Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Raport de autoevaluare a

No description
by

Nellie Stan

on 16 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Raport de autoevaluare a

I. Obiectivele personale propuse în anul de studii 2014-2015:
1. Lucrul cu elevii dotaţi, membrii ai echipei olimpicilor a liceului. Lucrez cu elevii cl. a 12-a A și 12-a B, în vederea pregătirii de susţinere cu succes a examenului de bacalaureat la limba engleză.

2. Aplicarea activă a TIC-ului la diverse etape ale lecţiilor, diversificînd metodele de predare-învăţare-evaluare.

3. – elaborarea designului instrucţional al disciplinei şcolare Limba engleză, ce ar include actul de anticipare şi prefigurare a demersului didactic, prin operaţionalizarea şi aplicarea în practică a prevederilor Curriculumului la limbi străine în vigoare, racordat la Planul - cadru pentru învăţămîntul gimnazial, liceal şi Standardele de eficienţă a învăţării Limbilor străine

4. Perfecţionarea competenţelor profesionale psihopedagogice prin formarea şi informarea continuă;

5. Schimbul de experienţă cu profesorii care activează în liceu, în instituţiile din raion şi republică în scopul perfecţionării măiestriei pedagogice.

II. Dovezi despre contribuţia personală
la prestigiul şi imaginea unităţii de învăţământ

Raport de autoevaluare a
activităţii didactice,
a profesoarei de limbă engleză
Stan Nelea
Anul şcolar 2014-2015

Proiectarea activităţii:

a. Întocmirea planificărilor calendaristice şi predarea lor la termen.
b. Proiectarea activităţii extraşcolare “Jeopardy Game” la clasa a V-a A
c. Proiectarea unui plan de activităţi pentru adunările cu părinţii.
d. Elaborarea fișelor de lucru necesare unei bune desfășurări a demersului didactic.
e. Elaborarea testelor de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și baremele de corectare și notare, adaptînd permanent procesul instructiv-educativ în funcție de rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic.
f. Realizarea proiectărilor activităților didactice și în format electronic, utilizînd elemente specifice tehnologiei informației și a comnicațiilor, documente in format Word și Excel.

Realizarea activităţilor didactice

- predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare;
- în procesul instructiv-educativ am utilizat și metode și strategii didactice capabile să stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- învăţarea prin proiecte, investigația sau portofoliile;
- am aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de limba engleză atât pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, căt și a celor practice.
a) elaborarea proiectării de lungă durată în baza curriculum-ului modernizat

Actele legislative în baza cărora s-a elaborat proiectarea la disciplina predată.

1. Ministerul Educaţiei al RM, „Limba străină 1. Curriculum pentru învățămîntul liceal clasele a X-a- a XII-a”, Chişinău, 2010
2. Ministerul Educaţiei al RM, „Limba străină 1. Curriculum pentru învățămîntul gimnazial clasele a V-a- a IX-a”, Chişinău, 2010
3. Planul-cadru pentru anul de studii 2013-2014, aprobat prin ordinul ME în 2014;
4. Scrisoarea metodica cu privire la organizarea procesului educațional la limba străină 2013-2014.
5. Ghidul de implementare a curriculumului modernizat limbi străine 1 pentru treapta primară şi gimnazială;
6. Ghidul de implementare a curriculumului modernizat la limbi străine 1 pentru treapta liceală;
7. Standardele de eficienţă a învăţării Limbilor străine, Chișinău 2012
8. Ghidul de elaborare şi realizare a Planului Educaţional Individualizat

Literatura din domeniu care a fost consultată în vederea realizării unei activităţi didactice eficiente.

Limba străină:

1. Foreign language teacher’s guide to active learning, Deborah Blaz, 1999
2. Acta didactica, ULIM 2011
3. Teaching foreign language skills,W. Rivers 1981
4. Teaching and assessing skills in foreign languages, C.Woods 2000

Resurse electronice:

• http://www.tefl.com/
• http://www.5minuteenglish.com/tips-teaching-english.htm
• http://www.tefl.net/
• http://www.britishcouncil.org/
Am participat la concursul Pedagogul Anului, etapa raională. Am prezentat lecția cu subiectul "Teenagers' issues" (Problemele tinerilor), utilizînd atat metode tradiționale cît și netradiționale
Am coordonat echipa clasei XII B (Negară Valentina, Erhan Vladimir, Digori Andrei) pentru participarea la conferința științifică la limba engleza cu genericul "Problems and Solutions for Moldova". Tema de cercetare a elevilor a fost "Corruption in Moldova" (Corupția în Moldova)
Elevii clasei a V-a A (Tiorsa Daniela și Vîrcolici Mihai) și eleva clasei a X-a A Prichici Anastasia au reprezentat liceul la festivalul englez "English Wonder World"
V. Rezultate în lucru cu elevii dotaţi.
Obiectivele pregătirii elevilor dotaţi:
- formarea unor deprinderi şi aptitudini active, în raport cu valorile locale şi comunitare, prin oferirea unui material intuitiv concret,
- accesibilitarea receptării informaţiei care poate stimula creativitatea,
- implicarea elevilor în proiecte de învăţare personale pe termen mediu şi lung,
- familiarizarea cu metodele de autoevaluare şi de evaluare prin consultare.

Performanţe în lucru cu elevii dotaţi
• Concursul şcolar la Limba engleză, etapa raională:
cl. X-a A – Ignatiuc Ariadna – locul III
cl XII-a B - Negară Valentina – locul III
cl. XII-a B – Erhan Vladimir – locul III
cl XII-a B – Bîzdîga Stanislav – mențiune

cl. V-a A – Mustovici Alina – locul I
cl. V-a A – Trubceac Darius – locul I
cl. V-a B – Pîntea Sergiu – locul I
cl. V-a B – Coșneanu Ion – locul I
cl. V-a A – Railean Alexandrina – locul II
cl. V-a A – Nicolaev Irina – locul III
cl. V-a A – Mutruc Gheorghe – locul III

Cl. VI-a – Tihon Iustin – locul III.


Utilizarea TIC în cadrul orelor şi altor activităţi
Am utilizat tehnici şi mijloace TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, internet, platforme educaţionale, prezentări Power Point, prezentări Prezzi, Tabla interactivă);

Cu privire la calitatea lecţiei:
- utilizez tehnici unde elevi gîndesc crtitic şi îşi exprimă liber punctele sale de vedere.
- tind să fiu un partener în învăţare, să ghidez, să facilitez şi să intermediez învăţarea, ajutînd elevii să înţeleagă şi să-şi formuleze punctele sale de vedere justificate.
- vizez şi să monitorizez progresul în învăţare al fiecărui elev.

În ce priveşte
metodele activ-participative
aplicate pe parcusul anului de studii 2014-2015, am optat pentru combinarea ambelor tipuri de didactică modernă şi tradiţională, respectiv a diferitor tipuri de strategii didactice:
- proiectul, brainstorming, agenda cu notiţe paralele, studiul de caz, ghidul de învăţare, lectura ghidată, discuţii în grup, conversaţia, demonstraţia, scriere liberă, organizare grafică, posterul,comentarea unei maxime, eseul, utilizarea materialelor video şi a PPT etc.
Evaluarea
– parte integră a procesului educaţional
- am elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea realizării evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor mei, gradul în care au fost realizate competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a procesului instructiv-educativ;
- am realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare aflate în vigoare;
- am comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor;
- am impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a competenţelor evaluative.

Aspecte pozitive
cu privire la evaluare:
• În proiectele de lungă durată sunt planificate evaluări: iniţiale, tematice, semestriale. Am respectat planificarea evaluărilor competenţelor introduse în proiectele de lungă durată conform cerinţelor curriculare şi recomandărilor Ministerului Educaţiei.
• Rezultatele probelor de evaluărilor se analizează la lecţie împreună cu elevii, propun exerciţii de valorificare a rezultatelor , la şedinţele catedrelor, consiliilor metodice şi consiliilor de administraţie prezint analiza rezultatelor evaluărilor aplicate în cadrul controlului intern şi extern, a tezelor semestriale. Rezultatele sunt relatate în note informative sub forma analizei textuale, statistice, grafice.
• Sunt analizate şi valorificate rezultatele probelor de evaluare cu scopul depăşirii carenţelor şi preîntîmpinării eşecului şcolar.

Aspecte negative
:
• Evaluarea elevilor continuă să fie privită ca o acţiune a cadrului didactic menită să motiveze, să încurajeze sau să sancţioneze comportamentul elevilor.
• Evaluarea subcompetenţelor elevilor rămîne la nivelul de cunoaştere şi înţelegere, cu dificultate fiind realizate sarcini la nivel de integrare, aplicare, analiză, sinteză şi evaluare.

În acest context
se recomandă
pentru anul viitor:
1. Să se analizeze la final de semestru I rezultatele evaluării iniţiale comparativ cu evaluarea sumativă şi să se demonstreze progresul şcolar. Același lucru sa se facă și la finele anului școlar.
2. Să se elaboreze şi să se prezinte programe individualizate şi diferenţiate de remediere a deficienţelor şi de prevenire a eşecului şcolar (în caz de necesitate);
Activitatea managerială în clasa de elevi. Dirigenţie.
a) Realizări cu colectivul clasei:
4. Activitatea în calitate de diriginte.

• Am completat agenda dirigintelui
• Am completat fișele psiho-pedagogice ale elevilor din clasa unde sunt diriginte.
• Am completat dosarele personale ale elevilor clasei X-a A.
• Am introdus datele personale si notele anuale ale elvilor clasei a X-a A în sistemul de cartografiere


Lucrul cu părinții. Consiliere și Educare:

August 2014 – Prezentarea ROI; Parteneriatul școala- părinți – elevi
Decembrie 2015 - rezultatele elevilor în timpul sem I; Conflictul și moduri de soluționare
16 mai - Reușita școlară: Toleranța

• Pregătire şi participare la concursul „Balul Bobocilor”;
• Pregătire şi participare la unele concursuri din cadrul Săptămînilor pe obiecte: Gazeta de perete;
• Pregătire și participare la concursuri in Cadrul săptămînii Zilele Onisifor Ghibu: Concursul Uniformelor

Obiective pentru anul de studii 2015-2016

În noul an de studii 2015/2016 îmi propun:

să mă axez în predare pe acele metode şi strategii care vor contribui la pregătirea şi modelarea profilului elevului în raport cu cerinţele actuale şi de perspectivă de dezvoltare socială, formîndu-le competenţe, amplificate în concepţii, atitudini şi sentimente, ce le-ar asigura integrarea personală, profesională şi socială în societatea contemporană.
să urmez ideile de reactualizare şi completare a conţinutului predării-învăţării-evaluării, aplicate la disciplină.
proiectarea orele din perspectiva actualelor concepţii şi cercetări de specialitate, de stabilire a tipologiilor curriculare pentru Limba engleză, în funcţie de criteriul aplicabilităţii curriculumului şi din perspectiva relaţiei cu evaluarea.
Full transcript