Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biblioteki Naukowe

Biblioteki naukowe w świetle prawa bibliotecznego
by

Gabriela Kurowska

on 5 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biblioteki Naukowe

Biblioteki naukowe W świetle prawa bibliotecznego BIBLIOTEKI NAUKOWE BIBLIOTEKAMI NAUKOWYMI SĄ: 1) Biblioteka Narodowa
2) Biblioteki, których organizatorami są szkoły wyższe,
3) Biblioteki, których organizatorami jest Polska Akademia Nauk,
4) Biblioteki, których organizatorami są jednostki badawczo-rozwojowe,
5) Inne biblioteki OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu USTAWY O BIBLIOTEKACH z dnia 22 maja 2012 r. (Dz.U.2012.642)
USTAWA O BIBLIOTEKACH z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.85.539)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz.U.12.0.390)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego z dnia 4 lipca 2012 r. (Dz.U.12.797)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ I MINISTRA KULTURY w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych z dnia 15 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.167.1753)
USTAWA o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z dnia 7 listopada 1996. (Dz.U.96.152.722)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania z dnia 6 marca 1997 r. (Dz.U.97.29.161)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U.08.205.1283)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej z dnia 14 lutego 2012 r. (Dz.U.12.0.198) Legislacja 7.11.1996 6.03.1997 27.06.1997 15.06.2004 27.07.2005 29.10.2008 14.02.2012 2.04.2012 22.05.2012 4.07.2012 USTAWA o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych
z dnia 7 listopada 1996. (Dz.U.96.152.722) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI
w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do ‎otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ‎ich przekazywania z dnia 6 marca 1997 r. (Dz.U.97.29.161)‎ USTAWA O BIBLIOTEKACH z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.85.539) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ I MINISTRA KULTURY
w sprawie wykazu ‎bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem ‎statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych z dnia 15 czerwca 2004 ‎r. (Dz.U.04.167.1753)‎ USTAWA ‎
Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365). ‎ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w sprawie sposobu ‎ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U.08.205.1283)‎ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w sprawie organizacji i trybu ‎działania Krajowej Rady Bibliotecznej z dnia 14 lutego 2012 r. (Dz.U.12.0.198)‎ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w sprawie sposobu i trybu ‎zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu z dnia 2 kwietnia 2012 ‎r. (Dz.U.12.0.390)‎ OBWIESZCZENIE
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu USTAWY O BIBLIOTEKACH z dnia 22 maja 2012 r. (Dz.U.2012.642) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego z dnia 4 lipca 2012 r. (Dz.U.12.797) Trzeba pamiętać, że dodatkową, a zarazem decydującą przesłanką jest decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaliczająca daną bibliotekę do kategorii bibliotek naukowych. Oznacza to, innymi słowy, że samo wypełnianie zadań wskazanych w tym przepisie nie oznacza, ze dana biblioteka jest naukowa, niezbędna jest decyzja ministra. • Wykaz bibliotek naukowych prowadzi Biblioteka Narodowa.

• Prowadzenie przez BN wykazu bibliotek naukowych ma charakter jedynie rejestracyjny.

• Biblioteka nie ma żadnych uprawnień władczych w dokonywaniu wpisów bibliotek naukowych do wskazanego wykazu.

• Celem prowadzenia tego wykazu jest umożliwienie zainteresowanym uzyskanie informacji czy dana biblioteka posiada status naukowej. • B. musi posiadać specjalistyczny zasób biblioteczny w zakresie co najmniej 1 dyscypliny naukowej lub artystycznej, który służy do prowadzenia prac naukowo badawczych oraz zawiera wyniki badań.

• B. musi zatrudniać co najmniej jednego b. dyplomowanego lub pracownika ze stopniem naukowym w zakresie bibliologii i informatologii lub w zakresie jednej z dyscyplin naukowych lub artystycznych obsługiwanych przez bibliotekę, prowadzącego działalność naukową lub upowszechniającą naukę.

• B. musi posiadać infrastrukturę techniczną i teleinformatyczną zapewniającą dostęp do bazy elektronicznych czasopism naukowych oraz innych baz danych służących do prowadzenia prac naukowych. WYMOGI Organizator biblioteki występuje z wnioskiem do Ministra ds. KiDN Do wniosku dołącza się:

•Akt o utworzeniu biblioteki

•Statut biblioteki w przypadku biblioteki stanowiącej samodzielną jednostkę organizacyjną

•Statut jednostki organizacyjnej, w skład której wchodzi biblioteka

•Regulamin biblioteki w przypadku biblioteki wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej

•Informację o spełnianiu przez bibliotekę wymogów i kryteriów wymienionych wcześniej o zaliczenie biblioteki do bibliotek naukowych: 1. Służą potrzebą nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki prac naukowych;

2. Prowadzą działalność naukowo-badawczą w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także w zakresie obsługiwania przez nie dziedzin nauki. KRYTERIA Minister po zaopiniowaniu wniosku przez KRB może zaliczyć biblioteke do bibliotek naukowych. Informację o tym zamieszcza się w jej statucie. Jeśli biblioteka wchodzi w skład innej jednostki organizacyjnej, informację o zaliczeniu biblioteki do bibliotek naukowych umieszcza się w statucie tej jednostki. W przypadku niezaliczenia biblioteki do bibliotek naukowych organizator może wystąpić z kolejnym wnioskiem jednak nie wcześniej niż po roku od złożenia wniosku poprzedniego. Co trzy lata, biblioteka naukowa podlega ocenie przez Krajową Radę Biblioteczną w zakresie spełniania wymogów i kryteriów wymienionych wcześniej.

W przypadku gdy biblioteka naukowa nie spełnia tych wymogów i kryteriów KRB występuje do Ministra z wnioskiem o usunięcie z wykazu bibliotek naukowych. W przypadku likwidacji biblioteki, organizator biblioteki występuje z wnioskiem do Ministra o usunięcie jej z wykazu bibliotek naukowych. jest podstawą funkcjonowania bibliotek szkół wyższych.

Art. 88 ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" stanowi, że:

- w uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, jest to obowiązkowy element struktury organizacyjnej, tego zakładu;

- podstawę uczelnianego systemu biblioteczno-informacyjnego stanowi biblioteka;

- organizację i funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, w tym zasady korzystania z niego przez osoby niebędące pracownikami, doktorantami lub studentami uczelni, określa statut. Biblioteka, jednostka organizacyjna uczelni o zadaniach podstawowych, świadczy stosowne "usługi biblioteczne" (określone w statucie bądź w regulaminie biblioteki) na rzecz studentów oraz pracowników uczelni.

Biblioteka realizuje zadania:

• dydaktyczne (konieczne jest zatrudnienie w niej pracowników zobligowanych do prowadzenia stosownych działań)

• kształci studentów (i nie tylko studentów) w zakresie korzystania z biblioteki oraz podstaw informacji naukowej,

• prowadzi działalność naukową (może obecnie zatrudniać nauczycieli akademickich), realizując określone programy badawcze. Biblioteka uczelniana jest w rozumieniu przepisów "biblioteką naukową":

- służy potrzebom nauki i kształcenia;

- zapewnia dostęp do materiałów bibliotecznych
i zasobów informacyjnych, zarówno własnych jak
i z innych bibliotek, z którymi współpracuje;

- realizuje prace badawcze z zakresu bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także w zakresie obsługiwanych przez nie dziedzin nauki. WSPÓŁPRACA I WSPÓLNE INICJATYWY
BIBLIOTEK NAUKOWYCH - współtworzenie katalogów centralnych (np. NUKAT, SYMPONET),

- współtworzenie baz bibliograficznych (np. BazTech)

- współtworzenie kolekcji bibliotek cyfrowych

Celem wspólnych inicjatyw bibliotek naukowych jest poprawa warunków udostępniania zbiorów, jakości źródeł informacji oraz oszczędności finansowe.
Podstawowym dokumentem określającym zasady zatrudniania w bibliotekach szkół wyższych jest:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku.

Określono w nim m.in. wymagania kwalifikacyjne na zajmowanie stanowisk starszego bibliotekarza i kustosza. Specyfiką bibliotek naukowych jest zatrudnianie specjalistów z dziedziny wiedzy, w których wyspecjalizowany jest księgozbiór danej biblioteki (lekarzy, inżynierów, chemików, biologów).

W bibliotekach naukowych awans tych tej grupy pracowników jest uzależniony od ukończenia studiów podyplomowych kierunku bibliotekoznawstwo lub informacja naukowa. W grupie pracowników bibliotek szkół wyższych najwyższe kwalifikacje, umożliwiające zaliczenie ich do grupy nauczycieli akademickich, mają bibliotekarze dyplomowani.

Rocznie uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego uzyskuje zaledwie kilkanaście osób.

Zwiększenie tej grupy pracowników jest dla bibliotek szkół wyższych bardzo ważnym zadaniem. na podstawie Rozporządzenia MKiDN z 2.04.2012 Działalność merytoryczna i dokonania biblioteki w tym zakresie:

a) Prowadzenie i koordynowanie prac badawczych w zakresie bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i dziedzin pokrewnych oraz obsługiwanych przez bibliotekę dziedzin kultury, nauki, techniki i przygotowania ich wyników do wdrożenia,

b) Zapewniania dostępu do zasobów informacyjnych krajowych i zagranicznych kadrze naukowej,

c) Opracowywania i wydawania własnych publikacji naukowych, dokumentacyjnych, unifikacyjnych, bibliograficznych,

d) Prowadzenie działalności dydaktycznej, metodycznej w zakresie kształcenia kadr naukowych,

e) Gromadzenie dokumentów publikowanych i rękopiśmiennych, zapisanych na nośnikach elektronicznych z zakresu kultury, nauki, techniki, dziedzin nauki obsługiwanych przez bibliotekę;

Warunki organizacyjne i kadrowe biblioteki w zakresie:

a) Zatrudnienia pracowników o odpowiednim przygotowaniu zawodowym i kwalifikacjach naukowych,

b) Wykazania się infrastrukturą techniczną, informacyjną oraz warunkami materialnymi zapewniającymi możliwość kontynuowania prac naukowych. WNIOSEK USTAWA
PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
z dnia 27 lipca 2005 r dla bibliotek naukowych: dla bibliotek naukowych:‎ na podstawie komentarza do Ustawy o Bibliotekach z dn. 27.06.1997 Udział bibliotek uczelnianych i naukowych w promocji czytelnictwa. Zadaniem bibliotek naukowych jest promocja nauki polskiej i udostępnianie piśmiennictwa naukowego niezbędnego dla wspomagania procesów naukowo-badawczych oraz dydaktycznych.

Jedną z form promocji jest udostępnianie wydawnictw w wersji elektronicznej, z zagwarantowaniem dostępu do zasobów elektronicznych z dowolnego komputera, o dowolnej porze dnia i nocy dla zarejestrowanych użytkowników biblioteki. ŹRÓDŁA: Czajka, Stanisław: Nowe prawo biblioteczne.

Grzywacz, Halina: Działalność bibliotek szkół wyższych na podstawie przepisów prawnych.

Howorka, Bolesław: Prawo o szkolnictwie wyższym o bibliotekach i bibliotekarzach.

Stępniak, Jolanta: Aktualna sytuacja bibliotek uczenianych i naukowych.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 12 kwietnia 2012.

Ustawa o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Małgorzata Budek
Aleksandra Hulak
Marika Koster
Aleksandra Kozik
Gabriela Kurowska WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

nie pozostaje bez wpływu na szkolnictwo wyższe, a w związku z tym również i na biblioteki uczelniane.

Europejski obszar szkolnictwa wyższego wyznaczają dwa dokumenty:

Deklaracja Bolońska
Strategia Lizbońska. BAZTECH - przykładem współpracy bibliotek naukowych oraz przyczynianie się do wzrostu wskaźnika udostępniania polskiego piśmiennictwa naukowego. ROZPORZĄDZNIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w sprawie upoważnienia Biblioteki Narodowej do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich z dnia 9 grudnia 2008 r. Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1494 9.12.2008 Na podstawie Rozporządzenia MKiDN z dnia 9 grudnia 2008 Biblioteka Narodowa ma również prawo do uznawania nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej ub państwach członkowskich EFTA kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarza oraz bibliotekarza, pracownika dokumentacji i informacji naukowej.
Full transcript