Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zabezpieczenie techniczne wojsk

No description
by

Marta Bednarczyk

on 25 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zabezpieczenie techniczne wojsk

Zabezpieczenie techniczne -
plan prezentacji

1. Obsługiwanie techniczne
2. Rozpoznanie techniczne
3. Ewakuacja techniczna
4. Remont UiSW
5. Przechowywanie
6. Zaopatrywanie w techniczne środki materiałowe
Obsługiwanie techniczne
Zespół planowych zabiegów profilaktycznych pozwalających na zachowanie obowiązujących dla danego typu techniki parametrów technicznych i taktycznych.
Rozpoznanie techniczne
Zdobywanie, analizowanie i ocenianie informacji o sytuacji technicznej i obiektach infrastruktury logistycznej, niezbędnych do jej funkcjonowania.
Ewakuacja techniczna
Wymuszone przemieszczenie niezdatnych do użytku lub pozostawionych obiektów technicznych w inne miejsce oraz z położeń nienaturalnych (przewrócenie, zatopienie, ugrzęźnięcie) w położenie użytkowe.
Remont UiSW
Działania techniczne i organizacyjne służące przywróceniu zdatności techniki poprzez usunięcie uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania.
Zaopatrywanie w technikę wojskową
Działania mające na celu ustalenie zapotrzebowania oraz gromadzenie i utrzymywanie okreśonych normami zapasów niezbędnych do realizacji obsługiwania techniki wojskowej.
Zabezpieczenie techniczne wojsk
Eksploatacja techniki w SZ RP realizowana jest systemie planowo-zapobiegawczym i w systemie według stanu techniczego.

System planowo-zapobiegawczy
polega na obowiązkowym wykonaniu określonych czynności obsługowych na obiektach technicznych w ściśle określonych okresach podczas ich użytkowania, przygotowania, obsługiwania technicznego i remontu.

System obsługowo-remontowy według stanu technicznego
(nazywany także zapobiegawczym) polega na wykonywaniu określonych czynności obsługowych na obiektach technicznych, które wynikają z faktycznego stanu technicznego określonego podczas badań diagnostycznych.
Zasady zabezpieczenia technicznego:
zasada normowania
zasada ciągłości
cykliczności
hierarchiczności
bezpieczeństwa
Obsługiwanie bieżące
- ma na celu przygotowanie techniki do użytkowania, nadzór podczas jej użytkowania i bieżące usuwanie usterek powstałych w trakcie jego pracy.
Obsługiwanie okresowe
- ma na celu wykonanie obowiązujących prac smarowniczych, regulacyjnych i innych, których częstotliwość jest mniejsza od częstotliwości obsługiwanie bieżącego. W zależności od wykonywanych czynności dzieli się na:
obsługiwanie okresowe niższego rzędu,
obsługiwanie okresowe wyższych rzędów,
obsługiwanie metrologiczne.
Obsługiwanie specjalne
- ma na celu zapewnienie utrzymania sprawności techniki wojskowej w czasie jej użytkowania w jakościowo odmiennych warunkach od standardowych.
Obsługiwanie podczas magazynowania
- ma na celu podtrzymanie zdolności techniki do użytkowania w trakcie przechowywania.
Obsługiwanie roczne
- zespół przedsięwzięć organizacyjno-technicznych zapewniających: podtrzymanie sprawności i utrzymanie techniki wojskowej; utrzymanie stanu zaplecza technicznego; bazy magazynowej i szkoleniowej; utrzymanie wymaganego stanu jakościowego posianych zapasów bojowych i materiałowych.
Podział ze względu na cel i zakres czynności
Metody organizacji obsługiwania TW
Przeprowadzenie OT grupy urządzeń wymaga racjonalnego wybory metody organizacji oraz znajomości technologii lub proceduty wykonawczej.
metoda gniazdowa
metoda potokowa 1
metoda potokowa 2
metody kombinowane
Wybór metody zależy od jej opłacalności (kosztów i nakładów pracy).

Podmioty wykonawcze OT
Użytkownicy bezpośredni OT:
kierowcy,
załogi,
specjaliści z:
pododdziałów remontowych,
eskadr technicznych,
warsztatów techniki morskiej.

Za wykonanie w odpowiednim terminie obsługiwań technicznych ponoszą odpowiedzialność dowódcy oddziałów, okrętów, których zadaniem jest ustalenie miejsca, czasu, zakresu i kolejności wykonywania zabiegów obsługowych.
Podmioty wykonawcze RT
RT realizują celowo zorganizowane elementy rozpoznania oraz pozostałe elementy zabezpieczenia technicznego działające na jego korzyść. Należą do nich:
patrole rozpoznania i pomocy technicznej (PRPT),
patrole rozpoznania technicznego (PRTech),
grupy ewakuacyjno-remontowe (GER),
grupy ratunkowo-ewakuacyjne (GRE),
grupy awaryjne (
w oddziałach lotniczych
),
lotnicze grupy ratownicze (LGRat).

Jednostki RT zdobywają informacje poprzez bezpośrednią obserwację pola walki, nasłuch sieci radiowej, meldunki załóg unieruchomionych obiektów.
Przedmioty RT
obiekty techniki wojsk własnych nieplanowo wyłączone z walki,
obiekty infrastruktury logistycznej i zasoby miejscowe,
obiekty infrastruktury obsługowo-remontowej,
urządzenia przydatne w procesie ewakuacji i remontu,
stacje załadowcze dla TW zakwalifikowanej do remontu,
zasoby specjalistów przydatnych dla systemu remontowego,
zasoby materiałowe,
źródła energii,
źródła wody,
stan sił i środków ewakuacyjno-remontowych,
stan zapasów części zamiennych i materiałów technicznych,
technika i środki materiałowe pozostawione przez przeciwnika lub zdobyte przez wojska własne.
Zadania RT
lokalizacja obiektu i rozpoznanie jego otoczenia,
zebranie informacji i ich wstępna ocena,
przetwarzania i przekazywanie informacji.

Rozpoznanie techniczne prowadzone jest na ogół łącznie z innymi przedsięwzięciami. Często RT łączy się z:
rozpoznaniem skażeń,
rozpoznaniem inżynieryjnym oraz rozminowaniem podejść i dróg,
pomocą medyczną i ratownictwem,
pomocą techniczną.Zasady RT
zasada powszechności,
zasada odpowiedzialności strefowej,
zasada niezwłocznego powiadamiania,
zasada skutecznego działania,
zasada ograniczonego zaufania.
Fundusz ewakuacyjny
- zbiór obiektów techniki kwalifikujących się do ewakuacji na danym szczeblu i w określonym czasie.

Fundusz strat bezpowrotnych
- obiekty trwale unieruchomione; jest źródłem odzysku zespołów, podzespołów, mechanizmów i części zamiennych.
Obiekty czasowo unieruchomione
- takie, których unieruchomienie można zlikwidować poprzez: bezpośrednie procesy ewakuacji, procesy remontu za pośrednictwem ewakuacji, przekazanie nowym użytkownikom (
załogom, obsługom, kierowcom
).

Zadania i cele ET
Go home.
ratownictwo sprzętu unieruchomionego posiadającego załogę, poprzez:
wyciąganie,
wydobywanie,
stawianie;
gromadzenie sprzętu, poprzez:
holowanie,
półprzewóz,
przewóz;
odzysk zespołów i części ze strat bezpowrotnych, poprzez:
demontaż sprawnych zespołów, podzespołów, mechanizmów i części.


Ewakuacja pierwotna
- obejmuje wyciąganie obiektów uwięźniętych, ugrzęźniętych, zatopionych; stawiania obiektów przewróconych, holowanie uszkodzonego i niesprawnego sprzętu z miejsc powstania uszkodzeń w najbliższe ukrycie lub na drogi ewakuacji technicznej, do najbliższych warsztatów remontowych lub najbliższych PZUS.

Ewakuacja wtórna
- obejmuje dalsze etapy procesów ewakuacji, a więc zbieranie sprzętu z dróg ET w rejony PZUS, do warsztatów remontowych, z rejonów PZUS do warsztatów i na stacje załadowcze.


Podział procesów ewakuacji
Elementy ewakuacyjne
Wojska Lądowe:
patrole rozpoznania i pomocy technicznej (PRPT),
grupy ewakuacyjno-remontowe (GER),
grupy ratunkowo-ewakuacyjne (GRE),
grupy ewakuacji technicznej (GET).
Siły Powietrzne:
brak etatowych organów ewakuacji statków powietrznych.
Marynarka Wojenna:
morskie zespoły ratownicze (MZR)
Zasady ET
zasada ograniczoności działania elementów ewakuacyjnych,
zasada przejmowania zadań ewakuacyjnych,
zasada kolejności realizacji zadań ewakuacyjnych,
zasada priorytetów ewakuacji,
zasada ewakuacji "na siebie",
zadada wykorzystywania środków ewakuacyjnych,
zasada ruchu ciągników ewakuacyjnych.
Podział remontów
Remonty planowe:
remont średni,
remont główny,
remont konserwacyjny.

Remonty nieplanowe:
remont bieżący,
remont awaryjny,
remont gwarancyjny.
Kwalifikacja TW do remontów
Technika lądowa -
5 stopni
:
16-40 rbh, max 12h
40-60 rbh, max 12h
60-120 rbh, max 48h
120-300 rbh, max 96h
300-400 rbh
Technika lotnicza -
4 stopni
:
do 200 rbh, max 12h
200-600 rbh, max 120h
od 600 rbh, min 120h
od 600 rbh, min 120h
Technika morska -
5 stopni
:
do 200 rbh, max 12h
200-1000 rbh, max 48h
1000-4000 rbh, max 96h
1000-4000 rbh, max 120h
od 4000 rbh, min 120h
wg kryterium pracochłonności (w rbh)
Organizowanie remontu w czasie pokoju
Remonty TW uszkodzonej w bardzo dużym stopniu wykonywane są w:
wojskowych przedsiębiostwach remontowo-produkcyjnych (wprp):
remonty główne,
remonty średnie,
remonty konserwacyjne,
remonty poawaryjne,
modernizacja TW
regeneracja, remont, produkcja zespołów i części zamiennych;
zakładach remontowych GN:
remonty główne,
remonty zespołów zgodnie z ich profilem specjalizacji;
przedsiębiorstwach zagranicznych:
remonty, których nie można wykonać w zakładach krajowych.
Warsztaty Sił Zbrojnych:
Warsztaty techniki lądowej, powietrznej, morskiej oddziałów i związków taktycznych:
remont bieżący,
etatowe pododdziały remontowe (plutony remontowe, kompanie remontowe, bataliony remontowe, eskadry techniczne, bazy lotnicze, warsztaty remontu techniki morskiej)
Okręgowe i rejonowe warsztaty techniczne:
remonty średnie i konserwacyjne,
obsługiwanie i remonty techniczne oraz badania diagnostyczne i zadania konserwacyjne TW jednostek nieposiadających własnego zaplecza technicznego.
Schemat procesu technologicznego remontu urządzeń technicznych
Zasady RT
zasada priorytetów,
zasada najmniejszej pracochłonności,
zasada - środki remontowe do uszkodzonej techniki,
zasada zakresu remontu,
zasada kompetencji,
zasada organizacji remontu,
zasada wykorzystania infrastruktury obsługowo-remontowej i zasobów miejscowych
Organizowanie remontu w działaniach bojowych
Celem remontu wykonywanego w działaniach bojowych jest przywrócenie uszkodzonym obiektom technicznym stanu zdatności z ograniczeniem (w zakresie umożliwiającym ponowne użycie w walce).
Podmioty wykonawcze wg stopnia uszkodzeń:
I:
TLąd: kompanie remontowe oddziałów, garnizonowe warsztaty techniczne, kompanie stacjonarne;
TLot: eskadry techniczne oddziałów;
TM: załogi okrętów;
II:
TLąd: bataliony remontowe związków taktycznych;
TLot: eskadry techniczne bazy lotniczej;
TM: warsztaty remontu techniki morskiej komend portów wojennych;
III:
TLąd: bataliony remontowe związków operacyjnych, rejonowe i okręgowe warsztaty techniczne;
TLot: zakłady lotnicze;
TM: rozśrodkowane punkty remontów okrętów i punkty remontowe;
IV:
TLąd: rejonowe i okręgowe warsztaty techniczne;
TLot: wojskowe zakłady lotnicze;
TM: punkty remontowe;
V:
TLąd: przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne wojska oraz GN objęte programem mobilizacji gospodarki;
TM: stocznia marynarki wojennej;
* Usunięciem nieznacznych uszkodzeń (o pracochłonności do 16 rbh), które trudno przewidzieć zajmują się plutony i dywizje remontowe pododdziałów ogólnowojskowych rodzajów wojsk.
W trakcie dynamiki działań bojowych remonty techniki lądowej realizują elementy wykonawcze tworzone doraźnie z etatowych oddziałów mobilnych:
grupy ewakuacyjno-remontowe (GER),
punkty zbiórki uszkodzonego sprzętu (PZUS).

Warsztat ruchomy
- pojazd lub grupa pojazdów specjalnych z zainstalowanymi wewnątrz nadwozia urządzeniami remontowymi, jak np. obrabiarki, oprzyrządowanie demontażowo-montażowe, aparatura kontrolno-pomiarowa, narzędzia.
Przechowywanie
Ogniwa w systemie zaopatrywania w tśm
tśm
- techniczne środki materiałowe
Bazy materiałowe:
składy techniczne,
punkty zaopatrzenia technicznego (PZT),
magazyny techniczne organów wykonawczych systemu remontowego.

W czasie pokoju:
gromadzenie zapasów tśm użytku bieżącego i zapasów wojennych przeznaczonych do zabezpieczenia potrzeb wojsk w okresie ich mobilizacyjnego rozwinięcia oraz działań wojennych.
Części wymienne zasadniczych rodzajów i typów techniki wojskowej są kompletowane w postaci zestawów remontowych.

Zestawy remontowe zawierają odpowiednią ilość części wymiennych, podzespołów, zespołów oraz materiałów technicznych przeznaczonych do wyremontowania określonej ilości techniki.

Zasady remontowe przechowywane w magazynach stacjonarnych powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający szybki załadunek na środki transportu.
Kompleks przedsięwzięć organizacyjno-technicznych związanych z magazynowaniem obiektów technicznych oraz ich obsługiwaniem w trakcie jego trwania, mających na celu utrzymanie techniki w stanie wymaganej sprawności technicznej w okresie dłuższych przerw w użytkowaniu.
Metody przechowywania TW:
metoda pokrowców wielokrotnego użytku,
metoda pokrowców jednorazowego użytku osuszanych statycznie,
metoda osuszania wnętrza sprzętu (dynamicznie lub statycznie),
metoda osuszania dynamicznego magazynów,
metoda bezsmarowa,
metoda smarowa.
Zadania przechowywania TW:
utrzymanie sprawności technicznej sprzętu w całym okresie przechowywania,
możliwie najlepsza ochrona przeciwstarzeniowa i antykorozyjna,
umożliwienie szybkiego przejścia ze stanu przechowywania do stanu pełnej gotowości technicznej,
minimalizacja zakresu i częstości przeglądów i obsługiwań,
ekonomiczność i ekologiczność.
Rodzaje przeglądów:
przegląd codzienny (PC),
przegląd bez sprawdzenia działania (PBS),
przegląd ze sprawdzeniem działania (PZS),
obsługiwanie specjalne (OS),
obsługiwanie roczne (OR).
Dziękujemy za uwagę!
Marta Bednarczyk
Weronika Górska
Weronika Herkt
Wojciech Kajdan
Bibliografia
Brzeziński M.,
Logistyka wojskowa
;
Kurasiński Z.,
Wybrane problemy zabezpieczenia technicznego wojsk
;
Wachowiak P., Sosnowicz R., Dorczuk M.,
Wstępna koncepcja ruchomych środków zabezpieczenia technicznego działań bojowych wojsk w
"Zeszyty naukowe WSOWL";
Motrycz G., Stryjek P.,
Kołowy wóz ratownictwa technicznego – sposoby ewakuacji uszkodzonych w warunkach bojowych
w "Zeszyty naukowe WSOWL";
Full transcript