Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentació 'Teoria i Pràctica de la Investigació Educativa'

Presentació de l'assignatura: Teoria i Pràctica de la Investigació Educativa.
by

Franciele Corti

on 11 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentació 'Teoria i Pràctica de la Investigació Educativa'

Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Teoría i Pràctica de la Investigació Educativa
Formación del futuro Pedagogo
Plan de estudios del Grado de Pedagogía
Pla docent de l’assignatura
Objectius d’aprenentatge
Grau de Pedagogia
Universitat de Barcelona

El perfil profesional de un pedagogo y una pedagoga es abierto, amplio, versátil y polivalente.
Es un profesional que puede actuar en diferentes ámbitos donde tenga lugar el hecho educativo

(organización, gestión, supervisión, evaluación, formación, recursos humanos...).
Competencias de carácter metodológico
Conocimiento y aplicación de las herramientas propias del diagnóstico, evaluación y análisis en Pedagogía

Realización de estudios prospectivos, evaluativos y críticos sobre características, necesidades y demandas educativas y formativas en la sociedad actual

Habilidad en la recogida e interpretación de datos relevantes para emitir juicios reflexivos sobre temas educativos y sociales
Formación metodológica durante la carrera
Coneixements
Habilitats i destreses
Actituds, valors i normes
Fonaments de la investigació en educació
Blocs temàtics
de l’assignatura
Procés general de la investigació en educació
L'enfocament
empíric i analític de la investigació en educació
L'enfocament interpretatiu de la investigació en educació
L'enfocament
crític de la
investigació en educació
La investigació educativa en la professió del pedagog(a)
- El paper de la ciència en la societat

- Naturalesa i sentit de la Investigació en educació

- Enfocaments de la investigació en educació

- Límits i possibilitats de la investigació en educació
- La idea, o com neix una investigació. Plantejament del problema

- El marc teòric: revisió documental i construcció d’una fonamentació conceptual

- Definició del tipus d’investigació per dur a terme: exploratòria, descriptiva, correlacional o explicativa

- Formulació d’hipòtesis o objectius

- Recollida de dades

- Anàlisi de dades

- Conclusions i informe
- Característiques de la recerca empírica i analítica

- Plantejament de la recerca empírica i analítica

- Metodologia i dissenys

- Tècniques de recollida i anàlisi de dades

- Criteris de rigor científic de la recerca empírica i analítica

- Límits i possibilitats de la recerca empírica i analítica en educació
- Característiques de la recerca interpretativa

- Plantejament de la recerca interpretativa

- Metodologia i dissenys

- Tècniques de recollida i anàlisi de dades

- Criteris de rigor científic de la recerca interpretativa

- Límits i possibilitats de la recerca interpretativa en educació
- Característiques de la recerca crítica

- Plantejament de la recerca crítica

- Metodologia i dissenys

- Tècniques de recollida i anàlisi de dades

- Criteris de rigor científic de la recerca crítica

- Límits i possibilitats de la recerca crítica en educació
- Desenvolupament a la Universitat

- Estudis socials i a les organitzacions

- Estudis i intervencions individualitzats
Metodologia docent
Exposicions orals per part del professorat
com a introducció teòrica de cada tema.


Utilització de dinàmiques participatives
que facilitin el procés d’ensenyament aprenentatge de l’alumnat
a través de la realització de diferents activitats pràctiques
dins i fora de l’aula:
cerca documental,
anàlisi d’un article,
exposicions orals de treballs,
dissenyar un projecte de recerca,
autoavaluació del procés d’aprenentatge i adquisició de competències específiques.
Avaluació dels aprenentatges
Dates d'interès
Únicament tenen dret a la reavaluació els estudiants que hagin suspès alguna de les tasques (individuals o grupals) necessàries per aprovar.

Avaluació única:

Presentació d’una proposta de projecte de recerca per desenvolupar individualment (40%).

Una prova final sobre coneixements i habilitats (Data oficial) (50%).

Anàlisi crítica d’un article de recerca (10%).
Avaluació continuada:

Presentació d'una proposta de projecte de recerca en petits grups (40%).

Una prova individual durant el semestre sobre coneixements i habilitats (Data oficial) (45%).

Presentació d’evidències pràctiques individuals durant el semestre (15%).


Grau de Pedagogia
Universitat de Barcelona
Teoría i Pràctica de la Investigació Educativa
CLASSES GRUP M1:
Dilluns i Dimecres
10:30h a 12:30h
Aula: 201
TUTORIES:
Professora: Dra. Franciele Corti
Correu: fcorti@ub.edu
Dilluns 12:30h a 13:30h (cal concertar data)
Despatx 271 MIDE (Edifici Llevant)
Sol·licitud d'avaluació única
L'estudiant que vulgui sol·licitar l'avaluació única ha d'emplenar el formulari disponible a


i lliurar-lo signat i per duplicat al seu professor o professora, que li retornarà una còpia.
https://www.ub.edu/portal/documents/1003888/1312867/Sol%C2%B7licitud+avaluaci%C3%B3+%C3%BAnica/c7955050-0186-489e-a598-074abe114fcd
Fecha límite:
9 de març de 2018
Activitats individuals:
A1 - 07 de març
A2 - 19 de mar

Activitats grupals:
A3 1a part - 09/04
A3 2a part - 09/05
A3 final - 30/05
Entrega de les activitats:
4 de juny
Prova final:
2 de juliol
Prova de reavaluació:
Formació externa:
19 de febrer
Comprendre i conèixer els elements bàsics del procés d’investigació educativa.

Discriminar si un document reflecteix una aportació científica o una opinió.

Identificar els diferents models i estratègies d’anàlisi de la realitat des d’una perspectiva investigadora.

Identificar comprensivament els elements metodològics subjacents en una publicació científica (paradigma d’investigació, enfocament metodològic, etc.).

Utilitzar, des del coneixement i la comprensió, la terminologia científica emprada en la investigació educativa.

Conèixer les característiques bàsiques de les principals tècniques de recollida d’informació.

Valorar críticament informes de recerca.
Redactar un tema de recerca per tal que respongui a les característiques que ha de tenir una recerca científica.

Fer una recerca documental utilitzant diversos recursos tècnics, com ara bases de dades, catàlegs, etc.

Redactar el marc teòric d’una recerca seguint les normes formals i bibliogràfiques comunes a la literatura científica.

Dissenyar un projecte de recerca considerant tots els elements i criteris del mètode científic.
Jutjar, des d’una perspectiva ètica i tècnica, el treball i les aportacions de la ciència a la societat, i concretament les aportacions en el vessant educatiu.

Valorar i tenir una actitud positiva davant la diversitat d’enfocaments i metodologies de la recerca en educació.

Reflexionar sobre l’aplicació dels resultats de la investigació a la pràctica pedagògica i la seva importància en la millora educativa.
Full transcript