Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân

No description
by

Hau Nguyen

on 15 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân

SỨ MẠNG LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
Khái niệm giai cấp công nhân và sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân
Những điều kiện khách quan quy định sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân
Vai trò của đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân
I
II
III
Khái niệm giai cấp công nhân và sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân
I
1. Khái niệm giai cấp công nhân
a) Quan điểm của Mác & Ăngghen:
Giai cấp công nhân
- Về phương thức lao động, phương thức sản xuất:

là những người lao động trực tiếp
gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất
hoặc
- Về vị trí trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa: L
à người lao động không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột về giá trị thặng dư.
Nhà tư bản
Người lao động
b) Định nghĩa giai cấp công nhân:
Giai cấp công nhân
Là một tập đoàn xã hội ổn định
Là lực lượng lao động cơ bản
Đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất
* Giai cấp công nhân tại các nước
tư bản chủ nghĩa

xã hội chủ nghĩa
:
Giai cấp công nhân
Không có tư liệu sản xuất
Làm thuê cho giai cấp tư sản
Bị bóc lột giá trị thặng dư
Làm chủ những tư liệu sản xuất chủ yếu
Là giai cấp lãnh đạo xã hội trong quá trình xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XCH
Tư bản chủ nghĩa
Xã hội chủ nghĩa
2. Nội dung sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân
Những điều kiện khách quan quy định sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân
Địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa:
Địa vị KT - XH của GCCN
Thứ nhất
, giai cấp công nhân là bộ phận quan trọng nhất
Thứ hai
, giai cấp công nhân bị lệ thuộc hoàn toàn trong quá trình phân phối các kết quả lao động của chính mình
Thứ ba
, giai cấp công nhân có thể tập hợp, đoàn kết, lãnh đạo đông đảo quần chúng đi theo làm cách mạng
Những đặc điểm chính trị -xã hội của giai cấp công nhân:
Giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng
Giai cấp công nhân là giai cấp có tính cách mạng triệt để
Giai cấp công nhân có ý thức tổ chức kỷ luật cao
Giai cấp công nhân có bản chất quốc tế
Những đặc điểm chính trị -xã hội của giai cấp công nhân
Là giai cấp đại diện cho một phương thức sản xuất tiên tiến
.
Là giai cấp có hệ tư tưởng độc lập.
Phải tiến hành thuyết phục tập hợp và tổ chức quần chúng làm cách mạng.
II
Vai trò của đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân
III
Tính tất yếu của sự hình thành, phát triển chính đảng của giai cấp công nhân:
CNTB hình thành
Phong trào công nhân chống lại giai cấp tư sản
Thất bại
Phong trào công nhân muốn thành công cần một lý luận khoa học và cách mạng soi đường.
Đảng cộng sản ra đời
Tập hợp quần chúng nhân dân
Lật đổ CNTB
Để hoàn thành vai trò lãnh đạo cách mạng thì trước hết Đảng phải:
+ Luôn luôn chăm lo xây dựng về tư tưởng và tổ chức.
+ Luôn luôn làm cho Đảng vững mạnh về chính trị, gắn bó với nhân dân.
+ Có năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn.
Mối liên hệ giữa đảng cộng sản và giai cấp công nhân:
Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi
Nhóm 1 - D14CQPT02-N
Nguyễn Hoàn Vũ (NT)
Nguyễn Duy Hậu
Đàm Duy Đông
Phạm Ngọc Anh
Hà Nhật Trường
Chế Lê Đức Thịnh
Trương Đăng Khoa
Vũ Đức Tuyên
Đinh Quang Vũ
Đặng Kim Hồng
Mối quan hệ giữa ĐCS và GCCN
Giai cấp công nhân là cơ sở xã hội của ĐCS, là nguồn bổ sung lực lượng phong phú cho ĐCS.
Xóa bỏ CNTB, giải phóng GCCN và NDLĐ khỏi mọi sự bóc lột, nghèo nàn lạc hậu.
Lịch sử
Với một ĐCS chân chính thì sự lãnh đạo của Đảng cũng chính là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân.
Là đội tiên phong chiến đấu, Đảng có sự tiên phong trong lý luận và hành động cách mạng.
ĐCS có những lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động.
ĐCS là bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và cả dân tộc.
Giai cấp công nhân
1
2
3
Trong sự chuyển biến từ hình thái kinh tế xã hội TBCN lên hình thái kinh tế xã hội CSCN, GCCN là giai cấp trung tâm, có nhiệm vụ phải thoả mãn các điều kiện:
Xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.
Và hai nhiệm vụ quan trọng nhất đó là:
Full transcript