Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Copy of Copy of Bài thuyết trình môn quảng cáo

No description
by

Thanh Bình

on 13 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Copy of Copy of Bài thuyết trình môn quảng cáo

The Road Less Travelled:

Country Road’s Venture

into Global Markets
GVHD:
Trần Giao Phượng Hà

Bài Thuyết Trình

Nhóm 3 Con sói

ĐÊ TÀI : Tại sao sự xuất hiện của hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa là xu hướng tất yếu? Việt Nam quá độ lên xã hội chủ nghĩa bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa có phải là tất yếu không? Tại sao?

I.Khái niệm về hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì?
II.Liên hệ với Việt Nam:
1. Xu hướng tất yếu của sự xuất hiện hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa:
- Thứ nhất: Những lực lượng sản xuất, đặc biệt là nền công nghiệp hiện đại, dựa trên các thành tựu khoa học - kỹ thuật đã phát triển cao của chủ nghĩa tư bản, phát triển cao à trình độ xã hội hoá càng cao à tạo ra mâu thuẫn ngày càng gay gắt với quan hệ sản xuất tư bản
- Thứ hai, trong chủ nghĩa tư bản có hai giai cấp cơ bản:
giai cấp công nhân
giai cấp tư sản
2. Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.
a. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
b. Chủ nghĩa xã hội:
c.Giai đoạn cao của hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa:
* Một là, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội khác nhau về bản chất. Chủ nghĩa tư bản được xây dựng trên cơ sở chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, dựa trên áp bức, bóc lột và bất công. Chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu
* Hai là, chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên nền đại công nghiệp có trình độ cao.
* Ba là, các quan hệ xã hội của chủ nghĩa xã hội không tự phát nảy sinh từ chủ nghĩa tư bản
* Bốn là, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là công việc mới mẻ, khó khăn phức tạp và đòi hỏi phải có thời gian để giai cấp công nhân có thể làm quen với những việc đó.
* Thứ nhất, cơ sở vật chất - kỹ thuật của xã hội XHCN là nền đại công nghiệp.
* Thứ hai, xã hội xã hội chủ nghĩa xoá bỏ chế ðộ chiếm hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội.
* Thứ ba, xã hội xã hội chủ nghĩa là một chế độ xã hội tạo ra được cách tổ chức lao động và kỷ luật lao động mới. Quá trình xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội mang tính tự giác
* Thứ tư, Xã hội xã hội chủ nghĩa thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động-
* Thứ năm, nhà nước xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc; thực hiện quyền lực và lợi ích của nhân dân.
Về mặt kinh tế: Lực lượng sản xuất đã trở nên dồi dào, ý thức con người được nâng lên, khoa học phát triển lao động của con người được giảm nhẹ .

Về mặt xã hội:trình độ xã hội ngày càng phát triển, con người có điều kiện phát triển năng lực của mình tri thức con người được nâng cao, không còn có sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn.

> Như vậy tới giai đoạn cao của hình thái kinh tế xã hội công sản chủ nghĩa con người đã được giải phóng hoàn toàn và được phát triển một cách thực sự toàn
* Thứ sáu, xã hội xã hội chủ nghĩa là chế độ đã giải phóng con người thoát khỏi áp bức bóc lột, thực hiện công bằng, bình đẳng, tiến bộ xã hội, tạo những điều kiện cơ bản để con người phát triển toàn diện.
LIÊN HỆ
. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Ở nước ta, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bắt đầu từ năm 1954 ở miền Bắc và từ năm 1975, sau khi đất nước đã hoàn toàn độc lập và cả nước thống nhất, cách mạng dân tộc - dân chủ nhân dân đã hoàn toàn thắng lợi trên phạm vi cả nước thì cả nước cùng tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, cùng quá độ lên chủ nghĩa xã hộI
a) Khả năng về quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam
- Chủ quan
- Khách quan
b) Nhận thức về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa
Đây chính là con đường phát triển "rút ngắn" lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
- Chính trị
- Kinh tế
Nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
a) Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
b) Xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa
c) Xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa
Cám ơn cô và các bạn đã lắng nghe
. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam
Full transcript