Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Poznanie i rozumienie świata społecznego

No description
by

Justyna Kubaszczyk

on 7 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Poznanie i rozumienie świata społecznego

Poznanie i rozumienie świata społecznego
instynkty
– wrodzone tendencje do różnych zachowań wzbudzanych pojawieniem pewnych bodźców „wyzwalających” owe tendencje

potrzeby
- czynnik skłaniający jednostkę do podejmowania aktywności, które mogą tę potrzebę zaspokoić i jest niezbędne dla normalnego funkcjonowania organizmu i psychiki

cel
– wyobrażony, jeszcze nieistniejący stan rzeczy, do którego zmierzamy

motyw
– świadomy lub automatyczny proces nadający ludzkiemu działaniu energię i kierunek

najważniejsze

motywy

społeczne
: przynależność społeczna, sprawczość, poznanie, samoocena
motywyprocesami
, więc zaczynają działać, gdy zostaną zaktywizowane i przestają po ich realizacji, czyli nasyceniu, które oznacza wyłączenie motywu

Motywy społeczne
Przynależność społeczna
– udzielane nam przez innych zasoby psychiczne lub materialne, pozwalające na bardziej efektywne radzenie sobie ze stresem.

3 rodzaje wsparcia:
wsparcie
emocjonalne
- okazywanie troski i zrozumienia dla naszych emocji, a przede wszystkim podtrzymywać wiarę w wartość naszej osoby
wsparcie
informacyjne
– doradzać, pomagać w określeniu i zrozumieniu problemu oraz jego przyczyn, a także w odnajdywaniu środków zaradczych
wsparcie
praktyczne
– pomagać w wykonaniu konkretnych działań, służyć pomocą fizyczną i materialną


Wsparcie społeczne
Wsparcie społeczne ma
duży wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka
. Sam fakt odczuwalnego wsparcia spostrzeganego
buduje poczucie bezpieczeństwa
. Wsparcie społeczne ma niezwykle
pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne
.
 
Badania (Case, Moss, Case, 1992) wykazały większą
umieralność
(w tych badaniach z powodów kardiologicznych) u osób nie odczuwających obecności w ich najbliższym środowisku osób mogących im udzielić wsparcia społecznego].

Wyniki te potwierdziły badania (Berkman, Leo-Summers, Horwitz, 1992),
w których stwierdzono, że „
mniejsze szanse przeżycia
zawału mięśnia sercowego mieli pacjenci o niższym poziomie wsparcia społecznego, nawet biorąc poprawkę na inne czynniki, jak ostrość choroby”.
 
Jak wynika z badań wsparcie społeczne jest elementem niezbędnym dla osób znajdujących się
w stanach kryzysowych
. Bez względu na przeżywane lub też nie, trudności życiowe, stany kryzysowe i innego rodzaju sytuacje problemowe, samo istnienie wsparcia społecznego, sieci mogącej nas wspomóc w sytuacji trudnej -
wpływa na nasz rozwój, historię, scenariusz naszego życia (scenariusz biograficzny)
.

Chylicka Oktawia
Kubaszczyk Justyna
Wójcik Natalia

Integracja społeczna
– faktyczne uczestnictwo w szerszej sieci kontaktów społecznych, jako poczucie wspólnoty i identyfikowanie się z odgrywanymi rolami społecznymi – łatwiejsze poddanie się kontroli społecznej i uleganie normom

Wykluczenie społeczne
Główne m
etody eksperymentalnej manipulacji
wykluczeniem społecznym:
- ostracyzm
- nazwane odrzucenie przez innych
- ponowne przeżycie lub prymowanie (podprogowe poprzedzenie) wykluczenia
- życie w samotności

Baumeister i in.:
konsekwencją wykluczenia
jest raczej stan swoistego
odrętwienia emocjonalnego
niż negatywność przeżyć emocjonalnych
odrzucenie społeczne aktywizuje te same regiony, które są czynne podczas
doświadczania fizycznego bólu
odrzucenie –
spadek sprawności
logicznego myślenia, rozumowania, formułowania wniosków przy nieosłabionych prostych i automatycznych umiejętnościach umysłowych, jak zapamiętywanie słów; spadek samokontroli, skłonności do dowolnej zmiany własnych impulsywnych reakcji, np. odrzuceni jedzą więcej ciastek
sprawczość i kontrola
Langer: złudzenie kontroli i
przecenianie swojego wpływu
na zdarzenia w stosunku do faktycznej własnej siły
Kay: koncepcja kompensacyjnej kontroli – ludzie na tyle pragną wiary w porządek świata, że kiedy spada ich poczucie osobistej kontroli nad biegiem zdarzeń, kompensują to sobie
wzrostem wiary, że źródło porządku tkwi gdzieś na zewnątrz
; gdy państwo lub Bóg zawodzi, kompensacyjnie rośnie wiara w kontrolę osobistą

Dobroczynne efekty kontroli:
wzrost wewnętrznej motywacji do działania i zainteresowania tym, co się robi,
wzrost twórczości i plastyczności myślenia
wzrost zgodności zachowania z wyznawanymi wartościami
wzrost wytrwałości w działaniu
wzrost pozytywnych emocji i samooceny
polepszenie samopoczucia psychicznego i obiektywnego stanu zdrowia
spadek skłonności do depresji, poczucia bezradności i beznadziejności
Rotter i wewnętrzne vs. zewnętrzne poczucie kontroli; ci o wewnętrznym – większa satysfakcja, silniejsze zaangażowanie w pracę i mniejsze intencje jej zmiany
deprywacja kontroli
teoria reaktancji – niespodziewane odebranie kontroli wzbudza energiczne próby jej odzyskania
psy Seligmana i wyuczona bezradność
trening bezradności oczekiwanie braku wpływu deficyty wyuczonej bezradności – motywacyjny (spadek motywacji do przejawiania nowych reakcji dowolnych), poznawczy (spadek zdolności do postrzegania związku pomiędzy własnymi działaniami a ich następstwami), emocjonalny (początkowe pojawienie się lęku, a potem depresji, jeśli niekontrolowane zdarzenie ma charakter negatywny)
Kofta i Sędek: informacyjny model bezradności – bezpośrednim powodem deficytów bezradności jest stan wyczerpania poznawczego, w jaki człowiek popada wskutek wielokrotnych prób poradzenia sobie z nierozwiązywalnymi zadaniami z fazy treningowej
syndrom bezradności intelektualnej – gdy intensywne wysiłki mające na celu zrozumienie czegoś, nie przynoszą rezultatów

Poznanie i zrozumienie
Cacioppo i Petty

potrzeba poznania
; osoby o słabiej potrzebie poznania są niechętne przemyślanemu przetwarzaniu informacji i wolą swoje sądy przejmować od innych lub formułować na podstawie powierzchownego bądź intuicyjnego przetwarzania informacji; silna potrzeba poznania sprzyja angażowaniu się w zadania wymagające myślenia, takie osoby dbają o poprawności i obiektywizm swoich wniosków i skłonne są wkładać wiele wysiłku w samodzielne pozyskiwanie informacji, które taką poprawność umożliwiają -
Kwestionariusz Potrzeby Poznania

potrzeba domknięcia poznawczego
– pragnienie, by jak najszybciej mieć za sobą przetwarzanie informacji i dojść nawet do pochopnych wniosków, byle szybko
- potrzeba ta nie jest tylko kwestią indywidualną, ma różne źródła;
- stan umysłu – zmęczenie, znudzenie, dystrakcja, nacisk czasowy

bilans zysków i strat
– z domknięcia, z braku domknięcia + zyski z trafności sądów
osobowość – potrzeba domknięcia, potrzeba struktury, słaba potrzeba poznawania
- i prowadzi do skutków w zakresie:

chwytania informacji
– skrócenie czasu przetwarzania informacji, zwiększenie subiektywnej pewności wniosków, efekt pierwszeństwa, efekt asymilacji, uleganie stereotypom, wykorzystywanie heurystyk

zamrożenie przekonań
– preferowanie opinii społecznie podzielanych, odrzucanie osób o odmiennych poglądach, preferowanie stałości i zgodności wewnętrznej

pospieszne chwytanie informacji
– opieranie sądów i decyzji na wcześnie pojawiających się danych kosztem tych, które pojawiają się później;

efekt pierwszeństwa
– opinia oparta na początkowych informacjach o spostrzeganej osobie

efekt asymilacji
– podciąganie przetwarzanych danych do jakiejś już zaktywizowanej informacji

Status i samoocena
Najważniejsze motywy społeczne :
przynależność
sprawczości
poznania
samooceny

Który motyw jest najważniejszy?
Pierwszym autorem proponującym hierarchię
potrzeb był Abraham Maslow (1970).
Maslow sądził, że w miarę zaspokajania potrzeb niższego rzędu rośnie skłonność lub zdolność do realizacji potrzeb wyższego rzędu i że w tym kierunku przebiega rozwój jednostki.
Jego teoria jest do dziś bardzo popularna. Brak bowiem danych wskazujących, że ludzie realizują jakąś potrzebę dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu.

Bardziej precyzyjne podejście zaproponował William Swann (1990) zestawiał motyw trafnego poznania samego siebie z motywem samooceny, wychodząc z założenia, że u osób o wysokiej samoocenie oba motywy pozostają zgodne, podczas gdy u osób o samoocenie niskiej negatywne informacje uzyskiwane
na własny temat są zgodne z motywem poznania, a sprzeczne z motywem samooceny.


Zastępowalność motywów
Motywy społeczne różnią od biologicznych co najmniej dwoma względami :

1. potrzeby biologiczne mogą być zaspokojone tylko osiągnięciempewnych obiektywnych stanów rzeczy, podczas gdy do realizacji motywów społecznych często wystarczają zmiany czysto subiektywne
2. zaspokojenie potrzeb fizjologicznych wymaga osiągnięcia specyficznych dla nich stanów rzeczy – głód może zaspokoić tylko pokarm, ale nie partner seksualny, potrzebę seksualną – partner, ale nie pokarm, natomiast dowolny motyw społeczny może zostać choćby częściowo nasycony przez realizację innego motywu

Poznanie społeczne
Sposób myślenia ludzi o sobie i o świecie społecznym, a szczególnie sposoby wyboru, interpretacji, zapamiętywania i wykorzystywania informacji społecznych do formułowania sądów i podejmowania decyzji.
Dwa rodzaje poznania społecznego :
myślenie

kontrolowane
– świadome, zamierzone, dobrowolne i wymagające wysiłku.
myślenie

automatyczne
– nieświadome, niezamierzone, mimowolne i niewymagające wysiłku.


Struktury wiedzy : schematy, skrypty
schemat poznawczy
- organizacja uprzednich doświadczeń z jakimś rodzajem zdarzeń, osób czy obiektów. Zawierają wiedzę uogólnioną, wyabstrahowaną z konkretnych doświadczeń. Zasadą budowy schematów jest prototypowość
skrypty
– umysłowe reprezentacje zdarzeń, działań lub ich ciągów
stereotypy
– schematy osób i ich rodzajów
schematy cech
– odzwierciedlają pewne rodzaje zmienności ludzi i zdarzeń

Kiedy struktury są używane?
Trzy warunki wpływania struktur wiedzy na przetwarzanie danych

Wykształcenie schematu jako trwałego elementu wiedzy.
Aktywizacja schematu (pod wpływem zdarzeń poprzedzających lub przez podwyższoną dostępność pamięciową)
stosowalność do przetwarzanej informacji

Procesy automatyczne i kontrolowane
Procesy automatyczne
Automatyczne przetwarzanie informacji
ma 4 własności odróżniające je od przetwarzania kontrolowanego :
1
. pojawia się bez intencji podmiotu
2
. pojawia się w odpowiedzi na pewne bodźce mimo lub wbrew woli podmiotu
3
. jest bezwysiłkowe, szybkie i nie pochłania operacyjnych zasobów umysłu (uwagi i pamięci roboczej)
4
. pojawia się i przebiega poza świadomością podmiotu, który nie tylko nie sprawdza jego przebieg, ale nawet nie zdaje sobie sprawy z jego występowania.

Procesy kontrolowane
Kontrolowane przetwarzanie informacji
miało mieć charakter
intencjonalny, dowolny, wysiłkowy i powolny oraz być uświadamiane przez podmiot. Wiele badań wykazało jednak, iż te właściwości automatyzmów wcale nie zawsze ze sobą współwystępują. Mamy więc tu do czynienia nie z dwoma rozłącznymi typami procesów, lecz
raczej z pewnym wymiarem, na którym można ułożyć procesy umysłowe

Prymowanie
1. polega na aktywizacji jakiejś struktury wiedzy,

2. polega na wykonywaniu przez badanych właściwego zadania (reagowanie na jakieś bodźce, formułowanie sądów, przypominanie jakichś treści), o którym badacze przypuszczają, że może pozostawać pod wpływem prymowanych treści. Prymowanie wpływa na przetwarzanie informacji i zachowanie szczególnie, bądź wyłącznie wtedy, kiedy sytuacja zachowuje pewien stopień wieloznaczności. Kiedy ma ona jednoznaczny charakter, (prawie) wszyscy interpretują ją podobnie i podobnie się zachowują – w sposób podyktowany normami lub skryptami

Spostrzeganie świata społecznego
Na spostrzeganie świata społecznego ogromny wpływ ma:

Selektywność (eksperyment Daniela Simonsa i Chritophera Charbisa (1999)
http://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo#t=34

Interpretacja znaczenia – wymaga dysponowania jakąś strukturą wiedzy, do której możemy odnieść docierającą informację. Jeśli nie mamy jej do czego odnieść, to po prostu nie rozumiemy o co chodzi

ZAGADKA ?
Wydawałoby się, że postępowanie jest bardzo proste. Należy dostarczać odpowiednią ilość cieczy do danego gatunku, lepiej częściej i po trochu. Aby dany obiekt na tym nie ucierpiał, niewątpliwie ważna jest systematyczność. Gdy temperatura w powietrzu wzrasta zapotrzebowanie jest zdecydowanie większe niż przykładowo zimą. W upalne dni należy wykonywać to z samego rana lub po zachodzie słońca, w chłodniejsze dni pora nie ma znaczenia.

Wpływ schematów na interpretację przybiera z reguły postać
asymilacji
- wieloznaczne dane zostają „podciągnięte” pod schemat, a w konsekwencji ta sama informacja może zostać różnie zrozumiana w zależności od schematu, przez którego pryzmat jest interpretowana.

Pamięć
- schematy są także odpowiedzialne za selektywność pamięci – lepsze zapamiętywanie informacji związanych niż niezwiązanych ze schematem

efekt sprzeczności
- lepiej pamiętane są dane nietypowe, niezgodne ze schematem
efekt zgodności
- suma subiektywnych wspomnień czy wypowiedzi na temat przypominanego obiektu lub zdarzenia, dane zgodne ze schematem

Oba te efekty rosną, gdy:
1. rośnie stopień wykształcenia się schematu
2. wzrasta obciążenie pamięci (więcej materiału do zapamiętania)
3. wydłuża się czas między zapamiętywaniem a przypominaniem materiału
4. oba te momenty są rozdzielone wykonywaniem innych zadań umysłowych

Regulacja zachowania
eksperyment Ellen Langer
Zachowanie zmienia się także pod wpływem aktywizacji cech lub schematów osób, który może mieć charakter automatyczny dzięki silnemu skojarzeniu schematów z zachowaniem

Bargh, Chen i Burrows

Wpływ kontekstu na sądy
Nasze zachowanie społeczne w dużej mierze wyznaczone jest przez nasze sądy dotyczące sytuacji i uczestników, które zależą od struktur wiedzy i bieżącego kontekstu.
Na kontekst wpływa:
I.
Wyrazistość
:
Obiekty wyraziste to takie, które stanowią figurę na tle innych wskutek tego, że są bardziej intensywne (kolorowe, hałaśliwe), nieoczekiwane, aktywne, odróżniające się od innych. Np. mężczyzna z zielonymi włosami wyróżnia się z tłumu.

Konsekwencje wyrazistości:
1) Osoby wyraziste przyciągają uwagę, wskutek czego są lepiej pamiętane
2) Są spostrzegane jako wywierające znaczniejszy wpływ społeczny np. szef, który siedzi u szczytu stołu – mimo, że nic nie robi, jego pozycja świadczy o odpowiednim spostrzeganiu przez podwładnych
3) Osoby wyraziste są spostrzegane w bardziej krańcowy sposób np. Rosjanin wśród Polaków będzie spostrzegany jako bardziej kulturalny niż wśród innych Rosjan
4) Wyrazistość decyduje o kategoryzacji spostrzeganego człowieka – przez pryzmat jakiej struktury wiedzy inf. będzie przetwarzana

II. Kontrast i asymilacja

Efekt asymilacji
-polega na przesunięciu oceny w kierunku informacji kontekstowej, tzn. dodatni kontekst ją podwyższa, ujemny – obniża. (ocena średniego ucznia rośnie wskutek tego, że jest on oceniany w tym samym czasie, co inni dobrzy uczniowie albo spada, kiedy jest oceniany równocześnie ze złymi uczniami).

Efekt kontrastu
-polega natomiast na odsunięciu oceny od informacji kontekstowej, tzn. dodatni kontekst obniża ocenę, a ujemny ją podwyższa. (z efektem tym mamy do czynienia, gdy ocena średniego ucznia rośnie na tle współocenianych z nim bardzo złych uczniów albo spada na tle równocześnie ocenianych bardzo dobrych uczniów).

Model włączania

wyłączania
(N.Schwarz, H.Bless) - zakłada, że jeżeli oceniany obiekt jest choćby trochę wieloznaczny, ta sama informacja kontekstowa może spowodować efekt asymilacji, jeżeli zostanie włączona w reprezentację (umysłowy obraz) ocenianego obiektu bądź też efekt kontrastu, jeżeli powoduje wyłączenie części reprezentacji ocenianego obiektu, albo staje się kryterium oceny.
Jakie są wyznaczniki włączania wyłączania?
1. Wielkość różnicy między obiektem ocenianym, a obiektami stanowiącymi kontekst.
2. Wspólna bądź odmienna kategoryzacja obiektu ocenianego i kontekstowego.
III. Wpływ stanów emocjonalnych

Dobry nastrój wpływa na pozytywne postrzeganie świata. Ładna pogoda , miłe wspomnienia ułatwiają przypominanie sobie pozytywnych treści, nasilają skłonność do pomagania innym. Podczas gdy zły nastrój, analogicznie sprzyja czarnym myślom. (np. badania Norbert Schwarz i Gerald Clore (1983), którzy telefonicznie pytali badane osoby o ogólną satysfakcję z życia w dzień pogodny lub deszczowy. Ludzie lepiej oceniali swoje życie w promieniach słońca.)
Wiele badań jednak dowodzi, że ludzie w dobrym nastroju bardziej pobieżnie przetwarzają informacje – mocniej ulegają heurystyce dostępności, łatwiej popadają w skrypty, stereotypy i uprzedzenia, w trakcie perswazji zaś słabo rozróżniają między argumentami silnymi i słabymi. W nastroju negatywnym natomiast ludzie stają się bardziej uważni – mniej ulegają heurystykom i stereotypom.

IV. Ucieleśnienie
- wpływ stanów ciała osoby przetwarzającej informację na kategoryzację obiektów, formułowanie o nich sądów jest wszechobecny (np. zaciskanie kuli twardej i miękkiej - metafora męskości jako twardej, kobiecości zaś jako miękkiej).

V. Heurystyki
- Heurystyki – Kahneman, Tversky – uproszczone reguły myślenia pozwalające na formułowanie sądów bez analizy większości informacji, na których sąd powinien się opierać. Są nieświadomie stosowanymi „drogami na skróty” w przetwarzaniu informacji, jest to metoda prosta i zawodna. Przeciwieństwem heurystyki jest algorytm (złożony, ale niezawodny).
Heurystyka dostępności
- to ocena częstości lub prawdopodobieństwa zdarzeń w oparciu o łatwość, z jaką przychodzą nam na myśl ich przykłady, czyli egzemplarze. Prowadzi do wzrostu wpływu wywieranego na nasze sądy przez zdarzenia łatwo przypominane (choć niekoniecznie częste), a więc: dramatyczne, konkretne i wyraziste, niedawne, wielokrotnie omawiane w mass mediach i lokalnie dominujące (często pojawiające się w naszym bezpośrednim otoczeniu).

Heurystyka zakotwiczenia/dostosowania
-to ocena wartości liczbowej w oparciu o jakąś łatwo dostępną liczbę (np. podawaną przez innych), polegająca na modyfikacji podanej liczby stosownie do kontekstu i swojej wiedzy. Dokonywana modyfikacja jest zwykle niewystarczająca i sąd jest przesunięty w kierunku owej pierwszej liczby, która ogranicza zakres sądu, tak jak kotwica ogranicza zakres ruchów statku, który ją zarzucił.
Heurystyka reprezentatywnośc
i -ocena przynależności obiektu do kategorii (klasy, rodzaju) na podstawie jego podobieństwa do typowych egzemplarzy tej kategorii. Heurystyka reprezentatywności jest sensownym sposobem szybkiego odpowiadania na ważne pytanie – kto jest kim, czyli kto do jakiej grupy czy typu ludzi należy. Ponieważ heurystyka reprezentatywności opiera się na podobieństwie, prowadzi ona też do poszukiwania przyczyn zdarzeń w zdarzeniach do nich podobnych. Przejawem tej prawidłowości jest poszukiwanie istotnych przyczyn dla istotnych zdarzeń.

Złudzenie mądrości wstecznej
- deformacja poznania, czyli poczucia „z góry to wiedziałem” – pojawiającego się po jakimś zdarzeniu przekonania, że jeszcze przed zaistnieniem tegoż wiedziało się o jego nieuchronności (Fischhoff, 1975). W rzeczywistości jest to zniekształcenie pamięci, ponieważ ludzie wiedzący, że do zdarzenia nie doszło, wcale nie przypominają go sobie jako tak wielce prawdopodobnego. (np. im bardziej staramy się wytłumaczyć zdarzenie, tym bardziej staje się ono prawdopodobne. Kibice po meczu – przekonują, że doskonale wiedzieli jak mecz się potoczy „mądrzy po fakcie”).
Heurystyki jako zastępniki
-Daniel Kahneman i Shane Frederick (2002) zaproponowali nowsze ujęcie heurystyk, powiadając, że są one zawsze uproszczeniami wykorzystującymi tę samą zasadę. Chodzi mianowicie o posłużenie się jakąś prostszą i łatwiejszą do pozyskania informacją jako zastępnikiem (substytutem) informacji właściwej, szczególnie gdy ta jest trudna lub niemożliwa do uzyskania. (np. płynniej przetwarzane obiekty są uważane za piękniejsze, częściej występujące, bardziej prawdopodobne, morderstwo łatwiej sobie wyobrazić niż samobójstwo)

Heurystyki jako adaptacje
Heurystyka – ma charakter adaptacyjny (polepsza przystosowanie) jeżeli pasuje do otoczenia np. naśladowanie większości, naśladowanie skutecznych, wet za wet – („współpraca czy rywalizacja”, w pierwszym ruchu wybierz współpracę, a w następnym ruchu rób to samo, co twój partner), heurystyka rozpoznania, wybierz to co zadowalające.
Przetarg między wysiłkiem, a dokładnością
- większy wysiłek wkładany w sformułowanie sądów lub decyzji skutkuje ich większą dokładnością i odwrotnie. W rzeczywistości jednak wcale nie zawsze tak jest. ( np. jeżeli kobieta starannie wybierze męża, porównując trzech kandydatów, nie oznacza to, że wybierze lepiej, niż zdając się na „głos serca”. Czasami wybory intuicyjne okazują się wręcz lepsze od przemyślanych, posiadanie zaś mniejszej liczby informacji prowadzi do większej trafności sądów.

Pragniemy członkowstwa i szybko wchodzimy w konflikty z innymi grupami
Ten klasyczny eksperyment z dziedziny psychologii społecznej rzucił światło na zjawisko łączenia się w grupy, stawania w opozycji do grup obcych, gmatwania relacji między jednymi państwami i kooperacji między innymi.
Muzafer Sherif zorganizował obóz wakacyjny dla 22 chłopców, których losowo podzielił na dwie drużyny – Orły i Grzechotniki. Spędzili oni razem tydzień w Robbers Cave State Park w Oklahomie, grając w gry i bawiąc się wspólnie. Ale kiedy tylko chłopcy lepiej się poznali i zintegrowali, zaczęli konkurować w grach, pojawiły się narastające konflikty. Ostatecznie grupy odmówiły wspólnego spożywania posiłków. Sherif postanowił zjednać zwaśnione grupy. Najpierw zaproponował im wspólne przyjemności, co nie zdało egzaminu, a następnie dał im zadanie, które mogli rozwiązać tylko współpracując. To stało się strzałem w dziesiątkę.
PODLEWANIE KWIATÓW
Skutki wyuczonej bezradności:

Ludzie szybko uczą się bezradności, czyli poczucia, że ich osobista kontrola wzmocnień i wpływ na sytuację jest nieefektywna. W związku z tym uczą się oczekiwać obniżonej kontroli w przyszłości.

To oczekiwanie prowadzi do:

deficytów
poznawczych
: człowiek przestaje rozumieć, co się w danej sytuacji dzieje, i nie potrafi przewidywać dalszego jej biegu; bardzo wydłuża się czas uczenia nawet prostych zależności "zachowanie-wzmocnienie"
deficytów
motywacyjnych
: brak motywacji do działania i umiejętności angażowania się; długi czas dochodzenia do równowagi po porażce
deficytów
emocjonalnych
: depresja, apatia, lęk, zmęczenie, wrogość, brak agresji, utrata nadziei
deficytów
społecznych
: wycofanie z kontaktów społecznych
Full transcript