Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MKYS

null
by

mustafa günay

on 28 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MKYS

Stok Yönetimi
Yeni Uygulamalar

Sınıflandırma

MKYS-HBYS
Entegrasyonu

Klinik Mühendislik
Yeni Uygulamalar

Sınıflandırma
Çalışmaları
Medikal depoda takip edilen ürünlerin sınıflandırma çalışmaları yürütülür.

* İlaç - Jenerik Çalışmaları
* Tıbbi Sarf Malzeme Sınıflandırma
* Cerrahi Alet Sınıflandırma
* Laboratuvar Malzemeleri Sınıflandırma
başlıkları şeklindedir.
Biyomedikal depoda takip edilen ürünlerin sınıflandırma çalışmaları yürütülmektedir.

* Biyomedikal Tüketim Malzemesi Sınıflandırma
* Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Sınıflandırma
başlıkları şeklindedir.
Bil. Müh. Mustafa GÜNAY
MKYS
MKYS Şeması
MKYS Nedir ?
MKYS Tarihçesi
İhtiyaç Tespit Sistemi
KDS İş Zekası
Stok Koordinasyon
Kare Kod (QR)
Çalışmaları
Hizmet Alım Cihaz Takibi
Yazılımlar
Uygunluk Değerlendirme
"Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemleri"
Veri Kaynağı
Veri Ön İşleme
Veri Temizleme
Veri Birleştirme
Veri Dönüştürme
Veri İndirgeme
Tanımlayıcı Modeller
Kümeleme
Özetleme
İlişki Analizi
Tahmin Edici Modeller
Sınıflandırma
Regresyon
Zaman Serileri
Yorumlama ve Değerlendirme
Bilgi
267-01 : Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Yazılımlar ve Bilgi Yönetim Sistemleri
İşletim Sistemleri(windows, linux vb.)
Ofis Sistemleri (MS Office, Open Office vb.)
HBYS, LBYS, KMBYS vb.
PACS, Datamed vb.
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Merkez Teşkilatı ile İl Sağlık Müdürlükleri,Halk Sağlığı ve Kamu Hastaneleri Kurumuna ait kaynakların (Dayanıklı taşınır ve sarf malzemelerin) verimli ve güncel olarak yönetilebilmesi ,analizlerin yapılabilmesi sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.
Malzeme Kaynakları Yönetimi Sistemi (MKYS); Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının taşınırlarının (mal veya hizmet üretiminde kullanılmak üzere edinilen tüm varlıklar) takibinin yapılabilmesi, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’a yönetim dönemi hesaplarının elektronik ortamda verilebilmesi amacıyla; 2005 yılında Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS) projesinin alt bileşeni olarak kurulmuştur. MKYS “Oracle Forms” ile geliştirilmiş, “Oracle veritabanı” üzerinde çalışan bir sistemdir.

Bu yıl itibariyle finansal eğilimli uygulamalar yapılmaya başlanmış, merkez teşkilatının tüm taşınırları kayıt altına alınarak muhasebeleştirilmiştir. 2006 yılında 81 İl Sağlık Müdürlüğü’nde proje yaygınlaştırılmış ve yine aynı şekilde İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde bulunan tüm mal ve hizmet üretiminde kullanılan varlıklar kayıt altına alınmıştır. 2006 yılında toplam harcama birimi sayısı 128 kişi iken, 2007 yılında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu’nun 44. Maddesinde yayımlanan “Taşınır Mal Yönetmeliği”ne göre; Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı, İl Sağlık Müdürlükleri, Hastaneler, Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri ve Sıtma Verem Savaş Dispanserleri olmak üzere 1143 Harcama biriminde kullanılmaya başlanmıştır. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB) bünyesinde; MKYS sistemi hakkında eğitim ve teknik destek sağlanması, Maliye ve Sayıştay’a bu taşınırlara ait yılsonu yönetim dönemi hesaplarının verilebilmesi amacıyla Mal Yönetimi Şube Müdürlüğü birimi hizmete girmiştir.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı genel bütçe hesaplarına envanter kayıtlarının alınmasının ardından, 2008 yılı sonu itibariyle tüm döner sermayeli harcama birimlerindeki döner sermaye kaynaklı taşınırların da MKYS sistemine envanter girişleri yapılmıştır. MKYS kullanan harcama birimleri içerisine; 2009 yılında Sağlık Ocakları da dâhil edilerek taşınırlarının günlük takibi sağlanmıştır. Öncesinde bahsi geçen taşınırların envanterleri harcama birimlerindeki ayniyat defterlerinde kayıtlı ve elektronik ortamda tüm harcama birimlerinde hangi malzemenin olduğu bilgisinin merkezden takip edilebilmesi mümkün olamazken; Sağlık Bakanlığı ilk kez envanter kayıtlarını değerlendirebilmiştir.

MKYS‘de yapılan bu uygulamayla; kırtasiye malzemeleri, beslenme-gıda amaçlı ve mutfakta kullanılan tüketim malzemeleri, tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri, yakıtlar, yakıt katkıları ve katkı yağlar, temizleme ekipmanları, giyecek, mefruşat ve tuhafiye malzemeleri, yiyecek ve içecekler, canlı hayvanlar, bakım onarım ve üretim malzemeleri, yedek parçalar gibi harcama birimlerindeki bütün tüketim malzemelerinin envanter kayıtlarına alınması ile stok takiplerinin yapılabilmesi ve maliyetlerinin değerlendirilmesi mümkün olabilmiştir. Tüketim malzemelerinin yanı sıra hastane donanımında kullanılan her türlü makine ve teçhizat, hizmetin yürütülmesinde kullanılan taşıtlar, hastaların tanı, tetkik ve tedavilerinde kullanılan her türlü tıbbi cihazında envanter kaydı yapılmış; amortisman işlemleri, zimmet, hurdaya ayırma işlemleri elektronik olarak yapılarak, demirbaş niteliğindeki taşınırların yönetimi mümkün olmuştur.

Sağlık Bakanlığı’nda MKYS sistemi çerçevesinde ilaç, tıbbi sarf ve laboratuvar malzemeleri verilerinin değerlendirilmesi ile ilk stok yönetimi uygulamaları başlamıştır. Harcama birimlerinin envanterlerinde bulundurabileceği stok miktarı belirlenerek, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının hedeflendiği mevzuat çalışmaları yapılmıştır. Harcama birimlerinin envanterlerinde atıl bulunan stok fazlası veya ihtiyaç fazlası taşınırların kurumlar arası devrinin sağlanabilmesi amacıyla; MKYS verileri karar destek sistemine (iş-zekasi.saglik.gov.tr) aktarılarak tüm harcama birimlerinin stoklarındaki taşınır kayıtlarının internet üzerinden takip edilebilmesi sağlanmış ve bu sayede atıl olan her türlü taşınırın ihtiyaç ve stok fazlası devirleri sağlanarak ülke ekonomisine büyük bir katkıda bulunulmuştur.
Sağlık Bakanlığı’nda MKYS sistemine kayıtlı bulunan her taşınırın satın alma birim fiyatları, karar destek sisteminde MKYS Fiyat Sorgu modülüne aktarılmıştır. Harcama birimlerinin reel alım fiyatlarını değerlendirerek uygun fiyatlar ile satın alma yapabilmeleri amacıyla; bu modül içerisinde satın alma birim fiyatları, alım yapan kurum bilgileri, tedarik yöntemi ve alım tarihi bilgilerine yer verilerek tüm harcama birimlerine ait veriler paylaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı dışında, Üniversite hastaneleri de MKYS Fiyat Sorgu modülünden faydalanabilmektedir.
MKYS sistemindeki verilerin analizinin yapılabilmesi, klinik anlamda yorumlanabilmesi ve sağlık hizmeti maliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla 2010 yılında altyapı güçlendirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında; ilaç ve farmakolojik ürünlere ait veriler, ATC kod yapısına göre sınıflandırılmıştır. Bu sayede MKYS sistemi sınıflı ilaç kullanımı verileri ile ilgili çok yönlü bilgileri elde etmede kullanılma olanağı sağlamıştır. Örneğin; her bir ilacın ya da ilaç grubunun maliyeti, belirli ürünler başına düşen maliyet, sıklıkla ya da nadiren kullanılan ilaçlar, en pahalı ilaçlar, aynı endikasyon için kullanılan iki ya da daha fazla ilacın karşılaştırılması veya belirli bir ilaç ya da ilaç grubu başına harcanan bütçe yüzdesi gibi.

MKYS altyapı güçlendirme çalışmalarının devamında, 2011 yılında tıbbi cihazlara ait verilerin yönetilmesi hususunda çalışmalar başlatılmıştır. Uluslararası tıbbi cihaz sınıflandırma sistemleri incelenerek, yerel ihtiyacı da karşılayan, ilaçlardaki endikasyon muadilliğini ifade eden bir tıbbi cihaz tanımının hedeflendiğiyeni bir sınıflandırma metodolojisi üzerine çalışılmış ve bu çalışma 2012 yılı sonu itibariyle sistemde kullanılmaya başlanmıştır.
Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılanma sürecinde 02.11.2011 tarihinde 663 sayılı kanun hükmünde kararname ile bakanlık merkez teşkilatının; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Kurumu şeklinde dört farklı kuruma bölünmesiyle birlikte; bu kurumlar tarafından kullanılmakta olan MKYS’nin stok takibi, Maliye ve Sayıştay’a yıl sonu yönetim dönemi hesabının verilmesi ve MKYS’nin işletilmesi görevi, SGB yerine TKHK tarafından yapılmaya başlanmıştır.

2014
Projeksiyon

Yeni Uygulamalarla ilgili
Doğru/Yanlışlar


2014 yılı içerisinde entegre HBYS firmalarının uygunlukları tekrar değerlendirilecektir.
MKYS temel entegrasyon kurallarına uyum zorunludur.
Veri Madenciliği
MKYS –HBYS ile entegrasyon başlangıç tarihi 1 Ocak 2009 dur.

Entegrasyon Kılavuzu
http://www.tkhk.gov.tr/TR,6271/mkys-hbys-entegrasyon-kilavuzu.html

Yeni Uygulama Kılavuzu
http://www.tkhk.gov.tr/TR,6144/hbys-entegrasyonu-yeni-malzeme-giris-kilavuzu.html

MKYS-HBYS Entegrasyonu
Genel Bilgiler
MKYS-İTS Entegrasyonu
MKYS-TDMS Entegrasyonu
MKYS-TİTUBB
Entegrasyonu
MKYS-Klinik Mühendislik Projesi
Yalın Stok Projesi ve 5S
Bakım- Onarım-Kalibrasyon takibi
Cihaz arıza takibi
Cihaz kapasite ve verimlilik takibi
Veri Uyumsuzlukları
Veri Önemi
Standardizasyon
Uygulama Şekli
2013 Yılı Veri Gönderimi
Sıra No Firma Adı
1 Abh Avrupa Bilişim-Tekirdağ
2 Akgün Yazılım
3 Alpdata Yazılım
4 Arnilnet Bilgisayar Ve Internet Hizmetleri Turizm San.Tic.Ltd.Sti.(Tipplus)
5 Ay Elektronik Bilgisayar Ve Mühendislik Hizmetleri Tic.Ltd.Şti
6 Aymos Yazılım
7 Açilim Bilgisayar / Adana
8 Barla Bilgisayar
9 Bilbest Bilisim Egitim Saglik Dis Tic. Ltd. Sti.
10 Bilfo Yazılım
11 Bilmed Bilgisayar
12 Bilsam Yazılım.
13 Birim Bilgi Teknolojileri
14 Bmb Yazılım Hizmetleri
15 Datasel Bilgi Sistemleri
16 Datatime Bilgisayar Sistemleri
17 Deva Yazılım Bilgisayar
18 Efe Eroğlu Yazılım
19 Egesoft Bilgi Teknolojileri
20 Entegre Enformasyon Sistemleri
21 Erguvan Bilişim San. Ve Tic. A.Ş.
22 Erişim Yazılım Eğitim Ve Danışmanlık Hiz. Ltd Şti
23 Esim Bilgisayar
24 Fonet Yazılım
25 Haskaya Yazılım Ve Otomasyon - Erzurum
26 Kardelen Bilgisayar
27 Meddata Yazılım
28 Metasoft Bilgisayar
29 Mikrodata Bilişim Teknolojileri İml. San. Ve Tic. Ltd. Şti
30 Monad Yazılım
31 Obss
32 Panates Bilişim Ve Teknoloji Ltd.
33 Pim Yazılım
34 Portakal Yazılım
35 Prestij Bilgisayar
36 Probel Bilgisayar
37 Sağlık Bilgi Teknolojileri Yazılım Özel Sağ. Hiz. San.Tic.A.Ş.
38 Sentim Yazılım
39 Sistemo Yazılım San. Tic. Ltd. Sti.
40 Solvent Yazılım
41 Taşpinar
42 Tek Ekip Bilgisayar Ltd Şti-İzmir
43 Tipnet - Alsancak / İzmir
44 Trtek Bilg. Yazılım Donanım Veri Hazırlama İşleri.
45 Turcasoft Yazılım
46 Veta Yazılım
47 Çözüm Bilgisayar
48 Ünipa A.Ş

Sıra No Birim Adı
1 Adana Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
2 Adana Ceyhan Devlet Hastanesi
3 Adana Devlet Hastanesi
4 Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağliği Ve Hastaliklari Hastanesi
5 Adana Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
6 Adana Karaisali Devlet Hastanesi
7 Adana Kozan Devlet Hastanesi
8 Adana Numune Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
9 Adana Pozanti 80.Yil Devlet Hastanesi
10 Adana Tufanbeyli Devlet Hastanesi
11 Adana Çukurova Dr.Aşkim Tüfekçi Devlet Hastanesi
12 Adana İmamoğlu Devlet Hastanesi
13 Adiyaman Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
14 Adiyaman Besni Devlet Hastanesi
15 Adiyaman Gölbaşi Devlet Hastanesi
16 Adiyaman Kahta Devlet Hastanesi
17 Adiyaman T.C. Sağlik Bakanliği Adiyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
18 Adiyaman Çelikhan İlçe Devlet Hastanesi
19 Afyonkarahisar Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
20 Afyonkarahisar Bolvadin Dr.Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi
21 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
22 Afyonkarahisar Dinar Devlet Hastanesi
23 Afyonkarahisar Emirdağ Devlet Hastanesi
24 Afyonkarahisar Halk Sağliği Müdürlüğü
25 Afyonkarahisar Sandikli Devlet Hastanesi
26 Afyonkarahisar Sinanpaşa Devlet Hastanesi
27 Afyonkarahisar Zübeyde Hanim Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
28 Afyonkarahisar Çay Devlet Hastanesi
29 Afyonkarahisar İscehisar İlçe Devlet Hastanesi
30 Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi
31 Aksaray Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
32 Aksaray Devlet Hastanesi
33 Aksaray Eskil Devlet Hastanesi
34 Aksaray Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi
35 Aksaray Ortaköy Devlet Hastanesi
36 Amasya Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
37 Amasya Gümüşhaciköy Devlet Hastanesi
38 Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi
39 Amasya Suluova Devlet Hastanesi
40 Amasya T.C. Sağlik Bakanliği - Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Ve Araş.Hastanesi
41 Amasya Taşova Devlet Hastanesi
42 Ankara 75.Yil Ağiz Ve Diş Sağliği Hastanesi
43 Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
44 Ankara Atatürk Göğüs Hastaliklari Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
45 Ankara Balgat Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
46 Ankara Beypazari Devlet Hastanesi
47 Ankara Dişkapi Yildirim Beyazit Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
48 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
49 Ankara Dr.Sami Ulus Kadin Doğum Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
50 Ankara Dr.Zekai Tahir Burak Kadin Sağliği Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
51 Ankara Elmadağ Dr.Hulusi Alataş Devlet Hastanesi
52 Ankara Etlik Zübeyde Hanim Kadin Hastaliklari Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
53 Ankara Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
54 Ankara Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
55 Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi
56 Ankara Gölbaşi Hasvak Devlet Hastanesi
57 Ankara Halk Sağliği Müdürlüğü
58 Ankara Haymana Devlet Hastanesi
59 Ankara Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi
60 Ankara Keçiören Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
61 Ankara Kizilcahamam Devlet Hastanesi
62 Ankara Mamak Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
63 Ankara Meslek Hastaliklari Hastanesi
64 Ankara Nallihan Devlet Hastanesi
65 Ankara Numune Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
66 Ankara Polatli Duatepe Devlet Hastanesi
67 Ankara Prof.Dr.Celal Ertuğ Etimesgut Devlet Hastanesi
68 Ankara Sincan Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
69 Ankara Sincan Dr.Nafiz Körez Devlet Hastanesi
70 Ankara Tepebaşi Ağiz Ve Diş Sağliği Hastanesi
71 Ankara Topraklik Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
72 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
73 Ankara Ulucanlar Göz Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
74 Ankara Ulus Devlet Hastanesi
75 Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi
76 Ankara Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari Hematoloji Onkoloji Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
77 Ankara Çubuk Halil Şivgin Devlet Hastanesi
78 Ankara Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi
79 Antalya Akseki İlçe Devlet Hastanesi
80 Antalya Alanya Devlet Hastanesi
81 Antalya Alanya Zühtüye-Sabri Hatipoğlu Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
82 Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
83 Antalya Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
84 Antalya Demre Devlet Hastanesi
85 Antalya Elmali Devlet Hastanesi
86 Antalya Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
87 Antalya Finike Devlet Hastanesi
88 Antalya Gazipaşa Devlet Hastanesi
89 Antalya Kaş Devlet Hastanesi
90 Antalya Kemer Devlet Hastanesi
91 Antalya Korkuteli Devlet Hastanesi
92 Antalya Kumluca Devlet Hastanesi
93 Antalya Manavgat Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
94 Antalya Manavgat Devlet Hastanesi
95 Antalya Serik Devlet Hastanesi
96 Ardahan Devlet Hastanesi
97 Ardahan Göle Devlet Hastanesi
98 Artvin Arhavi Devlet Hastanesi
99 Artvin Borçka Devlet Hastanesi
100 Artvin Devlet Hastanesi
101 Artvin Hopa Devlet Hastanesi
102 Artvin Yusufeli Devlet Hastanesi
103 Artvin Şavşat Devlet Hastanesi
104 Aydin Atatürk Devlet Hastanesi
105 Aydin Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
106 Aydin Devlet Hastanesi
107 Aydin Didim Devlet Hastanesi
108 Aydin Germencik Devlet Hastanesi
109 Aydin Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
110 Aydin Kuşadasi Devlet Hastanesi
111 Aydin Nazilli Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
112 Aydin Nazilli Devlet Hastanesi
113 Aydin Söke Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
114 Aydin Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi
115 Aydin Çine Devlet Hastanesi
116 Ağri Doğubeyazit Dr.Yaşar Eryilmaz Devlet Hastanesi
117 Ağri Devlet Hastanesi
118 Ağri Diyadin Devlet Hastanesi
119 Ağri Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
120 Ağri Hamur İlçe Devlet Hastanesi
121 Ağri Patnos Devlet Hastanesi
122 Ağri Taşliçay İlçe Devlet Hastanesi
123 Ağri Tutak İlçe Devlet Hastanesi
124 Balikesir Atatürk Devlet Hastanesi
125 Balikesir Ayvalik Devlet Hastanesi
126 Balikesir Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
127 Balikesir Bandirma Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
128 Balikesir Bandirma Devlet Hastanesi
129 Balikesir Bigadiç Devlet Hastanesi
130 Balikesir Burhaniye Devlet Hastanesi
131 Balikesir Devlet Hastanesi
132 Balikesir Dursunbey Devlet Hastanesi
133 Balikesir Edremit Ali Fahri Akillioğlu Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
134 Balikesir Edremit Devlet Hastanesi
135 Balikesir Erdek Neyyire Sitki Devlet Hastanesi
136 Balikesir Gönen Devlet Hastanesi
137 Balikesir Havran İlçe Devlet Hastanesi
138 Balikesir Manyas Devlet Hastanesi
139 Balikesir Savaştepe İlçe Devlet Hastanesi
140 Balikesir Sindirgi Devlet Hastanesi
141 Balikesir Susurluk Devlet Hastanesi
142 Bartin Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
143 Bartin Devlet Hastanesi
144 Batman Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
145 Batman Bölge Devlet Hastanesi
146 Batman Gercüş Devlet Hastanesi
147 Batman Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
148 Batman Kozluk Devlet Hastanesi
149 Batman Sason Devlet Hastanesi
150 Bayburt Devlet Hastanesi
151 Bilecik Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
152 Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi
153 Bilecik Devlet Hastanesi
154 Bilecik Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi
155 Bilecik Söğüt Devlet Hastanesi
156 Bingöl Devlet Hastanesi
157 Bingöl Genç Devlet Hastanesi
158 Bingöl Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
159 Bingöl Karliova Devlet Hastanesi
160 Bingöl Solhan Devlet Hastanesi
161 Bitlis Adilcevaz Onkoloji Hastanesi
162 Bitlis Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
163 Bitlis Devlet Hastanesi
164 Bitlis Güroymak Devlet Hastanesi
165 Bitlis Hizan Devlet Hastanesi
166 Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi
167 Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi
168 Bolu Gerede Devlet Hastanesi
169 Bolu Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi
170 Bolu İzzet Baysal Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
171 Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
172 Bolu İzzet Baysal Ruh Sağliği Ve Hastaliklari Hastanesi
173 Burdur Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
174 Burdur Bucak Devlet Hastanesi
175 Burdur Devlet Hastanesi
176 Burdur Gölhisar Devlet Hastanesi
177 Burdur Yeşilova Devlet Hastanesi
178 Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi
179 Bursa Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
180 Bursa Devlet Hastanesi
181 Bursa Duaçinari Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
182 Bursa Dörtçelik Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
183 Bursa Gemlik Muammer Ağim Devlet Hastanesi
184 Bursa M.Kemalpaşa Devlet Hastanesi
185 Bursa Mudanya Şaziye Rüştü Devlet Hastanesi
186 Bursa Orhangazi Devlet Hastanesi
187 Bursa Prof.Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastaliklari Hastanesi
188 Bursa Yenişehir Devlet Hastanesi
189 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
190 Bursa Zübeyde Hanim Doğumevi
191 Bursa Çekirge Devlet Hastanesi
192 Bursa İnegöl Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
193 Bursa İnegöl Devlet Hastanesi
194 Bursa İznik Devlet Hastanesi
195 Bursa Şevket Yilmaz Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
196 Denizli Buldan Göğüs Hastaliklari Hastanesi
197 Denizli Acipayam Devlet Hastanesi
198 Denizli Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
199 Denizli Buldan Devlet Hastanesi
200 Denizli Devlet Hastanesi
201 Denizli Honaz İlçe Devlet Hastanesi
202 Denizli Kale İlçe Devlet Hastanesi
203 Denizli Sarayköy Devlet Hastanesi
204 Denizli Servergazi Devlet Hastanesi
205 Denizli Tavas Devlet Hastanesi
206 Denizli Çal Devlet Hastanesi
207 Denizli Çameli İlçe Devlet Hastanesi
208 Denizli Çivril Devlet Hastanesi
209 Diyarbakir Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
210 Diyarbakir Bismil Devlet Hastanesi
211 Diyarbakir Dicle Devlet Hastanesi
212 Diyarbakir Ergani Devlet Hastanesi
213 Diyarbakir Eğil İlçe Devlet Hastanesi
214 Diyarbakir Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
215 Diyarbakir Hani İlçe Devlet Hastanesi
216 Diyarbakir Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
217 Diyarbakir Kulp İlçe Devlet Hastanesi
218 Diyarbakir Lice Halis Toprak Vakfi Devlet Hastanesi
219 Diyarbakir Silvan Dr.Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi
220 Diyarbakir Çermik Devlet Hastanesi
221 Diyarbakir Çinar İlçe Devlet Hastanesi
222 Diyarbakir Çocuk Hastaliklari Hastanesi
223 Düzce Akçakoca Devlet Hastanesi
224 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
225 Düzce Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
226 Edirne Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
227 Edirne Devlet Hastanesi
228 Edirne Havsa İlçe Devlet Hastanesi
229 Edirne Keşan Devlet Hastanesi
230 Edirne Uzunköprü Devlet Hastanesi
231 Edirne İpsala Devlet Hastanesi
232 Elaziğ Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
233 Elaziğ Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
234 Elaziğ Harput Devlet Hastanesi
235 Elaziğ Karakoçan Devlet Hastanesi
236 Elaziğ Kovancilar Devlet Hastanesi
237 Elaziğ Maden İlçe Devlet Hastanesi
238 Elaziğ Palu İlçe Devlet Hastanesi
239 Elaziğ Ruh Sağliği Ve Hastaliklari Hastanesi
240 Erzincan Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
241 Erzincan Devlet Hastanesi
242 Erzincan Refahiye Dr.Fahrettin Uğur İlçe Devlet Hastanesi
243 Erzincan Sağlik Bakanliği Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
244 Erzincan Tercan İlçe Devlet Hastanesi
245 Erzurum Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
246 Erzurum Aşkale İlçe Devlet Hastanesi
247 Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
248 Erzurum Halk Sağliği Müdürlüğü
249 Erzurum Hinis Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi
250 Erzurum Horasan Devlet Hastanesi
251 Erzurum Karaçoban İlçe Devlet Hastanesi
252 Erzurum Nenehatun Kadin Doğum Hastanesi
253 Erzurum Oltu Devlet Hastanesi
254 Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi
255 Erzurum Pasinler İbrahim Hakki Devlet Hastanesi
256 Erzurum Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi
257 Erzurum İspir Devlet Hastanesi
258 Eskişehir Ağiz Ve Diş Sağliği Hastanesi
259 Eskişehir Devlet Hastanesi
260 Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesi
261 Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi
262 Eskişehir Çifteler Devlet Hastanesi
263 Gaziantep 25 Aralik Devlet Hastanesi
264 Gaziantep Araban İlçe Devlet Hastanesi
265 Gaziantep Cengiz Gökçek Kadin Hastaliklari Ve Doğum Hastanesi

Sıra No Birim Adı
531 Samsun Ayvacik Devlet Hastanesi
532 Samsun Ağiz Ve Diş Sağliği Hastanesi
533 Samsun Bafra Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
534 Samsun Bafra Devlet Hastanesi
535 Samsun Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
536 Samsun Fiziksel Tip Rehabilitasyon Hastaliklari Hastanesi
537 Samsun Gazi Devlet Hastanesi
538 Samsun Göğüs Hastaliklari Ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi
539 Samsun Havza Devlet Hastanesi
540 Samsun Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
541 Samsun Kavak Devlet Hastanesi
542 Samsun Ladik Devlet Hastanesi
543 Samsun Ruh Sağliği Ve Hastaliklari Hastanesi
544 Samsun Salipazari İlçe Devlet Hastanesi
545 Samsun Terme Devlet Hastanesi
546 Samsun Vezirköprü Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
547 Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi
548 Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi
549 Sağlik Bakanliği Dumlupinar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
550 Siirt Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
551 Siirt Baykan Devlet Hastanesi
552 Siirt Devlet Hastanesi
553 Siirt Eruh İlçe Devlet Hastanesi
554 Siirt Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
555 Siirt Kurtalan Devlet Hastanesi
556 Siirt Pervari Devlet Hastanesi
557 Sinop Atatürk Devlet Hastanesi
558 Sinop Ayancik Devlet Hastanesi
559 Sinop Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
560 Sinop Boyabat 75.Yil Devlet Hastanesi
561 Sinop Durağan Devlet Hastanesi
562 Sinop Gerze Devlet Hastanesi
563 Sinop Türkeli Devlet Hastanesi
564 Sivas Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
565 Sivas Devlet Hastanesi
566 Sivas Divriği Sadik Özgür Devlet Hastanesi
567 Sivas Gemerek İlçe Devlet Hastanesi
568 Sivas Gürün Devlet Hastanesi
569 Sivas Halk Sağliği Müdürlüğü
570 Sivas Kangal Devlet Hastanesi
571 Sivas Numune Hastanesi
572 Sivas Suşehri Devlet Hastanesi
573 Sivas Yildizeli Devlet Hastanesi
574 Sivas Zara Devlet Hastanesi
575 Sivas Şarkişla Devlet Hastanesi
576 Tekirdağ Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
577 Tekirdağ Devlet Hastanesi
578 Tekirdağ Hayrabolu Devlet Hastanesi
579 Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi
580 Tekirdağ Marmara Ereğlisi İlçe Devlet Hastanesi
581 Tekirdağ Muratli Devlet Hastanesi
582 Tekirdağ Saray Devlet Hastanesi
583 Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi
584 Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi
585 Tekirdağ Şarköy Devlet Hastanesi
586 Tkhk İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
587 Tkhk İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
588 Tkhk İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
589 Tokat Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
590 Tokat Devlet Hastanesi
591 Tokat Erbaa Devlet Hastanesi
592 Tokat Niksar Devlet Hastanesi
593 Tokat Reşadiye Devlet Hastanesi
594 Tokat Turhal Devlet Hastanesi
595 Tokat Zile Devlet Hastanesi
596 Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
597 Trabzon Akçaabat Haçkali Baba Devlet Hastanesi
598 Trabzon Arakli Bayram Halil Devlet Hastanesi
599 Trabzon Ataköy Ruh Ve Sinir Hastaliklari Hastanesi
600 Trabzon Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
601 Trabzon Fatih Devlet Hastanesi
602 Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
603 Trabzon Maçka Mehmet Aktürk Devlet Hastanesi
604 Trabzon Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi
605 Trabzon Of Devlet Hastanesi
606 Trabzon Sürmene Devlet Hastanesi
607 Trabzon Tonya Devlet Hastanesi
608 Trabzon Vakfikebir Devlet Hastanesi
609 Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastaliklari Ve Rehabilitasyon Hastanesi
610 Tunceli Devlet Hastanesi
611 Uşak Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
612 Uşak Banaz Devlet Hastanesi
613 Uşak Devlet Hastanesi
614 Uşak Eşme Devlet Hastanesi
615 Uşak Halk Sağliği Müdürlüğü
616 Uşak Sivasli İlçe Devlet Hastanesi
617 Van Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
618 Van Bahçesaray İlçe Devlet Hastanesi
619 Van Başkale Devlet Hastanesi
620 Van Erciş Devlet Hastanesi
621 Van Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
622 Van Gevaş Devlet Hastanesi
623 Van Muradiye Devlet Hastanesi
624 Van Çaldiran Devlet Hastanesi
625 Van Çatak Devlet Hastanesi
626 Van Özalp Devlet Hastanesi
627 Yalova Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
628 Yalova Devlet Hastanesi
629 Yalova Çinarcik Devlet Hastanesi
630 Yozgat Akdağmadeni Devlet Hastanesi
631 Yozgat Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
632 Yozgat Boğazliyan Devlet Hastanesi
633 Yozgat Devlet Hastanesi
634 Yozgat Halk Sağliği Müdürlüğü
635 Yozgat Saraykent İlçe Devlet Hastanesi
636 Yozgat Sarikaya Devlet Hastanesi
637 Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi
638 Yozgat Yerköy Devlet Hastanesi
639 Yozgat Çayiralan İlçe Devlet Hastanesi
640 Yozgat Çekerek Devlet Hastanesi
641 Yozgat Şefaatli Devlet Hastanesi
642 Zonguldak Alapli Devlet Hastanesi
643 Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
644 Zonguldak Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
645 Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi
646 Zonguldak Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi
647 Zonguldak Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
648 Zonguldak Karadeniz Ereğli Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
649 Zonguldak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi
650 Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs Ve Meslek Hastaliklari Hastanesi
651 Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi
652 Çanakkale Ayvacik Devlet Hastanesi
653 Çanakkale Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
654 Çanakkale Bayramiç Devlet Hastanesi
655 Çanakkale Biga Devlet Hastanesi
656 Çanakkale Devlet Hastanesi
657 Çanakkale Ezine Devlet Hastanesi
658 Çanakkale Gelibolu Devlet Hastanesi
659 Çanakkale Gökçeada Devlet Hastanesi
660 Çanakkale Lapseki Devlet Hastanesi
661 Çanakkale Yenice Devlet Hastanesi
662 Çankiri Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
663 Çankiri Devlet Hastanesi
664 Çankiri Ilgaz Devlet Hastanesi
665 Çankiri Kurşunlu İlçe Devlet Hastanesi
666 Çankiri Çerkeş Devlet Hastanesi
667 Çorum Alaca Devlet Hastanesi
668 Çorum Bayat Devlet Hastanesi
669 Çorum Göğüs Hastaliklari Hastanesi
670 Çorum Kargi Ahmet Hamdi Akpinar İlçe Devlet Hastanesi
671 Çorum Mecitözü İlçe Devlet Hastanesi
672 Çorum Osmancik Devlet Hastanesi
673 Çorum Sungurlu Devlet Hastanesi
674 Çorum T.C. Sağlik Bakanliği Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
675 Çorum İskilip Atif Hoca Devlet Hastanesi
676 İstanbul İstinye Devlet Hastanesi
677 İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi
678 İstanbul Ataşehir Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
679 İstanbul Bahçelievler Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
680 İstanbul Bakirköy Dr.Sadi Konuk Eğitim Araştirma Hastanesi
681 İstanbul Bakirköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağliği Ve Sinir Hastaliklari Eğitim Ve Araş. Hastanesi
682 İstanbul Baltalimani Metin Sabanci Kemik Hastaliklari Eğitim Araştirma Hastanesi
683 İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi
684 İstanbul Bağcilar Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
685 İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi
686 İstanbul Beykoz Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
687 İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi
688 İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi
689 İstanbul Büyükçekmece Devlet Hastanesi
690 İstanbul Deri Ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi
691 İstanbul Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
692 İstanbul Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi
693 İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastaliklari Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
694 İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi
695 İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi
696 İstanbul Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
697 İstanbul Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
698 İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
699 İstanbul Göztepe Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
700 İstanbul Güngören Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
701 İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
702 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
703 İstanbul Kartal Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
704 İstanbul Kartal Dr.Lütfi Kirdar Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
705 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
706 İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi
707 İstanbul Kağithane Devlet Hastanesi
708 İstanbul Lepra Deri Ve Zührevi Hastaliklari Hastanesi
709 İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi
710 İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi
711 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
712 İstanbul Meslek Hastaliklari Hastanesi
713 İstanbul Okmeydani Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
714 İstanbul Pendik Devlet Hastanesi
715 İstanbul Prof.Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
716 İstanbul Sancaktepe Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
717 İstanbul Sariyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi
718 İstanbul Sağlik Bakanliği İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
719 İstanbul Sağlik Bakanliği-Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
720 İstanbul Silivri Prof.Dr.Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi
721 İstanbul Sultanbeyli Tacirler Eğitim Vakfi Devlet Hastanesi
722 İstanbul Süleymaniye Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
723 İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastaliklari Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
724 İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi
725 İstanbul Yakacik Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
726 İstanbul Yedikule Göğüs Hastaliklari Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
727 İstanbul Zeynep Kamil Kadin Ve Çocuk Hastaliklari Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
728 İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi
729 İstanbul Ümraniye Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
730 İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi
731 İstanbul İl Özel İdaresi Ağiz Ve Diş Hastaliklari Hastanesi
732 İstanbul Şile Devlet Hastanesi
733 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
734 İzmir Aliağa Devlet Hastanesi
735 İzmir Alsancak Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
736 İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
737 İzmir Bayindir Devlet Hastanesi
738 İzmir Bornova Acil Yardim Ve Travmatoloji Hastanesi
739 İzmir Bornova Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
740 İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
741 İzmir Buca Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
742 İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi
743 İzmir Dikili Devlet Hastanesi
744 İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastaliklari Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
745 İzmir Dr.Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi
746 İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastaliklari Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
747 İzmir Eğitim Diş Hastanesi
748 İzmir Foça Devlet Hastanesi
749 İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
750 İzmir Karşiyaka Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
751 İzmir Karşiyaka Devlet Hastanesi
752 İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi
753 İzmir Kiraz Devlet Hastanesi
754 İzmir Menemen Devlet Hastanesi
755 İzmir Sağlik Bakanliği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
756 İzmir Seferihisar Nejat Hepkon Devlet Hastanesi
757 İzmir Selçuk Devlet Hastanesi
758 İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
759 İzmir Tire Devlet Hastanesi
760 İzmir Torbali M.Enver Şenerdem Devlet Hastanesi
761 İzmir Urla Devlet Hastanesi
762 İzmir Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi
763 İzmir Çiğli Devlet Hastanesi
764 İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi
765 Şanliurfa Akçakale Devlet Hastanesi
766 Şanliurfa Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
767 Şanliurfa Balikligöl Devlet Hastanesi
768 Şanliurfa Birecik Devlet Hastanesi
769 Şanliurfa Bozova İlçe Devlet Hastanesi
770 Şanliurfa Ceylanpinar Devlet Hastanesi
771 Şanliurfa Halfeti İlçe Devlet Hastanesi
772 Şanliurfa Harran Devlet Hastanesi
773 Şanliurfa Hilvan Devlet Hastanesi
774 Şanliurfa Kadin Hastaliklari Ve Doğum Hastanesi
775 Şanliurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
776 Şanliurfa Siverek Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
777 Şanliurfa Siverek Devlet Hastanesi
778 Şanliurfa Suruç Devlet Hastanesi
779 Şanliurfa Viranşehir Devlet Hastanesi
780 Şanliurfa Çocuk Hastaliklari Hastanesi
781 Şirnak Beytüşşebap İlçe Devlet Hastanesi
782 Şirnak Cizre Dr.Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi
783 Şirnak Devlet Hastanesi
784 Şirnak Silopi Devlet Hastanesi
785 Şirnak Uludere Devlet Hastanesi
786 Şirnak İdil Devlet Hastanesi

Sıra No Birim Adı
266 Gaziantep Dr.Ersin Arslan Devlet Hastanesi
267 Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi
268 Gaziantep Nurdaği İlçe Devlet Hastanesi
269 Gaziantep Oğuzeli İlçe Devlet Hastanesi
270 Gaziantep Çocuk Hastaliklari Hastanesi
271 Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi
272 Gaziantep Şahinbey Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
273 Gaziantep Şehitkamil Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
274 Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi
275 Giresun Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Devlet Hastanesi
276 Giresun Alucra İlçe Devlet Hastanesi
277 Giresun Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
278 Giresun Bulancak Devlet Hastanesi
279 Giresun Dereli İlçe Devlet Hastanesi
280 Giresun Dr.Ali Menekşe Göğüs Hastaliklari Hastanesi
281 Giresun Espiye Devlet Hastanesi
282 Giresun Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi
283 Giresun Görele Op.Dr.Ergun Özdemir Devlet Hastanesi
284 Giresun Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
285 Giresun Tirebolu Devlet Hastanesi
286 Giresun Yağlidere İlçe Devlet Hastanesi
287 Giresun Şebinkarahisar Devlet Hastanesi
288 Gümüşhane Devlet Hastanesi
289 Gümüşhane Kelkit Devlet Hastanesi
290 Gümüşhane Şiran Devlet Hastanesi
291 Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi
292 Hatay Altinözü Devlet Hastanesi
293 Hatay Antakya Devlet Hastanesi
294 Hatay Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
295 Hatay Dörtyol Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
296 Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi
297 Hatay Erzin Devlet Hastanesi
298 Hatay Hassa Devlet Hastanesi
299 Hatay Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
300 Hatay Kirikhan Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
301 Hatay Kirikhan Devlet Hastanesi
302 Hatay Reyhanli Devlet Hastanesi
303 Hatay Samandaği Devlet Hastanesi
304 Hatay İskenderun Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
305 Hatay İskenderun Devlet Hastanesi
306 Isparta Devlet Hastanesi
307 Isparta Dr. Sadik Yağci Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
308 Isparta Eğirdir Kemik Eklem Hastaliklari Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi
309 Isparta Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
310 Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi
311 Isparta Şarkikaraağaç Dr.Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi
312 Iğdir Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
313 Iğdir Devlet Hastanesi
314 Iğdir Tuzluca İlçe Devlet Hastanesi
315 Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi
316 Kahramanmaraş Andirin İlçe Devlet Hastanesi
317 Kahramanmaraş Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
318 Kahramanmaraş Dr.Süreyya Adanali Göksun Devlet Hastanesi
319 Kahramanmaraş Elbistan Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
320 Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi
321 Kahramanmaraş Necip Fazil Şehir Hastanesi
322 Kahramanmaraş Pazarcik Devlet Hastanesi
323 Kahramanmaraş Türkoğlu Dr.Kemal Beyazit Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi
324 Kahramanmaraş Çağlayancerit İlçe Devlet Hastanesi
325 Karabük Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
326 Karabük Halk Sağliği Müdürlüğü
327 Karabük Safranbolu Devlet Hastanesi
328 Karabük Sağlik Bakanliği Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
329 Karabük Yenice İlçe Devlet Hastanesi
330 Karaman Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
331 Karaman Devlet Hastanesi
332 Karaman Ermenek Devlet Hastanesi
333 Kars Devlet Hastanesi
334 Kars Kağizman Devlet Hastanesi
335 Kars Sarikamiş Devlet Hastanesi
336 Kars Selim Abdulhadi Cihangir İlçe Devlet Hastanesi
337 Kastamonu Araç İlçe Devlet Hastanesi
338 Kastamonu Azdavay İlçe Devlet Hastanesi
339 Kastamonu Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
340 Kastamonu Bozkurt İlçe Devlet Hastanesi
341 Kastamonu Cide İlçe Devlet Hastanesi
342 Kastamonu Daday İlçe Devlet Hastanesi
343 Kastamonu Devrekani İlçe Devlet Hastanesi
344 Kastamonu Dr.Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi
345 Kastamonu Rehabilitasyon Merkezi
346 Kastamonu Taşköprü Devlet Hastanesi
347 Kastamonu Tosya Devlet Hastanesi
348 Kastamonu İnebolu Devlet Hastanesi
349 Kayseri Bünyan Devlet Hastanesi
350 Kayseri Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi
351 Kayseri Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
352 Kayseri Nimet Bayraktar Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
353 Kayseri Pinarbaşi Devlet Hastanesi
354 Kayseri Tomarza İlçe Devlet Hastanesi
355 Kayseri Yahyali Devlet Hastanesi
356 Kayseri Yeşilhisarilçe Devlet Hastanesi
357 Kayseri İncesu İlçe Devlet Hastanesi
358 Kibris Sağlik Müdürlüğü
359 Kilis Devlet Hastanesi
360 Kirikkale Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
361 Kirikkale Halk Sağliği Müdürlüğü
362 Kirikkale Yüksek İhtisas Hastanesi
363 Kirklareli Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
364 Kirklareli Babaeski Devlet Hastanesi
365 Kirklareli Devlet Hastanesi
366 Kirklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesi
367 Kirklareli Pinarhisar Devlet Hastanesi
368 Kirklareli Vize Devlet Hastanesi
369 Kirşehir Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
370 Kirşehir Kaman Devlet Hastanesi
371 Kirşehir Mucur Devlet Hastanesi
372 Kirşehir Sağlik Bakanliği Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
373 Kocaeli İzmit Devlet Hastanesi
374 Kocaeli Darica Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
375 Kocaeli Darica Farabi Devlet Hastanesi
376 Kocaeli Derince Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
377 Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
378 Kocaeli Devlet Hastanesi
379 Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi
380 Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
381 Kocaeli Kandira Ecz.Kazim Dinç Devlet Hastanesi
382 Kocaeli Karamürsel Devlet Hastanesi
383 Kocaeli Körfez Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
384 Kocaeli Körfez Devlet Hastanesi
385 Kocaeli Nuh Çimento Sanayi Vakfi Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
386 Kocaeli İzmit Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
387 Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi
388 Konya Akşehir Devlet Hastanesi
389 Konya Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
390 Konya Beyhekim Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
391 Konya Beyhekim Devlet Hastanesi
392 Konya Beyşehir Devlet Hastanesi
393 Konya Bozkir Devlet Hastanesi
394 Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi
395 Konya Doğanhisar İlçe Devlet Hastanesi
396 Konya Dr.Faruk Sükan Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
397 Konya Dr.Vefa Tanir Ilgin Devlet Hastanesi
398 Konya Ereğli Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
399 Konya Ereğli Devlet Hastanesi
400 Konya Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
401 Konya Hadim Devlet Hastanesi
402 Konya Hüyük Devlet Hastanesi
403 Konya Kadinhani Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi
404 Konya Karapinar Devlet Hastanesi
405 Konya Kulu Devlet Hastanesi
406 Konya Numune Hastanesi
407 Konya Sarayönü Devlet Hastanesi
408 Konya Seydişehir Devlet Hastanesi
409 Konya Yunak Haci İzzet Baysal Devlet Hastanesi
410 Konya Çumra Devlet Hastanesi
411 Kütahya Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
412 Kütahya Doç.Dr.Mustafa Kalemli Tavşanli Devlet Hastanesi
413 Kütahya Doç.Dr.İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi
414 Kütahya Emet Devlet Hastanesi
415 Kütahya Gediz Devlet Hastanesi
416 Kütahya Halk Sağliği Müdürlüğü
417 Kütahya Yoncali Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi
418 Malatya Akçadağ 75.Yil Devlet Hastanesi
419 Malatya Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
420 Malatya Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi
421 Malatya Devlet Hastanesi
422 Malatya Doğanşehir Devlet Hastanesi
423 Malatya Hekimhan Devlet Hastanesi
424 Malatya Pötürge Devlet Hastanesi
425 Malatya Yeşilyurt Hasan Çalik Devlet Hastanesi
426 Manisa Akhisar Devlet Hastanesi
427 Manisa Akhisar Ticaret Ve Sanayi Odasi Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
428 Manisa Alaşehir Devlet Hastanesi
429 Manisa Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
430 Manisa Demirci Devlet Hastanesi
431 Manisa Devlet Hastanesi
432 Manisa Gördes Devlet Hastanesi
433 Manisa Kirkağaç Devlet Hastanesi
434 Manisa Kula Devlet Hastanesi
435 Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi
436 Manisa Ruh Sağliği Ve Hastaliklari Hastanesi
437 Manisa Salihli Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
438 Manisa Salihli Devlet Hastanesi
439 Manisa Sarigöl Devlet Hastanesi
440 Manisa Saruhanli Devlet Hastanesi
441 Manisa Selendi İlçe Devlet Hastanesi
442 Manisa Soma Devlet Hastanesi
443 Manisa Turgutlu Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
444 Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi
445 Mardin Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
446 Mardin Dargeçit İlçe Devlet Hastanesi
447 Mardin Derik Devlet Hastanesi
448 Mardin Devlet Hastanesi
449 Mardin Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
450 Mardin Kiziltepe Devlet Hastanesi
451 Mardin Mazidaği İlçe Devlet Hastanesi
452 Mardin Midyat Devlet Hastanesi
453 Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi
454 Mersin Anamur Devlet Hastanesi
455 Mersin Aydincik Devlet Hastanesi
456 Mersin Ağiz Diş Sağliği Merkezi
457 Mersin Bozyazi Devlet Hastanesi
458 Mersin Devlet Hastanesi
459 Mersin Erdemli Devlet Hastanesi
460 Mersin Gülnar Devlet Hastanesi
461 Mersin Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
462 Mersin Mut Devlet Hastanesi
463 Mersin Silifke Devlet Hastanesi
464 Mersin Tarsus Devlet Hastanesi
465 Mersin Toros Devlet Hastanesi
466 Muğla Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
467 Muğla Bodrum Devlet Hastanesi
468 Muğla Datça İlçe Devlet Hastanesi
469 Muğla Fethiye Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
470 Muğla Fethiye Devlet Hastanesi
471 Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi
472 Muğla Marmaris Devlet Hastanesi
473 Muğla Milas 75.Yil Devlet Hastanesi
474 Muğla Ortaca Devlet Hastanesi
475 Muğla T.C.Sağlik Bakanliği Muğla Sitki Koçman Üniversitesi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
476 Muğla Yatağan Devlet Hastanesi
477 Muş Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
478 Muş Bulanik Devlet Hastanesi
479 Muş Devlet Hastanesi
480 Muş Hasköy Devlet Hastanesi
481 Muş Korkut İlçe Devlet Hastanesi
482 Muş Malazgirt Devlet Hastanesi
483 Muş Varto Devlet Hastanesi
484 Nevşehir Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
485 Nevşehir Devlet Hastanesi
486 Nevşehir Halk Sağliği Müdürlüğü
487 Nevşehir Ürgüp Devlet Hastanesi
488 Niğde Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
489 Niğde Bor Devlet Hastanesi
490 Niğde Devlet Hastanesi
491 Niğde Ulukişla İlçe Devlet Hastanesi
492 Niğde Çiftlik İlçe Devlet Hastanesi
493 Ordu Akkuş Devlet Hastanesi
494 Ordu Aybasti Devlet Hastanesi
495 Ordu Devlet Hastanesi
496 Ordu Fatsa Devlet Hastanesi
497 Ordu Gürgentepe İlçe Devlet Hastanesi
498 Ordu Korgan Devlet Hastanesi
499 Ordu Kumru Devlet Hastanesi
500 Ordu T.C. Sağlik Bakanliği Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
501 Ordu Ulubey İlçe Devlet Hastanesi
502 Ordu Ünye Devlet Hastanesi
503 Osmaniye Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
504 Osmaniye Devlet Hastanesi
505 Osmaniye Düziçi Devlet Hastanesi
506 Osmaniye Kadirli Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
507 Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi
508 Rize Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
509 Rize Devlet Hastanesi
510 Rize Findikli Bölge Guatr Araştirma Ve Tedavi Merkezi
511 Rize Kaçkar Devlet Hastanesi
512 Rize T.C. Sağlik Bakanliği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
513 Rize Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi
514 Sakarya Akyazi Devlet Hastanesi
515 Sakarya Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi
516 Sakarya Ferizli İlçe Devlet Hastanesi
517 Sakarya Geyve Devlet Hastanesi
518 Sakarya Hendek Devlet Hastanesi
519 Sakarya Kadin Doğum Ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi
520 Sakarya Karasu Devlet Hastanesi
521 Sakarya Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi
522 Sakarya Kocaali İlçe Devlet Hastanesi
523 Sakarya Pamukova İlçe Devlet Hastanesi
524 Sakarya Sapanca İlçe Devlet Hastanesi
525 Sakarya Sağlik Bakanliği Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
526 Sakarya Toyotasa Acil Yardim Hastanesi
527 Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi
528 Samsun 19 Mayis İlçe Devlet Hastanesi
529 Samsun Alaçam Devlet Hastanesi
530 Samsun Asarcik İlçe Devlet Hastanesi

49 Firma
786 Birim
Amaç
Projenin amacı, hastanelerde kullanılan hastane otomasyon yazılımları ile MKYS’nin birebir entegrasyonunu sağlamaktır. Bu entegrasyonla, hastane birimlerinin verileri Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS)’ ne aktarılarak bu verilerin merkezi takibi sağlanacaktır.

Konu ve kapsam
Taşınır giriş çıkış işlemlerinin servisler aracılığı ile MKYS’ ye gönderilmesini sağlamaktır.

9-13 Kasım Katılımcı sayısı 53
25 - 30 Mart 2009 Katılımcı sayısı 42
30 Nisan - 4 Mayıs 2010 Katılımcı sayısı 57
23 - 26 Ekim 2010 Katılımcı sayısı 35
24 - 28 Ekim 2011 Katılımcı sayısı 30 
25 - 29 Kasım 2012 Katılımcı sayısı 42
01 - 04 Nisan 2013 Katılımcı sayısı 37

MKYS ile HBYS Entegrasyon Çalıştayı

MKYS Entegrasyon Belgesi Gerekliliği
Herhangi bir Bayilik sözleşmesi ile ürün satılıyor ise ve bu ürünün ÇKYS/MKYS Belgesi varsa HBYS ihalesine girme konusunda herhangi bir sorun yaşanmamakta, bayi belgesi aranmamaktadır.
İhaleye giren firmanın bayilik veya başka bir firma ile ortaklık yapısı varsa ihaleye giren firmanın kendi ürünü için diğer firmanın MKYS belgesini kulllanamaz.
Ayniyat Depo türüne ait malzemeler entegrasyon kapsamı dışındadır.
MKYS Fiyat Sorgulamada Yaklaşık Maliyete esas veri üretilmesi
Stok Seviyesinin MKYS üzerinden hesaplanması
Yıl sonu hesaplarının MKYS üzerinden Maliye ve Sayıştay' a verilmesi
MKYS TDMS Hesap Uyumluluğunun MKYS üzerinden kontrol edilmesi
Stok Analiz işlemlerinin MKYS üzerinden yürütülmesi.
Barkodların TİTCK üzerinden kontrol edilmeden gönderilmesi
Çıkışların toplanarak gönderilmesi
2013/9 sayılı genelgeye göre 3 gün içerisinde yapılması gereken Çıkış Gönderimlerinin geç yapılması
Saymanlığa yapılan TİF bildirimlerinin MKYS üzerinden yapılmaması
Sağlık Tesislerinde ilaç haricindeki malzemelerinde stok kartlarının barkod bazlı açılması, birden çok barkod tanımlanamaması
Barkod kontrollerini geçmek için uyumsuz barkod gönderilmesi
Malzemelerin TİTUBB kapsam dışı olması durumunun olumsuz olarak kullanılması.
Full transcript