Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Eindpresentatie Verpleegkundige rapportage HBO-V

No description
by

Kelly Boessen

on 17 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Eindpresentatie Verpleegkundige rapportage HBO-V

Binnen een interdisciplinaire setting
Handgeschreven verpleegkundige rapportage
Gwen Jeurissen (0926329)
Stage: CIRO Horn, Expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen
Begeleider: Rosita Stevens
Praktijkdocente: Mariska Hartog

18 juli 2013

Opleiding: HBO-verpleegkunde
Docentbegeleider: Petra Erkens
Voorstellen
Inleiding
Stappen implementatieproces
Stap 1. Ontwikkeling voorstel voor verandering
Stap 2. Analyse feitelijke en wenselijke situatie, doelen voor verbetering
Stap 3. Probleemanalyse doelgroep en setting
Stap 4. Ontwikkeling en selectie van interventies / strategieën
Stap 5. Het implementatieplan
Stap 6. Evaluatie en bijstellen van het plan
Inhoudsopgave
Conclusie
Aanbevelingen
Literatuurlijst
Evaluatie
Vragen met betrekking tot de presentatie
Dankwoord
Aandacht
Actieve deelname
Vragen stellen waar nodig


Duur presentatie: +/- 40 minuten incl. evaluatie
Verwachtingen toehoorders
Hoofdvraag:


‘Aan welke aspecten dient de verpleegkundige rapportage binnen een interdisciplinaire setting, als het CIRO, te voldoen om goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren?’


Implementatietraject heeft richting gegeven
Inleiding
'Rapportage: het rapporteren door beroepskrachten, waardoor informatie overdracht plaats kan vinden via schrift' (NIVEL, 2011)

Kenmerken van een efficiënt rapportagesysteem:
Informatie kunnen verwerken, waarbij alle data verzameld kunnen worden maar ook dat deze data goed georganiseerd zijn.
Mogelijk zijn om zorginhoudelijke, logistieke en administratieve berichten uit te wisselen tussen verschillende organisaties en zorgverleners.
Kort & bonding maar toch helder & duidelijk. (Raad van Volksgezondheid en Zorg, 2005)

Rapportage
(NIVEL, 2011)
(Grol, R., et al., 2011)
Het implementatieplan
binnen het CIRO.

Ontwikkelen en selecteren van interventies / strategieën.

Om verandering te implementeren zijn veel interventies beschikbaar.

Bij selectie rekening houden met:
Uitkomsten van analyses (stap 2 en 3)
Bestaande kennis.
Stap 4. Ontwikkeling en selectie van interventies / strategieën
Analyse van de context waarbinnen implementatie moet plaatsvinden.

Kenmerken van doelgroep worden beschreven.

Bevorderende en belemmerende factoren worden beschreven.
Stap 3. Probleemanalyse doelgroep en setting
Stap 2. Analyse feitelijke en wenselijke situatie
Ontwikkelen en vaststellen concreet, haalbaar voorstel voor gewenste verandering in de praktijk;

Inzicht krijgen in kenmerken van een voorstel voor verbetering.
Stap 1. Ontwikkeling voorstel voor verandering
Stap 6. Evaluatie en bijstellen van het plan
Stap 5. Het implementatieplan
Feitelijke zorgverlening moet goed beoordeeld zijn:
Welke zorg wordt nu geleverd?
Wat zijn belangrijkste afwijkingen?

Op belangrijkste afwijkingen van aanbevelingen richten, en bedenken welke mogelijk veranderd zouden kunnen worden.
Het implementatieplan voor kwaliteitsverbetering voldoet aan de volgende fasen:

oriëntatie;
inzicht;
acceptatie;
verandering;
behoud.
Laatste stap is evaluatie van de bereikte resultaten:
zijn de beoogde doelen behaald?

Mogelijk bijstellen van het plan als doelen niet behaald zijn.
(Grol, R., et al., 2011)
Gesignaleerd probleem
Handgeschreven verpleegkundige status is niet meer efficiënt.

Onduidelijkheden met betrekking tot het rapporteren van informatie op welke plek in de verpleegkundige status.

Observeren verpleegkundigen en stagiaires m.b.t. gebruik van de verpleegkundige status.
Concreet voorstel voor verandering
Ontwikkelen / herindelen basisdocument met best practice m.b.t. verpleegkundige status:
Middelen en materialen binnen het CIRO
Aanwezige verpleegkundige status
Opname document in handgeschreven verpleegkundige status
Op den duur integreren in BioXM, digitaal rapportage systeem.

Doel: Het in gebruik nemen van een deels her-geschreven dan wel her-ingerichte verpleegkundige status.
(Grol, R., et al., 2011)
Stap 2. Analyse feitelijke
en wenselijke situatie

Huidige situatie geanalyseerd door:
Participerende observatie
Semi gestructureerde interviews met verpleegkundigen
Kwantitavieve vragenlijsten aan alle verpleegkundigen, verzorgende en stagiaire.
Feitelijke situatie
Interviews verpleegkundigen, verzorgende & stagiaire CIRO
Wenselijke situatie
Product- en procesdoelen
Communicatie en de overdracht hiervan moet eenduidend, nu gebruikt iedereen elk formulier anders.
(Grol, R., et al., 2011)
Conclusie vragenlijst
Vragenlijst verpleegkundigen, verzorgende & stagiaire CIRO
Conclusie uit Vragenlijst:

Enkele formulieren zijn niet meer efficiënt;

De meeste aanpassingen dienen te gebeuren in het revalidatiedoelen formulier, het technisch verpleegplan en het weekoverzicht;

Geen eenduidigheid over informatie waar te noteren;
Conclusie interviews verpleegkundigen
Conclusie uit interviews:

onbekendheid van welke rapportage waar in de verpleegkundige status;

Formulieren dienen aangepast te worden;

Weekoverzicht en afspraken verpleegkundigen kunnen samengevoegd;

Technisch verpleegplan dient aangepast;

Regelafstanden moeten kleiner, waardoor meer tekst op pagina mogelijk is, en minder pagina's in de klapper zullen zitten;

Revalidatiedoelen formulieren moet herzien worden.
Effectieve begeleiding aan leerlingen door gediplomeerd verpleegkundigen;

kennis vergroten m.b.t. communicatie via rapportage tussen verpleegkundigen;

basisdocument in DKS;

klinische les elk half jaar door verpleegkundigen m.b.t. doel van rapportage en waar wat gerapporteerd dient te worden;

betere kwaliteit van zorg voor de patiënt;
(Grol, R., et al., 2011)
Beschrijving doelgroep en setting
CIRO, Expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen;

Procesmanager, MBO- en HBO- Verpleegkundigen, Verzorgende, Stagiaires, Management team;

Long- en hart falers;

Meerdere disciplines zoals fysiotherapie, psychologie en diëtiste.
Belanghebbenden
Belanghebbenden bij de implementatie:

gediplomeerd verpleegkundigen;

leerling-verpleegkundigen & stagiaires

werkbegeleiders

uiteindelijk patiënten.
Interview verpleegkundigen CIRO
Bevorderende factoren:

veel aanwezige kennis;
enthousiast en gemotiveerd voor vernieuwingen;
flexibele instelling;
open voor suggesties;
continu bezig met vernieuwingen en verbeteringen;
enthousiaste opleidingsfunctionaris en lid van het managementteam;
verbetering rapportagesystemen is actueel.
Belemmerende factoren:

sommige verpleegkundigen lang werkzaam op de afdeling;
kritisch personeel;
'gehele' team wil te veel;
hoge werkdruk;
jong gediplomeerd verpleegkundigen eigen kennis nog verder uitbreiden;
niet alle teamleden open voor verandering;
Conclusie eigen herziening
Bevorderende factoren:

staan open voor innovatie;
gemengd team qua ervaring en leeftijd;
meedenkend en willen uitproberen;
professionals worden betrokken;
nadelen ombuigen in voordelen;
onderwerp krijgt al veel aandacht;
takenpakket verpleegkundigen;
samen verantwoordelijk voor goede zorg.
Belemmerende factoren:

gedwongen taken opleggen;
bang voor onbekende;
hoge werkdruk;
sommige zien alleen nadelen;
goede borging;
slecht timemanagement;
weerstand bij verandering;
verpleegkundigen vinden zichzelf de beste en doen niks fout;
(Grol, R., et al., 2011)
'EPOC'
‘Effective Practice and Organisation of Care Group’

Om strategieën en maatregelen op logische wijze in te delen.Professional gerichte strategie
Patiëntgerichte strategie
Marktgerichte maatregelen
Organisatorische maatregelen
Wettelijke maatregelen / regelgeving
(Grol, R., et al., 2011)
Invulling professional gerichte strategie
Basisdocument DKS
Klinische les voor en door verpleegkundigen
Partciperende observatie betreffende juiste rapportage (waar, wat)

Rekening houden met: knelpunten, bevorderende / belemmerende factoren en proces- en productdoelen.
Knelpunten afgeleid van stap 1 t/m 3:

onvoldoende kennis waar - wat gerapporteerd dient te worden;

niet iedereen houdt zich eraan waar wat gerapporteerd dient te worden;

onvoldoende kennis bij stagiaires;

hoge werkdruk op de afdeling;

sommige verpleegkundigen lang werkzaam op afdeling.
Knelpunten
(Grol, R., et al., 2011)
(Grol, R., et al., 2011)
Pilotstudie
Bepalen van effectiviteit van basisdocument is pilotstudie opgesteld.

Advies voor nieuwe formulieren in status is gemaakt, een pilot moet uitwijzen of deze manier van werken haalbaar is.
Doelen voor evaluatie
Formulieren worden in gebruik genomen en geëvalueerd;
In 3 maanden worden deze formulieren kritisch geëvalueerd met leerlingen en nieuwe collega's;
In 6 maanden evaluatie klinische les en focused interview met deelnemers klinische les;
4x per jaar aanpassen basisdocument en klinische les;
in 8 maanden controleert praktijkdocente of klinische les is gegeven en basisdocument en klinische les eventueel zijn aangepast.
Handgeschreven verpleegkundige rapportage binnen een interdisplinaire setting
Onderscheid in:

aanbevelingen voor verder onderzoek;

aanbevelingen voor de praktijk.
Aanbevelingen
Literatuurlijst
Samenwerking belanghebbenden
Goed verlopen;
Goede communicatie;
Volgende keer eerder beginnen met thesis.

Ervaring eindpresentatie


Tips / tops
Presentatie inhoudelijk
Presentatie skills
Evaluatie
Afsluiting
Hoofdvraag:

‘Aan welke aspecten dient de verpleegkundige rapportage binnen een interdisciplinaire setting, als het CIRO, te voldoen om goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren?’
Conclusie
Jeurissen, G. (2012) Interdisplinaire samenwerking. Zuyd Hogeschool, Heerlen.
Grol, R. & Wensing, M. (2011) Implementatie; effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (2011) Landelijke interdisciplinaire richtlijn rapportagesystemen. Utrecht: V&VN.
Basisdocument in DKS;
2x per jaar klinische les door werkgroep en/of praktijkdocent;

Draagt uiteindelijk bij aan optimaliseren van de kwaliteit van de patiëntenzorg.
Aanbevelingen voor verder onderzoek
Precieze werking digitaal rapportagesyteem in een interdisplinaire setting;
Aanbevelingen voor de praktijk
Frequent evalueren basisdocument en klinische les;

Participerende observatie naar collega's;

Voldoende aandacht besteden aan de manier en plek van rapporteren, zodat dit eenduidig blijft.
Rosita Stevens
Irma Timmermans,
Lieve Graus,
Marion Wijngaard.
Mariska Hartog
VERPLEEGKUNDIGEN, verzorgende, klachtenfunctionaris en stagiaire.
Petra Erkens & Irene
van den Berkmortel

Lucie Franssen
Malika Faquir
Annette Hermans,
Mariska Hartog.
BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT!!!
Participerende observaties
Iedereen interpreteert de status op zijn eigen manier. Waarom?
Literatuurstudie
Conclusie uit literatuurstudie:

te weinig kennis over effectieve rapportage;
weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar verpleegkundige rapportage in een dermate brede instelling met veel verschillende disciplines;
rapportage belangrijkste communicatiemiddel tussen zorgverleners;

(Jeurissen, G., 2012)
Wenselijke situatie geanalyseerd door:

literatuurstudie;

interviews met
MBO- Verpleegkundigen;
HBO- Verpleegkundigen;

Rapportagedoelen formulier
Weekoverzicht
Technisch verpleegplan
Waar dient wat gerapporteerd te worden?

Hoe rapporteer ik op de juiste manier?

Waar kan welke informatie gevonden worden?

Eenduidig, kort & bondig!
Full transcript