Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ANAYASA GELİŞİM SÜRECİ

Sened-i İttifak - 1982 Anayasası arasındaki konular
by

özer günaydın

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ANAYASA GELİŞİM SÜRECİ

Sened-i İttifak Tanzimat Fermanı 1808 1839 Islahat Fermanı 1856 I.Meşrutiyet 1876 II.Meşrutiyet 1908 1808
Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa - Anadolu ve Rumeli Ayanları
Devlet iktidarını sınırlamay çalışan ilk belge
Magna Carta'ya benzemektedir
Giriş, 7 şart ve 1 zeyl'den oluşmaktadır
Sened-i İttifakta Padişah ve sadrazam, merkez birtakım avantajlar elde etmektedir
Padişahın ve devletin otoritesini herkesin kabul etmesi; sadrazama itaat; vergi toplanmasına ilişkin emirlere uyma; asker ocaklarının Padişaha itaati vb
Sened-i İttifak âyanlara da birtakım güvenceler sağlamaktadır.
Sadrazamın keyfi eylemlerinin önlenmesi; suçsuz âyanlara haksızlık edilmemesi; hanedan haklarının babadan oğula geçmesinin kabul edilmesi; büyük âyanların idare alanlarının tanınması, büyük âyanların kendilerine bağlı küçük âyanlar üzerindeki egemenliklerinin tanınması 1839
Abdülmecit - Mustafa Reşit Paşa
Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa'nın desteğini almak
Avrupa'nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek
Fransız İhtilali'nin milliyetçilik etkisini azaltmak[kaynak belirtilmeli]
Gayrimüslimleri devlete bağlamak
Ferman usulü bir anayasal belgedir
Kanun üstünlüğü ilk kez kabul edilmiştir
Padişahında bu fermana uyma zorunluluğu getirilmiştir
Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,
Yargılamada açıklık, hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek (Hukuk devleti özelliğini yansıtır),
Vergide adalet
Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,
Rüşvetin ortadan kaldırılması,
Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi.(Özel mülkiyet güvence altına alındı. Müsadere kaldırıldı) 1856
II.Abdülmecit
Mehmed Emin Ali Paşa
Avrupalı devletlerin isteği
Osmanlının İç işlerine Rusya'nın karışmasını engellemek
bütün din mensuplarını kaynaştırmamak
Din değiştirme hakkı kabul edilmiş
İslâm'dan çıkmanın ölüm cezasıyla cezalandırılması usulüne son verilmiştir
Gayrimüslimlere askeri okullara gitme hakkı tanınmıştır
Uygulanan vergilerde (cizye) de bir eşitlik sağlanmıştır
Özellikle Balkan milletlerini devlete bağlamak
Osmanlıcılık fikrine uygun Kanun-i Esasi 1876
Genç Osmanlılar - Jön Türkler
Abdülhamit
İlk Anayasa
119 Madde
Padişahın Güçleri Korunmuştur.
Padişahın kişiliğinin dokunulmazlığı
Sorumsuzluğu
Yasa teklifinde bulunmak için izin istenmesi
Bakanları ataması - azletmesi
Bakanlar kurulunun meclise değil - Padişaha karşı sorumlu olması
Para basılmasına karar vermesi
Hutbelerde adının okunması
Yabancı devletlerle ant. imzalayabilmesi
Savaş ve barış kararı
Yasalarla verilen cezaları affetebilmesi
Parlamentoyu toplayabilmesi dağıtabilmesi
Sürgün yetkisi
İki meclis kurulacaktır
Meclis-i Ayan (Padişah - Ömür Boyu)
Meclis-i Mebusan (Halk - 4 yıl)
Halk kısmende olsa yönetime ilk kez katılmıştır
Devletin dini islamdır
Devletin dili Türkçe'dir
Osmanlı Devleti'nin uyruğunda bulunan kişilerin tümüne din ve mezhep ayrımı olmaksızın "Osmanlı" denilecektir
Vergiler mükellefin gücüyle oranlı olarak alınacaktır
Yasaların kararlaştırdığı durumlar dışında, yetkililer meskene zorla giremeyeceklerdir
İşkence ve eziyet kesin olarak yasaklanmıştır
Temel Hak ve Ödevlere İLK kez yer verilmiştir.
Hakimler azlolunamayacak,
Mahkemelerde yargılama aleni olacaktır
Herkes, mahkeme huzurunda hakkını savunmak için gerekli gördüğü yasal araçları kullanabilecekti.
Mahkemelere müdahalede bulunulamayacaktır
Vekiller ile temyiz reisi ve üyelerini, padişah aleyhinde harekete ve devleti tehlikeye düşürecek girişimlere kalkışanları yargılamakla görevli, 30 üyeden oluşan Divanı Ali (Yüce Divan) kurulacaktır 1908
V.Mehmet (Reşat)
İttihat ve Terakki
31 Mart Vaka'ası
Padişahın yetkileri kısıtlanmış, Padişah sembol olarak kalmıştır.
Meclisi kapatma yetkisi
Yasa teklifinde bulunurken izin alma
Sürgün yetkisi
Bakanları ve meclis başkanını seçme yetkisi
Bakanların padişaha karşı sorumlu olması
Padişahın sorumsuzluğu (Karşı imza kuralı)
Padişahın kanunları onaylama ve yayımlama yetkisi
Antlaşmaların Padişahın onayından sonra yürürlüğe girmesi
Siyasi Partı kurma hakkı
Toplantı özgürlüğü
Full transcript