Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Uznemumu Ienakuma Nodoklis

No description
by

Edmunds Ozolins

on 8 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Uznemumu Ienakuma Nodoklis

Uzņēmuma ienākumu nodoklis
Edmunds Ozoliņš
Ģirts Viļumsons
Roberts Eihmanis
Uzņēmuma ienākumu nodoklis
Valsts noteikts obligāts maksājums uzņēmumiem;
Tiešais nodoklis;
15% no apliekamā ienākuma;
Apliek uzņēmuma pārskata gadā gūto peļņu;
To maksā uzņēmumi, kuri gūst peļņu no saimnieciskās darbības valstī.

Kas maksā?
Saimnieciskās darbības veicēji :

Iekšzemes uzņēmumi;
Ārvalstu komercsabiedrības, fiziskās personas (nerezidenti), patstāvīgās pārstāvniecības;
Uzņēmumi, kurus finansē no valsts budžeta;
Uzņēmumi, kuri tiek finansēti no pašvaldību budžeta.
Kas nemaksā?
Mājsaimniecības, fiziskās personas;
Mikrouzņēmumi (to ietver mikrouzņēmumu nodoklis);
Individuālie komersanti;
Individuālie uzņēmumi, zemnieku saimniecības, kuru iepriekšējā gada apgrozījums nepārsniedz 200 000 Ls;
Pensiju fondi;
Medicīniska un labdarības rakstura fondi;
Biedrības, ja tās biedri sev negūst peļņu;
Reliģiskās organizācijas;
Arodbiedrības;
Politiskās partijas;
Iestādes, kuru ieņēmumi nonāk valsts vai pašvaldības budžetā.
Nerezidentu ienākumi
Ienākumi personālsabiedrībās - 15%;
Izmaksas personām zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās - 15% (Andoras Ielejas, Nauru Republika, Sentlūsija);
Kooperatīvās sabiedrības - 15% (lauku attīstīšanai, dzīvokļu īpašnieku);
Vadības un konsultatīvie pakalpojumi - 10%;
Latvijā esoša īpašuma izmantošana - 5%;
Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšana - 2%.
2 - 15 %
Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtība
Galvenie normatīvie akti, kas nosaka UIN aprēķināšanas kārtību un deklarācijas sagatavošanu ir:
1) likums „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” („Par UIN”);
2) MK 11.12.2007. noteikumi Nr. 852 "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu un to aizpildīšanas kārtību”;
3) MK 04.07.2006. noteikumi Nr. 556 "Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi".


peļņas/zaudējumu aprēķinā uzrādītais peļņas/zaudējumu apjoms pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas
+
peļņas/zaudējumu aprēķinā uzrādītie ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi, kuru summa pareizināta ar koeficientu 1,5
+
apliekamo ienākumu palielinošas summas
-
apliekamo ienākumu samazinošas summas
-
summas, kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai un ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai
-
iepriekšējo periodu zaudējumi
=
apliekamais ienākums x 15%
=
UIN summa
-
UIN atlaides
-
taksācijas gadā samaksātās UIN avansa summas
=
maksājamais UIN

Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtība (shematiski)
Apliekamo ieņēmumu palielinošās summas
Apliekamo ieņēmumu samazinošās summas
Reprezentācijas izdevumi (60%);
Nedrošiem parādiem paredzētie uzkrājumi;
Zaudējumi no vērtspapīru pārdošanas (ne no ES);
Eiropas Savienības ekonomiskās zonas publisko vērtspapīru iegāde;
Procentu maksājumi (ja nav ES reģistrēts);
Apdrošināšanas prēmijas (ja nav ES);
Pensiju iemaksas fondos (ne ES);
Negadījumu kompensācijas.
Apliekamo ienākumu, aizpildot nodokļa deklarāciju, atkārtoti nesamazina par:
nekustamā īpašuma nodokļa summu,
izložu un azartspēļu nodokļa summu,
preču un pakalpojumu loterijas organizēšanas valsts nodevas summu.
Jo šīs summas uzrāda nodokļa maksātāja izmaksas, sastādot peļņas vai zaudējumu aprēķinu.
subsīdijām
taksācijas periodā zaudēto parādu summām
summu, par kādu tiek samazināti debitoru parādiem paredzētie uzkrājumi
summu, par kādu tiek samazināti izveidotie uzkrājumi un rezerves
parādu vai izlaupījumu summām
nokavējuma naudas
ieņēmumiem no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīru pārdošanas
izglītības iestādēm bez atlīdzības nodoto datoru un to aprīkojuma atlikušo vērtību
ieņēmumu summu, ko tas gūst no kuģu izmantošanas starptautiskajos pārvadājumos un ar to saistītās darbībās
apdrošināšanas prēmiju maksājumiem
kompensācijas summu
u.c.
Nodokļa atlaides
Likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" ir noteiktas šādas nodokļa atlaides:
atlaide par ārvalstīs samaksāto nodokli;
atlaide nodokļa maksātājiem, kuri veic lauksaimniecisko darbību;
atlaide ziedotājiem;
īpašā atlaide invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām, medicīniska rakstura fondu un citu labdarības fondu kapitālsabiedrībām;
atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem.
Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana, aprēķinot apliekamo ienākumu
Avansa maksājuma
aprēķināšanas metode
1. Nodokļa maksātāji taksācijas perioda nodokļa avansa maksājumus aprēķina, pamatojoties uz pirms pirmstaksācijas un pirmstaksācijas perioda nodokli.

2. Nodokļa maksātājs patstāvīgi aizpilda uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķinu un iesniedz VID vienlaikus ar uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas gada deklarāciju (avansa maksājumu aprēķināšanai veidlapas paraugs ir noteikts Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumu Nr.981 "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu" 4.pielikumā).

3. Nodokļa maksātājs avansa maksājumus taksācijas gada laikā maksā katru mēnesi līdz 15.datumam (ieskaitot).
Uzņēmumu ienākuma nodokļa
uzrādīšana grāmatvedībā
1. Gada pārskatu likuma subjektiem uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām ir jāsastāda peļņas vai zaudējumu aprēķins saskaņā ar Gada pārskatu likuma 11. vai 12.pantu.

2. Uzņēmuma ienākuma nodokļa iegrāmatošanai nodokļa maksātāja apstiprinātajā grāmatvedības kontu plānā nosaka grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un saimniecisko darījumu būtībai atbilstošus kontus.


3. Iesakām uzņēmumu ienākuma nodokļa iegrāmatošanai lietot šādus kontus:
3.1.kontu grupas "Kreditori" kontu "Norēķini par uzņēmumu ienākuma nodokli";
3.2.kontu grupas "Debitori" kontu "Pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis";
3.3.kontu "Peļņa vai zaudējumi";
3.4.kontu "Uzņēmumu ienākuma nodoklis".
4. Taksācijas perioda laikā samaksātos uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumus uzrāda konta "Uzņēmumu ienākuma nodoklis" debetā un naudas līdzekļu uzskaites kontu kredītā.

5. Saskaņā ar deklarāciju taksācijas periodā aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokļa summu uzrāda konta "Peļņa vai zaudējumi" debetā un konta "Uzņēmumu ienākuma nodoklis" kredītā.

6. Taksācijas perioda beigās kontu "Uzņēmumu ienākuma nodoklis" slēdz, pārnesot tā kredīta saldo uz konta "Norēķini par uzņēmumu ienākuma nodokli" kredītu. Ja kontā "Uzņēmumu ienākuma nodoklis" ir debeta saldo, to pārnes uz kontu grupas "Debitori" konta "Pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis" debetu.
Paldies par uzmanību
Apliekamo ienākumu samazina par:
Full transcript