Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri

No description
by

Mahmut BOZKURT

on 19 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri

Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri
Araştırma Paradigmaları ve Nitel Araştırma
Paradigma: “Doğruluk ve gerçekliğin doğasına ilişkin varsayımlar, araştırabilecek soruları ortaya koyan ve bunların nasıl yapılacağına ilişkin bir bilim felsefesi ya da çerçevesi” (Glesne, 2013, 7)
“Dünyayı incelemeye ve algılamaya  yarayan birbiriyle ilişkili değerler ve varsayımlara dayanan bir felsefi ya da kuramsal çerçeve” (Glesne, 2013, 386).

NİTEL ARAŞTIRMAYLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
Nitel araştırma bulguları genellenebilir mi?
Araştırmacının görüşleri, önyargıları ve diğer yanlılıklarının veriler üzerindeki etkisi nedir?
Araştırmacının ortamda varlığı katılımcıların davranışlarını etkiler mi?
Birbirlerinden bağımsız olarak aynı konu üzerinde, aynı ortamda çalışan iki farklı araştırmacı aynı bulgulara ulaşabilir mi?
Nitel araştırmacı öğretmen, gazeteci ya da sanatçılardan hangi yönleriyle farklılaşır?
Nitel ve nicel yaklaşımlar birlikte kullanılabilir mi?
Nitel araştırma gerçekten bilimsel midir?
Nitel araştırmanın amacı nedir?
Nitel araştırma ile nicel araştırmanın farklılıkları nelerdir
Nitel araştırma yaklaşımı mı yoksa nicel araştırma yaklaşımı mı daha iyidir?
Herkes nitel araştırmayı aynı biçimde mi tanımlar?

NİCEL ARAŞTIRMANIN AMACI
Nicel araştırmacının asıl amacı ileriye yönelik tahminde bulunmadır. Elde edilen veriler ile geleceğe yönelik tahminde bulunma nicel araştırmanın amaçlarındandır.
Nicel araştırmalarda değişkenlerle uğraşan araştırmacı, araştırmaya konu olan sorun hakkında bir yargıya ulaşabilmek için sınırlı sayıda değişkenle uğraşmalıdır Değişkenler arasındaki ilişkinin ortaya konulması ile sorunun çözümlenerek genellemeye varılması gerekmektedir.
Sosyal bilimlerde nicel araştırma metotları, değişkenler arasındaki ilişkiyi (korelasyon) incelemeyi kapsamaktadır.


Nicel Araştırmalarda Temel Kavramlar
Nitel Araştırmanın Özellikleri
Nitel Araştırma;
“Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma türü”
“Kelimeler ya da gözlemler gibi ölçülmesi zor olan nitelikler üzerine odaklanan ve niteliklerin yorumlanmasına ve çözümlenmesine dayanan bir araştırma türü”

İçerik
Nicel Araştırmanın Temelleri
Nicel Araştırmaların Aşamaları
Nicel Araştırma Türleri
Nicel Araştırmalarda Geçerlilik-güvenirlik

Nitel Araştırmanın Özellikleri
Nitel Araştırma Desenleri Ve Kullanımı
Nitel Araştırmanın Planlanması
Araştırma Konusunun Belirlenmesi
Alanyazın Taraması Kullanımı
Nitel Araştırmayla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Nicel Araştırma Nedir?
Nicel araştırma, yönetsel karar vermede bilimsel bir yaklaşımdır.
Nicel araştırma yaklaşımı veri ile başlamaktadır. Nicel araştırma yaklaşımın temelinde veri vardır.
Toplanan verilerin araştırmanın alanına uygun olarak toplanarak çözümlenmesi nicel araştırma yöntemlerinin temelidir.

Nicel Araştırmanın Temelleri
Nicel araştırma sürecinde toplanan veriler,
matematiğe dayalı yöntemlerin kullanılmasıyla yapılan analizleri kapsamaktadır.
Dolayısıyla sayısal veri ve veriye ulaşma önem arz etmektedir.
Çünkü, güvenilir ve geçerli araştırmalar verinin kontrollü elde edilmesi ile başlamaktadır.Nicel Araştırmanın Temelleri
Bilimsel yaklaşımlar bir takım varsayımlara dayanmaktadır:
Doğa düzenlidir.
Doğayı bilebiliriz.
Bütün doğa fenomenalarının (olgularının) doğal nedenleri bulunmaktadır.
Hiçbir şey kendi kendine veri değildir.
Bilgi, deneyimin birikiminden gelir.
Bilgi, ihmalkârlığa üstündür.

Nicel Araştırmanın Temelleri
Nicel araştırmanın dayanaklarını belirlerken bir araştırma tasarısının net olarak belirlenmesi gerekmektedir.
Araştırma Tasarısı Kontrol Listesi


Nicel Araştırmanın Temelleri
Nicel araştırmalarda araştırmanın yöntemine göre veri toplanır. Uygun veri toplama teknikleri ile toplanan veriler istatistiksel analizler ile değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda elde edilen bulgular yorumlanarak araştırma sorusuna yanıt aranmaktadır. Bir araştırma yöntemi ve veri toplama teknikleri aşağıda sunulmuştur.
Araştırma Yöntemleri ve Veri Toplama Teknikleri


Nicel Araştırmanın Temelleri
Durum çalışması:
Bir durumun şimdiki ya da geçmiş durumdaki
özelliklerini ayrıntılı bir şekilde inceleyen ve sonuçta yargıya varılan bir araştırma yöntemidir.
Alan taraması:
Genellikle geniş popülasyonlar için uygundur. Araştırmacının kendisinin uyguladığı anketler ve görüşme planları, alan taraması içinde yaygın veri toplama tekniklerinden ikisidir. İkisi de soruların standardizasyonunu gerektirir.
Deneysel metot:
Bağımsız değişkenin manipülasyonunu ve o değişkenin etkilerinin doğrudan gözlem yapılan gözlemlerini içermektedir. Denekler arası ve içi desenler, deneysel araştırmalardaki iki temel desendirler.

Nicel Araştırmanın Temelleri
Nicel araştırmalar, deneysel ve gözlemsel verileri yaygın olarak kullanan, bunların istatistik analizlerine dayanarak genelleme yapan araştırmalardır. Araştırma sürecinde elde edilen veriler ile istatistiksel değerlendirilmelerin yapılması ve araştırma evreni hakkında yargıya varmak nicel araştırmada temeldir.


İstatistik
İstatistik, bir veri kümesinin tablolar ve grafikler halinde düzenlenmesi, özetlenmesine; yüzdeler, ortalamalar, standart kaymalar ve diğer betimleyicilerin hesaplanmasına; araştırmaların desenlenmesi, verilerin özetlenmesi ve işlenmesine; örneklem verilerinden evren parametrelerinin kestirilmesine dair metotların ve tekniklerin bütününü içine alan bir terimdir.

Evren

Bir çalışmayla ilgili verilerin veya ölçme sonuçlarının tümünün oluşturduğu kümedir. İstatistikte evren, objelerin üzerinde çalışılan özelliklerine ait ölçme sonuçlarının kümesidir
Örneklem

Örneklem belli bir evrenden, belli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği evreni temsil yeterliği kabul edilen küçük kümedir
Örnekleme

Kitleden örneklem seçme işine örnekleme denir. Örnekleme evrenden örneklem alma işlemidir
Veri

İstatistikte kullanılan malzemeye kısaca veri denir. İnsanların yaşı, boyu, ağırlığı, bir yerleşim merkezinin nüfusu; bir ülkenin ihracat girdisi v.b. hepsi birer veridir.


Değişken

Bir durumdan diğerine farklılık gösteren özelliklere değişken denir. Değişkenler yapı ve özelliklerine göre nicel ve nitel olmak üzere ikiye ayrılırlar.
Nicel Değişken
; sayılarla ifade edilen değişkenlerdir.
Nitel Değişkenler
ise semboller ve sıfatlarla ifade edilen değişkenlerdir.

Bağımlı Değişken
; başka bir değişkene bağlı olarak değişen değişkenlerdir.
Bağımsız Değişken
; başka bir değişkene bağlı olmadan artan ya da azalan değişkenlerdir.
Sürekli Değişken
; İki birim arasında sonsuz bölünebilme şansı varsa bu ifade süreklidir. Metre, kilogram, yaş bunlara örnektir.
Süreksiz Değişken
: İki birim arasında bölünme şansı yoksa süreksizdir. Cinsiyet, tam sayılar bunlara örnek teşkil eder.


Korelasyon?
Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değerler alır. Korelasyonun 1 değer alması değişkenler arasında pozitif doğrusal bir ilişkinin olduğunu, -1 değer alması ise negatif doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir.

NİCEL ARAŞTIRMALARIN AŞAMALARI
Nicel araştırma yaklaşımı;
Problemin tanımlanması
Modelin geliştirilmesi
Verilerin toplanması
Çözüm geliştirme
Çözümü test etme
Sonuçları analiz etme
Sonuçların uygulamaya konulmasından oluşmaktadır

NİCEL ARAŞTIRMANIN TÜRLERİ
Araştırma modeli (deseni), en genel anlamda, araştırma amacına uygun ve ekonomik bir süreçle, verilerin toplanması ve analizi için gerekli koşulların düzenlenmesidir.
Nicel bir araştırma yapmak için öncelikle araştırma deseninin belirlenmesi gerekmektedir. Nicel araştırmalar; deneysel ve deneysel olamayan desenler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

NİCEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI
Geçerlik
Geçerlik, bir veri toplama aracının ölçülmek istenilen kazanımları ne düzeyde ölçtüğünü ifade etmektedir.
Geçerlik iç ve dış geçerlik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Değişkenler arasındaki ilişkide sonucun ele alınan nedenlere açıklanabilmesi iç geçerlik, sonuçların deneklerin seçildiği büyük gruplara genellenebilir olmasına ise dış geçerlilik denir.
Güvenirlik
Güvenirlik, bir ölçümün tesadüfi hatadan arınmış olmasıdır. Güvenilir bir ölçmenin tutarlı, dengeli ve tekrarlanabilir olması gerekir.
Bir ölçme aracıyla farklı zamanlarda elde edilen ve aynı nesnelerle ilgili olan bir grup ölçümle ikinci grup ölçüm arasındaki tutarlılık eğilimine o aracın güvenirliği denir.

Pozitivist Paradigma
Pozitivist paradigma epistemolojik açıdan bilgideki nesnelliğe vurgu yapar. Ontolojik açıdan ise bizim dışımızda bir gerçeklik olduğunu ve nesnel gerçekliğin nesnel koşullarda deneyimlenmesi gerektiğini savunur. Pozitivist paradigmaya göre, bizim dışımızda bağımsız, nesnel ve sosyal bir dünya vardır. Bu dünyadaki olgu ve olaylar doğa bilimlerinin yöntemleri kullanılarak ölçülebilir, toplanan veriler aracılığıyla neden-sonuç ilişkileri belirlenebilir

Yorumlamacı Paradigma
Yorumlamacı geleneğe yakın olan ontolojik inanç, gerçeğin sosyal ortamda oluştuğu,
karmaşık olduğu ve sürekli değiştiği bir dünya görüşünü savunur. Bilginin bir kültür ürünü olduğunu ve dilin bilgi oluşumunda önemli bir araç olduğunu ileri sürer. Ontolojik gerçekliğin bireysel bilinç tarafından yapılandırıldığı temeline dayalı olmasından dolayı nesnel gerçekliğin olamayacağını savunur.
Yorumlamacı paradigmanın savunucuları, gerçeğin bireylerin görebildiğinden ve algılayabildiğinden daha karmaşık bir yapıya dayalı olduğunu, bu nedenle de birey tarafından oluşturulduğunu, gerçeğe ilişkin bilginin bireylerin dış dünya ile ilgili düşünceleri ile deneyimlerinin etkileşimi sonucu oluştuğunu söylerler.


Nitel araştırmanın özellikleri farklı başlıklar altında incelenmekle birlikte bunları yedi temel özellik kapsamında ele almak mümkündür.
Bu özellikler;
doğal ortama duyarlık
Araştırmacının katılımcı rolü
Bütüncül yaklaşım
Algıların ortaya konması
Araştırma deseninde esneklik
Nitel veri

Nitel Araştırmanın Özellikleri
NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ NELERDİR ve NE ZAMAN KULLANILMALIDIR?
Nitel araştırma deseni, araştırmanın yaklaşımını belirleyen ve çeşitli aşamalarının bu yaklaşım çerçevesinde tutarlı olmasına rehberlik eden bir strateji olarak tanımlanabilir.
Aşağıda nitel araştırma desenlerinden bazıları verilmiştir;
Etnografya
Olgubilim
Temellendirilmiş kuram
Durum çalışması
Eylem araştırması
Karma Yöntem


Nicel, Karma ve Nitel Yöntemlerin Veri Toplama ve Analiz Yolları

Nitel Araştırmanın Planlanması
Araştırma Konusunun Belirlenmesi
Alanyazın taramasından önce çalışmada kullanılacak bir konu başlığı belirlenir.
Araştırmanın isminin olabildiğince kısa ve öz olması, 12 sözcükten daha uzun olmaması ve tercihen tek, maksimum iki başlıktan oluşması öneriler arasındadır.
Araştırma konusunun belirlenmesinde önemli faktörlerden biri de araştırmanın literatüre katkı sağlayıp sağlamayacağı konusu ile ilgilidir.
Planlanan bir araştırma gerçekleştirilmeden önce, son olarak yapılması gereken konu ile ilgili diğer kişilerin görüşlerinin de alınması ve sağlayacağı katkı hakkında bir görüş birliği oluşturulmasıdır

Alanyazın Kullanımı
Creswell (2009, 28-29) nitel, nicel ya da karma yöntem ile desenlenen
araştırmaların planlama aşamasında alanyazının aşağıdaki biçimlerde kullanımını önermektedir:

Nitel bir araştırmada alanyazını, araştırma deseni başlangıçta ilgili alanyazının ortaya konulmasını gerektirmedikçe, tümevarımsal bir araştırma oluşturmak için yedek olarak kullanın.
Nitel bir çalışmada alanyazının konulabileceği en uygun yeri belirleyin ve okuyucuların proje için kararları üzerine temellendirin.
Nicel bir çalışmada alanyazınını araştırma soruları ve hipotezleri oluşturmada tümdengelim amaçlı kullanın.
Nicel bir araştırma planında alanyazınını çalışmayı tanıtmak için kullanın, ilgili alanyazını ayrı bir başlıkta verin ve bulguları karşılaştırmada kullanın.
Eğer ayrı bir bölümde kullandıysanız, o zaman alanyazınının bütünleştirici bir özetinin, kuramsal ya da yöntemsel yapının bulunmasına dikkat edin. Tezlerde önerilen bütünleştirici bir alanyazının bulunmasıdır.
Karma yöntem araştırmalarında alanyazınını temel strateji ve desende hakim olan nicel ve nitel yaklaşım ile uyumlu bir biçimde kullanın.


Alanyazın Taraması
Anahtar sözcükleri belirleyin. Bu anahtar sözcükler sizin konuyu belirlemeniz sırasında ya da ön okumalarınızda ortaya çıkabilir.
Daha sonra bu sözcükleri kütüphanedeki kataloglarda araştırın. Pek çok kütüphanede üye olunan veri tabanları vardır. Bu veri tabanlarındaki konu ile ilgili kitap ve makalelere ulaşmaya çalışın. Sosyal bilim araştırmalarında en sık kullanılan veri tabanları ERIC, EBSCO, PsycINFO, Sociofile, the Social Science Citation Index, Google Scholar (akademik), ProQuest vb. dir.
Yaklaşık konu başlığınızla ilgili 50 makale ve kitaba erişmeye çalışın.
Konunuz ile doğrudan ilgili olanları çoğaltın.
Çalışmaları ana kategorilerde gruplayacağınız bir alanyazın haritası oluşturmaya çalışınız.
Konu ile doğrudan ilgili çalışmaları özetlemeye başlayınız.
Son olarak kendi literatür taramanızı oluşturun. Burada araştırmanın problemi, araştırma soruları, veri toplama ve analizi ve sonuçlar bölümü bulunmalıdır.


Nicel ve Nitel Yöntemlerin Karşılaştırılması
Nicel ve Nitel Yöntemlerin Karşılaştırılması
Full transcript