Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samorządy mają głos 11.10.2012

No description
by

Zuzanna Naruszewicz

on 27 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samorządy mają głos 11.10.2012

Niskie zaangażowanie wynika z niskiego stopnia zaufania do innych.
Przekonanie, że „większości ludzi można ufać” podziela zaledwie 26% społeczeństwa (według badań CBOS z marca 2010). Jak wynika z badań „Diagnoza szkolna 2009”, wskaźnik zaufania wśród uczniów jest jeszcze niższy – tylko 16% podziela pogląd, że większości ludzi można ufać. Niepokojące jest to, że odsetek ufających drastycznie spada wraz z wiekiem – większości ludzi ufa 20% 12-latków, lecz jedynie 9% 18-latków. Jest analogicznie jak w przypadku dobrej oceny samorządu uczniowskiego i poziomem zaangażowania społecznego.
Wśród polskiej młodzieży wraz z zaufaniem spadają również:
zaangażowanie w aktywności wolontariackie (51% dwunastoletnich dziewcząt i 41% chłopców angażowało się wolontariacko, podczas gdy wśród 18-latków było to analogicznie 22% i 19%)
udział w pracach na rzecz szkoły (66% dziewcząt i 59% chłopców w wieku 12 lat i 46% dziewcząt i 38% chłopców w wieku 18 lat).
Wzmocnienie samorządu uczniowskiego jest konieczne,
aby zatrzymać trend malejącego zaangażowania
społecznego młodych Polaków.
Witam Państwa!
Michał Tragarz
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Dziękuję za uwagę!
Jak jest?
Wybory
W większości szkół prowadzone
są procesy wyborcze, lecz ich
jakość jest bardzo zróżnicowana,
doświadczenie akcji Samorządy mają
głos pokazuje, że często
odbiegają one
od demokratycznych standardów
, nie
cieszą się również
zainteresowaniem
uczniów
- zarówno głosujących jak
i kandydatów
.
- 45% uczniów szkół ponadgimnazjalnych twierdziło, że nigdy nie głosowało
w wyborach do władz SU

- regularny udział w wyborach do samorządu deklarowało 19% uczniów zasadniczych szkół zawodowych
i techników, 22% uczniów liceów zawodowych i 34% uczniów liceów ogólnokształcących
Na podstawie badania Opinie i Diagnozy 19, Centrum Badania Opinii Społecznej i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 2011, s. 33:
Większość dyrektorów, nauczycieli i uczniów postrzega SU jedynie jako grupę reprezentantów, która ma ściśle określone zadania do wykonania.
Z doświadczeń CEO z pracy z SU wynika, że zajmują się one bardzo wąskim zakresem działań szkolnych,
w większości organizacją imprez szkolnych, w dużej części zgodnie z kalendarzem narzuconym przez dyrekcję lub radę pedagogiczną.
Brakuje działań włączających szersze grupy uczniów
we współdecydowanie o szkolnych sprawach, działań opartych o potrzeby uczniów szkoły, działań rzeczniczych (np. w sferze praw ucznia).
Z punktu widzenia większości uczniów SU zajmuje się sprawami odległymi, niedotyczącymi ich osobiście a więc nieważnymi.

Ponadto działania SU są postrzegane jako takie, w których ostatnie słowo należy i tak do dyrekcji i nauczycieli.
Rzeczywistość szkolna
Prawo
Ustawa o systemie oświaty stworzyła podstawy
do rozwoju w szkołach samorządności uczniowskiej określając między innymi:

- obowiązek funkcjonowania samorządu
uczniowskiego w szkole (art. 55),

- zasadę, zgodnie z którą samorząd to wszyscy uczniowie i uczennice szkoły (art. 55)

- nakładając na dyrektora obowiązek
współdziałania z samorządem (art. 39).
(cc) photo by theaucitron on Flickr
(cc) photo by theaucitron on Flickr
Podstawowym prawem samorządu uczniowskiego jest uchwalenie regulaminu oraz przedstawianie dyrektorowi i radzie pedagogicznej
wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły.
Ustawa wyszczególnia również podstawowe prawa uczniów, których
w szczególności mogą dotyczyć wnioski samorządu:
1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
- skreślenie przez dyrektora ucznia z listy następuje
na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu
opinii samorządu uczniowskiego.
- dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego przy
dokonywaniu oceny pracy nauczyciela
- dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań jest zobowiązany do współpracy z samorządem uczniowskim

- dyrektor wg Karty Nauczyciela jest odpowiedzialny za: "tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów"
- przedstawiciele samorządu uczniowskiego muszą stanowić jedną trzecią
członków rady szkoły (organ doradczy)
- w szkołach ponadpodstawowych rada szkoły może zostać utworzona na wniosek samorządu uczniowskiego
Rolę samorządu uczniowskiego podkreśla również wprowadzona w rozporządzeniem z 2008 r. podstawa programowa kształcenia ogólnego, nakłada ona
na szkołę
obowiązek zapewnienia realnego wpływu uczniów na wybrane obszary życia szkoły
, m.in.
w ramach samorządu uczniowskiego .
Działania
Na podstawie: Samorządność uczniowska w warszawskich szkołach.
Raport z badania jakościowego, Grupa IQS dla M. St. Warszawa, Warszawa 2010.
Badania
Większość uczniów przebadanych w trakcie „Diagnozy szkolnej 2009”, źle ocenia aktywność samorządów klasowych i uczniowskich, a duża grupa uczniów w ogóle nie wie o istnieniu tej instytucji w ich szkole.
Pozytywna ocena samorządu uczniowskiego spada wraz z wiekiem. Im wyższy etap edukacji, tym mniej osób jest zadowolonych ze swojego SU, lub w ogóle nie wie o jego istnieniu
Jednak podobnie jak w przypadku uczniów procent nauczycieli zadowolonych z działalności SU zmniejsza się wraz z wiekiem uczniów.
Nauczyciele lepiej oceniają działalność samorządów uczniowskich w swoich szkołach, jednak w ostatnich latach procent zadowolonych spada.
Dlaczego to jest ważne?
Doświadczenia szkolne przekładają się
na postawę wobec "dorosłych" wyborów
Samorząd uczniowski jest ważnym narzędziem edukacji obywatelskiej
Badania ICCS 2009 "Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower secondary school students” pokazują, że
uczniowie, którzy posiadają doświadczenie wpływania na decyzje podejmowane w szkole są bardziej skłonni do aktywności obywatelskiej w dorosłym życiu
.

Najniższa frekwencja w polskich wyborach od 1997 roku notowana jest właśnie wśród młodych osób (źródło - Raport: Młodzi 2011), także osoby młode najrzadziej deklarują zainteresowanie polityką i bieżącymi sprawami kraju.
Uzasadnione jest zatem rozważenie, w jaki sposób brak doświadczeń
z wybieraniem władz samorządu uczniowskiego wiąże się z późniejszym nieuczestniczeniem pełnoletnich obywateli w wyborach państwowych.

Można się obawiać, że także w tym obszarze społecznego uczestnictwa działa mechanizm wyuczonej bezradności.
Działanie w samorządzie jest ważnym (często pierwszym) doświadczeniem rozwijającym postawę społeczną oraz aktywność obywatelską. To nie przypadek, że praktycznie wszyscy dzisiejsi liderzy społeczni i polityczni w młodości angażowali się
w istotne dla nich działanie społeczne, a wielu z nich było aktywnych w samorządzie uczniowskim.
Aktywność w samorządzie w praktyce uczy komunikacji, pracy w grupie, pracy metodą projektu, odpowiedzialności za dobro wspólne, kreatywności.

Pozwala również w ciekawy sposób realizować założenia nowej podstawy programowej
(m.in. realizacja projeku gimnazjalnego).
Jakie są przyczyny?
Niezrozumienie idei samorządności uczniowskiej
Niedocenienie obywatelskiej funkcji szkoły
Niedoskonałe prawo oświatowe w zakresie samorządności
Zarówno uczniowie, jak nauczyciele, dyrekcja i rodzice myślą o samorządności jedynie jako o władzach SU nie całej społeczności szkolnej.
Działania samorządu ograniczają się do organizacji imprez szkolnych (często narzuconych z góry), zaniedbane są obszary związane z reprezentowaniem uczniów, prawami ucznia a przede wszystkim umożliwianiem całej społeczności szkolnej uczestnictwa
w podejmowaniu ważnych dla nich decyzji i poprawie komunikacji wewnątrzszkolnej.
- zły wizerunek SU wśród uczniów
- częste postrzeganie przez nauczycieli i dyrekcję
jako instytucję drugorzędną
a nie kluczową dla realizowania funkcji szkoły.
Wszelkie kompetencje samorządu poza uchwaleniem regulaminu zależą od zgody dyrektora, samorząd nie ma również możliwości odwołania się od negatywnych decyzji do wyższej instancji.
Brak określenia kwestii wyborów władz SU w prawie (pozostawienie tego regulaminowi SU prowadzi do stosowania przez szkoły niedemokratycznych rozwiązań).
Skupienie szkół na osiąganiu jak najlepszych wyników egzaminów (które decydują o ocenie szkoły w środowisku
i w ewaluacji zewnętrznej) przy których rozwój samorządu schodzi na drugi plan.
Postrzeganie przez nauczycieli
i rodziców aktywności społecznej jako odciągającej od nauki, a nie będącej cennym, praktycznym elementem zdobywania doświadczenia, często ważniejszego od teoretycznej wiedzy. Uczniowie aktywni właściwie nie są przez system szkolny w żaden sposób premiowani.
Brak sygnałów z zewnątrz dla dyrektora (kuratoria, MEN, system ewaluacji)
że aktywny samorząd uczniowski jest ważny.
Brak precyzyjnych kryteriów dla ewaluacji zewnętrznej do oceny aktywności samorządu uczniowskiego, szkoła rozliczana jest jedynie z formalnego istnienia samorządu.
Samorząd w ustawie OSO
Samorząd w ustawie OSO cd.
Pozostałe uprawnienia
samorządu uczniowskiego:
Samorząd uczniowski
w podstawie programowej
Niska jakość szkolnych wyborów
Niska frekwencja
w szkolnych wyborach
SU postrzegany jako grupa osób zajmująca się mało ważnymi rzeczami
Skupienie SU
na szkolnych imprezach
Full transcript