir. Tek satır yorucudur. Bilgisayar temelli sunumlar 1.5 satır aralığı olabilir.

Ya düşlerinin peşine düşmeyi seçersin.
Ya da olanları kabullenmeyi.
İyiliklerinle güçlenir, keşkelerinle tükenirsin. Karar senin.
Charles Bukowski

Bir metindeki satırlar birbirlerine çok yakın olduğu zaman metni okumak zor olur.
Y a d ü ş l e r i n i n p e ş i n e d ü ş m e y i s e ç e r s i n.İ y i l i k l e r i n l e g ü ç l e n i r, k e ş k e l e r i n l e t ü k e n i r s i n .

K a r a r s e n i n. C h a r l e s B u k o w s k i
Y a d a o l a n l a r ı k a b u l l e n m e y i.


Bir metindeki satırlar birbirlerinden çok uzak olduklarında metindeki ifadeler birbirlerinden kopukmuş gibi bir izlenim yaratır
Ya düşlerinin peşine düşmeyi seçersin.
Ya da olanları kabullenmeyi.
İyiliklerinle güçlenir,keşkelerinle tükenirsin.
Karar senin. Charles Bukowski

Eğer satırlar arasındaki uzaklık ortalama harf büyüklüğünden 1,5 kat büyük olursa metin rahat bir şekilde okunur.

Boşluklar olmalıdır.Her tarafı dolu bir ekran algılamayı zorlaştırır.
Satır sonları "tire "lenmemelidir.
Koyu fon üzerine açık ya da renk üzerine koyu olacak şekilde zıtlık ekranda olmalıdır.
Şekil-zemin ilişkisine dikkat edilmelidir.
BİÇİMSEL ELEMANLARIN
BOŞLUK
Bir materyalde verilmek istenen mesaj dışında kalan yerlerdir.
Bir materyaldeki vurgulamaları anlamak mümkü değildir.
Boşluklar algılamayı kolaylaştırır.
ÇİZGİ
Fonla figürün ayrıldığı kısımdır.Çizgiler yatay,dikey,eğik,düz,yuvarlak vb. olabilir.
Çizgiler algılamada ayırt edicilik için gereklidir.
Çizgiler haraketi ve hareket yönünü belirleyici etki yaratırlar.
Yatay çizgiler objelerin genişliğini artırıcı,dikey çizgiler yüksekliği artırıcı,eğik çizgiler ise dengesizlik etkisi yaratır.
BİÇİM
Biçim bir nesneye ya da onun bir parçasına işaret eden sınırlandırılmış alandır.Bunlar bir araya gelerek bir bütün oluştururlar.
YÜZEY
Bir materyalin doku özelliğidir.
Yüzey sade,düz,mat,renkli,parlak,pürüzlü olabilir.
ORAN/ÖLÇEK
Objelerin büyüklüğü ile bağlantılıdır.
Bir objenin diğer objeler ile arasındaki ilişkiye göre objenin büyük,orta,küçük,ağır,hafif olduğu gibi duygular yaratabilir.
Objelerin büyüklüğünün doğru olarak algılanabilmesi için tanıdık bir başka obje ile ölçeklendirilmesi gerekir.
DENGE
Objenin göz tarafında algılanan ağırlığı ile ilgilidir.
Öğretim materyalleri üzerinde yatay ve dikey eksenin her iki tarafında objelerin eşit olarak dağıtılması ile oluşturulur.
istenilen amaca yönelik olarak objelerin bütününe yerleşimi ile denge veya dengesizlik etkisi yaratılabilir.
İki tür denge vardır.
FORMAL DENGE
Statik olan dengedir.Kullanılan görsek ortadan ikiye ayrıldığında tasarım iki tarafta da birbirinin yansıması ise denge simetrik yani formaldir.
İNFORMAL DENGE
Kullanılan görsel,ortadan ikiye ayrıldığında ögeler her iki tarafta eşit yoğunlukta olduğu halde bu eşitlik farklı ögeler kullanılarak sağlanmışsa denge asimetrik yani informaldir.İnformal denge,dinamik ve daha çok ilgi çekicidir.

BÜTÜNLÜK
Görsel elemanlar ve bunların işlevleri arasındaki ilişki bütünlüğünü oluşturur.
Her bir görsel unsur bir mesaj iletmedeki işlevi göz önüne alınarak yerleştirilmelidir.
Yararı olmayan hiçbir yazı,resim,şekil,grafik vb. unsurlar materyalde bulundurulmamalıdır.
RİTİM
Kompozisyonda gözün bir objeden diğerine rahatça kayabilmesidir.
Birbirinden kopuk olarak yerleştirilmiş tasarım elemanları arasında bağıntı zor kurulacağı için algılama istenilen düzeyde olmaz.
VURGU
Vurgunun bütüne baskın olması gereklidir.
Materyalin can alıcı noktasıdır.
En ilgi çekici nokta olarak tasarlanıp en önemli unsurlar yerleştirilir.
AHENK
Kompozisyonun bütünü ile bağlantılıdır.
Parçalar bir araya geldiğinde ortaya çıkacak bütünlük duygusudur.
Ahenk bir bakıma bütünü oluşturan parçaların birbiri ile olan ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan uyumdur.
İtalya'nın Masal Şehri:Manarola
MATERYAL HAZIRLAMA İLKELERİ
Anlamlılık İlkesi
Öğretim materyali basit,sade ve anlaşılır olmalıdır.
Bir malzeme ne kadar anlamlı ise öğrenilmesi de o kadar kolay olur.
Hedef Davranış İlkesi
Öğretim etkinlikleri içinde yer alan öğretim materyallerinin geliştirilip kullanılması hedef ve kazanımlara göre belirlenir.

Örneğin,hedefler kavrama düzeyinde ise kullanılacak öğretim materyali örneklerle dolu olmalı,öğrencinin yorumlama,özetleme vb.kavradığını gösterecek etkinliklere işaret etmelidir.
Hedef Davranış İlkesi
Hedefler uygulama düzeyinde ise öğretim materyali de öğrenciye uygulama yapma fırsatı sunabilmelidir.

Hedefler analiz düzeyinde ise öğrencinin bir bütünün ögeleri arasındaki ilişkileri bulmasına dönük kavram haritası vb.çalışmalar yaptırılabilir.
Hedef Davranış İlkesi
Kazanım olarak araştırma yapıp raporunu oluturma denirse materyal olarak araştırma raporu yer alabilir.
Ayrıca rapor hazırlamada kullanılan ölçek,resim,yazı vb.de materyaldir.
Tamamlama İlkesi
Öğretim materyali,dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil,önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır.

Öğretim materyallerinin kullanılış amacı,öğretmen tarafından tasarlanan ve uygulanan öğretim etkinliklerinin desteklenmesidir.
Fonun Anlamılığı İlkesi
Öğretim materyallerinde kullanılacak görsel özellikler (resim,grafik,renk vb.materyalin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı,aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır.
Öğrenciye Uygunluk İlkesi
Öğretim materyalinde kullanılan yazılı metinler,görsel-işitsel ögeler öğrencinin pedogojik özelliklerine uygun olmalı ve öğrencinin gerçek hayatıyla tutarlılık göstermelidir.
Bilinenden Başlama İlkesi
En iyi öğretim somuttan soyuta,basitten karmaşığa,bilinenden bilinmeyene doğru gidendir.
Çok Örnek İlkesi
Bir kavramın genişliğini göstermek için çok sayıda örnekler sunmak gerekir.
Görelik İlkesi
Nesnelerinözellikleri birbirine göre algılanır.
Resim ve şekilleri herkes başka şekilde algılamamalı,birbirinden ayırt edebilmelidir.

Materyalde tahminler yerine veriler ve sonuçlar yer almalıdır.
Seçicilik İlkesi
İnsan duyusal alanına gelen uyarılardan yalnızca birkaçını algılar.

Algılama seçicidir.İnsanların duyu organları uyarılmayı beklemezler,aksine belirli bir anda anlatılamayacak kadar çok sayıda bombardıman edilirler.

Bu yüzden öğretim materyalindeki önemli elemanları dikkati en çok çekecek şekilde yerleştirmek gerekir.

Kapalılık İlkesi
Şekiller belirgin olmalı açık ve yarım bırakılmamalıdır.
Özellikle iki boyutlu figürler için şekil tam yapılmalıdır.
Eğer yapılmazsa öğrenci şekli tam algılanamaz.
Birleştiricilik İlkesi
Algılama birleştirici ve bütünleyicidir;birbirleriyle benzerliği ve yakınlığı olan nesne ve olaylar ilişkisi olarak algılanır ve daha iyi hatırlanır.
Değişmezlik İlkesi
Daha önceden bildiğimiz tanımış olduğumuz nesnelerin algılama işleminde çoğu özelliklerini sürdürmesi algısal değişmezliktir.
Derinlik İlkesi
Doğadaki varlıklar bize yakınsa gerçek ölçüleriyle ve renkleriyle görünürler.
Aynı varlıklar bizden uzaklaştıkça küçülür ve renkleri de soluyor hissini verir.
Eğer bir resim olarak materyal hazırlıyorsak buna dikkat etmemiz gerekir.
Yenilik İlkesi
Bu ilkede yenilik elde var olan materyale yeni şeylerin eklenmesi anlamına gelir.
Öğretim materyalleri içerikte meydana gelen yenilikleri ve gelişmeleri yansıtabilmeli ve güncelleştirilebilmelidir.
Basitlik İlkesi
Öğretim materyali konuyu basitleştirebilen,anlaşılmasını kolaylaştıran ve gereksiz bilgiler bulundurmayan bir özellik taşımalıdır.
Materyal fazla ayrıntılı olursa,öğrencilerin belleklerinde anlamlı kodlamaları zorlaşır.
DERS MATERYALİ GELİŞTİRME AŞAMALARI
Öğrencilere kazandırılması gereken hedefler ve kazanımlar belirlenir.
Etkinliklerde hangi içerik ve sürecin yer alacağı tasarlanır.
Hedef ve kazanımları gerçekleştirecek etkinliklerde yer alan materyaller tasarlanır.
Materyal tasarlama ve hazırlama ilkerine göre materyal için gerekli araç gereçler belirlenir.
Araç gereçler materyal hazırlama ve tasarlama ilkelerine göre materyal oluşturulur.
Materyalin öğretim sürecinde uygulaması yapılır.
Uygulama sonuçları değerlendirilir ve geliştirilir.
KULLANIM İLKERİ
TEŞEKKÜRLER
Öğretim materyallerinin hazırlanmasında iki şey önemlidir:
Öğretim materyalini tasarlama
Öğretim materyalini hazırlama
Mavi zemin üstüne beyaz
Sarı zemin üstüne siyah
Siyah zemin üstüne beyaz
Koyu,eğik ve altı çizme özellikleri ayıt edici bilgiler için kullanılmalıdır.
Harf koyu olduğunda zemin açık,zemin koyu olduğunda harfin koyu olmasına dikkat edilmelidir.
Beyaz zemin üstüne
mavi
,
yeşil
yada

kırmızı
HARF KULLANIMI
Beyaz zemin üstüne siyah
Full transcript