Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tliet kwalitajiet essenzjali

It-tielet sena, kapitlu 2, lezzjoni 6
by

marisabelle grixti

on 24 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tliet kwalitajiet essenzjali

Tliet kwalitajiet importanti li ghandhom ikollhom l-insara
Liema huma?
Umilta'
Umilta'
Gesu' wera umilta' perfetta meta iccekken u minn Alla sar bniedem.
Umilta tfisser taghraf dak li inti bla ma titkabbar fuq l-ohrajn.
Gejja mill-kelma 'humiltas'.
Hija differenti minn low self-esteem
Il-kwalitajiet opposti tal-umilta' huma: meta nippretenduha, inkunu suppervi u arroganti, u li nkunu ffissati zzejjed fuq id-dehra taghna.
Gesu' ghallimna:
"L-akbar fostkom ikun il-qaddej taghkom. Min jitgholla, jitbaxxa; u min jitbaxxa, jitgholla." (Mt 23, 11-12)

Pacenzja
Imhabba
Kien umli wkoll, meta minkejja li kien aqwa mill-appostli, ghamilha ta' qaddej u haslilhom saqajhom.
"Jekk ma tergghux issiru bhat-tfal, ma tidhlux fis-saltna tas-smewwiet. Min mela jiccekken bhal dat-tfajjel, ikun l-akbar fis-saltna tas-smewwiet."
(Mt 18. 2-4)
Pacenzja
Fil-Bibbja pacenzja tfisser 'perseveranza' u mhux kif nifhmuha ahna.
Perseveranza tfisser kemm nibqa' nhobb, nemmen, naghder u nirrispetta minkejja d-diffikultajiet li jhajruni biex nieqaf.
Il-pacenzja titqies ir-regina tal-virtujiet, ghaliex biex tibqa' thobb wara li jwegghuk hafna drabi, ghandek bzonnha.
Fl-Ittra lill-Lhud, fuq il-pacenzja/perseveranza insibu miktub hekk:
"...b'qalbna qawwija nibqghu nigru t-triq tal-prova."
Imhabba
Tfisser li thares lejn il-gid ta' haddiehor qabel ma' thares lejn l-interessi tieghek.
Gesu' qalilna:
"Bhalma habbejtkom jien, hekk ukoll hobbu intom lil xulxin."
(Gw 13. 4)
Kif habb Gesu'?
Gesu jidhol fl-inkwiet ghax ifejjaq is-sibt
Gesu' jilqa' lill-midinbin u lill-imwarrbin
Gesu' miet ghalina biex isalvana
Dawn il-kwalitajiet jaghmluna bnedmin shah u maturi.
Ezempji:
Nohrog ma shabi, wara li nkun ghent fil-facendi.
Mort tixtri t-tuck shop mal-habib/a u ghad fadal biss timpana wahda. Int ccedieha, ghax taf li xtaqitha/xtaqha u int tiehu xi haga ohra
Papa Frangisku, fuq l-ezempju ta' Gesu', fl-2013 hasel saqajn il-prigunieri, fil-habs ta' Marmo.
Full transcript