Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Undaak G

on 26 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Cour internationale de justice International Court of Justice World Court Олон Улсын Шүүхийн үүрэгОлон Улсын Шүүхийн үүрэгОлон Улсын

Шүүхийн үүрэ -НҮБ-н Дүрмээр 1945 онд байгуулагдсан, шүүхийн гол байгуулага

-Голландын Гаага хотод байрладаг
Улс орны хүсэлт гаргасны дагуу гаргасан хуулийн маргаан шийдвэрлэх, олон улсын эрх бүхий байгуулага, НҮБ-н Ерөнхийн Ассамблейн гаргасан хуулийн асууланд зөвлөх санал бодол олгох

-Ерөнхий Ассамбей, Аюлгүй байдлийн зөвлөлөөс 15 шүүгчийг 9 жилийн хугацаатайгаар сонгодог
-ОУШ-ийн үйл ажиллагаа нь Олон Улсын Шүүхийн Дүрэмээр зохицуулагддаг /Statute of the International Court of Justice/

"1 дүгээр зүйл
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын дүрмээр Нэгдсэн Үндэстний шүүхийн гол байгууллага гэж тогтоосон Олон улсын шүүх нь энэхүү дүрмийн дор дурдсан заалтуудын дагуу байгуулагдаж ажиллана. "
Олон Улсын Шүүхийн үүрэг I бүлэг
ШҮҮХИЙН БҮТЭЦ
2 дугаар зүйл
Шүүх нь тухайн улсынхаа шүүхийн байгууллагын дээд албан тушаалд томилогдоход тавьдаг ёс суртахууны эрхэм чанарыг дээдэлдэг чигч шударга хүмүүс болон олон улсын эрх зүйн салбарт нэрд гарсан хуульчдын дотроос тэдний иргэний харьяаллыг үл харгалзан сонгосон бие даасан шүүгчдийн багаас бүрдэнэ. 3 дугаар зүйл
1. Шүүх арван таван гишүүнтэй байх бөгөөд тэдгээрийн дотор нэг улсын хоёр иргэн байж үл болно.
2. Шүүхийн бүрэлдэхүүнд нэгээс илүү улсын харьяат гэж тооцогдох хүн байвал түүнийг иргэний болон улс төрийн эрхээ ердийн байдлаар эдэлдэг улсынх нь иргэн гэж үзнэ. 4 дүгээр зүйл
1. Доорх заалтуудын дагуу шүүхийн гишүүдийг Хөндлөнгийн шүүхийн байнгын танхимын үндэсний бүлгүүдийн санал болгосон нэрсийн жагсаалт дотроос Ерөнхий Ассамблей болон Аюулгүйн Зөвлөл сонгоно.

2. Хөндлөнгийн шүүхийн байнгын танхимд төлөөлөлгүй Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын гишүүдийн хувьд, нэр дэвшигчид нь энэ зорилгоор тухайн улсын засгийн газраас байгуулсан үндэсний бүлгээс сонгогдох бөгөөд чингэхдээ олон улсын мөргөлдөөнийг эв зүйгээр шийдвэрлэх тухай Гаагийн 1907 оны конвенцийн 44 дүгээр зүйлийн дагуу тогтоосон Хөндлөнгийн шүүхийн байнгын танхимын гишүүдийг сонгодог нөхцлийг баримтална.
22 дугаар зүйл
1. Шүүх Гааг хотод байрлана. Шүүх зохимжтой гэж үзсэн үедээ хаа ч, хэдийд ч хуралдаж, үйл ажиллагаагаа явуулахад энэ байдал саад болохгүй. 23 дугаар зүйл
1. Шүүн таслах ажиллагаа түр завсарлахаас бусад үед шүүх байнга ажиллана. Шүүн таслах ажиллагаа хэзээ, ямар хугацаагаар завсарлахыг шүүх өөрөө тогтооно. ШҮҮХИЙН ЭРХ МЭДЭЛ

34 дүгээр зүйл
1. Шүүхээр хэргээ хянан шийдвэрлүүлэх тал нь гагцхүү улс байна. ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГАА

39 дүгээр зүйл
1. Шүүхийн албан ёсны хэл нь франц, англи хэл байна. Талууд хэргийг франц хэлээр хэлэлцэхийг зөвшөөрсөн бол шийдвэрийг франц хэлээр гаргана. Талууд хэргийг англи хэлээр хэлэлцэхийг зөвшөөрсөн бол шийдвэрийг англи хэлээр гаргана. 43 дугаар зүйл
1. Шүүн таслах ажиллагаа бичгээр, амаар гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ.
2. Бичгээр явуулах шүүн таслах үйл ажиллагаа нь шүүх болон оролцогч талуудад илгээх санамж бичгүүд, сөрөг санамж бичгүүд, шаардлагатай бол тэдгээрт өгөх хариу түүнчлэн тэдгээрийг нотлох бүх бичиг баримтаас бүрдэнэ. ЗӨВЛӨХ ДҮГНЭЛТ

65 дугаар зүйл
1. Шүүх нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын дүрэмд заасанчлан, эсхүл энэхүү дүрмийн дагуу хүсэлт гаргах эрх бүхий аливаа байгууллагын хүсэлтээр эрх зүйн ямар ч асуудлаар зөвлөх дүгнэлт өгч болно. 67 дугаар зүйл
Шүүх зөвлөх дүгнэлтээ нээлттэй хуралдаан дээр зарлах бөгөөд энэ тухай Ерөнхий нарийн бичгийн дарга болон уг асуудалд шууд хамаарах Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын гишүүн улсууд түүнчлэн бусад улс, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчдөд урьдчилан мэдэгдэнэ. Current Members

President

Peter Tomka (Slovakia)

Vice-President

Bernardo Sepúlveda-Amor (Mexico)

Judges

Hisashi Owada (Japan)
Ronny Abraham (France)
Kenneth Keith (New Zealand)
Mohamed Bennouna (Morocco)
Leonid Skotnikov (Russian Federation)
Antônio Augusto Cançado Trindade (Brazil)
Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalia)
Christopher Greenwood (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
Xue Hanqin (China)
Joan E. Donoghue (United States of America)
Giorgio Gaja (Italy)
Julia Sebutinde (Uganda)
Dalveer Bhandari (India)

Registrar

Philippe Couvreur (Belgium) Germany vs Italy The Federation of Germany filed application in the Registry of the Court on 23 December 2008 LETTER FROM THE AMBASSADOROF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY TO THE NETHERLANDS TO THE REGISTRAROF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE The Hague, 22 December 2008.
Excellency,
Upon instruction of my Government, I have the honour to submit herewith an Application of the Federal Republic of Germany against the Italian Republic.
The agents of the Federal Republic of Germany would be ready to attend a meeting of the Parties pursuant to Article 31 of the Rules of the Court at the Court’s earliest convenience.
Please accept, Excellency, the expression of my highest consideration.
(Signed) Thomas L,(Signed) Ambassador of the Federal (Signed) Republic of Germany -In recent years, Italian judicial bodies have repeatedly dis- regarded the jurisdictional immunity of Germany as a sovereign State.

-The critical stage of that development was reached by the judgment of the Corte di Cassazione of 11 March 2004 in the Ferrini case, where the Corte di Cassazione declared that Italy held jurisdiction with regard to a claim (proceedings initiated in 1998) brought by a person who during World War II had been deported to Germany to perform forced labour in the armaments industry. Claimants

First group: Young Italian men who had been taken to Germany to preform forced hard labor during the Third Reich

Second group: Captured members of the Italian armed forces who were then denied prisoner of war status

Third group: Victims of massacres carried out by Nazi Germany in the final months of WWII

and an additional Fourth group:

Greek nationals seeking to enforce in Italy a judgment obtained in Greece on account of a similar massacre committed by German mili- tary units during their withdrawal in 1944 Since 2004, the numbers have continually increased. Currently, roughly 250 claimants have introduced civil actions against Germany, which are pending before 24 regional courts and two courts of appeal. It stands to rea- son that Germany is thus involved in a continual confrontation which requires a huge amount of financial and intellectual expenditure. -Both are members of European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes.
-IA country does not have the right to try a country in its own court. Italy is infringing on Germany's right as a sovereign state by increasing its own jurisdiction.


-Furthermore democratic Germany is not responsible for the acts commited by the Third Reich

-Thus they have submitted a application to the International Court of Justice -The democratic Germany has consistently expressed its deepest regrets over the violations of international humanitarian law perpetrated by German forces during the period from 8-9 September 1943 until the liberation of Italy.

-It has made symbolic gestures to commemorate those Italians who suffered (ex. Foreign Minister Steinmeier visited memorial site “La Risiera di San Sabba” with his Italian counterpart) Requests made by the government of Germany to the ICJ

That the Court declare the Italian Republic’s
-international responsibility is engaged,
-the Italian Republic must take any and all steps to ensure that in the future Italian courts do not entertain legal actions against Germany founded on the occurrences described .,ect Joint declaration on 18 Novermber, 2008

Italy and Germany share the ideals of reconciliation, solidarity and integration, which form the basis of the European construction
In this spirit of co-operation they also jointly address the painful experiences of World War II
Italy respects Germany’s decision to apply to the International Court of Justice for a ruling on the principle of State immunity. Italy, like Germany, is a State party to the European Convention of 1957 for the Peaceful Settlement of Disputes and considers international law to be a guiding principle of its actions. Italy is thus of the view that the ICJ’s ruling on State immunity will help to clarify this complex issue. The Application is brought under the terms of the European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes of 29 April 1957 (hereinafter: European Convention) 3. Italy ratified that Convention on 29 January 1960, Germany did so on 18 April 1961. None of the two Parties has denounced it.
Full transcript