Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kvalitetssystem

No description
by

Susanne Helland Flatøy

on 17 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kvalitetssystem

FUNKSJONALITET
1- DOKUMENTSSTYRING
2- AVVIKSSYSTEM
3- RISIKOVURDERING
PLANLEGGE
GJENNOMFØRE
FØLGE OPP
Henry Royce : "Quality remains when the price is long forgotten"
4- ANALYSE
TIME
1980
- IDENTIFISERER VIRKSOMHETEN PROSESSER

- RUTINE FOR RISIKOVURDERING

- DOKUMNETERE LOVKRAV

- ETABELERE MÅL OG DELMÅL

- Lister
- Prosedyrer
- plan for opplæring og kompetanse
- Rutine for dokumentstyring

- ÅRSHJUL

- SØK

-


Melde avvik og uønska hendelser
Avvik avdekke ved internrevisjon
Avvik avdekke ved ledelsens gjennomgang
Varsle
Skade på ansatte
Registrering av småskader

Avvik behandles likt

Rapporter
Risiko målt mot akseptkriterier

Iverksette tiltak/felles tiltak med avviksmodulen

Beskrivelse av risiko etter tiltak implementert


statistikkmodul med dynamisk drill-down-funksjonalitet
Identifisere produkt kundekrav
Siden til skolen kan for eksempel se slik ut:

Fremtidens kvalitetssystem-

hvordan støtte etterlevelsen i kvalitetsarbeidet

Om kvalitetssystem

Kvalitetssystemet - et sentralt element i all kvalitetsstyring

Hovedprinsippet i et kvalitetssystem er at produktet eller tjenesten skal ha lik prosesskvalitet, og en skal følge samme prosedyrer hver gang.

Hva er et kvalitetssystem -
og hva er det ikke?
Kvalitetssystemet angir ikke kvaliteten på selve produktet eller tjenesten

Det dokumenterer hvorvidt faste rutiner benyttes i prosessen for å fremstille produktet eller tjenesten, og setter standarden for å oppdage og rapportere avvik.
Kvalitetssystem, internkontroll og risikostyring
Styring oppfølging og kontoll MÅ tilpasses
virksomhetenes egenart og risikoI kvalitetsarbeidet snakker vi om å
dokumentere prosesser (slik skal vi jobbe),
implementere prosesser (etterleve prosesser) og
kontrollere prosesser (melde avvik og foreta internrevisjoner).
Identifisere prosesser og risiko
Det kan ofte være vanskelig for en virksomhet å vurdere hvor omfattende et styringssystem skal være

Kan resultere i utarbeidelse av unødvendige prosedyrer, og gi ineffektive og lite brukervennlige styringssystemer som både er vanskelige og tidkrevende å holde oppdatert.

En kartlegging og beskrivelse av prosesser gir virksomheten en god oversikt over aktiviteter som inngår.

Kritiske punkter identifiseres, og ved hjelp av risikoanalyse kan styringsbehov prioriteres som prosedyrer og sjekklisterFra prosedyredrevet til prosessorientert
Keep it simple
FORBEDRE
Demings sirkel
Virksomheter møter krav fra myndigheter og kunder om å dokumentere og kvalitetssikre sine produkter og tjenester

Identifisere lover, forskrifter og myndighetskrav

Identifisere kunde/bruker krav

Hva skal måles
Hva er grensen/krav
Utarbeide mål, delmål og planer
Styring er å sette og følge opp mål!

Mål
Delmål
Planer
Hva er målene
Utarbeide prosedyrer


En viktig del av arbeidet er å lage gode prosedyrer og rutiner med klar ansvarfordeling.Hvem, hva og hvor
Kompetanse
For å nå målene på bakgrunn av etablert kvalitetspolicy, må det settes fokus på menneskene i organisasjonen, og den ressursen de utgjør.

hvilke kompetanse er påkrevd?

Avdelingskompetanse
Funksjonskompetanse
Profesjonskompetanse

Ansvarlig ledere må ha langsiktige kompetanseplaner
Kommunikasjon
Dokumentasjon og dokumentstyring
Dokumentasjon av system for kvalitetsstyring er bygget som et hierarki.
Ledelse og styring

Krise og beredskap

Etikk
Internrevisjon
Internrevisjon er et kontroll-verktøy for å finne ut om vi gjør det vi har blitt enig om å gjøre, og om det vi gjør er i samsvar med lover og forskrifter.

Internrevisjon består av gjennomgang av på forhåndsdefinerte dokumenter, og intervjuer med utvalgte ledere og arbeidstakere
Registreringer
Intensjonen med internrevisjon er ikke å finne enkeltersoners feil, men å avdekke systemfeil for å forbedre produktet/tjenesten

Viktige prinsipp for internrevisor som gjør registreringen/dokumentasjon:
Etisk adferd (tillit, rettskaffen, fortrolig, diskre)
Rettferdig presentasjon (rapportere sannferdig)
Faglig omtanke (oppmerksom og god dømmekraft)
Uavhengighet (upartisk og saklig)
Fremgangsmåte basert på bevis (undersøke om det som blir sagt stemmer)


Håndtere data
Fakta om tingenes tilstand
Avvik og korrigerende tiltak
Avvik er brudd på kvalitetskrav fastsett i lov og forskrift, interne rutiner og prosedyrer.

Uønska hendelse er hendelse som ikke er i tråd med forventninger (kan t.d. være ulykker, nesten-ulykker eller uhell, men også manglende oppfølging av sikkerhetsprosedyrer, pålagd rapportering etc.).

Tiltak iverksettes for å forebygge eller begrense skaden av avviket/hendelsen

Fakta og forbedringer
Vurdering av lovkrav
Virksomhetene må regelmessig vurdere om kravene overholdes (samsvarsvurdering). Det kan brukes forskjellige metoder for samsvarsvurdering, men det er viktig at disse også inkluderer en vurdering av om kravene overholdes i praksis.

Metoder som brukes for å bekrefte samsvar er interne revisjoner, utslippsmålinger, vernerunder etc.
Samsvarsvurdering
Ledelsens gjennomgang
Øverste leder avholder møtet
«Ledelsens gjennomgang» minst 1 gang pr. år.

For avvik som er avdekket i forbindelse med ledelsens gjennomgang besluttes tiltak som skal følges opp.
Slik skal vi jobbe
- lykkes med etterlevesen
Fortelle
Styringssinformasjon
SN-ISO/TR 10013:2001 Retningslinjer for dokumentasjon av system for kvalitetsstyring
Om presentasjonen
Kravområdene - demings sirkel

Kvalitetssystem - hvordan støtte etterlevelsen
Behov for endring

Behov for endring
Lovpålagte krav
Interne krav
Eksterne krav
Stor organisasjon
Hver sine system
Tungvint
Tidkrevende og kostbart
Negativt omdømme
Hva virksomheten gjør
Hvordan den gjør det
Hva den produserer

Uavhengig av organisering

Tjenester av god kvalitet:
Er virkningsfulle
Er trygge og sikre
Involverer brukerne og gir dem innflytelse
Er samordnet og preget av kontinuitet
Utnytter ressursene på en god måte
Er tilgjengelige og riktig fordelt

Fallgruber i kvalitetsarbeidet

Økt kompeksitet
Organisasjoner i endring
Kontrollmekanismer i moderne virksomheter vs. mer frie og uavhengige medarbeidere
Tilrettelegge for brukermedvirkning i det daglige
Mer tilsyn
Full transcript