Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Els materials petris

No description
by

Guillem de la Calle

on 24 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Els materials petris

MATERIALS PETRIS
NATURALS
Roques
Marbre
Gres
ÚS: Material d'escultura,  peces de paviment i revestiments, taulells de mobles, etc.
Granit
Calcària
Pissarra
Basalt
SEMIELABORATS
Àrids
Grava
Argila
És una roca sedimentària detrítica integrada per partícules compreses, per convenció.
Sorra
ÚS: En la fabricació de tota mena de ceràmiques. És un dels ingredients del ciment.


Aglomerants
Calç
Guix
La calç s'obté de pedra calcària sotmesa a cocció. És de color blanc, de poca duresa, lleugera i si es posa en contacte amb la pell és perjudicial.
Ciment
TRANSFORMATS
Ceràmics
Porosos
Argila cuita
Pisa
Refractaris
Impermeables
Gres
Porcellana
Rajoles de València
No ceràmics
Vidre
Conglomerants
Formigó
Morters
Morter de guix
Morter de calç
Morter de ciment
És la ceràmica porosa més utilitzada. Mostra tons vermellosos quan el ferro és abundant en la seva composició, i groguencs quan ho és la calcària.
ÚS: Fabricació de materials de construcció, com els maons i les teules.
Les argiles per a les pises són de color blanquinós. El seu aspecte és fi i brillant.
És una roca metamòrfica, calcària, amb textura compacta i un aspecte cristal·litzat i cristal·lí.
ÚS: Objectes domèstics com ara plats, tasses, fonts, gerros, etc. I material sanitari.
Aquest tipus de material ceràmic pot suportar altes temperatures sense fondre’s.
ÚS: Ceràmiques per a condensadors, aïllants elèctrics, etc.
Després de coure’s a temperatures entre 1.200 i 1.300 ºC, las peces acostumen a esmaltar-se i a tornar-se a coure. Alternativament, es poleixen i se n’obté el mateix resultat brillant i homogeni.
És una roca plutònica magmàtica de textura granulosa i cristal·lina.
ÚS: Fabricació de material sanitari, rajoles per al revestiment de parets i paviments, etc.
La porcellana és un material blanc, compacte, dur, impermeable, durador, resistent al desgast i translúcid.
ÚS: Recobriment en edificis públics i comercials, i en monuments.
És una roca sedimentària i purosa units per aglomerants calcaris.
ÚS: Carreuat i maçoneria
La pedra calcària és una roca sedimentària composta majoritàriament per carbonat de calci, generalment calcita.
ÚS: És un component important del ciment gris usat en les construccions modernes i també pot ser usada com a component principal, juntament amb àrids, per fabricar l'antic morter de cal.
ÚS: Fabricació de material sanitari, en la indústria elèctrica, per fabricar objectes domèstics i artístics.
És una roca metamòrfica d'origen sedimentari, de textura granular fina, homogènia i laminar.
ÚS: Revestiments de teulades i maçoneria.
És una roca ígnia extrusiva, que s’origina pel refredament ràpid a la superfície terrestre de laves emeses en erupcions volcàniques tranquil·les.
ÚS: Pavimentació, revestiments, decoració, monuments, escultures, maçoneria, carreuat, etc.

ÚS: S'utilitza per cobrir, allisar i drenar el terra. És un ingredient bàsic del formigó.
Les argiles tenen grans d’una mida inferior a 0,06 mm. Quan es mescla amb aigua permet donar-hi forma amb facilitat. Aplicant calor, modifiquen el material i donen lloc a la ceràmica.
Les sorres tenen grans d’una mida situada entre 0,06 mm i els 2 mm. En les plantes d’àrids, s’utilitzen bàsicament roques d’arenita per obtenir sorra.
ÚS: És l'ingredient fonamental del vidre i forma part de tots els morters i del formigó.
ÚS: En la construcció, en la siderúrgia, en la indústria paperera, en la depuració d'aigües, etc.
Procedeix de la trituració i la cocció de la pedra de guix. Barrejat amb aigua és capaç d’adormir-se en contacte amb l’aire.
ÚS: Guix negre (revestiment d’interiors), escaiola (motlles d’elements decoratius i en escultura) i guix de prefabricats (pladur per a envans i sostres falsos)
Es distingeixen diverses classes: natural, pòrtland, putzolànic... Els seus components bàsics són les roques calcàries i l’argila. Aquestes substàncies es trituren, es barregen i es couen fins a obtenir el clínquer.
ÚS: Fabricació de morters i formigó.
Són plaques ceràmiques amb dues cares molt diferents. La destinada a enganxar-se a la paret i romandre oculta és de ceràmica cuita, i la cara visible, d’esmalt vitrificat. Les obres fetes amb rajoles de València s’anomenen alicatats.
ÚS: Revestiment de parets i terres de sales de bany, dutxes, fonts i piscines, decoració, etc.
S’obté de la fusió de la sorra de quars (sorra de sílice). Es combina amb d’altres per aconseguir que la barreja tingui les propietats adequades per treballar-hi o per millorar el producte final.
És un material amorf, impermeable i molt fràgil. No es dilata, és bon conductor tèrmic, aïllant elèctric i resistent als agents atmosfèrics i químics.

ÚS: Vasos, sostres de vidre, mosaics, etc.
És una mescla de ciment, aigua , sorra i grava. Un cop adormit, és molt resistent a la compressió, però no als esforços de tracció. Per això, sovint es reforça amb barres d’acer col•locades a l’interior (formigó armat). Acostuma a depositar-se dins d’uns motlles (encofrat) que li donen la forma desitjada.
ÚS: Fabricació de fonaments, forjats, escales, cobertes, estructures, columnes, peces prefabricades, etc.
S’elabora amb guix blanc, aigua i sorra. Té un adormiment ràpid, però poca resistència.
ÚS: Fabricar envans interiors, per emblanquinar parets i sostres, per construir motllures i per fixar elements d’obra.
S’elabora amb calç, sorra i aigua. És fàcil de treballar, té una gran plasticitat i un adormiment lent, tant en entorns secs com humits. Un cop s’ha endurit, és impermeable.
ÚS: Restauració, constricció de parets de maçoneria o de maons, tant en interiors com en exteriors, revestiment de parets i sostres, fixació de rajoles i rajoles de València, etc.
És el morter més utilitzat en la construcció. Té una bona adherència, és molt resistent a la compressió i impermeable un cop adormit.
ÚS: Fixar maons i rajoles, en el revestiment de parets i sostres, com a solera de paviments, etc.
Full transcript