Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mobbing

No description
by

Maria Stefaniak

on 6 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mobbing

Mobbing
obbing
Rodzaje mobbingu
mobbing
poziomy
mobbing pochyły
mobbing
pionowy
przyczyny mobbingu
C
e
l
e
kto jest sprawcą?
CECHA 1: wyolbrzymione poczucie własnej wartości lub wręcz przeciwnie- bardzo niskie
CECHA 2: wysoki poziom biernej agresji
CECHA 3: zazdrość o sukcesy innych
CECHA 4: potrzeba dominacji, co rekompensuje brak zaufania do samego siebie
CECHA 5: traktowanie kolegów jako rywali,
CECHA 6: 0 wyrzutów sumienia
CECHA 7: dbanie o własne korzyści (nikt nie może być lepszy)
POBUDKA MOBBERA: pozbycie się własnego lęku projektując go na innych
kto jest podatny na mobbing?
PROFIL 1:
perfekcjonista
kreatywny
pomysłowy
o wysokich kwalifikacjach
sumienny
pragnący uznania i akceptacji
uzaleleżniony
PROFIL 2:
lepiej wykształcony
zaangażowany
wyższe wykształcenie (od wykszt.mobbera)
lepsze kwalifikacje
skrupulatny
PROFIL 3:
inny od większości
narodowość
religia
poglądy polityczne
orientacja seksualna
nietypowy strój
odmienny stosunek do pracy
(sumienność/zaangażowanie)
nieakceptacja zwyczajów
PROFIL 4: wrażliwiec
niska samoocena
brak pewności co do swojej wartości
wyczulony
na problemy etyczne
skłonny do frustracji
nadmiernie emocjonalny

1. Zapisuj wszystkie szykany, notuj miejsce i czas oraz okoliczności im towarzyszące.
2. Rozmawiaj na ten temat z jak największą liczbą osób.
3. Nie czuj się odpowiedzialny za zachowanie sprawcy.
4. Szukaj pomocy poza pracą.
5. Nie spotykaj się z mobberem sam na sam.
6. Rozmawiaj o możliwości rozwiązania problemu w obecności jeszcze kogoś.
7. Przechowuj zapisy wszystkich incydentów, nawet jeśli nie ma na to świadków.
8. Pamiętaj, że tyrani utrzymują swój proceder tylko dlatego, że ich ofiary milczą.
9. Pamiętaj, że tyrani działają w ukryciu (za zamkniętymi drzwiami).
10. Proś o pomoc innych.
11. Porozmawiaj z rodziną, z kolegami, ze związkami zawodowymi od razu, jak tylko zauważysz pierwsze oznaki szykanowania.
12. Szukaj możliwości mediacji.
13. Zacznij się uczyć jak odpowiadać na słowne zaczepki.
14. Znajdź chociaż jedną osobę (najlepiej z autorytetem) w miejscu pracy, która będzie po twojej stronie.

14 rad dla ofiar mobbingu
konsekwencje mobbingu dla ofiary
zaburzenia psychosomatyczne,
bóle głowy, ciała,
zaburzenia gastryczne,
podwyższone ciśnienie krwi,
zaburzenia jedzenia,
bezsenność,
stany lękowe, nerwicowe,
stany depresyjne
zaburzenia myślenia polegające na: niemożliwości koncentracji uwagi, problemach w twórczym rozwiązywaniu nowych zadań, zapominaniu
pogorszenie stosunków z bliskimi, a nawet rozpad więzi.
konsekwencje dla pracodawcy
pracownik niezdolny do pracy (częste L4) lub w ogóle wykonywania zawodu,
pracodawca ponosi koszty: leczenia pracownika / koszty procesowe /rekompensaty, koszty zwiększonej fluktuacji kadr, szkoleń nowych pracowników,
zespół pracowników mniej efektywny, częste konflikty interpersonalne,
brak zaufania (np do kadry kierowniczej),
mniejsze zaangażowanie zespołu, problemy z przestrzeganiem etyki zawodowej,
utrata wizerunku "przyjaznego pracodawcy"
konsekwencje dla społeczeństwa
(Skarbu Państwa)
koszty zapewnienia ofiarom odpowiedniego leczenia i rehabilitacji,
koszt przechodzenia przez ofiary na rentę lub wcześniejszą emeryturę
rozpad podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina
Jak pomóc ofierze mobbingu?
1. zapobiegać, nie lekceważyć
2. wyrazić sprzeciw, dezaprobatę
3. rozmowa z agresorem w obecności świadka
4. pomoc prawna
Pojęcie mobbingu do polskiego prawa pracy wprowadził w 2004 r. znowelizowany Kodeks Pracy.
Ustawodawca określił to zjawisko jako
działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników [art. 94.3 § 2].
MOBBING w świetle prawa
OBOWIĄZEK PRACODAWCY
Gdy dowiedzione zostanie, że w danym zakładzie pracy stosowany był mobbing, przełożony może zostać pociągnięty do odpowiedzialności nawet, gdy sam nie dopuścił się żadnych naruszeń.
Pracodawcy powinni zatem dążyć do kształtowania środowiska pracy wolnego od prześladowań [art. 94.3 § 1]
METODY POMOCY SĄDOWEJ

ochrona prawna dla wszystkich pracowników poszkodowanych w wyniku mobbingu
. Osoby takie mogą wystąpić do sądu z powództwem o zasądzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

ochrona w wypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn mobbingu

(ze strony pracodawcy, współpracownika(ów)
lub podwładnego(ych) )

(Pracownik, który w wypowiedzeniu wskaże mobbing jako główną przyczynę odejścia, może następnie wystąpić do sądu o przyznanie odszkodowania w wysokości nie niższej, niż minimalne wynagrodzenie za pracę [art.94.3 § 4 i 5])

METODY POMOCY POZASĄDOWEJ

mediacja,
której skutkiem jest zazwyczaj zawarcie ugody o mocy równej orzeczeniu sądu

postępowanie pojednawcze przed specjalną komisją pojednawczą,
która może zostać utworzona w każdym zakładzie pracy (na mocy przepisów kp można żądać wszczęcia jej postępowania)

interwencja Państwowej Inspekcji Pracy,
która po zbadaniu sprawy zasugeruje odpowiednie rozwiązania, takie jak np. relokacja pracownika na inne stanowisko.
INNE METODY POMOCY
 Stowarzyszenia antymobbingowe, jak np:
Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe
50-237 Wrocław, ul. Olbińska 18/5
http://www.mobbing.most.org.pl/

Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe – Oddział w Łodzi
93-286 Łódź, ul. Przędzalniana 127 lok. 40
http://mobbing.blog.onet.pl/

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA
80-838 Gdańsk, ul. Warzywnicza 10C/7
http://osa-stow.republika.pl/

 Projekt
MOBBING STOPER
Stowarzyszenie Vox Humana
(odpowiada między innymi za organizację pracy infolinii, komunikację z pracodawcami i osobami mobbowanymi).

Instytut Psychoimmunologii Sp. Z o.o
(odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatów grupowych dla osób doświadczających mobbingu w miejscu pracy- trening antystresowy, wspomagający budowę indywidualnej odporności na stres).

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
(opieka prawna, prowadzenie dyżurów prawnych, udzielanie porad osobom mobbingowanym, przeprowadzanie postępowań mediacyjnych)
źródło: http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/mobbing_imp.pdf
źródło: http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/mobbing_imp.pdf
• taktyka upokorzenia
• taktyka zastraszenia
• taktyka pomniejszania kompetencji
• taktyka izolacji
• taktyka poniżania
"pracownik przeciw koledze"
"podwładny przeciw przełożonemu"
"przełożony przeciw podwładnemu"
Pochodzenie słowa:
Mob
- z ang. tłum, motłoch, napadać na kogoś, nachodzić, nagabywać, atakować
Heinz Leymann
, twórca pojęcia na podstawie
obserwacji opisał zjawisko dosyć dokładnie. Wyodrębnił 45 cech mobbingu, które podzielił na 5 grup:
• Wpływ na procesy komunikacji i na możliwości wyrażania poglądów.
• Ataki na relacje społeczne.
• Ataki na reputację.
• Pogarszanie warunków pracy i zamieszkania.
• Bezpośrednie ataki na zdrowie.

Klasyfikacja działań
mobbingowych
pośrednie
bezpośrednie
4 fazy mobbingu
Full transcript