Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

OTANTİK LİDERLİK

No description
by

yahya katı

on 7 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OTANTİK LİDERLİK

İÇİNDEKİLER

Otantiklik nedir ?
Otantik Lider Kimdir ?
Otantik Liderliğin Özellikleri Nelerdir ?
Otantik Liderliğin Gelişim Modeli
Otantik Liderlik ve Sinerji ilişkisi
Otantik Liderliğin Bileşenleri
Otantik Liderlik – Hofstede’in Kültür Boyutlarının İlişkisi

OTANTİKLİK
Otantiklik
, kişinin kendi deneyimlerine bağlı olarak duygu, düşünce, ihtiyaç, istek, öncelik ya da inançlarını kabullenmesine yani
“kendini bilmesine”
dayalı bir süreçtir ve kendi içyapısıyla uyumlu bir şekilde gerçek duygularını yadsımadan düşünmeyi ve davranmayı gerektirir (Avolio ve Gardner, 2005:320’den aktaran Keser, 2013:30).

Otantiklik insanın düşünce ve duyguları ile davranışlarının paralel olması anlamını taşımaktadır. Aslında bu anlamın yansımaları tarih boyunca çoğu kültürde bulunmuştur.

Pozitif psikologlara göre otantiklik hem kişinin içsel kanılar, inançlar ve duygulara sahip olmasını hem de bu kişinin kendi gerçek benliğini yansıtan bir biçimde davranmasını (örneğin: düşündüğü ya da hissettiği şeyi söylemesi ve bu doğrultuda hareket etmesi) kapsamaktadır(Coşar, 2011:22).
TEŞEKKÜRLER
OTANTİK LİDERLİK
Arş. Gör. Yahya Katı
Aralık 2014
Balıkesir

Mevlana Celaleddin-i Rumi
“Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol”
William Shakspeare
“Düşündüğün gibi söyle ve ruhtan söyle”
Benjamin Franklin
“Nasıl görünüyorsan gerçekten o ol”

OTANTİK LİDERLİK
Yunan Mitolojisi
, “Kendin ol”
Konfiçyus
“Üstün insan konuşmadan önce hareket eder ve sonrasında hareketlerine göre konuşur”
Sokrates
“Görünmek istediğin gibi ol”

OTANTİK LİDER

Otantik liderler
özfarkındalığa sahip, değerleriyle düşünceleriyle, duygularıyla ve inançlarıyla uyum içerisinde hareket eden ve hareketlerinin ahlaki sonuçlarını anlayan liderler olarak tanımlanırlar (Harvey vd., 2006:1’den aktaran Coşar,2011:29).

Bill George(2003)otantik liderliği "bir lider izlenimi veya görüntüsü yaratmak" yerine
"kendi olmak; olmak için doğduğunuz kişi olmak"
şeklinde tanımlamıştır (Sexton, 2007:3’den aktaran Tabak, 2012:95).
Kendi kendine yetebilme/kendine güven, umut, iyimserlik ve sorunların çabuk üstesinden gelebilme niteliklerini içeren
psikolojik sermaye
otantik liderliğin temel elemanlarındandır (Luthans ve Youssef, 2004: 152’den aktaran Kıcır, 2014:3).
OTANTİK LİDERLERİN ÖZELLİKLERİ
Otantik liderlerin, liderlikleri sahte değildir.

Otantik liderlerin liderlik davranışlarında statü, saygınlık ve diğer kişisel ödüller heyecan verici ve motive edici değildir.

Otantik liderler orijinaldir, kopya değildir.

Otantik liderler, kendi değer ve inançlarına göre oluşturdukları davranışları ile liderlik yaparlar. Onların söyledikleri ile inançları birbiriyle tutarlıdır.

OTANTİK LİDERLİĞİN GELİŞİM MODELİ
OTANTİK LİDERLİK VE SİNERJİ
Otantik liderler, grup içinde ya da grup dışında edindikleri tüm bilgileri hem analiz etmede, hem de değerlendirme sürecinde grup üyeleriyle şeffaflığı temel alan bir anlayışla paylaşmaktan çekinmez. Bu anlamda
fikir alış verişinin yarattığı sinerjiyi
tüm grubu güçlendirmeye ve geliştirmeye kanalize ederler (Walumbwa vd. 2011; 7-8’den aktaran Kıcır, 2014:5).
OTANTİK LİDERLİĞİN BİLEŞENLERİ
Walumbwa ve arkadaşları (2008) yakın zamandaki otantik liderlik kavramlaştırmalarına dayanarak öncelikle otantik liderliği
beş farklı
, ama bağlantılı sabit bileşen olarak incelemişlerdir:

Özfarkındalık

İlişkilerde şeffaflık

İçsel kural

Karar almada bilginin dengeli değerlendirilmesi

Pozitif ahlaki perspektif

Öz farkındalık (Self-Awareness)

Bilgiyi Dengeli ve Tarafsız Değerlendirme (Balanced Processing)

İlişkilerde Şeffaflık (Relational Transparency)

İçselleştirilmiş Ahlak Anlayışı (Internalized Moral Perspective)

ÖZ(BİREYSEL) FARKINDALIK

Bireysel farkındalık
, otantikliğin bir unsuru olarak kişinin kendi kişisel özelliklerinin, değerlerinin, motive unsurlarının, duygularının ve bilincinin farkında olması ve bunlara güvenmesi olarak ifade edilir( Akgündüz, 2012:32).
Bireyin bireysel farkındalığı, bir kişinin doğuştan sahip olduğu tutarsız yönlerini ve bu tutarsızlıkların kendi duyguları, düşünceleri, eylemleri ve davranışları üzerinde yarattığı etkileri bilmesini içerir ( Akgündüz, 2012:32).
BİLGİYİ DENGELİ VE TARAFSIZ DEĞERLENDİRME

Dengeli değerlendirme
, bir karar vermeden önce ilgili verileri tarafsız olarak değerlendirmek olarak tanımlanmıştır(Kıcır,2014:3).
Bu bileşen kişinin kendiyle ilgili bilgileri işleme sürecinde, inkâra, abartıya ve bilgiyi tahribe başvurmadan, kişisel deneyimlere dayalı olarak tarafsız bir biçimde bilgiyi ele almasını içerir (Keser, 2013:43).

Tarafsız değerlendirme süreci, kişisel dürüstlüğün ve karakterin esasını oluşturur. Dürüstlük ve karakter sadece liderin karar verme sürecini ve eylemlerini değil, aynı zamanda liderin kendilerini iyi hissedebilmelerini de etkiler ve bu da kişisel esenliği getirir (Keser, 2013:43).
İÇSELLEŞTİRİLMİŞ AHLAK ANLAYIŞI
Otantik liderliğin çekici özelliklerinden bir tanesi, otantik liderlerin, kendi ahlaki
“iç pusulalarını”
, özellikle de belirsiz ahlaki durumlarda ya da kişinin gayri-ahlaki bir davranışa zorlandığı durumlarda uygun davranışlarda bulunmaya odaklı olarak kullanabilmeleridir (George ve Sims, 2007; May vd., 2003’den aktaran Kıcır,2014:4)
İLİŞKİLERDE ŞEFFAFLIK

İlişkilerde şeffaflık
, liderlerin kendini açık ve doğru biçimde ifade etme yeteneklerinin tümünü kapsar(Savur, 2013:3).
Otantik liderler kendilerini tanır ve güçlü, güçsüz yönlerini bilirlerse, yakın ilişkilerinde duygularını ve düşüncelerini paylaşmak için daha yüksek seviyede dürüstlük, açıklık ve isteklilik göstereceklerdir (Gardner vd., 2005:358’den Aktaran Akgündüz,2012:34).

OTANTİK LİDERLİK VE HOFSTEDE’NİN KÜLTÜR BOYUTLARI
Güç Mesafesi
Belirsizlikten Kaçınma
Bireycilik/Toplulukçuluk
Eril Kültür/Dişil Kültür
Uzun Dönem/Kısa Dönem odaklı olma

OTANTİK LİDERLİK-GÜÇ MESAFESİ İLİŞKİSİ
Otantik liderler samimi ve güven verici bireyler oldukları için şeffaf, açık ve yakın ilişkileri çok daha rahat kurabileceklerdir(Akgündüz, 2012:20).


OTANTİK LİDERLİK – BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA ARASINDAKİ İLİŞKİ
Otantik liderlerin söyledikleri ile yaptıkları tutarlı olacağından izdaşları kendilerini güvende hissedeceklerdir.Liderin izdaşları belirsiz durumlarda belirsizliği azaltmak için belirsizlikten kaçarlar fakat burada böyle bir durum söz konusu olmadığından belirsizlikten kaçma düşüktür.

OTANTİK LİDERLİK - BİREYCİLİK/TOPLULUKÇULUK İLİŞKİSİ
Otantik liderler takipçilerine karşı kendini gerçekçi şekilde ifade etmesi, güveni ve samimiyeti oluşturur. Buda takipçileri takım çalışmasına ve işbirliğine teşvik eder (Gardner, Avolio, Luthans, May, Walumbwa, 2005’den aktaran Kıcır, 2014:5).
OTANTİK LİDERLİK- ERİL/DİŞİL KÜLTÜR ARASINDAKİ İLİŞKİ
Dişil kültürlerde insanlar arası ilişkilere ve insana verilen önem daha fazladır, Dişil kültür özelliklerine naziklik, merhametli olmak, şefkatli olmak, sıcak davranmak vs de eklenebilir.Bu özelliklere bakarsak Otantik liderlerin
dişil kültür
özellikleri gösteren toplumlarda daha başarılı olması beklenir.
OTANTİK LİDERLİK-UZUN/KISA DÖNEM ODAKLI OLMA ARASINDAKİ İLİŞKİ
Otantik liderler özfarkındalığa sahip, değerleriyle düşünceleriyle, duygularıyla ve inançlarıyla uyum içerisinde hareket eden ve hareketlerinin ahlaki sonuçlarını anlayan liderlerdir ve bu özelliklerini işgörenlerinde de görmek isterler bu örgütte bir kültür oluşturmak demektir ve ancak uzun dönem odaklı düşünmekle mümkün olacaktır.
KAYNAKÇA
Güç Mesafesi
Belirsizlikten Kaçınma
Bireycilik/Toplulukçuluk
Eril Kültür/Dişil Kültür
Uzun Dönem/Kısa Dönem odaklı olma

Akgündüz, Y,Konaklama işletmelerinde otantik liderlik ve özyeterlilik arasındaki ilişki, İzmir, 2012
Coşar, S,Otantik liderlik ve ardılları üzerine bir araştırma, Ankara, 2012
Keser, S, İlköğretim okulu yöneticilerinin otantik liderlik ve psikolojik sermaye özelliklerinin karşılaştırılması, İstanbul, 2013
Kesken, J, Liderlik yaklaşımlarında yeni perspektifler:Pozitif ve Otantik liderlik, 2008,729-754
Kıcır, D,Otantik Liderliğin Akademik Platformda Lider Boyutu Açısından İncelenmesi Eskişehir, 2014
Savur, N, Otantik Liderlik ve çalınların psikolojik sermayeleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma, Afyonkarahisar, 2013
Tabak, A, Otantik Liderlik Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması,2012, 89-116
Yaşbay H, Otantik liderlik ve Örgütsel bağlılık ilişkisi,2011
Tabak A, Liderlikte güncel yaklaşımlar, Ankara , Detay yayıncılık, 2012
Pozitif Psikoloji
, Psikolojinin unutulan diğer 2 misyonunu gün ışığına çıkarmıştır. Psikoloji sadece bireyin hastalıklarıyla, zayıflıklarıyla çalışmaz, bireyin kendi kaynakları, güçlü yönlerini de ele alır. Tedavi sadece yanlış olanın düzeltilmesi değil, doğru olanın ortaya çıkarılması ve inşa edilmesidir(www.aktuelegitim.com 14.12.2014)
Son yıllarda Enron, Global Crossing, World com, Lehman Brothers gibi işletelerde skandallar yaşanması etkili liderin tanımı tartışmalarını yeniden başlatmıştır ve büyük bir ABD şirketi olan Medtronic'in eski CEO'su Bill George tarfından yapılan "Otantik liderler aranıyor " çağrısı kurumsal skandallar sonucunda yapılmış bir çağrıdır(Tabak, 2012:194)
Mey İçki CEO/ Galip Yorgancıoğlu
Her şeyden önce doğruluk ve dürüstlük, kurumsal yapımızda önemli bir yer tutuyor. Hal böyle iken, ben de yönetim takımıma karşı her zaman dürüst olup, kendilerine tüm mesajları, eleştirileri ve yorumlarımı her zaman direkt, açık ve sarih olarak vermişimdir.
Shell Türkiye Genel Müdürü/ Canan Edipoğlu
Paylaşımcılık, katılımcılık, takım çalışması, yetkilendirme, sadece benimle ilgili özellikler değil. Bunlar Shell şirketinin temel ilkeleri arasında yer alıyor. Özgün lider kriterlerinin birçoğu doğrulara işaret ediyor. Ben kişi olarak, bu özelliklerin hepsine mükemmelen sahibim demek istemiyorum. Ama yöneticilik yaşamımda bunların çoğunu kazanmaya çalıştım, kendimi geliştirmeye önem verdim.
Alarko Holding Turizm Grup Başkanı/Edip İlkbahar
En büyük amacımız, müşterilerimizi ve çalışanlarımızı derinlemesine anlamak. Bu sayede onlara gerçek fayda sağlayarak mutlu etmek ve bunu uzun vadede ve sürdürülebilir olarak yapmak.
İpragaz Genel Müdürü/Selim Şiper
Özgüven sorunu olan yöneticiler iletişim sorunu çeker. Ben bu nedenle her şeyden önce “normal insan” olmak yönünde kendimi geliştirmeye çalışırım. Bilirim ki en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır.
Full transcript