Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NATIONALISM

No description
by

Birgit Carlsson

on 29 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NATIONALISM

NATIONALISM
Definition
Nationalism är ett tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende. Det sistnämnda antas i sin tur bara kunna uppnås genom kontroll av ett territorium, företrädesvis en suverän stat.
Vad kommer nationalismen ifrån?
Vissa forskare har hävdat att nationellt tänkande är "primordialt", dvs. inbyggt i den mänskliga naturen.

1800- och 1900-talen "nationalismens tidsålder"
"liberal nationalism"
- inriktad på nationell frigörelse men också på folkstyre och mellanfolkligt samarbete
Idag menar de flesta forskrna att nationalismen är konstruerad - att det är nationalister som skapar nationen - inte tvärt om
Vad kom först?
Det finns företeelser och idéer före 1800-talet som enligt den här givna definitionen bör betraktas som nationalism. Detta återspeglas både i litteraturen, t.ex. hos Shakespeare, och i den politiska utvecklingen från det antika Grekland och framåt.

Vidare förefaller det som om nationalistiska föreställningar för att få genomslagskraft måste bygga på en lång historisk utveckling. De blir därigenom mindre lätta att manipulera och lever kvar längre än man ofta tänkt sig.
"integral nationalism"
som utgår från en auktoritär samhällsuppfattning. I t.ex. det nazistiska Tyskland inspirerades den av socialdarwinistiska idéer om nationernas inbördes kamp för överlevnad, liksom av rasteorier.

Man kan också skilja olika former av nationalism utifrån deras utgångspunkter och politiska mål.
Svensk nationalism
Statsnationalism
kulturnationalism/
etnonationalism
Enandenationalism
Avseperatistisk-
nationalism
Befrielsenationalismen
Statsnationalism utgår från uppfattningen om en statsnation inom vilken alla medborgare oavsett härkomst och etniskt ursprung skall integreras. Den förekommer både i västeuropeiska stater med lång historisk tradition som Frankrike och i invandringsländer som USA.
Parallellt finns kulturnationalism eller
etnonationalism, som utgår från att en nation är etniskt och kulturellt avgränsad och att en delad nation bör samlas i en gemensam stat.
Enandenationalism, som historiskt sett hade betydelse vid Tysklands och Italiens enande under 1800-talet, utgår från en sådan uppfattning.
Över hela världen har det emellertid också funnits starka rörelser avseparatistisk nationalism.
Denna utgår liksom enandenationalismen från att nationen är etniskt och kulturellt definierad och har rätt till en egen stat, och den har spelat en stor roll för upplösningen av multinationella imperier.
Ytterligare bör nämnas befrielsenationalismen, som varit en viktig samlande kraft för kolonialväldenas upplösning och frigörelsen av olika stater i tredje världen och östeuropa.
Dvs: Sverige och svenskar anses av oss svenskar vara en speciell grupp

med vissa karakteristiska drag - Vilka?

och de värden och intressen vi förknippar med Sverige - Vilka?

är viktigare än andra kollektiva värden och intressen - tex?

För att de värden och intresse som Sverige och svenskar står för förutsätter måste Sverige och svenskarna bestämma över sin egen politik och helst av allt ha ett eget territorium - stat

Tex Sverige


Påsken
Midsommar
Nationaldagen
Valborgsmässoafton
Lucia
http://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar
SA12A
Om ni anser att ni själva är en speciell grupp

med vissa karakteristiska drag - Vilka skulle det då vara?

och har värden och intressen ni förknippar med er själva - Vilka skulle det då vara?

Tänk om ni skulle tycka att dessa värden och intressen är viktigare än andra klassers värden och intressen - Hur skulle det då se ut?

Om ni nu anser att de värden och intresse som ni står för endast kan bli verklighet om ni kan bestämma över er egen politik

- och helst av allt ha ett eget territorium - Vad måste ni då göra?

Full transcript