Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Ang Makataong Kilos

No description
by

Rowell Wisco

on 1 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Ang Makataong Kilos

Ayon kay Agapay...
Anumang uri ng tao ang isang indibidwal ngayon at magiging anong uri sa susunod ay nakasalalay sa uri ng
KILOS
na kanyang ginagawa.


Dahil sa
isip, kilos-loob
ng tao at iba pang pakultad na taglay niya, siya ay may kapangyarihang kumilos ayon sa kanyang nais at ayon sa katuwiran.
Ang Kilos ang nagbibigay Patunay kung ang isang tao ay may kontrol at pananagutan sa sarili.
KILOS
DALAWANG URI NG KILOS ANG TAO
1. Ang Kilos ng tao
( Acts of man)
Kilos na nagaganap sa tao.
Likas sa tao
Hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob
Walang aspekto ng pagiging mabuti o masama
Walang pananagutan ang tao kung naisasagawa ito.
HALIMBAWA
Pagsusuri: Maliwanag na walang kamalayan si Jasmin a tsismis sa loob ng klase. Ang kilos na pandinig sa usapan ay hindi malayang pinili
Tatlong uri ng kilos ayon sa Kapanagutan (Aristoteles)
1.
Kusang loob-
ito ang kilos na may kaalaman at pagsang-ayon. Ang gumagawa ng kilos ay may lubos na pagkaunawa sa kalikasan at kahihinatnan nito.. (see Halimbawa)


2. Di Kusang Loob
Dito ay may paggamit ng kaalaman ngunit kulang ang pag sang ayon. Makikita ito sa kilos na hindi isinagawa bagaman may kaalaman sa gawain na dapat isakatuparan...
3. Walang kusang loob
GOAL!
Ang Makataong Kilos
Halimbawa
2. Makataong Kilos (Human Act)

May kaalaman, malaya at kusa
Ginagamitan ng isip at kilos-loob.
May kapanagutan ang tao sa pagsasagawa nito.


MAAARI BANG MAGING MAKATAONG KILOS ANG KILOS NG TAO? ANG SAGOT AY
OO
Pagsusuri: Si Jasmin ay nagkaroon ng kaalaman sa usapan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng interes sa tsismis.
Voluntary Act- nagpapakita ng pagkukusang kilos

Ang

bigat ng pananagutan
(degree) sa kinakaharap na sitwasyon ng isang makataong kilos ay nakabatay sa bigat ng kagusutuhan o pagkukusa.

Ang mga ito (degree of willfulness o voluntariness) ay nasa ilalim ng kaalaman at kalayaan na tinatamasa. Sa madaling salita;

Kung malawak ang kaalaman o kalayaan- mas mataas o mababang digri ang pagkukuso o pagkagusto
Mas mataas o mababang digri ang pagkukusa, mas mabigat o mababaw ang pananagutan.
Dito ang tao ay walang kaalaman kaya't walang pagsang ayon sa kilos. Ang kilos na ito ay hindi pananagutan ng tao dahil hindi niya alam kaya't walang pagkukusa.
LAYUNIN: BATAYAN NG MABUTI AT MASAMANG KILOS
Makikita sa layunin ng isang makataong kilos kung ito ay mabuti at masama.
Aristoteles – ang kilos o gawa ay hindi agad nahuhusgahan kung masama o mabuti. Nakasalalay sa intensyon ng tao kung bakit niya ginawa ang isang bagay.
Lahat ng bagay ay may likas na dahilan/layunin.
- Nakakabit ito sa kabutihang natatamo sa bawat kilos na ginagawa
Ang kabutihang ito ang nakikita ng isip na nagbibigay ng pagkukusang-loob na gawin tungo sa kanyang kaganapan.
TELOS – pagbabalik ng lumikha sa tao, ang Diyos.
Ang masamang bunga ng kilos ay hindi mangyayari kung hindi naganap ang mas kinusang-loob na kilos.
Hindi mapananagot ang isang tao kung ang bunga ng kilos niya ay walang kaugnayan sa mismong ikinilos niya.

Makataong kilos at obligasyon
ayon kay Sto.Tomas,hindi lahat ng kilos ay obligado.

ang isang gawa o kilos ay obligado lamang kung ang hindi pagtuloy nito ay may masamang mangyayari.

kabutihan ng sarili at ng iba,
patungo sa pinakamataas na layunin
Halimbawa:
- Ang pag akay sa
isang matanda na
tatawid sa kalye.

-Ang hindi mo
pagbabayad ng
buwis.


KABAWASAN NG PANANAGUTAN:
KAKULANGAN SA PROSESO NG PAGKILOS.
May eksepsiyon sa kabawasan sa kalalabasan ng isang kilos kung may kulang na proseso ng pagkilos. " - ARISTOTELES
Ang Apat na Elemento sa Proseso
1.) PAGLALAYON. Kasama ba sa nilalayon ang kinalabasan ng isang makataong kilos? Nakikita ng tao ang isang masamang epekto ng kilos na sa kaniya ang kapanagutan ng kilos.
2.) PAG-IISIP NG PARAAN NA MAKARATING SA LAYUNIN. Ang pamaraan ba ay tugma sa pag-abot ng layunin at hindi lamang kasangkapan sa pag-abot ng naisin? Dito ay ginagamit ang tamang kaisipan at katuwiran.
3.) PAGPILI NG PINAKAMALAPIT NA PARAAN :- Nagkaroon ba ng kalayaan sa mga opsiyon na pagpipilian o pinili lamang ang mas nakabubuti sa iyo na walang pagsasaalang-alang sa maaaring epekto nito?
Iniwasan mo ba ang opsiyon na mas humihingi ng masusing pag-iisip?- Ang lahat ba'y bumabalik lamang sa pansariling kabutihan na hindi nagtataguyod ng kabutihan ng iba?
4.) PAGSASAKILOS NG PARAAN. Ginagamit dito ang kilos-loob na lalong nagpapalakas ng makataong kilos upang maging tunay na mapanagutan. Ang pagkilos sa pamaraan ay ang paglapat ng pagkukusa na tunay na magbibigay ng kapanagutan sa kumikilos.
Mga Salik na Nakakaapekto sa Makataong Kilos
3.Takot
~Ang takot ay ang pagkabagabag ng isip ng tao na humaharap sa anumang uri ng pagbabanta sa kaniyang buhay o mga mahal sa buhay.

~Tumutukoy din ito sa pagpataw ng puwersa gaya ng pananakit o pagpapahirap upang gawin ng isang tao ang kilos na labag sa kaniyang kalooban.

~Kasama rin dito ang pananakot sa tao o sa kaniyang mga mahal sa buhay upang mapasunod itong gumawa ng masama.
Sa buhay natin may mga pagkakataong kumikilos tayo nang may takot o di kaya ay dahil sa takot kaya nagawa natin ang isang bagay.

Hindi nawawala ang pananagutan ng isang tao sa kilos na ginagawa dahil sa takot kundi nababawasan lamang.Ito ay dahil malinaw pa rin sa isip ang ginagawa mo.
Halimbawa: Ikaw ay nakakita ng pambubulas (bullying). Dahil takot ka sa mga sigang mag-aaral,pinili mo na lamang na manahimik sa pag-usisa ng guro dahil sa takot sa pangyayaring nakita mo.

(Nabawasan ang kapanagutan ng pagsisinungaling mo sa sitwasyong ito.Kung ang takot ay makapagdadala sa isang tao ng pansamantalang kaguluhan ng isip at mawala ang kakayahang makapag-isip nang wasto,ang pananagutan ay nawawala.)
4.Karahasan
~Ito ay ang pagkakaroon ng panlabas na puwersa upang pilitin ang isang tao na gawin ang isang bagay na labag sa kaniyang kilos-loob at pagkukusa.~Ito ay maaaring gawin ng isang taong may mataas na impluwensiya.
~Maaring mawala ang pananagutan ng kilos o gawa na may impluwensiya ng karahasan.Ito ay kung nagkaroon ang tao ng sapat na paraan para labanan ang karahasan subalit nauwi sa wala at mas nasunod ang kalooban ng labas na puwersa
.~Ang tanging naaapektuhan ng karahasan ay ang panlabas na kilos ngunit ang pagkukusa at kilos-loob ay hindi.
Halimbawa: Isang kaklase mong siga ang pinipilit kang kumuha ng pagkain sa kantina. Binantaan ka nya na aabangan sa labas kung hindi mo siya susundin. Sa pagtanggi mo ay pinitik niya ang iyong tenga kaya napilitan ka na sundin siya. Sa pagkakataong ito,hindi ka mapananagot sa ginawa mo. Pero tandaan na kailangan mo munang mag isip ng paraan para maiwasan ito. .
5.Gawi
~Ang mga gawaing paulit-ulit na isinasagawa at naging bahagi na ng Sistema ng buhay sa araw-araw ay itinuturing na gawi (habits).
~Kung ang isang gawa o kilos ay nakasanayan na,nababawasan ang pananagutan ng isang tao ngunit hindi ito nawawala.
~Ang gawi ay hindi kailanman nakapagpapawala ng kapanagutan sa kahihinatnan ng makataong kilos.Halimbawa nito ay ang pagmumura na naging pang araw-araw ng ekspresyon ng isang tao
~Ang gawi ay masama kahit ito man ay maging isang uri ng kilos ng tao(act of man) dahil sa pinakaunang pagkilos nito ay may pag-iral ng kaalaman at kilos-loob.
~Ang bawat kilos na niloob ng tao ay may kakabit na pananagutan. Ang antas ng pananagutan ay nakadepende sa antas ng kilos na ginawa. Nangangahulugan ito na may maliit at malaking pananagutan para sa maliit at malaking bagay na nagawa.
~Ang Likas na Batas Moral ay patuloy na iiral upang manatili at umiral ang katarungan. Lahat ng bagay ay may kapalit,Malaki man ito o maliit pa.

Ang nahuhuli (consequent)
naman ay damdaming sinadyang mapukaw at inalagaan kaya ang kilos ay sinadya, niloob at may pagkukusa. Bago pa isagawa ang kilos ay dapat na magkaroon ng panahon upang labanan nang mas mataas na antas na kakayahan ang isip-upang mawala ang sidhi ng damdamin.

Ang masidhing damdamin ay maaaring nauuna (antecedent) o kaya’y nahuhuli (consequent).


Ang nauuna (antecedent) ay damdamin na nadarama o napupukaw kahit di niloob o sinadya. Ito ay umiiral/nagaganap bago pa man gawin ang kilos. Ang kilos sa ilalim ng damdaming ito ay hindi malaya kaya ito ay kilos ng tao. (act of man).

Ang masidhing damdamin o passion ay normal na damdamin subalit ang tao ay may pananagutan upang pangasiwaan ang kanyang emosyon at damdamin dahil kung hindi ang emosyon at ang damdamin ang kokontrol at magdidikta sayo.

Ang paghubog ng positibong damdamin at pagalam sa iyon mga limitasyon sa buhay ay gabay at daan natin upang pangasiwaan ang damdamin.
2. MASIDHING DAMDAMIN
Masidhing damdamin- Ito ay dikta ng bodily appetites, pagkiliing sa isang bagay o kilos (tendency) o damdamin.. Maituturing na ito na paglaban ng masidhing damdamin ay mas matimbang sa dikta ng isip.Tumutukoy ito sa masidhing pag-asam o paghahangadna makaranas ng kaligayahan o kasarapan at pagiwas sa mga bagay na nagdudulot ng sakit o hirap.

Ang kamangmangan ay tumutukoy sa kawalan o kasalatan na kaalaman na dapat taglay ng tao.
dalawang uri: nadaraig (vincible) at hindi nadaraig (invincible)

Ang kamangmangan na nadaraig ay ang kawalan ng ng kaalaman sa isang gawain subalit may pagkakataong itama o magkaroonng tamang kaalaman.

Ang kamangmangan na hindi madaraig ay maaring kamangmangan na dahil sa kawalan ng kaalaman na mayroon siyang hindi alam na dapat niyang malaman. O kaya naman walang posibleng paraan upang malaman ang isang bagay sa sariling kakayahan o sa kakayahan man ng iba.

1. KAMANGMANGAN
Ang makataong kilos ay maaaring mabawasan o kaya ay mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos ng tao dahil sa mga salik na nakakaapekto rito.Ang mga salik ay direktang nakakaapekto o nakakapagpabago ng kalikasan ng isang makataong kilos lalo na sa papel ng isip at kilos loob.

May limang salik na nakakaapekto sa makataong kilos: ang kamangmangan, masidhing damdamin,takot, karahasan at gawi.
Full transcript