Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vitenskapsteori

EXFAC høst 2012
by

Bjorn Satrevik

on 7 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vitenskapsteori

Hvordan kan han uttale seg om dette, når han ikke har lest Roderigo av Sevillas bok om læret i keiserens støvler, og bryr seg ikke om Bellinis mesterverk om fjærene i keiserens hatt! Det finnes hele skoler som skriver avhandlinger om keiserlig påkledning, og alle aviser diskuterer keiserlig mote. Kjente filosofer har vist at keiseren umulig kunne brukt bomull eller polyester, men kun silke kan være godt nok.
Fritt etter PZ Meyer
Vitenskapsteori
Moderne psykologi
Psykologi og "det virkelige liv"
Tilfeldigheter i psykologien
Respekten for psykologi som vitenskap
Vitenskapelige kriterier
Falsifiserbarhet
Operasjonalisering
Essensialisme
Kilder til kunnskap
Korrelasjon ≠ kausalitet
Vitnemål og case-studier
Eksperimentell kontroll
Vitenskapelig utvikling
Generalisering fra data
Multippel kausalitet
Sannsynlighetsresonnering
ExFac03p:
Bjørn Sætrevik
Hva er vitenskap?
Hvilke regler må tilfredsstilles for at noe kan sies å være vitenskapelig?
Hvordan får vi ny kunnskap?
Hvilke spørsmål kan og kan ikke besvares vitenskapelig?
Hvordan utvikler vitenskapelig kunnskap seg?
"Psykologiske eksperimenter er ikke som det virkelige liv"
"Jeg kjenner til motstridende eksempler"
"Psykologi er ikke en vitenskap"
"Psykologi er jo ikke annet enn
sunn fornuft!"
"Hvordan kan teori A stemme, når jeg har hørt andre forsvare teori B?"
"Hva er poenget med å definere begreper som alle forstår?"
"Freud-problemet"
http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_psychology
En enhetlig teori?
Hva er psykologi?
Hva skal den handle om?
Hva er vitenskap?
Systematisk empirisme
Offentlig tilgjengelig
Testbare påstander
Holder det med
implisitt kunnskap?
Kontroversielle emner
Forskningens konsekvenser
Foto: Siv Johanne Seglem, Dagbladet
Test og kritikk
Replikasjon
Bygger på tidligere kunnskap
Fagfellevurdering
Empirisk testbare påstander
Tilgjengelig for dagens metoder
Falsifiserbare hypoteser
Systematisk observasjon
Observasjon
Definisjon av psykologi:
bruker vitenskapelige teknikker til å utvikle kunnskap om atferd
vitenskapelig basert anvendelse av kunnskapen
Teori
Prediksjon
Test
Mysterier ≠ Problemer
Testbar?
Konsistent?
Korrekt?
Teori
Hva skal skje om teorien stemmer?
Hva skal skje om teorien ikke stemmer?
Et sett med sammenkoblede begreper Forklarer data og predikerer nye funn
Hypotese
Spesifikk prediksjon utledet fra teori(er)
Empirisk test
Teorien støttes
Teorien avvises
Grader av falsifiserbarhet
Foto: Steve Pyke
Tolkning av funn
Kun retrospektiv forklaring
Karl Popper
Ufalsifiserbare teorier:
illusiv forklaring
langvarig feil praksis
hindrer annen forskning
Daniel C. Dennett
"Vitenskap handler om
å gjøre feil offentlig"
Begreper i vitenskapelige teorier må knyttes til observerbare hendelser
Hva menes EGENTLIG med begrepet?
"Er menneskets
natur god eller ond?"
"Hva er et godt liv?"
"Hvordan defineres liv?"
"Hvordan kan vi studere intelligens
om vi ikke kan definere det?"
vs. en mer pragmatisk tilnærming...
Reliabilitet (pålitelighet) - målet er konstant over tid
Validitet (gyldighet) - måler det vi ønsker å måle
Indirekte operasjonalisering
Kan endres over tid
Ulike teorier kan bruke ulike operasjonaliseringer
Operasjonalisering i psykologien
angst
depresjon
tenking
læring
intelligens
Operasjonalisering og samfunnsdebatt
Emirisk vs. intuitiv kunnskap
Humanisering via offentliggjøring
Enklest mulig forklaring (parsimonitet)
"Hva betyr egentlig gravitasjon?"
"Hva er kjønn?"
Kan
maskiner
tenke?
Roger Wolcott Sperry
Torsten Wiesel
David Hubel
Herbert Simon
Daniel Kahneman
Motstand mot psykologi?
Foto: Steve Pyke
davidlewis on Flickr, CC
aggresjon
tilknytning
satrevik@gmail.com
Alan Turing
"Ad-hoc"-forklaringer

Motsiende empiri kan brukes til å støtte samme teori
Case = enkelttilfelle (kasus)

Case-studie = detaljert beskrivelse av enkeltperson eller liten gruppe,
gjerne over tid eller før/etter behandling

Vitnemål = "det virker for meg"
Case-studier er ikke falsifiserbare
Kan utvikle hypoteser, men ikke teste dem
Freud
Piaget
ca 30% av de som får sukkerpille mener det har en effekt
1: Behandlingsgruppe
2: Placebogruppe
3: Kontrollgruppe
Placebo
Uvitenskapelig psykologi
Pseudovitenskap i samfunnet
Effekten av livaktighet
Personlige historier
vs
Objektiv informasjon
Medieoppslag
EPA
Teori, operasjonalisering, test
Seleksjonsbias, samplingsbias
Årsaksretningsproblemet
Tredjevariabelproblemet
Gjør det noe?
Hva kan gjøres?
H.M.
Øyebevegelser ↔ leseevne
Selvtillit ↔ skoleprestasjoner, skulking, graviditet...
Lykke ↔ altruisme
Pellagra
Goldberger
?
Større tilbakefall blant pasienter som får behandling?
Isolere variabler
Sammenligne variabler
Manipulere variabler
Variabel = et aspekt ved virkeligheten som kan variere over tid
Uavhengig variabel
(prediktorvariabel)
Avhengig variabel
(effektvariabel)
John Snow
Sammenligne effektvariabelen mellom grupper
som er like på alt annet enn prediktorvariabelen

Kontrollgruppe og effektgruppe

Tilfeldig tildeling til ulike grupper
bedring
ingen
bedring
behandling
ingen
behandling
75
50
15
200
ratio
73%
77%
I virkeligheten skjer mye samtidig

I eksperimenter varieres kun én variabel av gangen,
mens en ser etter effekter på andre variabler
der Kluge Hans
Facilitated communication
Konnektivitetsprinsippet
Sammenfallende bevis
Vitenskapelig enighet
hjernedvask.no
http://neurosynth.org
Kan evolusjonsteorien
falsifiseres?
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_topics_characterized_as_pseudoscience#Psychology
(hypotetisk-deduktiv metode)
"Teorier kan
ikke bevises"
Anvendt forskning
Grunnforskning
Argumentering fra unntak
Sannsynlighetsberegning i matematikken
Menneskelige feil i sannsynlighetsberegning
Psykologiens omdømmeproblem
Psykologi sammenlignet
med andre disipliner
Er psykologer psykologiens verste fiende?
Representativt utvalg
Beleielighetsutvalg
Naturtro setting
Kontrollert setting
Tester teorier fra grunnforskning i virkeligheten
Utvikler teorier
Korrelasjonsstudie
Teori om sammenheng
Teori
om årsak
Eksperiment
Støttet teori
Anvendt forskning
Vist nytteverdi
Eksempler på grunnforskning som i dag anvendes
• Læringsprinsipper: Fobier, autisme, skole
• Persepsjon: radarovervåkning, gatebelysning, cockpit-design
• Beslutningstagning: medisin, økonomi, utdannelse
• Sosialpsykologi: offiserstrening, teamarbeid
• Vitnepsykologi
www.osti.gov
Nye teorier skal kunne forklare eksisterende funn

Teorier som sier noe "helt nytt" er et faretegn
"nothing makes sense in biology except in the light of evolution"
Dobzhansky
Offentlig prosess, ikke "spesiell kunnskap"
Ikke all forskning peker i samme retning

Det er svakheter i alle datainnsamlinger

Data fra ulike typer studier gir bedre støtte
Spørreundersøkelse
Spørreundersøkelse
Spørreundersøkelse
Spørreundersøkelse
Spørreundersøkelse
Spørreundersøkelse
over tid
Eksperiment
Felt-eksperiment
Forskere blir ikke overbevist av hverandres "gjennombrudd",
men oppnår etterhvert enighet (konsensus)
I debatter forsøker media å la alle meninger komme frem
Case-studie
Ide
A B
Interaksjon
nødvendig
og
tilstrekkelig
Probabilistiske vs.
absolutte forhold
Absolutt tenkning er typisk menneskelig
(A fører alltid til B, og B opptrer ikke uten A)

De fleste funn i psykologien er probabilistiske
(A øker sannsynligheten for B)
Forskning viser at
A B
"Men jeg vet om ett eksempel på at A ikke har ført til B!"
Sosial klasse skoleprestasjoner
Behandling bedring
Røking kortere levealder
Påstand om probabilistisk forhold
Argument mot påstand om absolutt forhold
Det er vanskelig å ta hensyn til "base-rate":
En sykdom finnes hos 1 av 1000 i befolkningen
Når du er syk, vil testen vise det (100% sikkert)
Men om du er frisk, er det også 5% sjanse for at testen vil si du har sykdommen
Om du tar testen og den sier at du har sykdommen, hva er da sjansen for at du faktisk har den?
Tar ikke hensyn til at større utvalg er mer representative

Påvirkes av måten sannsynligheten fremstilles på
Hjernen er utviklet
til å søke etter mening
Markedet totalt stiger mer enn bevegelsene til 2/3 av meglerne
Noen meglere er heldige år etter år
Illusiv korrelasjon
Selektiv oppmerksomhet
Selektiv hukommelse
Opplevelse av kontroll
Projektiv Rorschach-test
Slumptreff
Usannsynlige hendelser vil skje, trenger ikke ha dypere forklaring
Konspirasjonsteorier
Hvor mange personer må jeg spørre for å finne 2 med samme bursdag?
Klinisk prediksjon vs. statistisk prediksjon
Eksperiment viser at vi forsøker å tippe hva som skjer neste gang, selv når det er en tydelig tendens
Noen klinikere mener at deres intuisjon kan predikere utfall for enkeltpasienter bedre enn å ta hensyn til statistikken
Opptaksintervju på fagutdanning
Sigmund Freud
B.F. Skinner
Vitenskapelig psykologi ses som utypisk
Konkurrerer med parapsykologi og pseudovitenskap
"Dette kjenner vi fra klinikken"
Det vitenskapelige grunnlaget er det som skiller psykologi fra
sosialarbeidere
konsulenter
coacher
sjarlataner
Traumedebrief er omstridt
Vurdering av egnethet som foreldre
"Klinisk erfaring" i barnefordelingssaker
http://tv.nrk.no/serie/siffer/ocaa91001579/sesong-1/episode-1
"Siffer" episode 1
Hva skal vi med vitenskapen?
Beskrive fenomen
Forklare hvordan fenomener henger sammen
Finne årsaken til fenomener
Samtalebehandling av prestasjonsangst
Alternativkostnad
http://bit.ly/o0o5Q2
Hvordan kan vi teste slike påstander?
Keiseren har jo ingen klær!
(empirisk påstand)
Eksempel: Er klimaendringene menneskeskapte?
Hvordan finner vi ut hva som er årsaken til et fenomen?
Blir noen typer funn "undertrykt"?
Tradisjon: formidle en uforandret doktrine
Vitenskap: kunnskapen skal alltid testes og forbedres
Hvorfor?
målbarhet
enighet
sammenligning
tilgjengelighet
P.T. Doran and M. Kendall Zimmerman, "Examining the Scientific Consensus on Climate Change," Eos Trans. AGU, vol. 90, Jan. 2009, p. 22.
Full transcript