Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

НАСТАВНИЧЕСТВО НА НОВОНАЗНАЧЕНИ УЧИТЕЛИ И УЧИЛИЩНИ ДИРЕКТОРИ – ПРИЛАГАНИ МОДЕЛИ, ПРОЕКТНИ ИНТЕРВЕНЦИИ, ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

No description
by

Galin Tzokov

on 5 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of НАСТАВНИЧЕСТВО НА НОВОНАЗНАЧЕНИ УЧИТЕЛИ И УЧИЛИЩНИ ДИРЕКТОРИ – ПРИЛАГАНИ МОДЕЛИ, ПРОЕКТНИ ИНТЕРВЕНЦИИ, ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Проектните дейности се реализират от екип от 10 преподаватели
въвеждане на статут на стажант-учители
/традиции със стажанския институт към Софийския университет/ - едногодишна супервизия от страна на университетски преподаватели
едногодишни въвеждащи програми за нови учители
- менторски програми съчетаващи индивидуално менторство в училище; групови срещи и академично наставничество в университет; е-менторинг

2 групи учители от предучилищни заведения,
1 група учители от начален етап ,
1 група учители от прогимназиален етап,
1 група учители в гимназиален етап на обучение,
4 групи възпитатели
1 група директори на училища и детски градини.
В продължение на девет месец се осъществиха следните дейности
, свързани с процеса на академично наставничество:
• Една индивидуални среща (всеки месец по 2 учебни часа за наставляван) ;
• Всеки месец провеждане на групова среща в Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ с група наставлявани в рамките на 5 учебни часа;
• Е-менторинг на новоназначени учители, възпитатели и директори – в рамките на специално изработен сайт.
http://www.best-teachers.com/
Проведени по 3 обучителни семинара

с
наставляваните с научноизследователска и иновативна насоченост (по групи в рамките на университета)

Сфери на професионално
развитие
1. Образователна сфера
2. Възпитателна сфера
3. Мениджмънт на класната стая
4. Учебна документация
5. Сфера на взаимодействие с колеги и ръководство
6. Сфера на взаимодействие с родители
7. Извънкласни занимания на учениците

1. Училищни политики по отношение на реализиране на ефективни образователни програми и включване на технологиите в процеса на обучение
2. Реализиране на основните управленски функции
3. Мениджмънт на педагогическия персонал- Подбор мотивиране стимулиране на квалификацията и кариерното развитие
4. Развитие на позитивна училищна култура
5. Мениджмънт на качеството на училищната организация
6. Съвместна работа със семейството и общността
7. Финансов мениджмънт – училищне бюджет
8. Училищно законодателство и задължителна училищна документация

Разработени инструменти за осъществяване на процеса на академично наставничество:
• Анкетни карта за установяване на нуждите на новоназначените учители/директори
• План-график за провеждане на индивидуалните и груповите срещи с наставляваните
• Структура на Менторска програма на новоназначени учители
• Структура на Менторска програма на новоназначени директори и др.
Портфолио на наставлявания учител/директор
• Програма за обучение на учители-ментори от всяко училище, което се включи в проекта - 80 учебни часа


• Програма за обучение на директори-ментори - 80 часа

НАСТАВНИЧЕСТВО НА НОВОНАЗНАЧЕНИ УЧИТЕЛИ И УЧИЛИЩНИ ДИРЕКТОРИ –
ПРИЛАГАНИ МОДЕЛИ, ПРОЕКТНИ ИНТЕРВЕНЦИИ, ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ
проф. д-р Галин Цоков

. В 17 страни или региона (Австрия, Великобритания, Германия, Естония, Ирландия, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Турция, Франция, Хърватия и Швеция) вече действат задължителни структурни програми за въвеждане на новите учители.

В много държави години наред действат структурирани менторски програми насочени към подкрепа на новоназначени училищни директори

Тези програми се различават по структура – някои осигуряват индивидуална подкрепа, други акцентират върху подготовката, като всички те се стремят да помогнат на новите специалисти да се адаптират в професията
Модели на наставничество на новоназначени учители/директори
Елемент от компетентното и ефективно управление на педагогическия персонал;
Единен подход в организацията за подпомагането на новоназначените учители и директори;

Северна Дакота
двугодишна индивидуална менторска програма
учител-ментор - нов учител

Менторски програми в Европа
ЕТИМОЛОГИЯ НА ДУМАТА “МЕНТОР” УЧИТЕЛ; ВЪЗПИТАТЕЛ; ПАЗИТЕЛ; ПОКРОВИТЕЛ; НАСТАВНИК ЗА МЪДРОСТ И ДАВАНЕ НА СЪВЕТИ
За първи път в гръцката митология- Одисей, при участие в Троянската война, се е възползвал от Ментор – негов приятел, който да бъде пазител на малкия му син Телемах и на неговия дом

Какво се разбира под наставничество/“менторство”
Процесът на менторство свързва един ментор и един получаващ менторска подкрепа въз основа на техните споделени интереси, нужди, цели, силни страни и личностови качества и им предоставят възможност да създадат дългосрочна, взаимнополезна връзка и споделени преживявания.


наставничеството може да включва "партньорска подкрепа, консултиране, социализация и коучинг
Контакт между ментори и наставлявани - чрез срещи лице в лице, телефонни разговори, училищни посещения и групови срещи с други такива двойки от наставници и наставлявани
Към основните функции на менторите се включват:
подпомагане на наставляваните да решават сами проблеми си
рефлективни разговори
осигуряване на връзка с хора или ресурси
обсъждане на различни теми, свързани с професионалната дейност
предлагане на решения на проблемите на начинаещия учител/директор.
Осигуряването на менторство понякога се описва като партньорска подкрепа
Разбиране на нуждите и емоциите

Програма за наставничество на директори в Англия и Уелс /от 1991 г./ 18 мес. обучение на директорите ментори; Новите директори доброволци били групирани с опитни директори-ментори; чрез срещи, телефонни разговори и посещения на място в училище
Бенк Стриит Колидж Ню Йорк
стажант учители, студенти учители 1 г.
Индивидуално наставничество на терен
един път месечно академичния наставник посещава стажанта в продължение на една година /предварителна подготовка, наблюдение, дискусия и писмена рефлексия
Конферентна група
- един консултант от факултета се среща с група от 5 до 7 души,„казуси от практиката“ и оказване на подкрепа, като превръщат историите в професионални дискусии. 4 срещи

За наставлявани

-Компетентност
-Поставяне на цели
-Мотивация и удовлетвореност
- Психологическа подкрепа
-Креативност
-Комуникативни умения
- Организационна промяна
- Лична промяна
- Времева ефективност
- намаляване на чувството на изолация
намален стрес и фрустрация /
увеличаване на доверието и самочувствието
възможност за размисъл върху новата роля

Менторска програма за новоназначени учители Естония

Менторски програми в САЩ
Академия за училищни лидери - Ню Йорк
едногодишно обучение на обещаващи учители; шест месечна практика в училище като помощник-директор под супервизията на директора-ментор
Бенк Стриит Колидж Ню Йорк /1991 г./
менторска програма. Програмата се състои от два компонента, компонент съветник (ментор) и компонент ‘помощник’ директор, чрез индивидуални и чрез групови срещи, а често и чрез срещи от отворен тип /пет пъти месечно в продължение на година/

Необходими решения...
Програма за академично наставничество на новоназначени учители и директори
Благодаря за вниманието!
3 етапа в подготовка на учители -
първи базово обучение в университета
, втори
въвеждаща година /кооперация и социализация
/. трети
продължаваща квалификация и саморефлексия
Въвеждащата година
менторска програма за учители 1 год
модел учител-ментор - наставляван
осем групови срещи /до 15 наставлявани с академични наставници в университета
Обучение на учители-ментори в
Центрове за въвеждащо обучение
в университета

Осъществена в периода 10.2014 до 06.2015 г.
ТЕМИ
Мениджмънт на класа
Интерактивни методи на обучение
Форми и методи на педагогическо взаимодействие в детската градина
Иновационни аспекти в диадата “Детска градина – семейство”
Иновационен мениджмънт в образованието
Разработване и управление на проекти в образованието
Учебен план за обучение на учители- ментори -80 часа
Особености на андрагогическия модел на обучение. Учителят като възрастен обучаем. 10 часа
Същност и функции на менторството.Коучинг и менторство.Сфери и методи на менторството на учители. Инструменти за наставничество 15 ч
Формиране и развитие на екипи. Екипна работа в училищното образование. 10 ч
Рефлексия, саморафлексия и професионално развитие на учителя 10 ч
Комуникация и активно слушане 5 ч
Тренинги.
Въвеждащо интервю с наставлявания 10 ч
Развитие на социални умения 10 ч
Оценка на резултатите от наставничеството 10 ч

Учебен план за обучение на директори- ментори -80 часа
Особености на андрагогическия модел на обучение. Директорът като възрастен обучаем. 10 ч
Същност и функции на менторството.Коучинг и менторство.Сфери и методи на менторството на директори. Инструменти за наставничество 15 ч
Формиране и развитие на екипи. Екипна работа в училищното образование. 10 ч
Рефлексия, саморефлексия и професионално развитие на директора 10 ч
Комуникация и активно слушане 5 ч
Тренинги.
Въвеждащо интервю с наставлявания директор 10
Развитие на социални умения 10 ч
Оценка на резултатите от наставничеството 10 ч

национални политики
Университети
Академично наставничество на новоназначени учители/диектори
Обучение на учители-ментори; директори-ментори

Министерство на образованието и науката

Финансира организира обучението на учителите/директорите ментори
Подпомага и контролира училищните политики насочени към наставничество на нови учители
Образователна организация
Провежда микрополитики за наставничество на нови учители
Организира дейността научителите-наставници
Въвеждане на програми за изявени учители
Менторски програми за новоназначени директори
Full transcript