Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Publiczne fundusze celowe

No description
by

Adam Adam

on 16 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Publiczne fundusze celowe


Rodzaje funduszy celowych
Publiczne fundusze celowe mogą być kwalifikowane z różnych punktów widzenia.
Trzy podstawowe kryteria

Fundusze celowe w Polsce
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych


- realizuje zadania wyznaczone pakietem ustaw z dnia 13 października 1998 r. wprowadzających reformę

- wypłaty z FUS: emerytury i renty, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, wychowawcze, pogrzebowe, dodatki kombatanckie, odszkodowania powypadkowe

- obsługą FUS zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jest finansowany ze środków funduszu

- zadania ZUS polegają na ustalaniu i kontrolowaniu realizacji obowiązku ubezpieczenia społecznego, wymierzanie i pobieranie składek, ustalanie uprawnień do świadczeń i ich wypłacanie
Fundusz Pracy
- realizuje ważne zadania społeczne w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków

- przychody funduszu pochodzą głównie ze składek płaconych przez pracodawców w wysokości 2,45% od funduszu wynagrodzeń zatrudnianych pracowników.

- uzupełniane są one dotacją budżetową

- środki wypłacane są dla bezrobotnych, na zasiłki i świadczenia przedemerytalne dla osób nie posiadających statusu bezrobotnego oraz na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz na pozostałe wydatki.
Publiczne fundusze celowe
jest formą organizacyjną sektora finansów publicznych tworzoną na podstawie odrębnej ustawy, którego przychody pochodzą ze środków publicznych


Państwowy fundusz celowy
państwowe fundusze celowe nie posiadają osobowości prawnej

są to rachunki bankowe, którymi dysponują odpowiedni ministrowie wskazani w ustawie tworzącej fundusz.
podstawą gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego jest roczny plan finansowy

ze środków funduszu mogą być udzielane pożyczki jednostkom samorządu terytorialnego
Funkcje funduszy celowych:
1. funkcja alokacji środków publicznych
2. funkcja redystrybucji dochodów w gospodarce i społeczeństwie
3. funkcja mobilizacji środków publicznych
4. funkcja racjonalizacji wydatków publicznych
1. rodzaju gestora środków publicznych gromadzonych
2. przedmiotu (celu) finansowanego ze środków funduszu
3. źródeł dochodów funduszu
Z punktu widzenia
gestora
a. państwowe fundusze celowe
b. samorządowe fundusze celowe
Z punktu widzenia
przedmiotu
a) fundusze finansujące pieniężnie świadczenia społeczne
b) f. wspomagające finansowo dziedziny o ograniczonych możliwościach samofinansowania (np. kultura, sport)
c) f. finansujące infrastrukturę społeczną
d) f. finansujące ochronę środowiska
e) f. finansujace dziedziny
stricte gospodarcze
(np.
rolnictwo)
Według
źródeł
dochodów funduszy
a) oparte na przymusowych dochodach typu budżetowego, takich jak podatki, opłaty, składki
b) bazujące na dobrowolnych wpłatach różnych podmiotów
c) zasilane wyłącznie lub częściowo dotacjami budżetowymi, czego wyrazem są transfery wewnątrz systemu finansów publicznych
Fundusz Alimentacyjny
- fundusz nie posiada osobowości prawnej, a dysponentem jego środków jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

- fundusz ma na celu wypłacanie świadczeń alimentacyjnych zasądzonych wyrokiem sądowym dla osób uprawnionych, w przypadku gdy egzekucja tych alimentów od osoby zobowiązanej okazała się nieskuteczna

- przychody Funduszu pochodzą z należności, które udało się ściągnąć od osób zobowiązanych

- są uzupełniane dotacją budżetową niezbędną do wypłacenia gwarantowanych ustawowo świadczeń.

- głównym źródłem przychodów jest dotacja budżetowa.
Fundusz Promocji Twórczości
- nie posiada on osobowości prawnej, a dysponentem jego jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- dochody Funduszu pochodzą z: wpływów od producentów i wydawców utworów i opracowań utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, wówczas gdy upłynął okres (obecnie 70 lat) ochrony autorskich praw majątkowych, wpływów z tytułu kwot zasądzonych w procesach o naruszenie autorskich praw majątkowych, darowizn, zapisów i innych dobrowolnych.
Przygotowali: A. Majewska, A. Wiśniewska, A. Gądek
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- ma na celu realizację polityki rządu w zakresie ekologii, a bardziej szczegółowo zadania dotyczące ochrony wód, atmosfery, przyrody i ziemi przed zanieczyszczaniem i nadmierną eksploatacją

- przychody NFOS to wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a w szczególności za korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz z opłat koncesyjnych i eksploatacyjnych oraz kar za wydobywanie kopalin, a także dochody z działalności kapitałowej i pożyczkowej
Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

- nie posiada osobowości prawnej

- nadzór nad Funduszem sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, obsługą Funduszu Główny Urząd Geodezji i Kartografii, a dysponentem środków Funduszu jest Główny Geodeta Kraju

- celem działania Funduszu jest utrzymywanie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zakup urządzeń do prowadzenia tej działalności

- państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny jest zbiorem map, rejestrów i katalogów oraz innych opracowań powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych

- źródłami przychodów Funduszu są wpływy ze sprzedaży map, opracowań i informacji z zasobu centralnego, wpłaty z funduszy wojewódzkich i powiatowych

Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

- źródła przychodów: jednorazowe opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej oraz roczne opłaty z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej
- fundusz nie korzysta z dotacji budżetowej
- środki Funduszu przeznaczone są na ochronę i rekultywację gruntów rolnych, użyźnianie, przeciwdziałanie erozji, budowę zbiorników wodnych i dróg dojazdowych
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji KRUS

- fundusz zgrupowany w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, utworzonych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
- finansuje wydatki na świadczenia rehabilitacyjne dla osób wykazujących długotrwałą niezdolność do pracy rolniczej, przekwalifikowanie lub przyuczenie do innego zawodu.
- pokrywa wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się prewencją i rehabilitacją zatrudnionych w jednostkach Kasy oraz na inwestycje
- źródłem dochodów funduszu jest dotacja budżetowa, która stanowi około 75% ogółu dochodów,
- wydatki Funduszu polegają na zakupie towarów i usług, na które wydano 2/3 środków oraz na wynagrodzenia pracowników
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych

- ma na celu finansowanie roszczeń pracowniczych w razie upadłości/ likwidacji lub zaprzestania działalności gospodarczej przez pracodawcę
- źródłem dochodów Funduszu są składki
od pracodawców i odsetki
od lokat bankowych
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- fundusz posiada osobowość prawną

- zadaniem Funduszu jest zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

- środki Funduszu mogą być przeznaczane zarówno dla przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne na zwrot kosztów tworzenia miejsc pracy, refundacja części wynagrodzeń, refundację części kosztów szkoleń, dla zakładów pracy chronionej na organizację i działalność warsztatów terapii zajęciowej, organizację turnusów rehabilitacyjnych
Full transcript