Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Spotkanie ze starostami grup dziekańskich

No description
by

Dawid Knara

on 4 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Spotkanie ze starostami grup dziekańskich

Prawa i obowiązki
0
+
-
=
9
8
7
1
2
3
4
5
6
c
A teraz savoir vivre :)
Parlament Studencki
Ja, student!
Szkoła, a uczelnia
Co teraz
Obowiązki
Prawa
Ochrona własności intelektualnej
Systemy antyplagiatowe
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Gdzie szukać?
Spotkanie ze starostami grup dziekańskich
Nie tylko nauka!
Organizacja studiów
Zajęcia
Koła naukowe
Organizacje studenckie
Nie zmarnujcie studiów!
Pomoc dla studenta
Oceny i zaliczenia
S.E.S.J.A.
Status studenta
Formy zajęć
Nieobecności
Plan studiów
Punky ECTS
Egzamin
dyplomowy
Absolutorium
Etap Studiów
Zaliczenie
Kolokwium
Najważniejsze informacje:
Stypendium Rektora
Dochód nie może przekraczać 950 zł netto.
Stypendium Socjalne
Stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości

Zapomoga
Jest to jednorazowa pomoc materialna przyznawana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejciowej trudnej sytuacji materialnej.
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie Zdrowotne
Warto pamiętać, że do 26 roku życia jesteśmy "podpięci" pod ubezpieczenie rodziców i płacić za leczenie nie musimy.
NNW
Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na studiach, jest to fakultatywna forma zabezpieczenia, która jest bardzo korzystna dla studentów

Dziekanat / Rektorat
Egzamin
Umowa Student - Uczelnia
Parlament Studencki
Tryb poprawkowy
Egzamin komisyjny
Legitymacja
Kredyt Studencki
Starosta
Opiekun roku
Urlop dziekański*
Ocena procesu dydaktycznego;
Student jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów.
Ukończenie studiów
Wznowienie
www.ps.ue.katowice.pl
www.ue.katowice.pl
www.bip.ue.katowice.pl
Akty prawne
www.ps.ue.katowice.pl
/ps.ue.katowice
/psue_kato
/psuekato
07/11/2017
Student na zasadach ogólnych może ubiegać się o to stypendium najwcześniej na drugim roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, ale....
Przyznawane na wniosek studenta;
Do 10% studentów;
Średnia + Naukowe/Sportowe/Artystyczne;
Wyłącznie na jednym kierunku studiów;
Dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Forma wsparcia mająca na celu zrównanie szans w dostępie do edukacji.
Możliwy dodatek mieszkaniowy.
Przydzielane na 10 miesięcy.
Max 2 zapomogi na rok akademicki.
Tylko na jednym kierunku studiów.
Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami.
Jeżeli z jakiegoś powodu rodzice nie opłacają składek również za nas, mamy prawo ubiegać się o ubezpieczenie opłacane przez Uczelnię.
Prócz odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki (NNW) możesz otrzymać pakiet zniżek w lokalach gastronomicznych, księgarniach, pubach etc. Najpopularniejsze ubezpieczenia studenckie to Karta ISIC, Karta Euro 26, Karta IYTC
Niektóre kierunki studiów wymagają ubezpieczenia NNW w związku z zajęciami o wysokim współczynniku ryzyka
Student jest obowiązany w szczególności do:

Uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów;
Składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów;
Przestrzegania przepisów obowiązujących w uczelni.
Indywidualny tok studiów i program studiów;
Mobilność;
Pomoc Materialna;

Zniżki;
Pytajcie!
Katowice
po podpisaniu dokumentów
po uroczystym ślubowaniu
poświadcza, że jesteśmy studentami
uprawnia do zniżek studenckich

PAMIĘTAJMY O PODBIJANIU LEGITYMACJI :)
PRZYDATNE WSKAZÓWKI
łącznik pomiędzy prowadzącym, a studentami
wybierany demokratycznie przez grupęinformowanie o ważnych sprawach
kontakt z dziekanatem w sprawie grupy
zbieranie i odbieranie legitymacji do podbicia
pilnowanie ogłoszeń, zmian w planie zajęć oraz informacji o odwołanych zajęciach
odpowiedzialność za kontakty z prowadzącymi zajęcia
kontakt z Parlamentem Studenckim

Załatwicie tam wszystkie sprawy bieżące, np. składanie podań, podbijanie legitymacji, opłata za ubezpoeczenie itp.
wykłady
ćwiczenia
labolatora
seminaria
najczęściej dozwolone 2 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach, laboratoriach oraz seminariach
wykłady są nieobowiązkowe, ale warto na nie chodzić
sprawdź, czy Syllabus danego przedmiotu istnieje
sprawdź, czy warunki zaliczenia zgadzają się z Syllabusem
miernik osiągnięć; średniego nakładu pracy
2 pkt ECTS = 60h + praca własna (w praktyce: rocznie)
umożliwiają studiowanie na uczelniach zagranicznych
ok. 40 kół
możliwość założenia swojego
działalność naukowa
14 organizacji studenckich
doświadczenie, nowe znajomości, rozwój osobisty
... istnieje też stypendium dla studentów I roku :)
Ściąganie
Odpowiedzialność dyscyplinarna
Odpowiedzialność dyscyplinarna
Komisja dyscyplinarna
Sąd koleżeński
Szanowny Panie/Pani + tytuł... i przecinek ,
Pozdrawiam
E-mail
Witam
Odpowiedni strój
Rozmowy na wykładzie
Jedzenie na zajęciach
Wycisz telefon
Nie spóźniaj się
*
różne formy pracy dyplomowej
I st.: do 31 października status studenta
II st.: z dniem obrony tracimy status studenta
Uczelnia może ustalić inny próg, lecz nie większy niż powyżej wskazany.
Inne Stypednia
stypendium ministra
stypendia innych ministrów
stypendium dla niepełnosprawnych
inne programy stypendialne (samorządowe, fundacje, stowarzyszenia)
Warto sprawdzić
* urlop dziekański to coś innego niż urlop zdrowotny
Bogdan Matyja
bogdan.matyja@ps.uekat.pl

Rzecznik
Praw Studenta
Ocena zajęć
Ankieta ewaluacyjna na koniec zajęć - piszemy szczerze!
wypłacany co miesiąc w ratach
400
,
600
,
800
lub
1000
zł, udzialny na nie dłużej niż okres studiów
preferencyjne warunki - dopłaty z budżetu Państwa
okres spłaty - dwuktorność okresu pobierania, można odroczyć spłatę max o 2 lata po ukończonych studiach
http://kredytstudencki.edu.pl/ oraz http://prawastudenta.edu.pl
ZMIANY WYWALCZONE PRZEZ PARLAMENT STUDENTÓW RP
zabezpiecza studentów
DZIAŁALNOŚĆ
obrona praw studenta
udział w pracach uczelni
integracja społeczności akademickiej
działamy na FUE (Forum Uczelni Ekonomicznych)
uczestniczymy w zjazdach Parlamentu Studenckiego Rzeczpospolitej Polskiej
uczęszczaj na zajęcia z WF oraz Języków Obcych
bądź aktywny na zajęciach
uczęszczaj na wykłady
sprawdzaj czy oceny zostały dobrze wprowadzone do WD
udziela informacji związanych z organizacją i tokiem studiów
wspiera aklimatyzację
zachęca i angażuje studentów do aktywnego udziału w życiu uczelni
OBOWIĄZKI
Odwołanie od decyzji dziekana.
krótki sprawdzian w trakcie roku akademickiego
zaliczeniowe pod koniec semestru
konieczne, by podejść do egzaminu
odbywa się w sesji egzaminacyjnej
2 terminy egzaminu
przy braku zaliczenia ćwiczeń, traci się 1 termin egzaminu
zaliczenie semestru
etap, kiedy ma się wszystko zaliczone, ale jest się przed obroną
nie istnieje na UE
studia stacjonarne: do 3 lat od pierwszego skreślenia
studia niestacjonarne: do 4 lat od pierwszego skreślenia
7 dni roboczych od ogłoszenia wyników egzaminu masz prawo złożyć wniosek o egzamin komisyjny
Formy:
- komisyjna ocena pracy
- przeprowadzenie egzaminu komisyjnego
w przypadku niezdania II terminów egzaminów/zaliczenia
nie brakuje więcej niż 12 pkt. ECTS
egzamin/zaliczenie: w następnej sesji egzaminacyjnej
Mogą się o nią ubiegać studenci spełniający wymogi stypendium socjalnego, którzy studiują stacjonarnie oraz mieszkają w domu studenckim/innym obiekcie.
Codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub utrudnia studiowanie.
Pobierane tylko na jednym wydziale.
Przydzielane na wniosek studenta.
Do najważniejszych zaliczamy:
Regulamin Studiów
Statut Uniwersytetu Ekonomicznego
Regulamin przyznawania pomocy materialnej
Regulamin Praktyk Studenckich
pomoc studentom
sprawy socjalne
działania prewencyjne
Członek Prezydium ds. Dydaktyki i Edukacji
pomoc studentom
interwencja w przypadku łamania ich praw
opiekun Pełnomocników Wydziałów
Kinga Gebauer
kinga.gebauer@ps.uekat.pl
Pełnomocnicy

Wydział Ekonomii:
Aleksandra Klębowska;
aleksandra.klebowska@ps.uekat.pl
Wydział Zarządzania:
Kamil Leonik;
kamil.leonik@ps.uekat.pl
Wydział Informatyki i Komunikacji:
Justyna Parys;
justyna.parys@ps.uekat.pl
Wydział Finansów i Ubezpieczeń:

Bogdan Matyja;
bgdan.matyja@ps.uekat.pl
Pełnomocnicy
@: ps@ue.katowice.pl
Tel. (32) 257 72 16
ul. Bogucicka 14a / pok. 217F
Godziny otwarcia:
pon - pt: 9:30 - 15:10
www.ps.ue.katowice.pl
/ps.ue.katowice
/ps_uekato
/psuekato
Full transcript